jueves, 6 de noviembre de 2008

PAKO ( paquete, embalaje)

Aro da objektoj, kunligitaj aŭ kunaranĝitaj por esti protektataj aŭ pli facile transporteblaj:
 • Pli kostas la sako, ol la tuta pako.
 • Mi jam pakis miajn aĵojn por la vojaĝo.
 • Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
 • Vi ricevis iun paketon.
 • Ni pakiĝis en la vagonaro.
 • Ĉu vi jam elpakis la donacojn?
 • Enpakiĝu kaj foriĝu.
 • Ĉi tiuj bombonoj vendiĝas senpake / nepakite.

NEPRE ( irremisible, indefectiblemente )

Adverbo, signifanta "en maniero neevitebla, neŝanĝebla":
 • Oni nepre devas manĝi por vivi.
 • Via partopreno estas nepra.
 • Ne necesas konvinki min pri la nepreco kaj taŭgeco de Esperanto.
 • Nepras, ke vi tuj venu!
 • Okazo de Olimpikaj Ludoj neprigis renovigon de la urbo.

ĴURI ( jurar )

1. Preni Dion aŭ ion sanktan kiel atestanton:
 • Mi ĵuras per la nomo de la patrino.
 • Ĵuri per la barbo de l' profeto.
 • Ĵuri kaj reĵuri.
 • Hodiaŭ oni atestas la ĵuradon de la novaj advokatoj.
2. Atestante iun aŭ ion sanktan, promesi ion:
 • La geedzoj ĵuris fidelecon kaj amon ĝis la morto.
 • Li ĵuradis, ke li ĉiam min amos.
 • La ŝafo estas priĵurita al Dio.
3. Atestante iun aŭ ion sanktan, devontigi sin al ia ago:
 • Li ĵuris, ke li ne plu drinkos.
 • Ni faris ĵuran interkonsenton.
 • Ŝi ĵurigis min, sed ŝi mem ne ĵuris.
4. Solene aserti, ke io estas vera:
 • Pri nenio oni povas ĵuri.
 • Tro forta ĵuro - la afero ne pura.

PRAKTIKO ( práctica )

Apliko de la reguloj aŭ principoj de arto aŭ scienco, kontraste kun la teorio:
 • Ŝi finis la universitaton kaj komencis medicinan praktikon.
 • Ni faris longajn praktikajn provojn kun nia projekto.
 • Montriĝis, ke la instrumento estas tre praktika.
 • Ĉiuj viaj konsiloj estis praktike senutilaj.
 • Homoj venas al la aranĝoj praktiki Esperanton.
 • Mi ĵus komencis praktikadon.
 • Ĉi tie laboras multaj praktikistoj.
 • Povas esti, ke kelkaj flankoj de la regularo poste montriĝos nepraktikaj.

DAMNI ( condenar a las pens del infierno )

Kondamni al la punoj de la Infero:
 • Mi damnas vin!
 • Neniu volas iri en tiun damnitan domon.
 • Kiel mi povus nuligi damnon?
 • Mi ĉiam forgesas uzi tiun damnan akuzativon!
 • Damne! Kial mi malsukcesis?!
 • Se homoj pekas, ili damniĝas je infero.

miércoles, 5 de noviembre de 2008

SCENO ( escena)

1. Divido de akto, dum kiu la agado estas kontinua, aŭ (speciale en la franca teatro) ne okazas eniro aŭ eliro de roluloj:
 • La spektaklo kaptis atenton jam de la unua sceno.
 • Iu damaĝis ĉiujn scenajn akcesoraĵojn.
 • Mi tre ŝatis la scenaron kaj pro tio konsentis aktori en tiu filmo.
 • Kaj nun ni invitas la prezidanton veni sur la scenejon!
 • La baleto jam estas surscenigita.
2. Priskribo kun pli-malpli abrupta komenco kaj fino, de parto de ies vivo kaj simile:
 • Lia verko prezentas unu el la scenoj de la ĉiutaga vivo.
3. Okazo eksterordinara, emocia, interesa, kiu povus esti la temo de teatra prezento:
 • Homoj trankvile observis tiun scenon.
 • La edzino faris scenon de akraj riproĉoj al la edzo.
 • Ili enscenigis al mi belan surprizon.

DISTANCO ( distancia)

1. Longo de interspaco:
 • Kiom longa estas la distanco inter Tero kaj Luno?
 • Praktiko montras, ke distanca lernado estas efika.
 • Rigardu la pentraĵojn distance.
 • Mia domo distancas je du kilometroj de mia laborejo.
 • La sportisto preterdistancis ĉiujn aliajn sportistojn ĉe la lasta rondo.
 • Longdistanca kuro ampleksas ĉiujn distancojn de 5 ĝis 42,195 kilometroj.
2. Longo de 200 m (en vetkuroj):
 • Ili jam finis kuri la distancon.

PECO ( pedazo, trozo, pieza, parte )

1. Parto de solida korpo, derompita aŭ detranĉita:
 • Bongusta peco longe ne atendas.
 • Seka panpeco, sed en libereco.
 • Li donas peceton da pano kaj bategon per mano.
 • Mi tuj pecetigos la panon.
 • Kie estas pano, ne mankas panpecetoj.
 • Li ekkoleris kaj dispecigis la vazon.
 • Ankoraŭ restis kelkaj rondpecoj de kolbaso.
2. Parto de spaco aŭ tempo, aparte rigardata:
 • Ni iris kune pecon de la vojo.
3. Ĉiu el la apartigeblaj partoj, kies kunmetado kaj kuniĝo konsistigas kompletan tuton, aparaton, maŝinon kaj simile:
 • La aŭto ne veturas - verŝajne iu peco difektiĝis.
 • La robo de la knabino estis diverspeca.
 • Mi ricevas popecan salajron.
 • Ŝi preferas unupecajn bankostumojn.
 • Ni vendas vicpecojn por aŭtoj (uzotajn por anstataŭigi difektiĝintajn samajn pecojn).
4. Parto, formanta mem tuton en kolekto, serio kaj simile:
 • Tiu poŝtmarko estas unika peco.
5. Arta verko, rigardata kiel unu tuto inter similaj:
 • Ŝi legis al mi tre belan pecon.
6. Longa strio de teksaĵo, de kiu butikisto detranĉas vendotan parton:
 • La tablo estis kovrita de grandaj pecoj da toloj.

DEGNI ( dignarse)

Bonvoli, konsenti fari, sentigante tamen ian moŝtecan komplezon:
 • Ili eĉ ne degnis kun mi paroli!
 • Nur grandaj sinjoroj scias esti tiom degnaj.
 • La princo traktis nin kun speciala degno.
 • Li riproĉis sian samrangulon kun la degneco.

ARTIFIKO ( artificio, truco)

Lerta kaj ruza agmaniero aŭ procedo, per kiu oni celas imponi, iluzii aŭ trompi:
 • Tiu eksterordinare lerta artifiko havis bonan efikon.
 • Ili elpensis malican artifikon.
 • Lia konduto ŝajnas esti artifika.
 • Ili tion artifikis.
 • Li estas lerta artifikulo.
 • Artifikulo estas uzanto de komputa sistemo (precipe de komputila reto), provanta "enrompiĝi", senrajte atingi protektatan datumon.
 • Ŝi aŭskultis lian senartifikan rakontadon.
 • Mi tre ŝatis la libron "La Senartifikulo" de Voltero.

domingo, 2 de noviembre de 2008

BULO (bola, bolo )

Peco de pli-malpli knedebla materio, kun proksimume globa formo:
 • Lia koro fariĝis bulo da glacio.
 • Mi uzis bulan liston por prezenti programerojn de la aranĝo.
 • Ni manĝis supon kun bongustaj buletoj el viando.
 • La knabino buliĝis en la lito.
 • La nuboj kunbuliĝis en unu grandan mason.
 • La katido ludis kun fadenbuloj.
 • Infanoj ĵetadis neĝbulojn unu al la alia.
 • Donu al mi panbulon, mi petas.
 • Oni kutimas ĵeti terbulojn sur la ĉerkon.

NECESA ( necesario,a)

1. Tre bezonata, preskaŭ ne malhavebla, ekstreme dezirata:
 • Mi faris ĉion necesan por sukcesi.
 • Por vendisto mensogo estas necesa apogo.
 • Estas necese zorgi pri tio.
 • Se devigas neceso, faru kun kareso.
 • Ĉu ni havas ĉiujn necesaĵojn por fari tion?
 • La entrepreno necesigas multan monon.
 • La kuracisto alportis sian necesujon kun kuraciloj

2. Postulata de la naturaj leĝoj aŭ de la stato de la aferoj; absolute ne evitebla:
 • La aero estas necesa por ĉiuj vivantaj estaĵoj.
 • Neceseco kontraŭvola estas leĝo malmola.
 • Necesas veturi tien kaj ekscii, kio okazas.
 • Pardonu, kie estas la virina necesejo?
 • Mi pensas, ke tiuj reformoj estas tute nenecesaj / sennecesaj.

PUFO ( fofo, acolchado, puff )

1. Plenblovita aŭ plenŝtopita elasta saketo, cilindro kaj simile, uzata por seĝoj, fenestraj kontraŭventiloj kaj simile:
 • Estas tre komforte sidi en ĉi tiu pufseĝo.
 • La vangoj de la knabineto estis pufaj kaj ruĝaj.
 • Ni spektis la filmon kaj manĝis pufitan maizon.
 • Mi pufigis la kusenon, plenŝtopante ĝin per plumoj.
 • La konflikto ĉiutage pufiĝas.
 • Montru al la kuracisto vian pufiĝintan vundon.
2. Ronda mola elstaraĵo el ia materialo en vesto, hararo kaj simile:
 • Kion vi konsilus al mi uzi por ke ne estu pufoj en la hararo?

REKLAMO ( reclamo )

Alvoko al la publiko per ĉiuspecaj rimedoj por laŭdi kaj rekomendi komercaĵon, entreprenon aŭ ian aferon:

 • Tiu sensacio estis bona reklamo por la famuloj.
 • Ĉe ni estas malpermesite reklami cigaredojn en televido.
 • Ŝi evitas aĉeti reklamatajn aĵojn.
 • La tuta muro estis kovrita per reklamaj ŝildoj.
 • Reklamado en tiua gazeto multege kostas.
 • Mi ofte ricevas diversajn reklamilojn.
 • Tio estas pufreklamo! Mi provis ĉi tiun aĵon, sed ĝi ne estas tiel bona, kiel oni diras.

STILO ( estilo)

1. Karakteriza persona maniero esprimi siajn pensojn:
 • La teksto ne havas erarojn, sed ĝia stilo estas iom stranga.
 • Mi ŝatus stiligi la hararon.
 • La plejparto elektis lin kiel la plej bonan stiliston pro lia simpla, sed plaĉa stilo.
 • Via letero estas ege interesa kaj bonstila.
2. Tuto de la ecoj, kiuj karakterizas belartan verkon de iu artisto aŭ belartan verkaron, apartenantan al iu epoko kaj popolo:
 • Ŝi tre ŝatas barokan stilon.
 • Mi sentas stilan harmonion en via hejmo.
 • La domo estas senstila.

3. Maniero kalkuli la jarojn laŭ la diversaj kalendaroj:

Tio okazis la unuan de septembro laŭ la tiama malnova stilo (Julia).