sábado, 19 de mayo de 2012

UTOPIO (Utopía)

Idealo, teorio, projekto, kies realigo ankoraŭ ne estas konstatebla: /Ideal, teoría, proyecto, cuya realización todavía no es comprobable:
 • Aferoj, kiujn oni juĝis utopioj, nun fariĝis realaĵoj. /Las cosas que se juzgaban como utopías, ahora son realidades.
 • Komence tio ŝajnis esti utopia projekto. /Al comienzo eso parecía un proyecto utópico.
 • Mi certas pri mia ideo kaj ne timas malbonajn reagojn. /Estoy seguro de mi idea, y no temo malas reacciones.
 • Oni longe taksis la esperantistojn utopiistoj. /Se evaluaron largamente los esperantistas utópicos.

UZURPI (Usurpar)

Senrajte proprigi al si bienon, povon aŭ titolon: /Apropiarse ilegalmente de una propiedad, poder o título:
 • Li uzurpis la tronon. /Él usurpó el trono.
 • Homoj protestas kontraŭ uzurpado de iliaj rajtoj. /La gente protesta contra la usurpación de sus derechos.
 • Lia uzurpatora agado elvokis protestojn. /Su acción usurpadora evocó las protestas.

TABUO (Tabú)

Moro, laŭ kiu iaj personoj aŭ objektoj estas normale netuŝeblaj, aŭ iaj agoj nefareblaj sen ia socia aŭ magia puno: / Costumbre según la que algunas personas u objetos normalmente son intocables, o esas acciones no se pueden hacer sin algún castigo o magia asociada:
 • Ili havas neniujn tabuojn, kiuj limigas iliajn vivojn. / Ellos no tienen tabúes que limiten sus vidas.
 • Tio estas tabua temo por mi. / Eso es un tema tabú para mí.
 • La hebreoj tabuis la manĝadon de porkaĵo. / Para los hebreos la carne de cerdo era tabú.
 • La nomo de reganta faraono estis tabuata en Egipto. / El nombre del faraón reinante era tabú en Egipto.
 • Multaj aferoj, kiuj estis tabuoj antaŭe, nun estas sentabuigitaj. / Muchos asuntos, que antes se consideraban tabú, ahora ya no lo son.

TAJLI (Labrar, tallar, cortar)

1. Doni difinitan formon al materialo, eltranĉante el ĝi pecetojn aŭ eretojn: /Dar una forma definida a un material, cortándolo en pedazos o en granitos:
 • Li tajlas pecon da arbo - tiel fariĝos bela ludilo. /Él talla un trozo de árbol – así hará un bello juguete.
 • La diamanto en ĉi tiu ringo estas tajlita. /El diamante de este anillo está tallado.
2. Tondi el ŝtofo la pecojn destinitajn fariĝi vesto, laŭ ŝablonoj aŭ laŭ la faritaj mezuroj: /Cortar pedazos de géneros destinados para hacerse ropa, según plantillas o según las mediciones hechas:
 • Eblas jam kudri la jupon, ĉar mi jam tajlis ĝin. /Ya es posible coser la falda, porque ya la corté.
 • Ŝi bone scias tajladon de vestoj. /Ella sabe bien la confección de ropas.
 • La profesio de mia patrino estas tajlistino. /La profesión de mi madre es costurera.
 • La tablotuko estas brodtajlita (kun eltonditaj truoj, kies randoj estas fortikigitaj per kudro). /El mantel está tallado con bordado (con agujeros cortados con tijeras, cuyos bordes están fortificados por costuras.)

viernes, 18 de mayo de 2012

TAJLORO (Sastre)

Metiisto, kiu tajlas kaj kudras vestojn: /Artesano que corta y cose vestuarios:
 • En nia fabriko laboras nur la plej bonaj tajloroj. /En nuestra fábrica trabajan sólo los mejores sastres.
 • Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron. /Cada sastre tiene su estilo de cortar.
 • La patro sidis ĉe sia tajlora tablo kaj ion tajloris. /El padre se sentó a la mesa de trabajo e hizo algo de sastrería.
 • Li tajloris al mi belegan jakon. / Él cosió para mí una bellísima chaqueta.
 • Kiam mi estis malgranda, mi volis iĝi tajlorino. / Cuando yo era pequeña, quería hacerme sastre.
 • La kostumojn por ĉi tiu spektaklo faris nia teatrotajloro. / Los trajes para este espectáculo los hizo nuestro sastre del teatro.

TAJPI (Escribir a máquina)

Skribi tekston per maŝino: /Escribir a máquina un texto:
 • Mi nun lernas tajpi rapide kaj sen rigardi la ekranon. / Ahora estoy aprendiendo a escribir a máquina rápidamente, sin mirar la pantalla.
 • La teksto enhavas multajn tajperarojn. / El texto tiene muchos errores de dactilografía.
 • Via tajpado estas tro hakata. / Tu escritura a máquina es demasiado cortada.
 • La instruisto tre ŝatis bele prezentitan tajpaĵon. / Al instructor le gustaban mucho los trabajos a máquina muy bien presentados.
 • Skribu la titolon per tajpeca tiparo. / Escribe el título con tipos destacados:
 • Ŝi estas tre sperta tajpistino. / Ella es una dactilógrafa muy experta.
 • Antaŭe oni uzis tajpilojn. / Anteriormente se usaban máquinas de escribir.

TAKSI (Evaluar, tasar, apreciar)

1. Fari al si opinion pri la pli-malpli granda ŝatindeco de persono:/Hacerse una opinión acerca de la valoración más o menos grande de una persona:
 • Mi neniam taksas homojn laŭ ilia aspekto. /Nunca valoro a una persona según su aspecto.
 • Belecon taksas ne okulo, sed koro. /La belleza no se aprecia por el ojo, sino por el corazón.
 • Vi malgajnis, ĉar vi subtaksis la kontraŭulon. /Perdiste, porque no valoraste a tu oponente.
2. Fari al si opinion pri la valoro de ia ago, ideo kaj simile: /Hacerse una opinión sobre el valor de algún acto, idea y similar:
 • Mi esperas, ke vi alte taksos la gravecon de ĉi tiu problemo. /Espero que aprecies altamente la importancia de este problema.
 • Malplaĉas nenio, se taksas pasio. / Nada desagrada, si se valora la pasión.
 • Ne trotaksu liajn sentojn. /No valores demasiado sus sentimientos.
3. Sen la helpo de sciencaj procedoj, difini la kvantan, monan kaj tiel plu valoron de objekto:/Definir, sin la ayuda de procedi-mientos científicos, lo cuantioso, monetario, etc., del valor de un objeto:
 • Oni taksas je mil la nombron de la mortintoj. /Se evalúa en mil el número de muertos.
 • Ni petos de spertulo la taksadon de nia domo, kiun ni intencas vendi. /Pediremos a un experto la tasación de nuestra casa, que tratamos de vender.
 • Asekura taksisto mistaksis la perdon. /Un tasador de seguros tasó equivocadamente la pérdida.
 • Ŝi havis netakseblan kolekton da diversaj belaĵoj. /Ella tenía una colección invaluable de diversas bellezas.
4. Oficiale difini la maksimuman vendoprezon de varo aŭ servo: /Definir oficialmente el precio de venta máximo de una mercadería o un servicio:
 • La registaro taksis la ĉefajn nutrovarojn. /El gobierno tasó las principales mercaderías alimenticias.
5. Meti specialan imposton super iu varo aŭ iu servo: / Gravar con un impuesto especial alguna mercadería o algún servicio:
 • La benzino ofte estas taksata tre alte. / A menudo la bencina se tasa a un precio muy alto.
 • Ni lasis la aŭton en sentaksa parkejo de aŭtoj. /Dejamos el auto en un aparcamiento gratuito.

jueves, 17 de mayo de 2012

TALENTO (Talento)

Aparta, rimarkinda kapablo mensa, aŭ denaska, aŭ akirita per laboro: /Capacidad mental especial, notable, de nacimiento o adquirida para el trabajo:
 • Mia infano havas talenton por muziko. /Mi niño tiene talento para la música.
 • Ŝi estas tre talenta kantistino. /Ella es una cantante muy talentosa.
 • Mizero havas talentan kapon. /La miseria tiene una cabeza talentosa.
 • Li estas talentulo; ne nur kiel verkisto, sed ankaŭ kiel desegnisto. /Él es un talento; no sólo como escritor, sino también como dibujante.

TAŬZI (Cribar, sacudir)

1. Malordigi, tirskuante aŭ ĉifante: /Desordenar, sacudiendo o estrujando:
 • La vento taŭzis miajn harojn. /El viento desordenó mis cabellos.
 • Mi devas ordigi miajn distaŭzitajn harojn. /Debo arreglar mis cabellos desordenados.
2. Malmilde trakti per skuado aŭ tirado: /Tratar con dureza sacudiendo o tirando:
 • La policistoj taŭzis la kaptitan ŝteliston. /Los policías sacudieron al ladrón capturado.
 • Li forkuris kun mieno, taŭzita de teruro. /Él huyó con el semblante sacudido de terror.
 • Mi taŭzetis la infanon - tiel mi provis ridigi lin. /Le di una pequeña sacudida al niño – así traté de hacerlo reír.
 • Ŝi ekridis kaj ŝiaj trajtoj taŭziĝis. /Ella comenzó a reír y sus rasgos se sacudieron.

TEDI (Cansar, hartar, cargar, fastidiar)

1. Ĝeni per neoportuna alesto aŭ insisto: /Molestar por una presencia o insistencia inoportuna:
 • Kara amiko, vi certe ne tedas min! / ¡Estimado amigo, de verdad tu no me cargas!
 • Amiko fariĝas teda, se li tro longe sidas en la domo. /Un amigo se hace fastidioso si él se sienta demasiado tiempo en la casa.
 • La instruisto ĉiutage tedadis nin per siaj rakontoj.  /El profesor nos cansó todos los días  con sus cuentos.
 • Mi tediĝis de tiuj homoj. /Me harté de esas personas.
 • Mi ŝatas lin, ĉar li ne estas tedulo. /Me gusta él, porque no es tedioso.
2. Malagrable impresi per troa daŭro aŭ ripetiĝo: /Impresionar desagradablemente por una excesiva duración o repetición:
 • Malbona vetero tedis la ripozantojn. /El mal tiempo hartó a los que reposaban.
 • En juneco logas, en maljuneco tedas. /En la juventud se vive, en la vejez se fastidia.
 • Kontraŭ ĉiu tedo ekzistas rimedo. /Contra todo hartazgo existe un remedio.

miércoles, 16 de mayo de 2012

TEKSI (Tejer)

1. Dense interkrucigi la fadenojn, por elfari ŝtofon: /Entrecruzar densamente los hilos, para hacer un paño.
 • Patrino teksas linon. / Una madre teje lino.
 • Mia robo estos kudrita el ĉi tiu belega teksaĵo. /Mi vestido será cosido con este bellísimo tejido.
 • Ŝi pendigis lampon super la teksilo kaj teksadis. /Ella colgó una lámpara sobre la tejedora y tejió.
 • Mi laboras kiel teksisto en la teksejo. /Yo trabajo como tejedor en la hilandería.
 • Kanabo estas teksuma planto. /El cáñamo es una planta de uso textil.
2. Zorge kaj lerte kombini: /Combinar cuidadosa y hábilmente:
 • Li teksis tre ruzan planon. /Él tejió un plan muy astuto.
 • La poeto lerte enteksis tiun legendon en sia rakonto. /El poeta tejió hábilmente esa leyenda en su relato.
 • La historio estas trateksita de multaj katastrofoj. /La historia está entretejida de muchas catástrofes.

TEMPERAMENTO (Temperamento)

1. Tuto de la funkciaj reagoj de individuo, karakterizata de la superrego de unu humoro aŭ de unu sistemo: /El todo de las reacciones funcionales de un individuo, caracterizado por el dominio de un humor o de un sistema:
 • La klasika tradicio distingas kvar bazajn temperamentojn: flegma, melankolia, kolerika kaj sangvina. /La tradición clásica distingue cuatro temperamentos básicos: flemático, melancólico, colérico y sanguíneo.
2. Fiziologia aŭ psikologia ecaro de individuo, de kiuj dependas ĝia reago al ekscitoj: /Conjunto de cualidades fisiológicas o sicológicas de un individuo, de las que depende su reacción a las excitaciones:
 • La libro estis taŭga por ĉiuj aĝoj kaj ĉiuj temperamentoj. /El libro era apropiado para todas las edades y todos los temperamentos.
3. Granda ekscitebleco: /Gran excitabilidad:
 • Ja vi scias, ke mi havas temperamenton! / ¡Tú ya sabes que tengo temperamento!
 • Li estas tre temperamenta junulo. /Él es un joven muy temperamental.

martes, 15 de mayo de 2012

TERAPIO (Terapia, terapéutica)

Difinita kuracrimedo: / Remedio definido para curar:
 • Bedaŭrinde la terapio ne estis efika. / Lamentablemente la terapia no fue eficaz.
 • Mi iris al bona terapiisto, kiu multe helpis min. / Fui al buen terapeuta, quien me ayudó mucho.
 • Bioterapio - kuracado per biologiaj substancoj aŭ mikroboj - povus esti bona solvo por via problemo. / La bioterapia – curación por medio de sustancias biológicas o mikrobios – podría ser buena solución para tu problema.
 • Mi tre ŝatas aromoterapion - terapion per esencoj de aromaj plantoj. / Me gusta mucho la aromaterapia – terapia por medio de esencias de plantas aromáticas.
 • Kemiterapio - terapio per kemiaj substancoj - estas kuracado de kanceroj. / Quimioterapia – terapia por medio de sustancias químicas – es una curación de cánceres.

TIMIDA (Tímido)

Facile perdanta la kapablon libere paroli, senĝene sinteni en societo: /Que ha perdido la capacidad de hablar libremente, conducirse sin importunar a nadie en sociedad:
 • Ŝi estis tre bona, sed timida knabino. /Ella es una muchacha muy buena, pero tímida.
 • Li kisis ŝin timide kaj delikate. /Él la besó tímida y delicadamente.
 • La timideco povas facile fariĝi homevitemo. /La timidez puede fácilmente convertirse en misantropía.
 • Estu memfida kaj maltimida kaj ĉiuj admiros vin. /Ten fe en ti mismo, y sé  osado, y todos te admirarán.

TIRANO (Tirano)

1. En Helenio, homo, kiu uzurpis la absolutan regpovon en iu civito, kaj kies aŭtoritato posedis nenian religian karakteron: /En Grecia, un hombre que usurpaba el poder absoluto del gobernante en alguna ciudad, y cuya autoridad no poseía ningún carácter religioso:
 • Dionizo estis tirano. /Dionisio fue un tirano.
 • Li regis tirane. /Él gobernó como un tirano.
2. Regnestro, kies povo estas senlima kaj ĝenerale kruela: /Un jefe de gobierno, cuyo poder es ilimitado y generalmente cruel:
 • Oni malamas la tiranojn. /Se odia a los tiranos.
 • Li havis tiranan povon. /Él tenía un poder de tirano.
 • Li tiranis tutan landon. /Él tiranizó a todo el país
3. Ordonema kaj senindulga mastro: /Un jefe mandón y sin indulgencia:
 • Mia estro estas vera tirano! / ¡Mi jefe es un verdadero tirano!
 • Sklavo kun forta mano estas plej granda tirano. /Un esclavo de mano fuerte es el tirano más grande.
 • Lia tiraneco transiris la limojn. /Su tiranía se pasó de los límites.

lunes, 14 de mayo de 2012

TOLERI (Tolerar)

1. Ne kontraŭstari al io, kion oni ne aprobas aŭ kio malplaĉas, ĝenas aŭ suferigas, kvankam oni kapablus malhelpi ĝin: /No oponerse a lo que no se aprueba o no agrada, que molesta o hace sufrir, aunque sería capaz de impedirlo:
 • Mi ne intencas toleri viajn kapricojn! / ¡No tengo la intención de tolerar tus caprichos!
 • Tempo toleras, sed vero aperas. /El tiempo tolera, pero la verdad aparece.
 • Li estas ege tolerema homo. /Él es un hombre extremadamente tolerante.
 • Mia toleremo iam finiĝos! / ¡Mi tolerancia alguna vez se acabará!
2. Akcepti la ĉeeston de iu: /Aceptar la presencia de alguien:
 • Tian homon mi ne povus toleri eĉ unu tagon. /A esa clase de hombre no podría tolerarlo ni siquiera un día.
 • Ŝi ankoraŭ estas tolerebla, sed ŝia fratino estas tute netolerebla. /Ella todavía es tolerable, pero su hermana es totalmente intolerable.
3. Havi tian econ, ke la ekzisto, kontakto aŭ sorbo de ia afero ne kaŭzas difekton: /Tener esa cualidad que la existencia, contacto o absorción de algún asunto, no causa desperfecto:
 • Mia organismo ne toleras ĉi tiun medikamenton. /Mi organismo no tolera este medicamento.
 • Al la papero ne mankas tolero. /Al papel no le falta tolerancia.
 • Ne forgesu, ke vi ne povas trinki lakton (pro netolerateco de la lakto). /No olvides que no puedes beber leche (por intolerancia de la leche).

TOLO (Lienzo, tela)

1. Teksaĵo el linaj, kanabaj, jutaj, kotonaj fadenoj, interkrucitaj laŭ aparta sistemo: /Tejido de hilos de lino, de cáñamo, de yute, intercruzados según un sistema especial:
 • Mi kudros viŝtukojn el ĉi tiu tolo. /Coseré toallas de esta tela.
 • Tolaĵon malpuran lavu en la domo. / El trapo sucio, lávalo en la casa.
 • Ŝi ĝuis sian novan tolan pantalonon. /Ella disfrutó su nuevo pantalón de tela.
 • Dum la spektaklo fontolo prezentis maran pejzaĝon. /Durante el espectáculo, el telón de fondo representaba un paisaje marino.
 • La tablo ekstere estis kovrita per laktolo / vakstolo (tolo, ŝmirita sur unu flanko per lako, por ke ĝi estu nepenetrebla de akvo). / La mesa del exterior estaba cubierta por un hule /tela encerada (tela, untada por un lado con laca para que sea impermeable al agua.
2. Peco el lina tolo, preparita kaj streĉita sur kadro, por ricevi pentraĵon: / Pedazo de tela de lino, preparada y tensada en un cuadro para recibir una pintura:
 • Tiu pentristo aĉetis blankajn tolojn hodiaŭ. / Ese pintor compró telas blancas hoy día.
 • Li surtoligis belegan pentraĵon. / Él fijó sobre la tela una bellísima pintura.

domingo, 13 de mayo de 2012

TONDI (Cortar con tijeras, esquilar)

1. Fortranĉi (lanon, harojn, herbojn kaj simile) per tondilo: /Cortar (lana, cabellos, hierbas y similarmente) con tijeras:
 • Mi ne povas kredi, ke vi tondis la harojn! /¡No puedo creer que te cortaste el cabello!
 • Antaŭ la festo mi iros al la tondisto. /Antes de la fiesta iré a la peluquería.
 • Li uzas tondomaŝinon por tondi siajn harojn. /Él usa una máquina peluquera para cortar sus cabellos.
 • Ŝi detondis siajn harojn kaj forĵetis ilin. /Ella cortó sus cabellos y los lanzó lejos.
2. Senigi je haroj, lano kaj simile, uzante tondilon: /Quitar los cabellos, lana y similarmente, usando tijeras:
 • Patro tondas la heĝon. /Mi padre corta el seto.
 • Oni tondas ŝafinojn, tremas la ŝafoj. /Se esquilan las ovejas, tiemblan los corderos.
 • Por ŝafo tondita Dio venton moderigas. /Para un cordero trasquilado, Dios atenúa el viento.
 • La periodo de tondado de la ŝafoj jam komenciĝis. /El período de esquila de los corderos ya comenzó.
 • Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas. /Un sastre golpea la mesa, de inmediato comienzan a sonar las tijeras.
 • Ŝi eltondis sian artikolon el la revuo por memoro. / Ella recortó su artículo de la revista como recuerdo.

TORTURO * TURMENTO (Tortura, tormento)

1. Kruela turmento, uzata aŭ por eltiri konfeson aŭ por puni: / Tormento cruel, usado para sacar una confesión o castigar:
 • Multaj konfesis nefaritajn krimojn sub premo de ekstremaj torturoj. / Muchos confiesan crímenes no cometidos bajo presión de torturas extremas.
 • Li torturis siajn sklavojn, se ili ne obeis lin. / Él torturaba a sus esclavos si no le obedecían.
 • Unu el homaj rajtoj rilatas al torturado: neniu havas rajton nin turmenti aŭ torturi. / Uno de los derechos humanos se refiere a la tortura: nadie tiene derecho para atormentarnos o torturarnos.
 • Torturistoj sciis multajn manierojn por torturi homojn kaj uzis diversajn torturilojn por tio. /Los torturadores sabían muchas maneras de torturar a la gente y usaban diversos instrumentos de tortura para eso.
2. Kruela turmento, fizika aŭ morala: / Tormento cruel, físico o moral:
 • Finfine post pluraj jaroj da torturo komenciĝis pli bona vivo. / Finalmente, tras muchos años de tortura, comenzó una mejor vida.