sábado, 1 de septiembre de 2012

PERSVADI (Persuadir)

Sukcesi per emocivekaj argumentoj konduki iun al ia ago: /Tener éxito en llevar a alguien a un tipo de acción, mediante argumentos emocionantes:
 • Li provis persvadi min veturi kun li, sed vane. /Él trató de persuadirme para que viajara con él, pero, en vano.
 • Ŝi ĉiel persvadas al li, ke li edziĝu al ŝi. /Ella, de todos modos, está persuadiéndolo para que se case con ella.
 • La persvado estas la celo de ĉia elokventeco. /La persuasión es el objetivo de toda elocuencia.
 • La parolo de vendisto estis tiom persvada, ke mi aĉetis tiujn bombonojn. /La palabra del vendedor fue tan persuasiva, que compré esos bombones.

PERTURBO (Perturbación)

1. Malordo en la korpo pro malbona funkcio de iu organo: /Desorden en el cuerpo por mal funcionamiento de algún órgano:
 • Mi havas perturbojn en la sanga cirkulado. /Tengo perturbaciones en la circulación de la sangre.
 • Ne manĝu multe ja via digestado estas perturbita. /No comas mucho, tu digestión ya está perturbada.
 • Lia hepato malfunkcias kaj perturbiĝas la cirkulado de la sango. /Su hígado funciona mal y se perturba la circulación de la sangre.
2. Malordo aŭ nefunkciado de maŝino, aparato, elektra cirkvito: /Desorden o mal funcionamiento de una máquina, aparato, circuito eléctrico:
 • Kio kaŭzis la perturbojn de televida ricevado? / ¿Qué causó las alteraciones en la recepción de la televisión?
 • Kiom kostos senperturbigi ĉi tiun aparaton? / ¿Cuánto costará arreglar este aparato?
3. Rompo de la reguleco ĉe fenomeno: /Interrupción en la regularidad de un fenómeno:
 • Sciencistoj rimarkis rotaciajn perturbojn de la planedo. /Científicos hicieron notar perturbaciones en la rotación del planeta.

viernes, 31 de agosto de 2012

MILDA (Suave, apacible)

1. Malakre impresanta la sentumojn: /Que impresiona los sentimientos en forma obtusa:
 • Milda voĉo de patrino dormigis la bebon. /La apacible voz de la madre adormeció al bebé.
 • Mi esperas, ke tio mildigos la krizon. /Tengo la esperanza de que eso suavizará la crisis.
2. Plaĉanta al koro aŭ spirito, afabla, malsevera: /Placentero al corazón o al espíritu, amable, suave:
 • Ŝia milda rigardo montris, ke ŝi amas min. /Su suave mirada mostró que ella me ama.
 • Li ŝatas ĉiujn milde ekscitadi. /A él le gusta excitarse suavemente.
 • Ili parolis malmildajn vortojn. /Ellos hablaron con palabras duras.
 • Tio montras la toleremon, mildecon kaj afablecon de mia avino. /Eso muestra la tolerancia, suavidad y amabilidad de mi abuela.

KONDUKI (Llevar, conducir)

1. Irigi iun kun si al iu loko, direktante tiun laŭ sia propra plaĉo: /Llevar a alguien consigo a un lugar, dirigiéndolo conforme a su propio gusto:
 • Kiu kondukis la blindulon? / ¿Quién condujo al ciego?
 • La patrino kunkondukis sian filon. /La madre llevó consigo a su hijo.
 • Via konduka tekniko estas la plej kompetenta. /Tu técnica de conducir es la más competente.
 • Alkonduku al mi tiun ŝtelemulon! / ¡Tráeme a escondidas ese mulo!
2. Ebligi la iradon al iu loko: /Hacer posible la ida a algún lugar:
 • Ĉi tiu vojeto kondukas al la arbaro. /Esta senda conduce al bosque.
 • Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando. /Pedir y preguntar conducen a través de todo el país.
 • La tegmento forkondukas la pluvon. /El tejado desvía la lluvia.
3. Alvenigi per sia propra agado iun aŭ ion al nova stato: /Hacer llegar, por propia acción, a alguien o algo a un nuevo estado:
 • La reĝo kondukis sian landon al pereo. / El rey condujo a su país a la aniquilación.
 • Finfine mi prenis la kondukilojn en miajn manojn! / ¡Finalmente tomé las riendas con mis propias manos!
 • Ŝi enkondukis novan modon. /Ella introdujo una nueva moda.
4. Ebligi al iu alvenon al nova stato: /Hacer posible para alguien la llegada a un nuevo estado:
 • Espero kaj pacienco kondukas al potenco. /La esperanza y la paciencia conducen al poder.
 • Mi ne volas, ke li dekonduku vin de la ĝusta vojo. / No quiero que él te aparte del buen camino.
5. Agigi iun aŭ funkciigi ion laŭ sia propra volo, gardante por si la estrecon: /Hacer actuar a alguien, o hacer funcionar algo conforme a su propia voluntad, guardando para sí la jefatura:
 • Ĉi tiu heroo kondukis nian armeon. /Este héroe condujo a nuestro ejército.
 • La kondukado de la maŝino estis facila por li./La conducción de la máquina era fácil para él.
 • La kondukanto de veturilo sidis sur la konduksido. /El conductor del vehículo se sentó en el asiento de conducir.
 • Li transkondukis la armeon trans la maron. /Él transportó al ejército a través del mar.
6. Esti trairebla de elektro, varmo, elektromagneta ondo kaj simile: /Ser posible de atravesar por la electricidad, el calor, una onda electromagnética, etc.:
 • La metaloj bone kondukas elektron. /El metal es buen conductor de la electricidad.
 • Hodiaŭ ni lernis pri varmokondukado. /Hoy aprendimos acerca de la conducción del calor.

jueves, 30 de agosto de 2012

KOMPOSTI (Componer)

Reprodukti tekston, kunmetante la tipografiajn literojn necesajn por ĝin presi: /Reproducir un texto componiendo las letras tipográficas necesarias para imprimirlo: 
 • Ĉu vi kompostis ĉi tiun tekston permane? / ¿Compusiste a mano este texto? 
 • Ni konservos la kompostaĵojn por la reeldono. /Conservaremos la composición para la reedición. 
 • Kompostilo estas aparato, per kiu la kompostisto permane aranĝas la tipojn en egalajn liniojn. /La caja es un aparato, por medio del cual el cajista ordena a mano los tipos en líneas iguales.

martes, 28 de agosto de 2012

KURBA (Curvo, torcido)

Tia, ke ĝi estas nek rekta, nek konsistanta el rektaj partoj: /Aquello que no es recto ni consta de partes rectas:
 • Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas. /La madera es torcida, pero arde rectamente.
 • Viaj kruroj certe ne estas kurbaj! / ¡Tus piernos ciertamente no son torcidas!
 • Ĉi tiu kurbo montras naskiĝojn dum dek jaroj. /Esta curva muestra los nacimientos durante 10 años.
 • La kurbeco de ĉi tiu arko estas bele ornamita. /La curvatura de este arco está hermosamente adornada.
 • La ventego kurbigis arbetojn. /El ventarrón curvaba los arbolitos.
 • Sidu rekte por ke via dorso ne kurbiĝu. /Siéntate derecho para que tu espalda no se curve.
 • Kurbiĝadi kiel diablo en akvo benita. /Retorcerse como el diablo en agua bendita.
 • Mi ne havas fortojn por senkurbigi ĉi tiun draton. /No tengo fuerzas para alisar este alambre.

KUSPI (Contrapelo; remangar)

Klini aŭ faldi ion kontraŭ la natura direkto: /Inclinar o doblar algo en contra de la dirección natural:
 • Mia kato ne ŝatas, kiam iu kuspas ĝiajn harojn. /A mi gato no le gusta cuando alguien lo acaricia a contrapelo.
 • Kuspe faldu la manikojn kaj komencu labori. /Remángate las mangas y comienza a trabajar.
 • La randoj de tiu ĉapelo devas esti kuspitaj. /Los bordes de ese sombrero deben estar remangados.
 • La malvarmo kuspas la foliojn. /El frío remanga las hojas.

lunes, 27 de agosto de 2012

IMPROVIZI (Improvisar)

1. Tuj kaj senprepare verki: /Realizar una obra inmediatamente, sin preparación.
 • La gvidanto improvizis ĉion dum la aranĝo. /El guía improvisó todo durante la sesión.
 • Mi ludis tiun rolon improvize. /Yo representé ese rol improvisadamente.
 • Ĉi tiu versaĵo estas improvizaĵo. /Esta poesía es una improvisación.
2. Senprepare organizi ion: /Organizar algo sin preparación:
 • Ŝi sukcese improvizis la feston por siaj amikoj. /Ella improvisó exitosamente la fiesta para sus amigos.
 • La improvizita aranĝo estis interesa. /El arreglo improvisado fue interesante.
 • Li estis bona improvizanto de ludoj. /Él era un buen improvisador de juegos.

domingo, 26 de agosto de 2012

INVESTI (Investir; invertir))

1. Solene enoficigi: /Conferir solemnemente una dignidad o cargo importante:
 • Oni pripensas investi novan ambasadoron. /Se piensa investir a un nuevo embajador.
 • Ĉe nia lernejo estis investita nova direktoro. /En nuestra escuela fue investido un nuevo director.
 • Investituro estas mezepoka rajto de reĝoj elekti kaj investi la episkopojn. /Una investidura es un derecho de los reyes, en la edad media, para elegir e investir a los obispos.
2. Elspezi monon, kapitalon por produktodona celo kiel ekzemple por plibonigi laborejon, alkonstrui novan domon, alaĉeti novajn maŝinojn kaj tiel plu: /Gastar dinero, capital, con el propósito de que dé producto, como por ejemplo, para mejorar el lugar de trabajo, construir una nueva casa, comprar nuevas máquinas, etc.:
 • La ŝtato investis multe da mono al rekonstruo de la ĉefurbo. /El estado invirtió mucho dinero en la reconstrucción de la capital.
 • La firmaon savis nur privata investado. /La firma sólo salvó para inversión privada.
 • Kiom grandaj estas investaĵoj de tiu ĉi projekto? / ¿Cuán grandes son las inversiones de este proyecto?
 • Mi ne intencas reinvesti monon por plibonigi la laborejon. /No tengo la intención de reinvertir dinero para mejorar el lugar de trabajo.

HARDI (Templar, endurecer, curtir)

1. Meti brulvarmigitan ŝtalon en malvarman likvaĵon por ĝin pli malmoligi kaj pli elastigi: /Meter el acero calentado en el fuego, en un líquido frío, para endurecerlo más y hacerlo más elástico:
 • Li hardis glavon. /Él templó una espada.
 • Bone hardita klingo helpos lin batali. /Un buena cuchilla templada le ayudará a combatir.
 • Tiam multaj viroj okupiĝis pri hardado de glavoj. /En esa época muchos hombres se ocuparon del templado de espadas.
2. Malmoligi: /Endurecer:
 • Cemento rapide hardiĝas kaj neniel eblas ĝin malhardi. /El cemento se endurece rápidamente y de ningún modo es posible ablandarlo.
 • Ĉu tiu mastiko estas rapidharda? / ¿Esa masilla se endurece rápido)
3. Fari nesentema por fizikaj aŭ moralaj suferoj, fortigi ies karakteron: /Hacer insensible, por medio de sufrimientos físicos o morales, para fortificar el carácter de alguien:
 • Milito hardis nin. /La guerra nos endureció.
 • Malvarma akvo hardas la korpon. /El agua fría endurece el cuerpo.
 • Finfine tiu hardiĝinta krimulo estos en prizono. /Finalmente ese curtido criminal estará en prisión.
 •  Mi ŝatas la harditecon de lia volo. /Me gusta la dureza de su voluntad.