miércoles, 20 de agosto de 2008

NATURO ( naturaleza )

1. La tuto de tio, kio ekzistas aŭ okazas sen interveno de la homo:
 • Ekzistas tri regnoj de la naturo (mineraloj, vegetaĵoj kaj bestoj).
 • Avo mortis per natura morto.
2. La kreanta povo, kiu montriĝas sub la ŝanĝiĝantaj formoj de la objektoj kaj estaĵoj:
 • La naturo malavare favoris tiun landon.
 • Okazis io supernatura, kion oni ne povas ekspliki.
3. La surfaco de la tero, rigardata kiel vivejo de la homo kaj bestoj:
 • La naturo jam vekiĝas.
 • Geavoj transdonis diversajn naturaĵojn al ni.
4. La esenco, ecaro propra al iu aŭ io:
 • La infano havas malbonan naturon.
5. La primitiva stato de estaĵo, la denaska karaktero, kontraste kun la edukado kaj kulturo:
 • Li vivas laŭ sia naturo.
 • Difekton de naturo ne kovros veluro.
 • La leporo estas nature timema.
 • Vi eĉ ne provas venki vian laŭnaturan inklinon al pigreco.
6. Objekto de la arto, kontraste kun la artaĵoj:
 • Mi ŝatas desegni laŭ la naturo (ne laŭ la fantazio).

ILUZIO ( ilusión )

1. Eraro de sensoj, pro kiu ni aperceptas perceptaĵojn, identigante ilin aliaj, ol ili estas:
 • Ĉu mi aŭdis ŝian voĉon aŭ ĉu tio estis nur iluzio?
 • Li estas sperta iluziisto (amuzisto, kiu lerte trompas la rigardantojn per falsaj ŝajnoj kaj rapide faritaj ĵonglaĵoj).
 • Kruela realo min tute seniluziigis.
 • Post malfeliĉe finiĝintaj am-rilatoj li spertis seniluziiĝon pri virinoj.
2. Eraro de la menso, pro kiu ni rigardas revojn kiel efektivaĵojn:
 • Li estas viktimo de revoj kaj iluzioj.
 • Prefere oni havu iluziajn esperojn ol revu pri nenio.
 • Ne iluziu vin per tro granda espero.
 • Ŝi konstante iluziiĝas.

ARGUMENTI ( argumentar )

1. Prezenti argumentojn; provi demonstri per argumentoj:
 • Mi longe argumentis kaj finfine sukcesis konvinki ilin.
 • Batanto povas argumenti, batato devas silenti.
 • Ni ne akceptas viajn argumentojn, ĉar ili estas malĝustaj.
 • Min jam lacigis senfina argumentado pri tiaj aferoj.
 • Vi prezentis bonajn kontraŭargumentojn.
2. Prezenti ion kiel argumenton:
 • Tio argumentas lian fortiriĝon de la projekto.
 • Gepatroj ne permesis al ŝi foriri, argumentante, ke ne estos busoj por reveni hejmen.

URĜI ( urgir, apremiar)

Vigle plirapidigi, vive akceli:
 • La alproksimiĝanta danĝero urĝis nin forkuri.
 • La afero ne urĝas.
 • Ĉar tio ne estas urĝa, mi ne zorgas.
 • Mi urĝe bezonas telefonon!
 • Eble ni nun parolu pri urĝaĵoj kaj poste babilu pri ĉio alia.
 • Ni estas premataj de urĝeco.
 • Urĝiĝu, ĉar la buso nin ne atendos.

AKTUALA ( actual )

1. Efektive ekzistanta en la nuntempo:
 • Tie vi trovos informojn pri aktuala viva Esperanta kulturo kaj arto.
2. Interesanta pro la nuntempeco:
 • Tiu ĉi problemo estas aktuala por nia lando, ĝi ne povas atendi.
 • La nova paĝaro de E@I (de projekto "Esperanto aktuale") enhavos ĉiujn gravajn informojn pri Esperanto.
 • Mi aŭdis tion de televidaj aktualaĵoj.
 • Necesas aktualigi la enhavon de nia ttt-ejo.
 • La novaĵo jam estas malaktuala.

REZERVI ( reservar, conservar)

1. Apartigi kaj konservi por alia tempo, por alia uzo:
 • Mi rezervis monon por eksterordinaraj okazoj.
 • Al Dio servu, diablon rezervu.
 • Rezervoj de mono bedaŭrinde jam elĉerpiĝis.
2. Antaŭdifini al iu la posedon aŭ ĝuon de io per formala deklaro aŭ registro:
 • Ĉu vi jam rezervis la ĉambron ĉe la hotelo?
 • Ĉiuj rajtoj de reprodukto estas rezervitaj.
 • Ni havas unu rezervan liton por eventualaj gastoj.
 • Kiu zorgis pri la rezervado de sidlokoj en la buso?
 • Oni ne rajtas ĉasi bestojn en la rezervejo.
3. Provizore ne tuŝi, lasante por ia posta pridiskuto:
 • Ni rezervis kelkajn priparolindajn punktojn de la projekto.

SUGESTI ( sugerir )

1. Lerte venigi en ies penson ian ideon, pri kies origino tiu ne konscias, aŭ kies rezultojn tiu ne antaŭvidas:
 • Li sugestis al mi la respondon.
 • Ĉu vi agis sub sugesto kaj influo de viaj geamikoj?
 • Tio estis sugesta demando (subinspiranta la deziratan respondon).
2. Proponi kiel hipotezon:
 • Mi sugestas, ke vi iom ripozus.
3. Estigi en la menso, venigi bildon, ideon:
 • Via pala vizaĝo sugestas malsanon.

PREPARI ( preparar )

1. Fari ĉion necesan, por ke ia stato aŭ ago povu efektiviĝi:
 • Oni preparas la militon!
 • Ne valoras la faro la koston de l' preparo.
2. Fari ĉion necesan, por ke io povu poste esti utiligata:
 • Nuntempe mi preparas grandan projekton.
 • Preĝon faru, sed farunon preparu.
 • Invitu la gastojn al la tablo, ĉar la tagmanĝo jam estas preparita.
3. Meti iun en taŭgan dispozicion, por akcepti novaĵon, trapasi ekzamenon kaj simile:
 • Ĉu vi jam preparis vin por la diskuto?
 • Mi devas prepariĝi por ekzameno.
 • Ŝi frekventas preparajn kursojn.
 • Ni kantis senprepare.
4. Atendi, antaŭvidi:
 • Mi estis preparita, ke mi trovos la aranĝon seninteresa.
5. Registri sur komputilan diskon la gvidajn markojn kaj informojn necesajn por ĝia posta uzado kun difinitaj diskaparato kaj mastruma sistemo:
 • La frato preparas la diskon.

REGISTRI (registrar, inscribir )

1. Fari metode kaj skribe elnombradon kompletan por eventuala referenco kaj uzado:
 • Oni venigis ĉiujn lernantojn por registri ilin.
 • Registrado de novaj abonantoj ne devus esti temporaba.
 • Ni estas enregistritaj laŭ niaj urboj.
2. Noti, en tiucela libro, faktojn aŭ dokumentojn laŭ difinita sistemo, por aŭtoritate aŭ oficiale atesti pri iliaj ekzisto kaj konsisto:
 • En laborejo oni registras nian eniron kaj eliron.
 • Mi sendis al vi registritan leteron.
 • Ŝi volis ekvidi registron de la naskiĝoj en nia urbo.
 • Ĉu vi registrigis la pakaĵojn en la stacidomo?
3. Skribe aŭ enmense noti, por rememorado:
 • Ĉi-jare ni povis registri la uzadon de Esperanto en multaj internaciaj kongresoj.
4. Aŭtomate prezenti la variojn de fenomeno:
 • Registru mian paroladon per sonregistrilo.
 • Mi volas konservi la registraĵon de via voĉo por postaj prelegoj.

PUNI (castigar)

1. Kaŭzi al iu suferon kompense de ties malbonfaro aŭ kulpo:
 • Mi punos vin, ĉar vi estis tre malbona.
 • Per mono, ne per mano punu vilaĝanon.
 • Ne kaptita - ne punita.
 • Kune kaptite, kune punite.
 • Vivis puninde, mortis ridinde.
 • Li certe ne restos senpuna!
 • Ŝi multe laboris kontraŭ mortpuno.
2. Kompensi per adekvata suferigo de la farinto:
 • La patrino punis mian malobeon.
 • Amo kaj puno loĝas komune.
 • Kiujn punajn metodojn vi havas?
 • Liaj agoj estas punindaj per la monpuno de 100 eŭroj.