sábado, 4 de agosto de 2012

STUFI (Estofar)

Longe kuiri viandon en fermita kaserolo kun malmulte da akvo, tre modere varmigante por konservi ĝian tutan sukon: /Cocinar carne mucho tiempo en una cacerola cerrada con poco agua, calentando moderadamente para conservar todo el jugo:
 • ·   Hodiaŭ mi stufis viandon en ĝia suko. /Hoy estofé carne en su jugo.
 • ·   Mi tre ŝatas stufitan bovaĵon kun legomoj. /Me gusta mucho la carne de vaca estofada con verduras.
 • ·   Tie ni manĝis tre bongustan stufaĵon. /Alli nosotros nos servimos un estofado muy sabroso.
 • ·   Stufujo estas poto por stufi viandon. /La estofadera (creo que no existe en español un término con este significado) es una olla para estofar carne.

SUBITA (Súbito, repentino)

Tute rapide kaj neatendite okazanta: /Lo que acontece rápida e inesperadamente:
 • ·   Lia subita kaj stranga morto estigis dubojn kaj polemikojn. /Su repentina y extraña muerte originó dudas y polémicas.
 • ·   Post brua vento subita silento. /Después del ruidoso viento, un súbito silencio.
 • ·   Subite ni ekvidis belegan konstruajxon. /Repentinamente vimos una bellísima construcción.
 • ·   Ne atendita, ne esperita ofte venas subite. /No esperado, lo no esperado a menudo llega súbitamente.
 • ·   Prefikso "ek" montras la plej unuan momenton de la ago, ofte kun nuanco desubiteco aux neatenditeco. /El prefijo “ek” muestra el inicio del primer momento de la acción, con frecuencia con un matiz de lo súbito o lo inesperado.

viernes, 3 de agosto de 2012

SURDA (Sordo)

1. Tute ne posedanta, aŭ posedanta tre malfortan kapablon aŭdi: /Que no posee la capacidad de oir, o que la posee muy débil:
 • ·   Li estas surda je la dekstra orelo. /Él es sordo del oído derecho.
 • ·   Virino bonorda estas muta kaj surda. /Una mujer ordenada es muda y sorda.
 • ·   Ŝia surdeco estas denaska. /La sordera de ella es de nacimiento.
 • ·   La maljuneco iom surdigis la avon. /La vejez ha puesto algo sordo al abuelo.
2. Ne volanta aŭskulti, ne lasanta sin konvinki: /Que no quiere escuchar, no se deja convencer:
 • ·   Ili restis surdaj al mia peto. /Ellos permanecieron sordos a mi petición.
 • ·   Prediki al surduloj (vane peni por persvadi). /Predicar a los sordos (esforzarse en vano para persuadir).
 • ·   Iliaj oreloj surdigxis tuj kiam mi komencis mian parolon. /Sus oídos ensordecieron inmediatamente cuando comencé a hablar.
3. Malsonora, malakuta: /Silencioso, grave:
 • ·   Lia voĉo estas surda. /Su voz es grave.
 • ·   Sufiĉas! surde interrompis la patro. / ¡Basta! Interrumpió el padre con voz grave.

SVELTA (Esbelto)

Harmonie aŭ elegante maldika: /Armoniosa o elegantemente delgado:
 •       Tie estis multaj belaj, sveltaj knabinoj, kun kiuj mi volis konatiĝi. /Allí habían muchas muchachas bellas, esbeltas, con quienes yo quería conocerme.
 •        Tiu modelino iĝis fama pro sia svelteco. /Esa modelo se hizo famosa por su esbeltez.
 •        Mi devas observi sveltigan dieton. /Debo observar una dieta que me haga esbelto.
 •        La viro estis malsvelta kaj forte konstruita. /El hombre era grueso y fuertemente construido.

jueves, 2 de agosto de 2012

RAFINI (Refinar)

1. Pli-purigi substancon per iaj procedoj: /Purificar más una substancia por medio de algunos procedimientos:
 •    Tiamaniere oni rafinas petrolon. /De esa manera se refina el petróleo.
 •    Li okupiĝas pri rafinado de oleo. /Él se ocupa del refinado de aceite.
 •    Ĉu tie troviĝas rafinejo de sukero? / ¿Allí se encuentra la refinería de azúcar?
2. Elegantigi, delikatigi: /Hacer elegante, hacer delicado:
 •    Vi devas rafini vian stilon. /Debes refinar tu estilo.
 •    Lia gusto estas rafinita. /Su gusto es refinado.
 •    Li klarigis tion per la rafinita lingvo. /Él aclaró eso con un lenguaje refinado.
3. Uzi subtilaĵon en la penso aŭ parolo: /Usar una sutileza en el pensamiento o en el habla:
 •    Liaj rezonoj estas tre rafinitaj. /Sus razonamientos son muy refinados.
 •    Parolante li rafinis super la diferencoj de tiuj terminoj. /Al hablar, él refinó sobre las diferencias de esos términos.
 •    Estas tro da rafinado en liaj pensoj. /Es demasiado refinado en sus pensamientos.
4. Lertigi je ruzado: /Hacer diestro en artimaña:
 •    Lia agitado estis tre rafinita. /Su agitación fue muy refinada.
 •    Dum la ludo liaj agoj estis ĉiam tre rafinitaj. /Durante el juego, sus acciones siempre fueron muy refinadas.

RIGIDA (Rígido, tieso)


1. Malfacile fleksebla: /Difícilmente flexible:
·   Viaj membroj estas rigidaj de frosto! / ¡Tus miembros están rígidos de frío!
·   Mi ne ŝatas, kiam iu rigide (fikse) rigardas min. /No me gusta cuando alguien me mira fijamente.
·   La rigideco de lia korpo montris, ke li jam mortis. /La rigidez de su cuerpo mostró que él ya había fallecido.
·   Mi eĉ rigidiĝis de tia terura vidaĵo. /Hasta me puse rígido por esa terrorífica visión.
·   Mia mano alrigidiĝis al mikrofono - mi tiom longe tenis ĝin. /Mi mano se puso rígida con el micrófono – lo sostuve tanto tiempo.
2. Obstine sama, necedema, ne adaptiĝa al la bezonoj kaj cirkonstancoj: /Obstinadamente igual, no acepta ceder, no se adapta a las necesidades y circunstancias:
·   Ni ne estas amikoj, ĉar lia karaktero estas rigida. /Nosotros no somos amigos, porque su carácter es rígido.
·   Malsano venas rapide, foriras rigide. /La enfermedad viene rápidamente, sale con rigidez.
·   Ŝi ĉiam rigidiĝas en siaj decidoj. /Ella siempre se queda rígida en sus decisiones.

miércoles, 1 de agosto de 2012

REKTA (Recto, derecho, directo)

1. Konservanta ĉiam unu saman direkton simile al streĉita ŝnuro: /Que conserva siempre una misma dirección, de modo similar a una cuerda tensa:
 • Rekta vojo estas pli mallonga, ol kurba. /Un camino recto es más corto que uno curvo.
 • Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas. /La madera es curva, pero arde rectamente.
 • Ni iris laŭ malrektaj stratoj kaj stratetoj. /Fuimos por calles y pasajes indirectos.
2. Kursanta sen interrompoj: /Que sigue un curso sin interrupciones: 
 •   Ĉu ekzistas rekta trajno al via urbo? / ¿Existe un tren directo a tu ciudad?
3. Senpera, funkcianta sen interveno de perilo: /Sin mediador, que funciona sin intervención de un intermediario:
 • Mi volas ekvidi tiun rektan televidan dissendon. /Quiero ver ese envío televisivo directo.
 • Oni anoncis pri la kresko de nerektaj impostoj. /Se anunció el aumento de los impuestos indirectos.
4. Vertikale staranta: /Que se yergue verticalmente:
 • Ĝis profunda aĝo li restis rekta kiel kandelo. /Hasta una edad profunda, él permaneció recto como una candela.
 • Sako malplena sin rekte ne tenas. /Un saco vacío no se mantiene derecho.
 • "Rektigu vian dorson!" diris la patrino kaj mi subite rektiĝis. /”¡Endereza tu espalda!, dijo mi madre y de improviso me puse recto.
 • Ŝi staris ĉe la muro kun elrektigita talio. /Ella estaba de pie junto al muro con la cintura enderezada.
5. Citanta ies vortojn, sen subordiga procedo: /Que cita las palabras de alguien, sin un procedimiento subordinado:
 • ·  Por montri rektan parolon necesas uzi citilojn. /Para indicar una palabra correcta, se necesita usar comillas.

RESTRIKTI (Restringir)

Rekonduki al pli malvastaj limoj: /Llevar a límites más estrechos:
 • La juĝo restriktis lian rajton vidi la infanon. / El juicio restringió su derecho de ver al niño.
 • La nombro de la laboristoj estis ege restriktita. /El número de los trabajadores fue sumamente restringido.
 • Mi ne kontentas pri la restrikto de miaj rajtoj. /No estoy contento  con la restricción de mis derechos.
 •  Ni ne subskribis la kontrakton pro restriktaj kondiĉoj. /No suscribí el contrato por las condiciones restrictivas.

martes, 31 de julio de 2012

ROSTI (Asar, tostar)

1. Kuiri manĝaĵon elmetante ĝin al varmego sur krado, sur trapikilo aŭ en kaserolo, uzante nek grason nek akvon: /Preparar comida poniéndola al calor intenso sobre una parrilla, al palo o en una cacerola, no usando grasa ni agua:
 • Dum Kristnasko ni manĝos rostitan anseron. /En Navidad nos serviremos un ganso asado.
 • En tendaro mi ofte rostis terpomojn super la fajro. /En el campamento, a menudo asaba papas sobre el fuego.
 • Manĝu la rostaĵon nur kiam ĝi plene rostiĝos. /Sírvete el asado sólo cuando esté totalmente tostado.
 • La cepojn necesas nur subrosti. /Las cebollas sólo necesitan ser asadas término medio.
 • Ĉi-matene mi manĝis rostpanon, rostitan per panrostilo. /Esta mañana me serví pan tostado, tostado en un tostador.
2. Eligi varmegon: /Desprender un gran calor:
 • Hodiaŭ varmege rostas la suno - ne iru eksteren. /Hoy el sol está extremadamente caluroso – no salgas al exterior.
 • Rostado de la suno sekigas la teron. /El calor del sol seca la tierra.
 • La malbona reĝo rostigis malamikojn sur fajro. /El malvado rey quemaba a los enemigos sobre el fuego.

ROTACII (Rotar, girar)

Turniĝi ĉirkaŭ interna akso: /Girar alrededor de un eje interno:
 • Ĉiu planedo rotacias kun malsama rapideco. /Cada planeta rota con diferente rapidez.
 • Jupitero famas pro sia rapida rotacio. /Júpiter es famoso por su rápida rotación. 
 • Ni havas tagon kaj nokton pro la rotacia movo de Tero. /Tenemos día y noche por el movimiento de rotación de la Tierra.
 • La rotacirapido de novaj durdiskoj povas esti eĉ 10000 rotacioj en minuto. /La velocidad de rotación de los nuevos discos duros puede ser hasta de 10000 rotaciones en un minuto.
 • Rotaciuloj estas klaso de vermoj. /Los rotíferos son una clase de gusanos.

lunes, 30 de julio de 2012

PACIENCO (Paciencia)

Forto, kapablo trankvile elteni: /Fuerza, capacidad de aguantar tranquilamente:
1. atendadon (ekzemple de iu/io malfruanta, aŭ de evento, kies momento de okazo ne estas konata): /una espera (por ejemplo, de alguien o algo atrasado, o de un evento, cuyo momento de ocurrencia no se conoce):
 • Mi jam ne havas paciencon daŭre atendi ilin. /Ya no tengo paciencia para esperarlos continuamente.
 • Malpaciencaj infanoj volis ekvidi la donacojn. /Los niños impacientes querían ver los regalos.
 • Mi malpacienciĝis kaj iris serĉi la infanojn mem. /Me impacienté y fui a buscar yo mismo a los niños.
 • Ŝi ĉiam kun senpacienco atendas Kristnaskon. /Ella siempre espera la Navidad con impaciencia.
2. malbonon lin trafadantan (do atendadon de ties esperebla fino): /lo malo que lo alcanza a él  (por lo tanto, la espera de ese fin esperable):
 • Gratulon pro via pacienco elteni malfacilan operacion! /   ¡Gracias por tu paciencia para aguantar esa difícil operación!
 • Estu pacienca - la doloro baldaŭ finiĝos. /Ten paciencia – el dolor terminará pronto.
 • Dio longe paciencas, sed severe rekompencas. /Dios tiene mucha paciencia, pero recompensa con severidad.
3. pezan laboron (do atendadon de ties esperebla rezulto): /un trabajo pesado (por tanto, la espera de ese resultado esperable:
 • Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro. / Todo trabajo resulta exitoso con paciencia y fervor.
 • Hejme ŝi pacience faris ĉiujn laborojn. /Con paciencia, ella hizo todos los trabajos del hogar.

PEKI (Pecar)

1. Malobservi religian aŭ moralan leĝon: /No observar la ley reliosa o moral:
 • Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj. /Pecan los jóvenes y pecan los viejos.
 • Peko malnova perdas pekecon. /Un pecado antiguo pierde su cualidad de pecado.
 • Ju pli da babilado, des pli da pekado. /Entre más charlado, más pecado.
 • Ĉiu estis junulo, ĉiu estis pekulo. /Cada uno fue joven, cada uno fue pecador.
 • Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu. /Batalla contra el pecado, pero no toques al pecador.
 • Homo senpeka neniam ekzistis. /Nunca ha existido un hombre sin pecado.
 • Li ĉiam restas propeka kapro. /El siempre queda como chivo expiatorio.
2. Malobservi regulon de dececo, scienco, arto: /No observar una norma de decencia, ciencia, arte:
 • Ĉi-foje li pekis kontraŭ la logiko. /Esta vez, él pecó contra la lógica.
 • La uzado de tiu vorto estas peko kontraŭ la reguloj de la lingvo. /El uso de esa palabra es un pecado contra las normas de la lengua.
 • Li estas fama pro sia senpeka elokventeco. /Él es famoso por su impecable elocuencia.

domingo, 29 de julio de 2012

PENTI (Arrepentirse)

Senti bedaŭron pro farita kulpo kun deziro ripari ĝin kaj ne plu rekulpi: / Sentir pesar por una culpa hecha, con el deseo de repararla y no volver a cometerla más:
 • Li tutkore pentis pri sia peko. /Él se arrepintió de todo corazón por su pecado.
 • Se lupo ekpentis, ŝafo atentu. /Si el lobo se arrepintió, el cordero esté atento.
 • Vi eraris kaj via pento ne savos niajn rilatojn. /Te equivocaste, y tu arrepentimiento no salvará nuestras relaciones.
 • Mi vin pentigos pri via perfido! / ¡Te haré arrepentirte por tu perfidia!
 • Edziĝo tro momenta estas longapenta. /Un casamiento demasiado instantáneo es un arrepentimiento duradero.
 • Ŝi volas ripari sian kulpon per bonaj agoj - ŝi pentofaras. /Ella quiere reparar su culpa mediante buenas acciones – ella hace penitencia).

PERSISTI (Persistir, perseverar)


1. Energie daŭrigi, eĉ malgraŭ ĉiu ajn malhelpaĵo, tion, kion oni komencis fari aŭ pensi: /Continuar enérgicamente, aún a pesar de cualquier impedimento, lo que se comenzó a hacer o pensar:
 • Li persistis ĉe sia opinio. /Él persistía en su opinión.
 • Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro. /No te avergüences por arrepentirte de un hecho, avergüénzate de persistir en el error.
 • Mi ricevis tiun postenon nur pro la persista strebado. /Recibí ese puesto sólo por un esfuerzo persistente.
 • Ŝia persisteco helpos ŝin multon atingi en la vivo. /Su persistencia la ayudará para lograr mucho en la vida.
 • Persistejo estas loko en fortikaĵo aŭ regiono, aranĝita por la lasta defendado. /Refugio es un lugar en una fortificación o en una región dispuesta para la última defensa.
2. Longe daŭri: /Durar mucho tiempo:
 • Tiu tendenco ankoraŭ persistas. /Esa tendencia todavía persiste.
 • Ni ne iris promeni pro la persista pluvo. /No fuimos a pasear por la persistente lluvia.