viernes, 30 de diciembre de 2011

GRIMPI (Escalar, trepar)

1. Pene transloki sian korpon sur oblikva aŭ vertikala surfaco, uzante la krurojn kaj eventuale la brakojn: /Trasladar su cuerpo penosamente sobre una superficie oblicua o vertical, usando los piernas y eventualmente los brazos:
 • Mia kato grimpis sur la arbon kaj ne volas malsupreniĝi. /Mi gato trepó al árbol y no se quiere bajar.
 • Nia grimpado daŭris kelkajn horojn. /Nuestra escalada duró varias horas.
 • Li estas sperta grimpisto. /Él es un escalador experto.
 • Mi apenaŭ elgrimpis el la marĉejo. /Apenas salí trepando del pantano.
 • Ŝi engrimpis en la boaton. /Ella subió trepando al bote.
 • Ili malsuprengrimpis la ŝtuparon. /Ellos bajaron gateando la escalera.
 • Ni suprengrimpis sur la rokon por pli bone ĉion vidi. /Trepamos a la roca para ver todo mejor.
2. Teni sin stara aŭ suprendirekta, fiksiĝante per adventivaj radikoj, krampoj, ĉiroj, dornoj, dornetoj kaj simile: /Mantenerse erguido o en dirección hacia arriba, fijándose mediante raíces adventicias, grapas, cirros, espinas, abrojos, etc.:
 • Pizo volve grimpas la bastoneton. /El guisante trepa por el bastoncito envolviéndolo.
 • Lupolo estas grimpa planto / grimpoplanto. /El lúpulo es una planta trepadora.

GVIDI (Guiar)

1. Montri al iu persono la vojon ĝustan, irante kun li kaj helpante al li por atingi la celon, kiun li intencas trafi: /Mostrar a una persona el camino preciso, yendo con él y ayudándole para alcanzar el objetivo que intenta lograr:
 • Turista gvidisto gvidis nin sur la monto. /Un guía turístico nos guió sobre el monte.
 • Aliajn gvidas kaj mem ne vidas. /Guía a otros y no se ve a sí mismo.
 • Ĉiu sin gvidas, kiel li vidas. /Cada uno se guía como él ve.
 • Ni venis ne tien - li misgvidis nin! /No vinimos allí – él nos guió mal.
2. Montri la linion ĝuste kondukantan al la celo; direkti la movon al la celo: /Mostrar la línea exacta que conduce al objetivo; dirigir el movimiento al objetivo:
 • Ne timu, kompaso gvidos nin. /No temas, la brújula nos guiará.
 • Vidu, tio estas gvida stelo. /Mira, esa es una estrella guía.
 • Plej bona gvidilo estas la lango. /El mejor instrumento guía es la lengua.
3. Montri, sciigi al iu la konduton, kondukontan al la celo: /Mostrar, dar a saber a alguien la conducta que conduce al objetivo:
 • Li promesis gvidi sian popolon al la feliĉo. /Él prometió guiar a su pueblo a la felicidad.
 • Riĉeco sen gvido kiel ĉevalo sen brido. /La riqueza sin guía es como un caballo sin brida.
4. Montri, sciigi per siaj spertaj konsiloj, kiel eble plej bone funkciigi ion: /Mostrar, hacer saber mediante consejos expertos cómo algo tal vez  puede funcionar mejor:
 • La kurson gvidas bonega instruisto. /Un muy buen instructor guía el curso.
 • Mi prenis sur min la gvidadon de Esperanta kurso. /Yo tomé sobre mí la guía del curso de Esperanto.
 • Ŝi konsentis persone gvidadi la aferon. /Ella consintió en guiar personalmente el asunto.

FALDI (Doblar, plegar)

Duoble aŭ pluroble fleksi tukon, paperon kaj ĝenerale ion ajn maldikan aŭ ion artikigitan, almetante unu sur alian la diversajn fleksitaĵojn: / Curvar dos o más veces un lienzo, papel, o algo generalmente delgado o algo articulado, poniendo uno sobre otro los diversos pliegues:
 • Ŝi faldis la leteron kaj enmetis ĝin en la koverton. / Ella dobló la carta y la metió en el sobre.
 • Ĉiuj vestoj estas zorge falditaj en mia ŝranko. / Toda la ropa está cuidadosamente doblada en mi ropero.
 • Necesas gladi la jupon por forigi la faldojn. / Se necesita planchar la falda para sacar los pliegues.
 • Paperfaldado estas arto por elfari diversajn ludilojn. / El plegado de papel es un arte para hacer diversos juguetes.
 • La seĝo estas faldebla, do vi povas faldi ĝin kaj meti sub la liton. / La silla es plegable, así es que puedes plegarla y ponerla debajo de la cama.
 • Ŝi aĉetis faldumitan jupon. / Ella compró una falda plisada.
 • La patro malfaldis la gazeton por tralegi ĝin. / El padre desplegó el periódico para leerlo.
 • Antaŭ ol lavi la telerojn mi refaldis la manikojn ĝis la kubutoj. / Antes de lavar los platos, me doblé las mangas hasta los codos.

FALTO (Arruga de la piel, pata de gallo)

Haŭtsulketo ĉe la frunto, vizaĝo aŭ interno de la manoj, ordinare kaŭzita de la aĝo: / Pequeños surcos en la frente, en el rostro o en el interior de las manos, ordinariamente causados por la edad:
 • Ŝi estas juna kaj pro tio ne havas faltojn. / Ella es joven y por eso no tiene arrugas.
 • La haŭto sub liaj okuloj pendas falte. / La piel bajo sus ojos pende arrugada.
 • Maljuneco faltis ŝian belan vizaĝon. / La vejez arrugó su bello rostro.
 • Vi aspektas tre bone malgraŭ la faltiĝinta frunto. / Tienes muy buen aspecto a pesar de la frente arrugada.
 • La ĥirurgoj senfaltigis ŝian vizaĝon. / Las cirugías desarrugaron su rostro.

FAMILIARA (Familiar, íntimo)

Tiel senceremonia, kiel interne de familio; senĝena: /Tan sin ceremonia como en el interior de una familia; sin molestia.
 • Forgesu pri viaj familiaraj manieroj - ĉi tie estas multaj fremduloj. /Olvídate de tus maneras familiares – aquí hay muchos extraños.
 • Vi ne devus paroli familiare kun via estro! /¡No debes hablar de manera familiar con tu jefe!
 • La filo ne ŝatis ĉiujn tiujn familiaraĵojn, precipe karesojn. /Al hijo no le gustaban todas esas familiaridades, especialmente las caricias.
 • Mi sentis min kiel hejme pro ilia familiareco. /Me sentí como en casa por la familiaridad de ellos.
 • Mi pensas, ke ŝi neniam familiariĝos kun mi. /Pienso que ella nunca se familiarizará conmigo.

FAMO (Fama)

1. Nepreciza sciigo, buŝe komunikata de unu persono al alia, aŭ reproduktata de gazeto al gazeto: /Información imprecisa, comunicada de boca en boca de una persona a otra, o reproducida de revista a revista:
 • Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide. /La buena fama se arrastra como tortuga, la mala corre rápidamente.
 • Mi aŭdis, ke ŝi famas pri siaj bongustaj kukoj. /Escuché que ella es famosa por sus sabrosos pasteles.
 • Iu disfamigis malverajn informojn pri mi. /Alguien diseminó informaciones falsas sobre mí.
2. Granda diskonateco de iu aŭ io: /Gran desconocimiento de alguien o algo:
 • Li havas la famon de mensogulo. /Él tiene fama de mentiroso.
 • Li estas tre fama aktoro. /Él es un actor muy famoso.
 • Tien venis ĉiuj famuloj. /Allí venían todos los famosos.
 • Min famigis ĉi tiu filmo. /Esta película me hizo famoso.
 • Ŝi poste iĝis mondfama verkisto. /Posteriormente ella se hizo una escritora de fama mundial.
 • Iuj preferas esti malbonfamaj ol senfamaj. /Algunos prefieren ser de mala fama que ser sin fama.

FANDI (Fundir, derretir)

1. Likvigi per varmo solidan substancon: /Licuar, mediante el calor, una sustancia sólida:
 • Fandu la buteron - ni faros kukon. /Derrite la mantequilla, haremos un pastel.
 • La kandelo jam fandiĝis. /La vela ya se derritió.
 • Iridio estas tre malfacile fandebla metalo. /El iridio es un metal muy difícilmente fungible.
2. Produkti (objekton) per fandado de kruda materialo en formujon: /Producir (un objeto) por fundición de material crudo en un molde:
 • Fandistoj fandis sonorilegon por la preĝejo. /Los fundidores fundieron una gran campana para la iglesia.
 • La fandado de la statuo daŭris tre longe. /La fundición de la estatua duró mucho tiempo.
 • Fero ne kunfandiĝas kun argilo. /El hierro no se funde con arcilla.
3. Moligi: /Ablandar:
 • Liaj belaj vortoj fandis ŝian koron kaj ŝi ne plu koleris. /Sus bellas palabras fundieron su corazón, y ella olvidó su cólera.
 • La tempo forfandos tiun glacian indiferentecon. /El tiempo derretirá esa indiferencia glacial.
 • Lumaj radioj disfandis la rigidecon de ŝiaj trajtoj. /Los rayos de luz derritieron la rigidez de sus rasgos.

FANTAZIO (Fantasía)

1. Krea imago: /Imaginación creativa:
 • Tio flamigis ŝian infanan fantazion. /Eso hizo llamear su fantasía infantil.
 • Vi estas vera fantaziulo! /¡Eres un verdadero fantasioso!
 • Bedaŭrinde, mi estas tute senfantazia. Fantazio mankas al mi. /Lamentablemente, soy totalmente realista. Me falta la fantasía.
2. Kaprica sendirekta kaj senregula vagado de la imago: /Vagabundeo caprichoso de la imaginación, sin dirección y sin norma:
 • La verko estas plena de fantazio. /La obra está llena de fantasía.
 • Li fantaziis iun strangan rakonton. /Él fantaseaba un extraño relato.
3. Bildo ekzistanta nur en la imago, ne en la realo: /Imagen que sólo existe en la imaginación, no en la realidad:
 • Oni parolis pri tio kiel pri ia dolĉa fantazio. /Se habló de eso como de una dulce fantasía.
 • Mi ĝuis legante tiun fantazian rakonton. /Disfruté leyendo ese relato fantástico.

FARBO (Colorante, colorete)

Miksaĵo de likvo (ordinare oleo) kaj pigmento, uzata por ŝmiri surfacon kaj ĝin kolorigi: / Mezcla de un líquido (generalmente aceite) con pigmento, que se usa para pintar y colorear una superficie:
 • Ĉi tiu farbo jam estas tro malnova kaj ne taŭgas por farbado. / Este colorante ya está muy viejo, no sirve para pintar.
 • Ni aĉetis la domon kaj nun farbas ĝin. / Compramos la casa y ahora la estamos pintando.
 • Atentu! La benko estas farbita! / ¡Cuidado! El banco está pintado.
 • Ni ne bezonas farbistojn, ĉar ni mem povas farbi la barilon. / No necesitamos pintores, porque nosotros mismos podemos pintar la reja.
 • Mi bezonos du farbskatolojn por ĉi tiu pordo. / Necesitaré dos cajas de pintura para esta puerta.
 • Infanoj desegnis per akvofarbo. / Los niños dibujaron con acuarela.

FASCINI (Fascinar, encantar)

1. Senigi je ĉia povo de forkuro aŭ kontraŭstaro per intense fiksita rigardado (se paroli pri serpentoj): /Quitar todo poder de huida u oposición por medio de una mirada intensamente fija (si se habla de serpientes):
 • Serpento fascinis min. /Una serpiente me fascinó.
2. Nerezisteble allogi, ravi: /Atraer irresistiblemente, encantar:
 • Ŝi fascinis ĉiujn virojn, ke ili povis nek proksimiĝi, nek foriri. /Ella fascinó a todos los hombres, que no podían aproximarse ni alejarse.
 • Ŝi estis fascinanta belulino! /¡Ella era una belleza fascinante!
 • Mi estis tre fascinita de la belega pejzaĝo. /Yo estaba muy fascinado con el hermosísimo paisaje.
 • Tiu filmo estis fascina. /Esa película era fascinante.
 • Mi rigardis la preĝejon kun fascino. /Observé la iglesia con fascinación.

FENDI (Hender, rajar)

1. Dividi malmolan materion laŭ ĝia longeco: /Dividir un material duro a lo largo de su longitud:
 • Vi fendis mian koron! /¡Hendiste mi corazón!
 • Mi iros al dentisto, ĉar en mia dento estas fendeto. /Iré al dentista porque hay una hendidura en mi diente.
 • Li tranĉis la panon kaj enfendis la tablon. /Él cortó el pan y rajó la mesa.
 • Ĉi tie vi povas vidi la fendadon de molekulo. /Aquí puedes ver la hendidura de una molécula.
 • La konstruaĵo komencis fendiĝi. /La construcción empezó a rajarse.
2. Dividi la partojn de amaso, ĝin rapide trairante: /Dividir las partes de un montón yendo rápidamente a través:
 • La ŝipo fendas la ondojn. /El barco hiende las olas.
 • Estas fendo inter ambaŭ sistemoj. /Hay una hendidura entre ambos sistemas.
 • La disfendo en partio okazis pro malsamaj opinioj. /La escisión en el partido ocurrió por las opiniones diferentes.

FERIO (Vacación, feriado)

Libera tago, dum kiu oni ne estas devigata labori: /Día libre, durante el cual no se está obligado a trabajar:
 • La lernantoj havis ferion. /Los estudiantes tenían feriado.
 • Miaj ferioj komenciĝos en julio. /Mis vacaciones comenzarán en Julio.
 • La impresoj pri feria vojaĝo estas tre belaj. /Las impresiones del viaje de feriado son muy hermosas.
 • Vi ne trovos lin en la oficejo, ĉar li ferias dum ĉi tiu semajno. /No lo encontraré en la oficina porque tiene feriado durante esta semana.
 • La feriantoj ofte venas en nian landon por ripozi. /Quienes tienen vacaciones a menudo vienen a nuestro país para reposar.

FESTENI (Festejar, celebrar)

Partopreni en festa manĝo, luksa kaj abunda: /Participar en una comida de fiesta, lujosa y abundante:
 • La riĉuloj festenis kaj amuziĝis. /Los ricos festejaban y se divertían.
 • Kiam kato promenas, la musoj festenas. /Cuando el gato pasea, los ratones celebran.
 • Troa festeno estas veneno. /Una celebración excesiva es veneno.
 • Tablo festena, sed telero malplena. /Mesa para fiesta, pero plato vacío.
 • Hodiaŭ festene, morgaŭ malplene. /Hoy en fiesta, mañana en vacío.
 • Ni estas malriĉaj homoj kaj ne rajtas partopreni en la festenado. /Somos personas pobres y no tenemos derecho a participar en el festejo.
 • Muziko kaj kriado aŭdeblis de la festenejo. /Era posible escuchar música y gritos en el lugar del festejo.

FETORO (Tufo, hedor)

Tre malagrabla, naŭza odoro, kiel de putro kaj simile: /Olor muy desagradable, nauseabundo, como de putrefacción y similar:
 • Neeltenebla fetoro senteblis en tiu loko. /Un hedor inaguantable se sentía en ese lugar.
 • Putoro estas fetora besto. /Un turón es un animal fétido.
 • Mi certe ne manĝos tiun ĉi fromaĝon - ĝi ja fetoras! /Por cierto no comeré este queso - ¡si hiede!
 • Tiu negoco fetoras (tute ne estas fidinda). /Ese negocio apesta (no es totalmente digno de confianza).

FIERA (Orgulloso, soberbio)

1. Konscia pri siaj veraj meritoj kaj virtoj:/Conciencia de sus verdaderos méritos y virtudes:
 • La patro estis fiera pri sia bonega filo. /El padre estaba orgulloso de su buenísimo hijo.
 • Ŝi fieras pri siaj muzikaj kapabloj. /Ella está orgullosa de sus capacidades musicales.
 • Ili estas fiero de nia lando. /Ellos son orgullo de nuestro país.
 • Li estas senfiera homo. /Él es un hombre humilde.
2. Tro taksanta siajn meritojn kaj virtojn kaj tial malŝatanta aliajn: /Que aprecia demasiado sus méritos y virtudes y por eso desprecia a los demás:
 • Pro homo fiera ĝojas infero. /El infierno se alegra por un hombre soberbio.
 • Ŝi fiere rigardas aliajn homojn de supre. /Ella observaba orgullosamente a los otros hombres desde arriba.
 • Riĉeco estas frato de fiereco. /La riqueza es hermana del orgullo.
 • Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas. /El feliz se hace orgulloso, el infeliz se hace sagaz.
 • Kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas. /Quien se hace rico, se hace orgulloso.

FIRMA (Firme)

1. Ne aŭ nur malfacile cedanta sub pezo, premo, peno kaj simile: /Que no cede, o que lo hace difícilmente bajo un peso, una presión, un esfuerzo y similarmente:
 • Ĉi tiun muron ni ne povos rompi, ĉar ĝi estas firma. /Este muro no lo podremos romper, porque está firme.
 • Ili marŝis sur firmaĵo (firma grundo). /Ellos marcharon sobre firmeza (piso firme).
 • La betono ankoraŭ ne firmiĝis. /El hormigón todavía no se afirmó.
2. Tiel fiksita, ke ne eblas ŝanceliĝo: /Fijado de tal modo que no es posible hacerlo oscilar:
 • Mi tenis ĝin per firma mano. /Lo sostuve con mano firme.
 • Li firme sidis en la selo. /Él se sentó firmemente en la silla de montar.
 • Necesus ŝanĝi kelkajn seĝojn, ĉar ili estas iom malfirmaj. /Sería necesario cambiar algunas sillas, porque están algo inestables.
3. Prezentanta senŝanĝemon, konstantecon: /Que presenta estabilidad, constancia:
 • Mia decido estas firma kaj vi neniel povas influi ĝin. /Mi decisión es firme y de ninguna manera puedes influirla.
 • La firmeco de via karaktero estas samtempe avantaĝo kaj malavantaĝo. /La firmeza de tu carácter es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo.
 • Ni ŝatus firmigi niajn rilatojn. /Nos gustaría afirmar nuestras relaciones.
 • Tiu okazo malfirmigis mian volon. /Ese acontecimiento debilitó mi voluntad.

FOJNO (Heno)

Matura herbo, kiun oni falĉas kaj sekigas ĉe la suno, por ĝin konservi kiel nutraĵon por la brutoj: / Hierba madura, que se siega y seca al sol, para conservarla como alimento para las reses:
 • Printempo ankoraŭ ne venis, sed ni jam ne plu havas fojnon. / La primavera todavía no llega, pero ya no tenemos más heno.
 • Ĉiuj forveturis fojni (falĉi kaj poste turni kaj returni la falĉitan herbon por ĝin sekigi). / Todos viajaron a trabajar el heno (segar y después voltear y revoltear la hierba segada para secarla).
 • Mi ĉiam helpas al miaj geavoj pri la fojnado. / Siempre ayudo a mis abuelos en el trabajo del heno.
 • Estante en la vilaĝo ni ofte noktumis en la fojnejo. / Estando en la aldea con frecuencia pasamos la noche en el henar.

FORĜI (Forjar)

1. Prilabori feron (aŭ alian metalon) per fajro kaj martelo: /Trabajar el hierro (u otro metal) mediante fuego y martillo:
 • Li venis al la forĝejo por ke oni forĝu al li la glavon. /Él vino a la herrería para que le forjaran la espada.
 • Forĝu feron dum ĝi estas varmega. /Forja el fierro mientras está muy caliente.
 • Iam li estis forĝisto, sed nun ne plu okupiĝas pri forĝado. /Una vez él era herrero, pero ahora ya no se ocupa del forjado.
 • Fero estas malmola forĝebla metalo. /El hierro es un metal duro posible de forjar.
 • Avo subforĝis la ĉevalon. /El abuelo herró al caballo.
2. Elfari per propra penado: /Producir por propio esfuerzo:
 • Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton. /Cada uno crea su fuerza, cada uno forja su suerte.
 • Malfacila malsano alforĝis lin al la lito. /Una enfermedad difícil lo confinó al lecho.
 • Mi restis kvazaŭ alforĝita sur la loko pro surprizo. /Quedé casi pegado en el lugar por la sorpresa.

domingo, 25 de diciembre de 2011

FRITI (Freir)

Kuiri en bolanta oleo aŭ graso: / Cocinar en aceite o grasa hirviendo:
 • Ne zorgu, la frato fritos terpomojn por ni ĉiuj. / No te preocupes, el hermano freirá papas para todos nosotros.
 • La fritita fiŝo, kiun vi preparis, estas ege bongusta! / El pescado frito que preparaste está muy sabroso.
 • Mi ne manĝas fritaĵojn, ĉar ili estas tre grasaj. / No como frituras, porque son muy grasosas.
 • Elsalti el la fritilo en la fajron (por eviti malbonon sin ĵeti en alian). / Saltar de la sartén al fuego (para evitar un mal, lanzarse a otro).
 • En Aziaj landoj oni ofte kirlofritas (fritas kirlante la nutraĵon). / En los países de Asia a menudo se fríe batiendo los alimentos.
 • Ni tre ŝatas terpomfritojn kun keĉupo aŭ majonezo. /  A nosotros nos gustan mucho las papas fritas con kétchup y mayonesa.

FRIZI (Rizar)

Krispe, bukle kombi harojn, volvante ilin ĉirkaŭ varmigita ilo: / Encrespar, peinar el cabello con bucles, envolviéndolo alrededor de un instrumento caliente: 
 • Ŝi frizis siajn harojn antaŭ la festo. / Ella rizó su cabellera antes de la fiesta. 
 • Tiu frizita ulo estas tre simpatia! /¡Ese sujeto crespo es muy simpático!
 • Oni faris al mi konstantan frizon, kiu daŭros plurajn semajnojn. / Me hicieron un rizado constante, que durará varias semanas. 
 • Ŝia frizaĵo malfriziĝis post la pluvo. / Su encrespado se deshizo después de la lluvia. 
 • Li estas profesia frizisto kaj laboras en bonega frizejo. / Él es un estilista profesional y trabaja en una buena peluquería. 
 • Mi malfrizis miajn harojn, ĉar tia hararanĝo ne taŭgis al mi. / Me alisé el cabello, porque ese peinado no me viene.

FUMO (Humo)

1. Gasa produkto, miksaĵo de gaso, akva vaporo kaj subtilaj solidaj substancoj, grizeta aŭ nigreta, pli aŭ malpli densa, leviĝanta el brulanta korpo: / Producto gaseoso, mezcla de gas, vapor de agua y sutiles sustancias sólidas, grises o negras, más o menos densa, que se alza de un cuerpo ardiendo
 • Ne ekzistas fumo sen fajro. /No existe humo sin fuego. 
 • Estas malpermesite fumi ĉi tie, bonvolu iri al la fumejo. /Está prohibido fumar aquí, ir a la sala de fumar, por favor. 
 • Mia avo laboras en fumaĵejo. Tie oni fumaĵas / fumumas fiŝojn. /Mi abuelo trabaja en un ahumadero. Allí se ahúma –se ahúma pescado. 
 • Kuracisto malrekomendis al mi manĝi fumaĵojn. / El médico me recomendó no comer productos ahumados. 
 • Kiun lokon vi deziras: ĉu por fumantoj aŭ nefumantoj? /¿Qué lugar desea, para fumadores o no fumadores? 
 • Post longaj jaroj da kvieto la vulkano rekomencis fumiĝi. / Tras largos años de quietud, el volcán recomenzó a humear. 
 • Ni foriru de ĉi tiu fumplena drinkejo. / Salgamos de este bar lleno de humo.
2. Tiu sama produkto el kelkaj substancoj, donanta sensoplaĉan odoron: /Ese mismo producto de algunas substancias que proporcionan un olor placentero a los sentidos: 
 • Mi ŝatas fumon de la incenso / odorfumo. /Me gusta el humo del incienso /humo oloroso. 
 • Ni ĝuis fume brulantan incenson. /Nosotros disfrutamos el humo que da el incienso ardiendo. 
3. Tiu sama produkto, uzata kiel simbolo de ardanta kolero: /Ese mismo producto, usado como símbolo de cólera ardiente: 
 • La drako koleriĝis kaj leviĝis fumo el lia nazo kaj fajro el lia buŝo. / El dragón se encolerizó y lanzó humo de su nariz, y fuego de su hocico.  
4. Tiu sama produkto, rigardata kiel simbolo de io momente foriĝanta: / Ese mismo producto, mirado como símbolo de algo que se va en un momento:
 • Gloro estas nur fumo. / La gloria es sólo humo.

FUNDO (Fondo, hondura)

1. Plej profunda, malalta surfaco de ia natura aŭ homfosita kavo: /Lo más profunda y baja superficie de una cavidad natural o hecha por el hombre: 
 • Mia ringo falis sur la fundon de la lago. /Mi anillo cayó al fondo del lago. 
 • Sola vojo libera al la fundo rivera. /Un camino único libre al fondo fluvial. 
 • Necesas ĝisfunde esplori la aferon. /Es necesario explorar a fondo el asunto. 
 • Al kavo senfunda ŝtopado ne helpas. /Al hoyo sin fondo el obturado no ayuda. 
 • La rompita ŝipo alfundiĝis. /El barco quebrado se fue al fondo. 
 • La ŝipo pleniĝis de akvo kaj surfundiĝis. /El barco se llenó de agua y se hundió. 
2. Malsupra surfaco de artefarita objekto: /Superficie baja de un objeto artificial: 
 • Mi kaŝis monon en la skatolo kun duobla fundo. / Escondí dinero en la caja de doble fondo
 • Li esploris iom la fundon de la glaso (estas ebrieta). / Él exploró algo en el fondo del vaso (estaba un poco ebrio). 
3. Parto plej malproksima de la eniro, plej malantaŭa: / La parte más lejana de la entrada, la más posterior: 
 • El la fundo de la arbaro eliris iu homo. / Del fondo del bosque salió una persona. 
4. Plej intima, kaŝita parto: / La parte más íntima, escondida: 
 • En la fundo de sia koro ŝi amas lin. / En el fondo de su corazón, ella lo ama. 
 • Kiu ripetas abunde, lernas plej funde. / Quien repite mucho, aprende más a fondo. 
5. La plej alta grado de malboneco: / El grado más alto de maldad: 
 • Li atingis la fundon de la mizero. / Él alcanzó el fondo de la miseria.

FUNDAMENTO (Fundamento)

1. Masonaĵo, starigita en la tero por servi kiel bazo al konstruo: /Obra de albañilería erigida en la tierra para servir como base de una construcción: 
 • La domo ankoraŭ ne estas konstruita - estas nur fundamento. /La casa todavía no está construida – sólo está la base. 
 • Detruita ĝis la fundo de l' fundamento. /Destruído hasta el fondo del fundamento. 
 • Ĉiuj ĉeestantoj metis fundamentajn ŝtonojn. /Todos los asistentes pusieron piedras del fundamento. 
 • La konstruaĵo estas bone fundamentita. /La construcción tiene un buen fundamento. 
2. Esenca elemento, sur kiu apogiĝas la cetero: /Elemento esencial, sobre el que se apoya lo demás: 
 • Tradicio kaj interkonsento estas la fundamentoj de ĉiu lingvo. /La tradición y el consentimiento general son los fundamentos de cada lengua. 
 • Verŝajne ĉiu esperantisto scias pri la netuŝebleco de la Fundamento. /Probablemente cada esperantista sabe de la intoca-bilidad del Fundamento. 
 • Tion oni devas fundamente esplori. /Se debe explorar los fundamentos de eso. 
 • Fundamentistoj severe obeas kaj defendas la Fundamenton. /Los esperantistas obedecen y defienden severamente el Fundamento. 
 • Viaj proponoj estas senfundamentaj kaj ni ne povas ilin akcepti. /Tus proposiciones son sin fundamentos y no podemos aceptarlas.

FUNKCIO (Función)

1. Aparta fako, ofico, organizita por plenumi difinitan servon; kampo de agado, en kiu oni plenumas difinitan servon: /Departamento separado, oficio, organizado para llenar un servicio definido; campo de acción, en que se ejecuta un servicio definido:
 • Nia kasisto ne plenumas siajn funkciojn. /Nuestro cajero no cumple sus funciones. 
 • Li estas funkciulo de nia Esperanto-grupo. /Él es un funcionario de nuestro grupo de Esperanto. 
2. Aparta servo de organo, maŝino kaj ceteraj, konforma al ĝia destino: /Servicio aparte de órgano, máquina y restantes, con-forme a su destino: 
 • Esperanto bonege plenumas ĉiujn funkciojn, kiujn ni povas postuli de la internacia lingvo. /Esperanto lleva muy bien a cabo todas las funciones que podemos exigir de la lengua internacional. 
 • Hodiaŭ estas dimanĉo kaj vendejoj ne funkcias. /Hoy es domingo y las tiendas no funcionan
 • La banko ĉesigis sian funkciadon. /El banco detuvo su funcionamiento. 
 • Mi ne sukcesis funkciigi la komputilon. /No pude hacer funcionar la computadora. 
 • La motoro finfine ekfunkciis, kvankam mi nenion faris por ekfunkciigi ĝin. /Finalmente el motor echó a correr, sin embargo, no había hecho nada para hacerlo funcionar. 
 • Oni postulis la malfunkciadon de ĉiuj nukleaj elektrostacioj. /Se exigió cesar el funcionamiento de todas las estaciones eléctricas nucleares. 
 • La horloĝo misfunkcias. /El reloj se echó a perder. 
3. En komputila programo, proceduro, kiu liveras rezulton: /En programación de computadoras, procedimiento que suministra un resultado. 
 • La nova versio de la programo havas aldonajn funkciojn. /La nueva versión del programa tiene funciones agregadas.

FURORO (Furor)

Momenta, ĉien disvastiĝanta modo, favoro, sukceso: / Un éxito, favor, o moda momentánea que se difunde en todas partes: 
 • La furoro de lia firmao tre mallonge daŭris. / El furor de su firma duró muy poco. 
 • Li estas furorulo kaj kantas furorkantojn. / Él es un fanático y canta canciones que hacen furor. 
 • Tiaj gajaj dancoj tre furoras. / Esos bailes alegres hacen mucho furor. 
 • Interreto estas pli kaj pli furoranta en la mondo. / Internet hace cada vez más y más furor en el mundo.

FUŜI (Fallar, hacer fracasar, arruinar)

Malbone fari pro intenca aŭ nevola senzorgeco; faraĉi: /Hacer algo mal intencionadamente o involuntariamente por descuido; hacer chapucería: 
 • La tranĉilo fuŝis mian robon. /El cuchillo arruinó mi bata. 
 • Mi eĉ ne imagis, ke vi fuŝos nian komunan vivon. /Ni siquiera me imaginé que tú arruinarías nuestra vida en común. 
 • La komputilo funkciis bonege kaj mi ne komprenas, kiel ĝi fuŝiĝis. /La computadora funcionaba bien y no comprendo cómo se arruinó. 
 • Mi esperas, ke tia fuŝo neniam okazos. /Espero que esa falla nunca ocurra. 
 • Lia laboro min ne kontentigis, ĉar ĝi estis fuŝa. /Su trabajo no me dejó satisfecho, porque fue chapucero. 
 • Tia libro estas nur fuŝaĵo. /Ese libro sólo es un fracaso. 
 • Li ne komprenis, kial ŝi elektis ne lin, sed iun fuŝulon. /Él no comprendía por qué ella no lo eligió, sino a un fracasado.

EĤO (Eco)

1. Ripetiĝo, pli malpli klara, de sono haltigita de surfaco, kiu resendas ĝin al la orelo: /Repetición, más o menos clara, de un sonido detenido por una superficie, que lo reenvía a la oreja: 
 • Mi kriis, esperante, ke li respondos, sed nur eĥo respondis miajn kriojn. /Grité esperando que él respondiera, pero sólo el eco respondió mis gritos. 
 • En miaj oreloj ankoraŭ eĥas ŝia rido. /En mis orejas todavía suena el eco de su risa
 • Grandega bruo eĥiĝis en la ĉirkaŭaĵo kaj tre timigis nin. /Un enorme ruido hizo eco en los alrededores y nos atemorizó. 
2. Ripetiĝo de diro, opinio, famo: / Repetición de un dicho, opinión, fama
 • Min atingis nur kelkaj eĥoj de la ĵusaj diskutoj. /Me alcanzaron sólo algunos ecos de las recientes discusiones. 
 • La impresoj pri la vojaĝo ankoraŭ resonas eĥe en niaj animoj. /Las impresiones del viaje aún resuenan como ecos en nuestras almas. 
 • Liaj vortoj estis diseĥitaj en la tuta lando. /Sus palabras se diseminaron como ecos en todo el país. 
 • Plej multaj el tiuj kreitaj vortoj forflugis seneĥe en la neniaĵon. /La mayoría de esas palabras creadas se alejaron volando sin dejar eco en ningún acto. 
 • Por kontroli, ĉu la kromliteroj de Esperanto bone prezentiĝas en koncerna tiparo, oni uzas testan frazon "eĥoŝanĝo ĉiuĵaŭde". /Para controlar si las letras adicionales del Esperanto se presentan bien en una tipografía competente, se usa una frase de prueba: “cambio de eco cada jueves”.

EKIPI (Equipar)

Provizi iun aŭ ion per ĉio necesa por la difinita funkcio: /Proveer a alguien o algo con todo lo necesario para una función definida:
 • Oni ekipis la urbon per novaj busoj. /Se equipó la ciudad con nuevos buses.
 • La fabriko estas ekipita per plej modernaj maŝinoj. /La fábrica está equipada con las más modernas máquinas.
 • El la origina ekipo kaj meblaro en la kastelo bedaŭrinde nenio konserviĝis. /Lamentablemente no se conserva nada del equipo y amoblado original del castillo.
 • Ni pensas pri ekipado de kongresanoj per mapoj de la urbo. /Pensamos equipar a los congresistas con mapas de la ciudad.
 • Kian ekipaĵon mi bezonas por tio? /¿Qué equipo necesito para eso?
 • Oni jam virekipis la ŝipon (provizis la ŝipon per ŝipanoj). /El barco ya se equipó con gente (el barco se proveyó de tripulantes).

EKSCITI (Excitar)

1. Igi tre intensa la funkcion de iu korpa organo aŭ ian korpan senton: /Hacer muy intensa la función de algún órgano corporal o algún sentido corporal:
 • Tiu odoro ekscitas la apetiton. / Ese olor excita el apetito.
 • La ekscito kaŭzas iriton en la organo. /La excitación causa irritación en el órgano.
 • Mi devas fari ekscitajn ekzercojn por mia koro. /Debo hacer ejercicios excitantes para mi corazón.
 • La kuracisto malpermesis al vi uzi ekscitaĵojn! /¡El médico te prohibió usar excitantes!
2. Igi eksterkutime forta ian movon de la animo: /Hacer desacostumbradamente fuerte algún movimiento del ánimo:
 • Li tre ofte rigardas al aliaj knabinoj kaj tio ekscitas mian envion. /A menudo él observa a otras muchachas y eso excita mi envidia.
 • Vi ekscitiĝas ĉe la plej malgranda bagatelo! /¡Te excitas ante la más pequeña bagatela!
 • Mia karaktero ne estas ekscitebla. /Mi carácter no es excitable.
 • Granda eksciteco skuis la tutan urbon. /Una gran excitación sacude a toda la ciudad.
3. Igi pli intensa la aktivecon de io: /Hacer más intensa la actividad de algo:
 • Ni ne povis eksciti la fajron, ĉar pluvis. /No pude avivar el fuego, porque llovió.
 • Blovekscitado ruĝigis mian vizaĝon. /La excitación del viento enrojeció mi rostro.

EKSPLICITA (Explícito)

Esprimita per precizaj detalaj vortoj, lasantaj nenion subkomprenata: /Expresado por medio de precisas palabras detalladas, no dejando nada como subcomprendido:
 • Tiu raporto estas eksplicita. /Ese informe es explícito
 • Ŝia elparolado estas eksplicita. /La pronunciación de ella es explícita. 
 • Eksplicitigu la raporton. /Haz explícito el informe.
 • Li parolis eksplicite. /Él habló explícitamente.
 • Tiu kazo estas eksplicite antaŭvidita en la leĝo. /Ese caso está explícitamente previsto en la ley.

EKSPLIKI (Explicar)

Klarigi kaj komprenigi ion, montrante ĝian signifon, ĝian naturon, ĝiajn kaŭzojn aŭ motivojn: /Aclarar y hacer comprender algo, mostrando su significado, naturaleza, causas y motivos: 
 • Ŝi kun plezuro eksplikis al mi malfacilan tekston. /Ella, con placer, me explicó un texto difícil. 
 • Ĉu iu povas ekspliki tion? /¿Alguien puede explicar eso? 
 • Eksplika vortaro. /Un diccionario explicativo.
 • Lia ekspliko tute ne estas klara. /Su explicación no es totalmente clara. 
 • Tio povas eksplikiĝi kiel rezulto de kultura disvastiĝo. /Eso se puede explicar como resultado de la difusión cultural. 
 • Ties komprenebleco devas eksplikiĝi. /Esa comprensibilidad se debe explicar.

EKSTERMI (Exterminar)

Perfekte pereigi; nepre tute detrui: /Hacer perecer perfectamente; irremisiblemente destruir todo:
 • La fajro ekstermis la tutan domon. /El fuego exterminó totalmente la casa.
 • Ni devas ekstermi tiun malbonan kutimon. /Debemos exterminar esa mala costumbre.
 • Feliĉe la ratoj estis ekstermitaj de nia domo. / Felizmente las ratas fueron exterminadas de nuestra casa.
 • La rezulto de tio estis timiga ekstermo de bestoj kaj plantoj. /El resultado de eso fue un  atemorizante exterminio de animales y plantas.
 • La ekstermado de la judoj estas unu el la plej teruraj agoj. /El exterminio de los judíos es una de las más terribles acciones.
 • Preskaŭ la tuta popolo mortis pro la ekstermanta malsano. /Casi toda la población murió por la enfermedad exterminadora.
 • Tiuj bestetoj jam preskaŭ ekstermiĝis de sur la tero. /Esos animalitos ya casi se exterminaron de la tierra.

EKZAKTA (Exacto)

Science ĝusta kaj severe preciza:/Científicamente justo y severamente preciso:
 • La priskribo ne estis tre ekzakta, sed ĉiuj komprenis, pri kio temas. /La descripción no era muy exacta, pero todos com-prendieron de qué se trataba.
 • Mi preferas ekzaktajn sciencojn. /Prefiero las ciencias exactas.
 • Ĉio devas esti kalkulita tre ekzakte. /Todo deber estar exactamente calculado.

sábado, 24 de diciembre de 2011

ELEGANTA (Elegante)

Gustoplene distinginda: /Digno de distinción por la plenitud de su gusto:
 • Mi admiras tiun aktorinon - ŝi estas tre eleganta virino! /Admiro a esa actriz - ¡ella es una mujer tan elegante!
 • Al nia malgranda butiko venis elegante vestita sinjorino. /A nuestra pequeña tienda vino una señora vestida elegantemente.
 • Ju pli malvasta estas eleganta salono, des pli la eleganteco frapas la okulojn. /Entre más reducido  es un salón elegante, la elegancia más sorprende a los ojos.
 • Li erare pensas, ke li estas elegantulo. /Equivocadamente, él piensa que es un elegante.
 • Li estis maleleganta dikulo. /Él es un gordo cursi.

ELOKVENTA (Elocuente)

1. Posedanta la talenton facile, konvinke kaj bele paroladi: /El que posee el talento de hablar de manera fácil, convincente y bella:
 • Li elokvente parolas. /Él habla de manera elocuente.
 • Elokventa advokato. /Un abogado elocuente.
 • Sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti. /Aprende a ser elocuente, aprende también a callar.
2. Bela kaj konvinka, multon signifanta: /Hermoso y convincente, de mucho significado:
 • Ŝi rigardis al mi per elokventa rigardo. /Ella me observaba con una mirada elocuente.
 • Min enuigis lia tro konstanta elokventeco. /Me aburría su constante elocuencia.
 • La infano elokvente esprimis sin. /El niño se expresó elocuentemente.

EMBARASO (Apuro, turbación, perplejidad)

1. Situacio, el kiu oni ne povas facile eliri, kaj kiu kaŭzas ĝenon aŭ ŝanceliĝon aŭ konfuzon: / Situación de la que no se puede salir fácilmente, y que causa molestia, vacilación o confusión:
 • Ni estis en granda embaraso, kiam ni venis al tiu lando. /Estábamos muy turbados cuando llegamos a ese país.
 • Eliri sen frakaso el granda embaraso. /Salir sin fracaso de un gran apuro.
 • Havi multajn amikojn estas embarase. /Tener muchos amigos es embarazoso.
 • Tiu demando min embarasis. /Esa pregunta me turbó.
 • Mi embarasiĝis en mensogon. /Me turbé en una mentira.
 • Malembarasu vin je ĉiui absurdaj skrupuloj! /¡Desembarázate de esos escrúpulos absurdos!
2. La sento mem, kaŭzita de tia situacio: / El sentimiento mismo, causado por esa situación:
 • Ĉiuj rimarkis lian embarason. /Todos notaron su turbación.
 • Ŝi havis embarasan mienon. /Ella tenía un semblante perplejo.

EMFAZO (Énfasis)

Pli forta prononcado de la parolo; insista pligrandigo, afekta aŭ ne, en la tono kaj esprimmaniero: / Pronunciación más fuerte de la palabra; agrandamiento insistente, afectado o no, en el tono y en la manera de expresión:
 • Ŝi deklaris kun emfazo, ke ŝi estas lia edzino. / Ella declaró con énfasis que era la esposa de él.
 • La stilon de Edmond Privat karakterizas bela harmonio de bonsoneco kaj emfaza vortordo. / El estilo de Edmont Privat se caracteriza por la bella armonía de una buena sonoridad y el enfático orden de la palabra.
 • Li emfaze diris: "Tio estas mia posedaĵo". / Él dijo enfáticamente: “Esa es mi posesión”.
 • La instruisto emfazis ĉiujn gravajn vortojn. / El profesor enfatizó todas las palabras importantes.

ENTUZIASMO (Entusiasmo)

Emocia fervoro kaj arda emo al io: /Fervor emocionante y ardiente inclinación a algo:
 • Tio varmigis en ni la amon kaj entuziasmon por la ideo pri la kongreso. /Eso encendió en nosotros el amor y entusiasmo por la idea del congreso.
 • Li estis tre entuziasma pri Esperanto. /Él estaba muy entusiasmado por el Esperanto.
 • Ĉiuj partoprenantoj entuziasme kantis kaj dancis. /Todos los participantes cantaron y bailaron entusiastamente.
 • Ŝi tre entuziasmas pri la ideo kaj pretas helpi, se bezonatos. /Ella está muy entusiasmada por la idea y lista para ayudar, si se necesita.
 • La novaĵo min entuziasmigis. /La noticia me entusiasmó.
 • Ili sciis, ke estos multe da laboro, sed tamen tre entuziasmiĝis. /Ellos sabían que habrá mucho trabajo, pero, sin embargo, se entusiasmaron mucho.
 • La entuziasmuloj estas tre bezonataj por la homa progresado. /Se necesita mucho los entusiastas para el progreso de la humanidad.

jueves, 22 de diciembre de 2011

EVOLUI (Evolucionar, desarrollarse)

1. Iompostiome disvolviĝi; regule kaj laŭnature kreskadi aliformiĝante: /Desenvolverse poco a poco; crecer regularmente y de acuerdo a reglas de la naturaleza transformándose en otro:
 • Esperanto evoluas laŭ natura kaj rekta vojo. /El Esperanto evoluciona siguiendo un camino natural y recto.
 • Ni devas evoluigi amikajn rilatojn inter niaj landoj. /Debemos desarrollar relaciones amistosas entre nuestros países.
 • Evoluismo estas teorio, laŭ kiu la specioj originas el praformoj per evoluado. /El evolucionismo es una teoría, según la cual las especies se originan por evolución de formas antiguas.

2. Pasi tra diversaj iompostiomaj ŝanĝoj: /Pasar a través de diversos cambios unos tras otros.
 • Lia karaktero evoluis ĝis ekstrema krueleco. /Su carácter evolucionó a una extrema crueldad.
 • Evoluintaj landoj provas helpi al subevoluintaj landoj. /Los países desarrollados intentan ayudar a los países en vías de desarrollo.
 • Militoj ŝanĝiĝis pro evoluo de la militaj metodoj. /Las guerras han cambiado por la evolución de los métodos militares.
 • Ni dediĉis multe da fortoj por evoluigo de la paĝaro. /Hemos dedicado mucha fuerza para la evolución del sitio.

DIABLO (Diablo)

1. Plej alta spirito de malbono, ribelinto kontraŭ Dio kaj tentanto de homaro: /El más alto espíritu de la maldad, el que se rebeló contra Dios, y tentador de la humanidad:
 • Ne voku diablon, ĉar li povas aperi. /No llames al diablo, porque puede aparecer.
2. Ĉiu el la ribelintaj anĝeloj, mokmalica spirito kaj infera turmentanto: /Cada uno de los ángeles rebeldes, espíritu malicioso burlón y atormentador infernal:
 • La diabloj vin prenu! /¡Que los diablos te cojan!
 • Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas. /Alrededor de los santos los diablos vagan.
 • Diable! Mi perdis la monujon! /¡Diablo! ¡Perdí mi billetera!
3. Malvirta, tro petolema persono: /Persona viciosa, demasiado juguetona.
 • Li estas vera diablo kun la virinoj! /¡Es un verdadero diablo con las mujeres!
 • Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla. /Un rostro agradable y uña diabólica.
 • Ne faru diablaĵojn kiam mi forestos. /No hagas diabluras cuando me ausente.
 • La infano estas vera diableto! /¡El niño es un verdadero diablito!
 • Tiu diablino min trompis! /¡Esa diabla me engañó!

miércoles, 21 de diciembre de 2011

DEKORACIO (Decoración)

1. Tuto de la aferoj, kiujn oni artisme aranĝas, por doni pli belan aspekton al konstruo aŭ loko: /Todos los asuntos que se disponen artísticamente para dar un aspecto más bello a una construcción o un lugar:
 • Ni jam interkonsentis pri la dekoracio de la salono, kie okazos nia geedziĝa festo. /Ya nos pusimos de acuerdo acerca de la decoración del salón donde celebraremos nuestra fiesta matrimonial.
 • Ni dekoracios ĝin per multaj belaj floroj. / Lo decoraremos con muchas lindas flores.
 • Multaj homoj uzas servojn de dekoraciistoj por dekoraciado de la apartamentoj. /Muchas personas usan los servicios de decoradores para la decoración de los departamentos.
2. Pentritaj toloj aŭ paneloj, prezentantaj la lokon, kie okazas teatra sceno: /Lienzos o paneles pintados que representan el lugar donde ocurre una escena teatral.
 • Mi ne zorgos pri la dekoracio - mi ja estas aktoro! /No me preocuparé por la decoración -¡si yo soy actor!
 • La scenejo estis bele dekoraciita. /El escenario fue bellamente decorado.
 • La teatro iĝis fama pro la dekoraciriĉa scenejo. /El teatro se hizo famoso por el escenario ricamente decorado.

DELICA * BONGUSTEGA (Delicioso)

Delikata ĝuo (gastronomia kaj simile): /Goce delicado (gastronomía y otros):
 • Kun granda delico mi manĝis tiun bongustegan kukon. /Me serví esa deliciosa torta con gran placer.
 • Ŝi regalis nin per delica manĝaĵo. /Ella nos agasajó con una deliciosa comida.
 • Manĝi tiun frukton estas pli delice ol gustumi iun ajn dolĉaĵon. /Comer ese fruto es más delicioso que paladear cualquier dulce.

DELIRI (Delirar)

Esti en stato de nedaŭra psika malordo, kaŭzita de febro, malsano aŭ ebrieco, kaj karakterizata per halucinaj imagoj kaj nekon-sekvencaj senkonsciaj: /Estar en un estado de desorden síquico discontinuo, a causa de fiebre, enfermedad o ebriedad, y caracterizado por imágenes alucinantes e inconscientes incongruencias.
 • Malsano igas ŝin deliri. /La enfermedad la hizo delirar.
 • Eĉ monstron admiras, kiu ame deliras. /Quien amorosamente delira, hasta un monstruo admira.
 • Mi kuŝis en deliro kaj tute ne sciis, kie mi troviĝas. /Yo yacía en delirio y no sabía cabalmente dónde me encontraba.
 • Por parolo delira ne ekzistas rediro. /Para una palabra delirante no existe repetición.
 • Tiu rakonto estas nur deliraĵo. /Ese cuento es sólo un delirio.

DEMONSTRI (Probar, demostrar)

1. Priskribi kaj klarigi, per specimenoj aŭ provoj, kun instrua celo: /Describir y aclarar, por medio de muestras y pruebas, con un propósito instructivo:
 • Tie oni demonstris belegajn aŭtojn. /Allí se probaron bellísimos autos.
 • Ĉiuj desegnaĵoj de niaj lernantoj estos demonstritaj en la ekspozicio. /Todos los diseños de nuestros alumnos serán probados en la exposición.
 • Demonstrado estis tre sukcesa - homoj ekinteresiĝis pri la afero kaj komencis telefonadi al ni. /La demostración tuvo mucho éxito – las personas se interesaron por el asunto y comenzaron a telefonearnos.
 • Multaj aĉetis la varon post belaj paroloj de la demonstristo. /Muchos compraron la mercadería tras las bellas palabras del presentador.

2. Pruvi per rezonado: /Probar por medio de razonamiento:
 • Demonstru la proprecojn de orta triangulo. /Demuestra las propiedades del triángulo recto.
 • Faru demonstron ĉe la tabulo. /Haga la demostración en el tablero.
 • Tio estas nedemonstrebla aserto. /Esa es una afirmación no demostrable.

DENUNCI (Denunciar)

Sciigi al estro, policano, juĝisto, aŭ al la publiko, ies kulpon aŭ krimon: /Hacer saber al jefe, a la policía, a un juez o al público la culpa o crimen de alguien:
 • Ĉu vi denuncis min al la instruisto? /¿Me denunciaste al instructor?
 • Iu denuncis lin pri ŝtelo. /Alguien lo denunció por robo.
 • Ili faris denuncon antaŭ polico kontraŭ siaj najbaroj, kiuj okupiĝis pri monfalsado. /Ellos hicieron una denuncia ante la policía en contra de sus vecinos, quienes falsificaban dinero.
 • Homoj malŝatas denuncantojn. /A la gente no le gustan los denunciantes.
 • Denuncisto estas homo, kiu estas pagata aŭ ŝirmata de la polico por denunci. /Un delator es una persona que está pagada o protegida por la policía para denunciar.

DEPRIMI (Deprimir)

Senenergiigi, tute malvigligi kaj senkuraĝigi: /Estar sin energía, totalmente desanimado y sin osadía:
 • Mi ne scias, kio tiel deprimas min, ke mi nenion volas fari. /No sé lo que así me deprime, que no deseo hacer nada.
 • Ŝi estas deprimita de sia malsukceso. /Ella estaba deprimida por su fracaso.
 • Promenado en la naturo malpliigis la deprimon. /Un paseo en la naturaleza reduce la depresión.
 • Li tre deprimiĝis, sed mi kuraĝigis lin. /Estaba muy deprimido, pero yo le infundí valentía.

DETERMINI (Determinar)

1. Precize fiksi ion necertan, indikante la limojn, inter kiuj tiu io estas entenata: /Fijar con precisión algo incierto, indicando los límites entre los que alguien o algo está contenido:
 • Homoj jam determinis la distancon inter Luno kaj Tero. /El hombre ya determinó la distancia entre la Luna y la Tierra.
 • La estroj de tiuj landoj parolis pri determino de landlimoj. /Los gobiernos de esos países conversaron respecto a la determinación de los límites de los países.
 • Tio estis nedeterminebla ero de la materio. /Eso era un fragmento indeterminable de la materia.
2. Pliprecizigi la sencon de apuda frazero: /Hacer más preciso el sentido del fragmento de oración contiguo:
 • La artikolo determinas la substantivon. /El artículo determina al sustantivo.
 • La verbo estas determinita de la adverbo. /El verbo ha sido determinado por el adverbio.
 • La vorto "tiu" estas unu el determinaj adjektivoj. /La palabra “tiu” es uno de los adjetivos determinativos.
 • Determinanto estas vorto, kiu determinas alian vorton. /Determinante es una palabra que determina otra palabra.

DETRUI (Destruir)

Ruinigi, pereigi, nuligi, neniigi: /Causar ruina, hacer perecer, hacer anular, ningunear:
 • Grandega ŝtormo detruis la dometon. /Una enorme tormenta destruyó la casita.
 • Ŝuldo ne bruas, tamen dormon detruas. /Una deuda no hace ruido, sin embargo, destruye el sueño.
 • Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu. /Disfruta tu vida, pero no destruyas al extraño.
 • Milito kaŭzis senprofitajn detruojn. /La guerra causó destrucciones sin provecho.
 • La detrua povo de la akvoj estas grandega. /El poder destructivo del agua es enorme.
 • Miaj esperoj estas detruitaj. /Mis esperanzas están destruidas.
 • Niaj planoj detruiĝis kaj ni nenien forveturis. /Nuestros planes se destruyeron y no salimos a ninguna parte.
 • Tio estas detruado nur pro detruemo. /Eso ha sido destruido sólo por amor a la destrucción.
 • La kastelo estis nedetruebla. /El castillo era indestructible.

DIBOĈI (Libertinar, escrapular, ser disoluto)

Malmodere manĝi, trinki kaj simile: /Comer, beber, etc, en forma inmoderada:
 • Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu. /Retocen, sean libertinos, pero después no culpen a la suerte.
 • La vento diboĉis (furiozis) sur la kampoj. /El viento, cual un libertino, descargó su furia sobre los campos.
 • Diboĉantaj gejunuloj ĝenis la najbarojn. /Disolutos jóvenes incomodan al vecindario.
 • Tie regis diboĉado kaj drinkado. /Allí rige el libertinaje y la bebida.
 • Ĉu vi ne intencas ŝanĝi vian diboĉan vivon? /¿Acaso no tratas de cambiar tu vida disoluta)
 • Mi ne volas, ke vi komuniku kun tiuj diboĉuloj, ĉar ili diboĉigas vin! /¡No quiero que te comuniques con esos crápulas, porque te harán un disoluto!
 • Li fordiboĉis / tradiboĉis ĉion ĝis la lasta ĉemizo. /Por su libertinaje, él perdió hasta la camisa.

DIETO (Dieta)

Nutromaniero, obeanta difinitan regularon: /Forma de nutrición, obedeciendo una regulación definida:
 • Li komencis multe sportumi kaj pro tio observas laktan dieton. /Él comenzó a hacer deporte intensamente, por eso observa una dieta láctea.
 • Ŝi neniam frandemas, ĉar ŝi dietas. /Ella nunca golosinea, porque está a dieta.
 • Diet(ik)isto helpis min elekti plej taŭgan dieton. /Un dietista me ayudó a elegir la dieta más adecuada.
 • Ankaŭ dietuloj povos ĝui nian feston, ĉar ĉi tie estos multe da fruktoj. /También quienes están a dieta podrán disfrutar nuestra fiesta, porque aquí habrá mucha fruta.

DIFERENCI (Diferenciar, hallar el diferencial)

Prezenti malsamajn ecojn rilate al alia samspeca afero: /Presentar diferentes cualidades en relación a otro asunto de similar especie.
 • Ili forte diferencas inter si per la beleco. /Ellos se diferencian fuertemente entre sí por la belleza.
 • Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro. /Bajo la tierra, un esclavo y un señor no se diferencian por el valor.
 • Mi vidas neniun diferencon inter tiuj du fotoj. /No veo ninguna diferencia entre esas dos fotos.
 • Mi estas tre diferenca de mia frato. /Yo soy muy diferente de mi hermano.
 • La lingvo havas grandegan rolon en la diferencado de la gentoj. /La lengua tiene un gran rol en la diferenciación de los pueblos.
 • Infano estas tro malgranda por diferencigi la juston de la maljusto. /Un niño es demasiado pequeño para diferenciar lo justo de lo injusto.
 • Ili mortigis virojn, virinojn, infanojn sendiference. /Ellos mataban sin diferenciar hombres, mujeres y niños.

DIGESTI (Digerir)

1. Fari la digeston de: /Hacer la digestión de:
 • Li malbone digestas lakton. /Él digiere mal la leche.
 • Mi prenis digestigan (faciligantan la digestadon) medikamenton. /Tomé un medicamento digestivo (que facilita la digestión).
 • Io malbonas pri ŝia digesta aparato (organoj, kiuj kunhelpas al digesto). /Hay algo que funciona mal en su aparato digestivo (los órganos que juntos ayudan a la digestión).
 • Li ofte spertas misdigeston. /A menudo él experimenta una enfermedad digestiva.
2. Asimili, tolere akcepti: /Asimilar, aceptar con tolerancia:
 • Ili devas digesti sian historion. /Ellos deben digerir su historia.
 • Infanoj legu bone digesteblajn verkojn. /Que los niños lean buenas obras digeribles.
 • Tiuj filozofiaj libroj estas nedigesteblaj por mi. /Esos libros de filosofía son indigestos para mí.

DIGNO (Dignidad, decoro, propio respeto)

1. Respekto, kiun oni meritas per sia konduto: /Respeto que se merece por su conducta:
 • Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. /Todos los hombres nacen libres e iguales según dignidad y derechos.
 • Ŝi estas digna kaj sincera homo. /Ella es una persona digna y sincera.
 • La digneco de homa persono ne ĉiam estas respektata. /La dignidad de la persona humana no siempre es respetada.
2. Konscio pri la respekto, kiun oni meritas, memrespekto: /Conciencia del respeto que se merece, respeto a sí mismo.
 • Lia digno (memrespekto) devigis lin forlasi la prezidantan postenon. /Su dignidad (autorespeto) lo obligó a abandonar el cargo de presidente.
 • La policisto estis alta viro, kiu sin tenis tre digne. /El policía era un hombre alto, quien se mantenía muy dignamente.

DIREKTO (Dirección)

1. Loko, flanko celata; vojo aŭ linio, laŭ kiu oni povas proksimiĝi al celo: /Lugar, lado apuntado; camino o línea, según la que se puede aproximar al objetivo:
 • Por ne perdi la vojon ni petu, ke iu montru al ni la direkton. /Para no perder el camino, pedimos que alguien nos muestre la dirección.
 • Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas. /A quien demasiado alto la mirada dirige, muy pronto los ojos se le estropearán.
 • Mi zorgis pri la edukado kaj bona direktado de mia malpli aĝa frato. /Me preocupé por la educación y la buena dirección de mi hermano menor.
 • Nia ŝipeto estas tre facile direktebla, ĉar ĝi havas bonan direktilon. /Nuestro barquito es muy fácil de dirigir, porque tiene un buen timón.
 • Ĉi tiu aleo direktiĝas al la arbaro. /Esta alameda se dirige al bosque.
 • Li lerte aldirektis nian paroladon ĝis la celo. /Hábilmente él guió nuestra conversación hacia el objetivo.
 • Subite la ŝipo iĝis nedirektebla kaj ni ĉiuj ektimis. /Súbitamente el barco se hizo imposible de dirigir, y nosotros nos asustamos.
 • Ĉi tiu strato estas unudirekta. /Esta calle tiene una sola dirección.
2. Ĉiu el la kvar ĉefaj mondorientiĝoj, nordo, sudo, eosto kaj uesto: /Cada uno de los cuatro puntos principales de orientación del mundo, norte, sur, este y oeste.
 • El kiu direkto venas la tornado? /¿De qué dirección viene el tornado?
 • Direktu vin al sudo. /Dirígete al sur.

DISIPI * Malŝpari (Acabar, disipar)

Malŝpari, forneniigi: /Acabar, disipar:
 • Vi disipis la tutan heredon! /¡Disipaste toda la herencia!
 • Li nenion lasis al siaj disipaj filoj. /Él no le dejó nada a sus hijos disipadores.
 • La edzino konstante murmuras, ke mi disipemas. /La esposa constantemente murmura que soy un derrochador.

DISKUTI (Discutir)

1. Interparolante kun malsamopiniantoj, interŝanĝi argumentojn pri iu temo: /Al conversar con quienes tienen distintas opiniones, intercambiar argumentos sobre algún tema:
 • Mi ne volas pri tio plu diskuti. /No deseo discutir más sobre eso.
 • Nia diskuto ne daŭris longe. /Nuestra discusión no duró mucho tiempo.
 • La demando estas diskutebla. /La demanda es discutible.
 • Tiu afero estas nediskutebla en nia lando. /Ese asunto es indiscutible en nuestro país.
2. Ekzameni per debato, esplorante la diversajn flankojn de demando: /Examinar por medio de un debate, explorando los diversos aspectos de una cuestión.
 • Oni longe diskutis pri tiu propono. /Se discutió largamente sobre esa proposición.
 • Mi submetis la projekton al publika diskutado. /Sometí el proyecto a la discusión pública.
 • La demando estas diskutinda, mi pensas. /Yo pienso que la pregunta es digna de discusión.
 • Ni pridiskutis la politikon de la partio. /Discutimos acerca de la política del partido.
 • La leĝo estis akceptita sendiskute. /La ley fue aceptada sin discusión.

DISTANCO (Distancia)

1. Longo de interspaco: /Largo de un intersticio:
• Kiom longa estas la distanco inter Tero kaj Luno? /¿Qué distancia hay entre la Tierra y la Luna?
• Praktiko montras, ke distanca lernado estas efika. /La práctica muestra que el aprendizaje a distancia es eficaz.
• Rigardu la pentraĵojn distance. /Observa la pintura a la distancia.
• Mia domo distancas je du kilometroj de mia laborejo. /Mi casa dista dos kilómetros desde mi lugar de trabajo.
• La sportisto preterdistancis ĉiujn aliajn sportistojn ĉe la lasta rondo. /El deportista se distanció más adelante que los otros deportistas en la última vuelta.
• Longdistanca kuro ampleksas ĉiujn distancojn de 5 ĝis 42,195 kilometroj. /Una corrida de larga distancia extiende todas las distancias de 5 hasta 42.195 kilómetros.
2. Longo de 200 m (en vetkuroj): / Longitud de 200 m. (en carrera de competición):
• Ili jam finis kuri la distancon. /Ellos ya terminaron de correr la distancia.

DISTRI (Distraer)

1. Malhelpe deturni la menson de ĝia okupiĝo: /Desviar por un estorbo la mente de su ocupación:
• La muziko tro distras min kaj mi ne povas lerni. /La música me distrae demasiado y no puedo aprender.
• Li estas tre distrigxema (ne kapabla fiksi sian atenton). /Él es muy distraído (incapaz de fijar su atención).
2. Deturni la menson de ĝiaj prizorgoj, agrable okupante, amuzante ĝin: /Desviar la mente de sus preocupaciones, ocupándola en asuntos agradables, divertidos:
• Mi provis cxiamaniere distri ŝin, ĉar ŝi estis tre malgaja. /Traté de distraerla de todas maneras, porque ella estaba muy triste.
• Tiun libron oni povas legi por aventuro kaj distro sen pensi pri aliaj aferoj. /Ese libro se puede leer como aventura y distracción, sin pensar en otros asuntos.
• Tiam nia vivo estis distra kaj plezura. /Entonces nuestra vida era distraída y placentera.
• Lernante Esperanton ni ofte distriĝis. /Aprendiendo Esperanto, nosotros a menudo nos distraíamos.
• Dancado estas aktiva distraĵo. /La danza es una distracción activa.
• Tiu loko famas pro distriĝo kaj turismo. /Ese lugar es famoso por la distracción y turismo.

DIVIDI (Dividir, partir, compartir)

Fari partojn el tuto: /Hacer partes de un todo:
1. ne disigante: /No dispersando:
a) du partojn (se evidente, partoj ne precizigitaj): /dos partes (si evidentemente las partes no están precisadas):
• Rivero dividas la urbon en du partojn: la malnovan kaj la novan. /El río divide la ciudad en dos partes: la vieja y la nueva.
b) plurajn partojn: /varias partes:
• Francio estas dividita en departementoj. /Francia está dividida en departamentos.
• Mi disdividis la taskojn pri tiu projekto al ĉiuj laboristoj. /Dividí las tareas de este proyecto entre todos los trabajadores.
• La rivero dividiĝas en kelkajn brakojn. /El río se divide en varios brazos.
• La korporacio subdividiĝis laŭ la diversaj metioj. /La corporación se subdivide según los diversos oficios.
2. disigante: /Dispersando:
a) destinante al ĉiu ties havotaĵon: /Destinando a cada uno su pertenencia:
• Mi dividis la kukon en 6 partojn. /Dividí la torta en seis partes.
b) ĉiu prenante sian havotaĵon: /Cada uno tomando su posesión:
• Li dividis heredon kune kun gefratoj. /Él dividió la herencia junto con los hermanos.
3. Fari la operacion de divido: /Hacer la operación de división:
• Dividu 200 per 5. /Divide 200 por 5.
• 21 dividite per 3 estas 7. /21 dividido en 3 es 7.
• La kutimaj simboloj por divido estas : aŭ / (a:b = a/b). /Los símbolos acostumbrados para la división son ¬: o / (a:b = a/b).
• En la operacio a:b "a" estas dividato kaj "b" estas dividanto. /En la operación a:b “a” es el dividendo y “b” el divisor.
• 24 estas dividebla per 4. /24 es divisible por 4.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

DORLOTI (Mimar, consentir, abrumar con favores)

Agi kun iu tro kareseme kaj tro indulge: /Actuar con alguien en forma demasiado cariñosa e indulgente:

· Mi amas miajn infanojn, sed ne dorlotas ilin. /Amo a mis niños, pero no los consiento.

· Kiu volas panon, ne dorlotu la manon. /Quien desea pan, no mime la mano.

· Vi estas sola kaj pro tio dorlotata infano en la familio. /Tú estás solo y por eso eres un niño consentido en la familia.

· Dorlotoj de gepatroj faris ŝin malforta. /Los mimos de los padres la hacen débil.

· Estis multaj malfacilaĵoj, sed eble pro tio mi ne dorlotiĝis. /Eran muchas dificultades, pero tal vez por eso no me hice consentido.

· Ili eldorlotis siajn infanojn aĉetante ĉiajn ludilojn. /Ellos debilitaron el carácter de sus niños comprando toda clase de juguetes.

· Estis malfacile amikiĝi kun tiu eldorlotita knabino. /Era difícil hacerse amigo con esa niña consentida.

DRESI (Amaestrar, adiestrar, domar animales)

Instrui beston por iu celo: /Instruir animales para algún propósito:

· Oni ofte dresas la hundojn por ĉaso. /A menudo se amaestra a los perros para la caza.

· Kvankam tiuj leonoj estas dresitaj, estas danĝere tuŝi ilin. /Aunque esos leones están amaestrados, es peligroso tocarlos.

· La plej malfacila dresado estas tiu de katoj. /El adiestramiento más difícil es el de los gatos.

· Mia frato estas cirka dresisto. /Mi hermano es amaestrador en el circo.

DUBI (Dudar)

1. Ne esti certa pri la ekzisto, realeco aŭ vereco de io: /No estar cierto acerca de la existencia, realidad o veracidad de algo:

· Mi dubas pri ŝia amo. /Dudo de su amor.

· Lia fideleco estas dubinda. /Su fidelidad es dudosa.

· Vi posedas nedubeblan talenton. /Tú posees un talento indudable.

· Sendube vi estas prava. /Indudablemente tienes razón.

2. Ne scii, heziti kredi, ĉu io okazos aŭ ne: /No saber, vacilar en creer si algo ocurrirá o no:

· Mi forte dubas, ke oni akceptos nian proponon. /Tengo fuertes dudas de que nuestro proyecto se acepte.

· Dubo gardas kontraŭ risko. /La duda protege contra un riesgo.

· Granda parolisto estas duba faristo. /Un gran orador es un hacedor dudoso.

· Li dubas pri multaj aferoj - li estas dubema. /Él duda de muchos asuntos – él es dubitativo.

ĈELO (Celda, célula)

1. Malgranda ĉambro por unu sola persono, en monaĥejo, malliberejo kaj simile: /Pequeña habitación para una sola persona, en monasterio, cárcel, etc.:

· La krimulo estas en la ĉelo nun. /El criminal ahora está en la celda.

· Li havas nek ĉelon, nek kelon. /Él no tiene celda ni sótano.

2. Ĉiu el la sesflankaj kavetoj el vakso, en kiun la abeloj enmetas mielon aŭ unu ovon: /Cada una de las pequeñas cavidades hexagonales en la cera, en que las abejas ponen miel y un huevo:

· Abeloj tenas mielon en sesflankaj ĉeloj el vakso kiel nutraĵon por siaj larvoj kaj ankaŭ kiel provizon por la vintro. /Las abejas ponen miel en celdas hexagonales como nutrición para sus larvas, y también como provisión para el invierno.

3. La plej malgranda vivanta unuo, kiu konsistigas la vivulajn histojn aŭ la tuton de la unuĉelaj vivuloj: / La más pequeña unidad viviente, que compone los tejidos vivientes o la totalidad de los seres vivientes unicelulares:

· Ĉiu vivulo konsistas el ĉeloj. /Todo ser viviente está formado por células.

· La ĉeloj de plurĉeluloj formas histojn. /Las células de los pluricelulares forman tejidos.

· Amebo estas unuĉelulo. /La ameba es un ser unicelular.

· Nervoĉelo estas ĉelo, funkcianta en la nervosistemo. /La neurona es una célula que funciona en el sistema nervioso.

4. Ĉiu el la kvadrataj dividaĵoj de surfaco: /Cada una de las divisiones cuadradas de una superficie:

· Ŝaktabulo havas 64 ĉelojn. /Un tablero de ajedrez tiene 64 celdas.

· Ŝia jupo estis farita el ĉela ŝtofo. /Su falda estaba hecha de tela a cuadros.

ĈELO (Celda, célula)

1. Malgranda ĉambro por unu sola persono, en monaĥejo, malliberejo kaj simile: /Pequeña habitación para una sola persona, en monasterio, cárcel, etc.:

· La krimulo estas en la ĉelo nun. /El criminal ahora está en la celda.

· Li havas nek ĉelon, nek kelon. /Él no tiene celda ni sótano.

2. Ĉiu el la sesflankaj kavetoj el vakso, en kiun la abeloj enmetas mielon aŭ unu ovon: /Cada una de las pequeñas cavidades de seis lados en la cera, en que las abejas ponen miel y un huevo:

· Abeloj tenas mielon en sesflankaj ĉeloj el vakso kiel nutraĵon por siaj larvoj kaj ankaŭ kiel provizon por la vintro. /Las abejas ponen miel en celdas de seis lados como nutrición para sus larvas, y también como provisión para el invierno.

3. La plej malgranda vivanta unuo, kiu konsistigas la vivulajn histojn aŭ la tuton de la unuĉelaj vivuloj: / La más pequeña unidad viviente, que compone los tejidos vivientes o la totalidad de los seres vivientes unicelulares:

· Ĉiu vivulo konsistas el ĉeloj. /Todo ser viviente está formado por células.

· La ĉeloj de plurĉeluloj formas histojn. /Las células de los pluricelulares forman tejidos.

· Amebo estas unuĉelulo. /La ameba es un ser unicelular.

· Nervoĉelo estas ĉelo, funkcianta en la nervosistemo. /La neurona es una célula que funciona en el sistema nervioso.

4. Ĉiu el la kvadrataj dividaĵoj de surfaco: /Cada una de las divisiones cuadradas de una superficie:

· Ŝaktabulo havas 64 ĉelojn. /Un tablero de ajedrez tiene 64 celdas.

· Ŝia jupo estis farita el ĉela ŝtofo. /Su falda estaba hecha de tela a cuadros.

ĈERKO (Ataúd)

Kesto, en kiun oni metas la korpon de mortinto: /Cajón en el que se mete el cuerpo de un fallecido:

· Familianoj ĵetis florojn sur lian ĉerkon. /Los familiares lanzaron flores sobre su ataúd.

· Atendis, atendis, gxis lin ĉerko etendis. /Esperé, esperé, hasta que el ataúd lo extendió.

· Li laboras en ĉerka fabriko. /Él trabaja en una fábrica de ataúdes.

· Ŝia ĉerko estas en ĉerkujo (speciala kelo). /Su ataúd está en una cripta (sótano especial)

· La avo jam estas enĉerkigita. /El abuelo ya está en un ataúd.

· Tri aŭtoj postsekvis la ĉerkoveturilon (veturilon por transporti la mortintojn). /Tres autos seguían a la carroza (vehículo para transportar a los difuntos)