sábado, 28 de abril de 2012

SALUTI (Saludar, acoger)

1. Montri al iu, per gesto aŭ formulo, sian estimon aŭ respekton aŭ simple konatecon: /Mostrar a alguien, por medio de un gesto o una fórmula, su estimación o respeto o un simple reconocimiento:
 • La gastoj jam venis, do mi iras saluti ilin. /Los húespedes ya llegaron, así es que voy a saludarlos.
 • Li salutas profunde kaj mordas hunde. /Él saluda profundamente y muerde como un perro.
 • Mi salute klinis la kapon. /Para saludar incliné la cabeza.
 • La najbaro kapsalutis min el la fenestroj. /El vecino me saludó con una inclinación de cabeza, desde las ventanas.
 • Li bonvenigis nin kun multaj profundaj klinsalutoj. /Él nos dio la bienvenida con muchas inclinaciones profundas de saludos.
2. Deklari publike sian admiron al iu, intereson pri io: /Declarar públicamente su admiración por alguien, interés por algo:
 • Finfine mi havas okazon saluti la francan popolon en ĝia belega ĉefurbo. /Finalmente tengo la oportunidad de saludar al pueblo francés en su bellísima capital.
 • Transdonu miajn salutojn al ili. /Entregue mis saludos a ellos.
3. Komenci seancon kun komputilo, anoncante sin kaj pruvante sian identecon per siaj nomoj kaj pasvorto: /Empezar una sesión  por computadora, anunciándose y probando su identidad con su nombre y contraseña:
 • Vi devas ensaluti, se vi volas vidi ĉi tiun paĝon. /Usted debe ingresar, si quiere ver esta página.
 • Sur ĉi tiu paĝo troviĝas ensalutintoj de la paĝaro. /En esta página se encuentran usuarios registrados del sitio.
 • Enskribu vian salutnomon kaj pasvorton. /Escriba su nombre de usuario y contraseña.
 • Mi jam elsalutis el la paĝaro. /Ya salí del sitio.

SANGO (Sangre)

1. Likvo fluanta en la arterioj, vejnoj, kapilaroj (kaj similaj vaskuloj) de animaloj, ruĝa ĉe la vertebruloj, portanta intera-lie la nutrajn substancojn, oksigenon kaj la forĵetaĵojn de la ĉeloj: /Líquido que fluye en las arterias, venas, capilares (y vasos similares) de los animales, roja en los vertebrados, llevando a otros lugares las sustancias nutritivas, oxígeno y el lanzamiento de las células:
 • Li batis mian nazon kaj aperis sango. /Él me golpeó la nariz y me salió sangre.
 • Vi devus viziti kuraciston pro tre ofta sangado el via nazo. /Deberías visitar un médico a causa del sangrado frecuente de tu nariz.
 • La luno estis sangokolora. /La luna estaba de color sangre.
 • La fiŝoj kaj la nuntempaj reptilioj estas malvarmsangaj animaloj /Los peces y los actuales reptiles son animales de sangre fría.
2. Tiu likvo, kiel simbolo de perforto, murdo, ofero kaj simile: /Ese líquido, como símbolo de violencia, asesinato, sacrificio, etc.
 • Virina lango buĉas sen sango. /La lengua de la mujer mata sin sangre.
 • Vi ploros per sangaj larmoj! /¡Llorarás lágrimas de sangre!
 • Ĝuste pro tio sangas mia koro. /Justamente por eso sangra mi corazón.
3. Tiu likvo, kiel simbolo de temperamento, pasio: /Ese líquido, como símbolo de temperamento, pasión:
 • Sango bolas, juneco petolas. /La sangre hierve, la juventud retoza.
 • Ŝi estis sovaĝa kaj varmegsanga, sed tamen honesta virino. /Ella era salvaje y sangre caliente, pero, no obstante, una mujer honesta.
4. Tiu likvo, kiel simbolo de heredeco (familia, etna, kasta kaj simile): /Ese líquido, como símbolo de herencia (familia, etnia, casta y similarmente):
 • La princo estis el reĝa sango. /El príncipe era de sangre real.
 • Mi volas nur pursangan hundon! /¡Sólo quiero un perro de pura sangre!
5. Tiu likvo, kiel simbolo de parenceco, ofte de deveno: /Ese líquido, como símbolo de parentesco, a menudo de origen:
 • Sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas. /La sangre no calla, ello siente su sangre.

SANKTA (Santo)

1. Forprenita de la ordinara uzado, ĉar konsekrita al dieco aŭ rezervita al ĝi: /Sacado del uso ordinario, porque está consagrado a la divinidad o reservado para ella:
 • Por la hinduoj bovino estas sankta. /Para los hindúes, la vaca es sagrada.
 • Ne tuŝu - tio estas sanktaĵo. /No toques – eso es sagrado.
 • Ne perturbu la sanktecon de ĉi tiu loko. /No perturbes la santidad de este lugar.
 • La popolo noblan agon de la reganto baldaŭ sanktigas kiel leĝon. /El pueblo santifica pronto como ley, una acción noble del que gobierna.
2. Apartigita de la aliaj per la observado de reguloj de pureco: /Apartado de los otros por medio de la observación de normas de pureza:
 • Tie estis regno de pastroj kaj sankta popolo. /Allí había una nación de sacerdotes y un pueblo santo.
3. Aparte respektinda pro speciala religia karaktero: /Digno de respeto separadamente, por un especial carácter religioso:
 • Komenciĝis la Sankta Semajno (antaŭpaska). /Comenzó la Semana Santa (antes de pascua).
 • Multajn jarojn oni konstruis ĉi tiun sanktejon. /Hace muchos años se construyó este santuario.
 • Sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas. / Adornan figuras de santos, y odian a los hombres.
4. Proklamita de la Eklezio, kiel akirinta per apartaj virtoj altan rangon en la ĉielo kaj kiel inda sur la tero je speciala kulto: /Proclamado por la Iglesia, que adquirió un alto rango en el cielo por virtudes excepcionales, y como digno de un culto especial en la tierra:
 • Ne ĉiam estas sankta Johano. /No siempre es San Juan.
 • Ne sanktuloj potojn faras. /Los santos no hacen ollas.
5. Plej respektinda, kvazaŭ pro sankcio de la moralo aŭ tradicio: /Lo más digno de respeto, como por sanción de la moral o la tradición:
 • Vi tiel parolas, kvazaŭ tio estas io sankta. /Hablas de tal modo, como si eso fuera algo santo.

viernes, 27 de abril de 2012

SAVI (Salvar, guardar)

1. Liberigi iun de danĝero aŭ morto: /Liberar a alguien de un peligro o muerte:
 • Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo. /Ni las cuatro patas de un caballo lo salvan de una caída.
 • Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino. /No existe salvación contra una mala mujer.
 • Li estas mia savanto. /Él es mi salvador.
 • Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas. /El que se ahoga una casa ofrece, el que se ha salvado no da ni un ladrillo.
 • Ŝafo kalkulita ne estas savita. /Cordero contado, no está salvado.
 • Nekredeble, sed mi sukcesis saviĝi. /Increíble, pero tuve éxito en salvarme.
2. Gardi ion de difekto aŭ pereo: /Guardar algo de daño o perecimiento:
 • Mi estis sensava (havanta nenian savrimedon) kaj vi savis mian vivon! /¡Yo no tenía salvación(no tenía ningún recurso para salvarme) y tú salvaste mi vida!
 • Forsavis sian korpon kaj animon (tute malaperis). /Salvó su cuerpo y alma (desapareció totalmente).
 • Oni devas antaŭsavi la animon de la infanoj kontraŭ la tentoj. /Se debe salvar anticipadamente el alma de los niños contra las tentaciones.

SCENO (Escena)

1. Divido de akto, dum kiu la agado estas kontinua, aŭ (speciale en la franca teatro) ne okazas eniro aŭ eliro de roluloj: /División de un acto, durante la que la acción es continua, o (especialmente en el teatro francés) no ocurre ninguna entrada o salida de actores:
 • La spektaklo kaptis atenton jam de la unua sceno. /El espectáculo captó la atención ya desde la primera escena.
 • Iu damaĝis ĉiujn scenajn akcesoraĵojn. /Alguien dañó todos los accesorios para escenas.
 • Mi tre ŝatis la scenaron kaj pro tio konsentis aktori en tiu filmo. /Me gustó mucho el guión, por eso acepté actuar en esa película.
 • Kaj nun ni invitas la prezidanton veni sur la scenejon! /¡Y ahora invitamos al presidente a venir al escenario!
 • La baleto jam estas surscenigita. /El ballet ya está escenificado.
2. Priskribo kun pli-malpli abrupta komenco kaj fino, de parto de ies vivo kaj simile: /Descripción con un comienzo y un final más o menos abrupto, de parte de la vida de alguien y similarmente:
 • Lia verko prezentas unu el la scenoj de la ĉiutaga vivo. /Su obra presenta una de las escenas de la vida diaria.
3. Okazo eksterordinara, emocia, interesa, kiu povus esti la temo de teatra prezento: /Suceso extraordinario, emocionante, interesante, que podría ser el tema de una presentación de teatro:
 • Homoj trankvile observis tiun scenon. /La gente observó tranquilamente esa escena.
 • La edzino faris scenon de akraj riproĉoj al la edzo. /La esposa hizo una escena de ásperos reproches a su marido.
 • Ili enscenigis al mi belan surprizon. /Ellos escenificaron para mí una bella sorpresa.

jueves, 26 de abril de 2012

SCIENCO (Ciencia)

1. Sistema tutaĵo de scioj, bazita sur metoda racia esploro kaj celanta eltrovon de leĝoj de la naturo aŭ de la homa socio: /El total del sistema de conocimientos, basado en la metódica exploración racional, y que apunta al encuentro de las leyes de la naturaleza o de la sociedad humana:
 • Scienco konstante progresas. /La ciencia progresa constantemente.
 • Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan. /La ciencia tiene una semilla aburridora, pero un buen fruto para dis-frutar.
 • Sciencistoj faris esplorojn rilate malpurecon de aero. /Los científicos hacen exploracione en relación a la contaminación del aire.
2. Tutaĵo de la metodoj, hipotezoj, teorioj kaj scioj pri difinita fako: /El total de los métodos, hipótesis, teorías y conocimientos sobre una rama definida:
 • Mi ĉiam ŝatis ekzaktajn sciencojn. /Siempre me gustaron las ciencias exactas.
 • Ĝi estas por mi ĥina (ĉina) scienco. /Para mí, eso es ciencia china.
 • Li legas sciencajn revuojn. /Él lee revistas científicas.
 • Ŝi interesiĝas pri natursciencoj. /Ella se interesa por las ciencias naturales.
 • Ne demandu scienculon, demandu spertulon. /No le preguntes a un hombre de ciencias, pregúntale a un experto.

SEKRETO (Secreto)

1. Io, kion devas scii neniu aŭ nur limigita nombro da personoj: /Lo que nadie debe saber, o sólo un número limitado de personas:
 • Nenia peketo restas longe sekreto. /Ningún pecadillo queda mucho tiempo en secreto.
 • Vundo sekreta doloras plej multe. /Una herida secreta es la que más duele.
 • Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros. /La palabra que secretamente dirás, a través de todo el mundo irá.
 • La edzo eĉ ne suspektis la sekretaĵon. /La esposa ni siquiera sospechaba el secreto.
 • Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas. /Acerca de lo que los amigos hacen secreto, no piden tu juicio.
 • Lia edzino iĝis sekretema kaj li jam suspektas, ke ŝi ion kaŝas de li. /Su esposa se hizo aficionada a los secretos, y él ya sospecha que ella le oculta algo. 
 • Mi petas ne malsekretigi la aferon al aliaj! /¡Pido no hacer público el asunto a otros!
2. Mistera afero, kies klarigo estas vane serĉata: /Un asunto misterioso, cuya claridad se busca en vano:
 • Homo volas scii ĉiujn sekretojn de la Naturo. /El hombre quiere saber todos los secretos de la naturaleza.
3. Ĝusta, sed ne ĝenerale rekonita metodo atingi ion: /Método justo, pero generalmente no reconocido, para alcanzar algo:
 • Malkaŝu al mi la sekreton de la sukceso! /¡Descubre para mí el secreto del éxito!

IRITI * INCITI (Irritar; incitar, acuciar)

1. Kaŭzi doloron, inflamon aŭ eksciton en organo: /Causar dolor, inflamación o excitación en un órgano:
 • Spicaj manĝaĵoj kutime iritas la stomakon. /Las comidas con especias suelen irritar el estómago.
 • Printempe min turmentas alergia irito de la nazo. /En primavera me atormenta una irritación alérgica de la nariz.
2. Forte eksciti, kolerigi: /Excitar fuertemente, encolerizar:
 • Li iritis ŝin per sia malbona konduto. /Él la irritó, por su mala conducta.
 • Ĉiuj laboristoj estis koleraj sed plej iritita estis mi. /Todos los trabajadores estaban encolerizados, pero el más irritado era yo.

miércoles, 25 de abril de 2012

SEKURA (Seguro)

1. Estanta en sendanĝera situacio: /Que está en una situación sin peligro:
 • Mi ne certas, ke mia infano estas sekura nun. /No tengo certeza de que mi hijo ahora está seguro.
 • Veturu sekure! /¡Viaja con seguridad!
 • Miaj gepatroj sekurigis mian vivon. /Mis padres aseguraron mi vida.
 • Ju pli ni laboros por glatigi nian lingvon kaj perfektiĝi pri ĝia uzado, des pli ĝi sekuriĝos. /Entre más trabajemos para afinar nuestra lengua, y perfeccionarnos para su uso, más se hará segura.
 • Sekuriga rimeno en aŭtoj malgrandigas la kvanton de mortintoj. /El cinturón de seguridad en los autos hace disminuir la cantidad de muertos.
2. Firma kontraŭ atako, prezentanta fidindan ŝirmon: /Firme contra un ataque, que presenta una protección confiable:
 • Tiu loko ne estis sekura kaj pro tio ni forveturis. /Ese lugar no es seguro, por eso salimos.
 • Ili ne havas hejmon kaj ne povas ĝui senton de sekureco. /Ellos no tienen hogar, y no pueden disfrutar de un sentimiento de seguridad.

SENCO (Sentido, significado)

Maniero, kiel vorto aŭ frazo estas komprenota: /Manera en que una palabra o frase se ha de comprender:
 • La senco de tiuj vortoj estas malsama. /El sentido de esas palabras es diferente.
 • Mia tuta vivo perdis sencon kaj valoron. /Toda mi vida perdió sentido y valor.
 • Tiurilate mi sentas min tute kontraŭsence de la aliaj homoj. /En relación a este punto, me siento totalmente en contra-sentido con las otras personas.
 • Iusence tio estas interesa laboro. /En algún sentido, eso es un trabajo interesante.
 • Tiuj anglalingvaj verboj estas plursencaj. /Esos verbos en lengua inglesa tienen varios significados.
 • Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco. /Más vale no tener laboriosidad, que tenerla sin sentido.
 • Vi parolas sensencaĵon! /¡Hablas de cosas sin sentido!

martes, 24 de abril de 2012

SENDI (Enviar, expedir)

1. Irigi iun al difinita loko, por ke tiu tie ion faru: /Hacer ir a alguien a un lugar definido, para que haga algo allí:
 • Se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon. /Si envías a un necio, envía un control.
 • Vento sendita tondron reportos. /Un viento enviado, reportará truenos.
 • Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas. /El enviado sólo lleva; quien ordenó, él informa.
2. Ordoni, ke io estu farata en alia pli-malpli malproksima loko: /Ordenar que algo se haga en otro lugar más o menos lejano:
 • Mi sendis lin por voki la patron. /Lo envié a él para llamar al padre.
3. Fari, ke io atingu malproksiman lokon: /Hacer que algo alcance un lugar lejano:
 • La suno sendas siajn radiojn. /El sol envía sus rayos.
 • Al loko dolora ni manon etendas, al loko ĉarma okulojn ni sendas. /A un lugar doloroso tendemos una mano, al lugar en-cantador enviamos ojos.
4. Kondukigi aŭ portigi ion al iu: /Hacer conducir o llevar algo a alguien:
 • Mi sendis al vi leteron. /Te envié una carta.
 • Mi petis, ke li ne plu sendadu leterojn al mi. /Solicité que él no me envíe más cartas.
 • Kolego transsendis al mi interesan retleteron. /Un colega me envió un interesante mensaje electrónico.
5. Trudi al iu malfeliĉon, suferon (se paroli pri Dio, sorto kaj simile): /Imponer infelicidad o sufrimiento a alguien (si se habla de Dios, la suerte, etc.):
 • La frato sendis sur li malbonon. /El hermano le envió lo malo.
 • Sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas. /La suerte a menudo envía lo que no se espera.
6. Transigi sciigon per telefonio, telegrafio aŭ radioondoj: /Transmitir un informe por telefonía, telegrafía u ondas de radio:
 • Antaŭ la dua mondmilito pluraj radioj en Eŭropo dissendis programojn en Esperanto. /Antes de la segunda guerra mundial varias radios de Europa transmitieron programas en Esperanto.
 • "Internacia Televido" ĉesis elsendi programojn. /”Televisión Internacional” dejó de transmitir programas.
 • Mi ŝatas aŭskulti Esperantajn radio-elsendojn. /Me gusta escuchar transmisiones de radio en Esperanto.

RENVERSI (Invertir, poner al revés, volcar, tumbar)

1. Transmeti la supran parton de objekto tien, kie estis la malsupra: /Trasponer la parte superior de un objeto allí donde estaba la parte inferior:
 • Foje sur la kesto aŭ pakaĵo eblas vidi surskribon "Ne renversi!". /A veces, sobre un canasto o un paquete, es posible ver escrito “No invertir”.
 • Nia boato renversiĝis sur la rivero. /Nuestro bote se volcó en el río.
2. Faligi iun aŭ ion starantan: /Hacer caer a alguien o a algo que está erguido:
 • Mi hazarde renversis la glason. /Por casualidad tumbé el vaso.
 • En la kafejo mi devis pagi por la renverso de taso. /En la cafetería debí pagar por el volcado de un vaso.
3. Ruinigi, detrui, ekstermi: /Arruinar, destruir, exterminar:
 • Mi volus renversi la nunan ministraron. /Me gustaría derribar el ministerio.
 • Oni longe parolis pri renverso de la prezidento. /Se habló largamente sobre la caída del presidente.
 • Politikaj manovroj kutime estas renversemaj. /Las maniobras políticas suelen ser destructivas.

INTERMITI (Intermitir)

Periode interrompiĝi kaj rekomenciĝi ordinare post egalaj intertempoj: /Interrumpirse y recomenzarse periódicamente, ordina-riamente, después de intervalos iguales:
 • La lumo de la lampo komencis intermiti. /La luz de la lámpara comenzó a intermitir.
 • La laboro estis farita rapide, ĉar ne estis intermitoj. /El trabajo se hizo rápidamente, porque no hubo intermitencia.
 • "Via pulso estas intermita", diris la kuracisto. /”Su pulso es intermitente”, dijo el médico.
 • La suno intermite brilis inter la nuboj. /El sol brillaba intermitentemente entre las nubes.

lunes, 23 de abril de 2012

SENSACIO (Sensación)

Ekscito de emocioj komunaj al multaj homoj aŭ de vigla intereso inter ili: /Excitación de emociones comunes a muchas personas, o de animado interés entre ellas:
 • Tiu novaĵo faris sensacion. /Esa novedad  hizo sensación.
 • La esenco de la melodramo estas sensacio. /La esencia del melodrama es la sensación.
 • La artikolo havas sensacian karakteron. /El artículo tiene un carácter sensacional.
 • Tiu amintrigo sensaciis en Holivudo. /Ese intrigante causó sensación en Hollywood.

SENSO (Sentido o capacidad sensorial)

Korpa kapablo de la animaloj (inkluzive homon), pli malofte de vegetaĵoj, per kiu ili ricevas sciigojn pri iaj elementoj, fizikaj aŭ kemiaj, de la ekstera medio, de la interno de la korpo kaj de ties ekvilibro en la spaco; kapablo percepti ion kvazaŭ per iu senso: /Capacidad corporal de los animales (incluyendo al hombre), más raramente en los vegetales, por la que reciben conocimientos acerca de algunos elementos, físicos o químicos, del medio exterior, del interior del cuerpo y de su equilibrio en el espacio;capacidad de percibir algo como por algún sentido:
 • Homo havas la jenajn sensojn: vidsenson, aŭdsenson, tuŝsenson, flarsenson kaj gustosenson. /El hombre tiene los si-guientes sentidos: de la vista, de la audición, del tacto, del olfato y del gusto.
 • Ĉu vi sensas la fetoron? / ¿Sientes la fetidez?
 • Gusto estas specifa sensaĵo, kiu estiĝas post ekscito de specifaj organoj de la buŝo per la kontakto de  lango kun iu aĵo./El gusto es una sensación específica, que se produce después de la excitación de órganos específicos de la boca mediante el contacto de la lengua con algo.
 • Kiam du pikoj estas tro proksimaj unu de alia, ilia aparteco ne plu estas sensebla. /Cuando dos picadas  están demasiado juntas una de la otra, su separación ya no se puede sentir.
 • La ĉefaj sensorganoj estas la okulo kaj la orelo. /Los principales órganos sensoriales son el ojo y la oreja.
 • Via infano havas orelon sensivan por la muziko. /Su hijo tiene una oreja sensitiva para la música.
 • Simptomoj de tiu malsano estas doloro kaj sensiveco de la nervo. /Los síntomas de esa enfermedad son el dolor y la sen-sibilidad del nervio.
 • Ĉe malalta temperaturo la haŭto iĝas nesensiva likvaj aŭ solveblaj substancoj. /En temperatura baja, la piel se hace in-sensible, sustancias líquidas o solubles.

domingo, 22 de abril de 2012

SENTI (Sentir)

1. Ricevi ian, precipe pertuŝan aŭ internan, sensaĵon, kiu aperas en nia konscio kun impreso de doloro aŭ plezuro: /Recibir una sensación, principalmente por el tacto o interna, que aparece en nuestra conciencia con una impresión de dolor o placer:
 • Mi ne sentas malsaton. /No siento hambre.
 • Mi sentas min malsana. /Me siento enfermo.
 • De fremda dento ni doloron ne sentas. /No sentimos dolor de un diente extraño.
 • Vidado kaj aŭdado ĉiam estis rigardataj de la homo kiel la plej gravaj sentaj kapabloj. /La vista y la audición siempre han sido consideradas por el hombre como las más importantes capacidades de sentir.
 • Salo estas tre sentebla - verŝajne estas tro multe da ĝi en la supo. /La sal se siente mucho – probablemente hay demasiada en la sopa.
 • Mi estas tre tiklosentema. /Soy muy cosquilloso.
2. Ricevi en la konscion impreson, kiun ni klasas kiel agrablan aŭ malagrablan: /Recibir en la conciencia una impresión, que clasificamos como agradable o desagradable:
 • Estas malfacile klarigi, kion mi sentas. /Es difícil aclarar lo que siento.
 • Kion koro sentas, lango prezentas. /Lo que siente el corazón, la lengua lo presenta.
 • Somero forpasis nesenteble. /El verano murió insensiblemente.
 • Vi estas tute sensenta! /¡Eres totalmente insensible!
3. Havi konscion pri io, pri kio ni ne kapablas doni racian klarigon: /Tener conciencia acerca de algo, de lo que no somos ca-paces de dar una claridad racional:
 • Mi sentas, ke ne devas tiel esti. /Siento que no debe ser así.
 • Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento. /Cada uno vive según su prudencia y sentimiento.
 • Ni antaŭsentis, ke vi venos. /Nosotros presentimos que tú vendrías.
 • Malbona antaŭsento leviĝis en mi. /Un mal presentimiento se levantó en mí.

SERVI (Servir, prestar servicios)

1. Regule labori por iu, plenumante pli-malpli difinitajn taskojn laŭ ties ordonoj: /Trabajar regularmente para alguien, reali-zando tareas más o menos definidas, según las órdenes de alguien:
 • Vi servis en mia domo dum multaj jaroj. /Usted sirvió en mi casa durante muchos años.
 • Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas. /No se puede servir a dos señores al mismo tiempo.
 • Mi bezonas homon por servado en la ĉambroj. /Necesito una persona para el servicio en las habitaciones.
 • Se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata. /Si se ama al invitado, hasta su sirviente no queda con hambre.
 • Hodiaŭ estas libera tago por la servistaro. /Hoy es día libre para la servidumbre.
 • Ni iras al memserva restoracio.  /Nosotros vamos al restaurante de autoservicio.
2. Sindediĉe havigi al iu helpon, utilon, meritaĵon kaj simile: /Dedicarse a proporcionar a alguien ayuda, utilidad, merecimiento, etc.:
 • Mi estas preta servi vin, se bezonatos. /Estoy listo para servir a usted, si lo necesita.
 • Servo ne petita ne estas merita. /Un servicio no pedido, no es meritorio.
3. Esti utila por iu aŭ io: /Ser útil para alguien o algo:
 • Akvo kaj pano servas al sano. /El agua y el pan sirven a la salud.
 • Oni volis servigi Esperanton al la paco. /Se quería que Esperanto fuera útil para la paz.
 • La libroservo ofertas librojn, vortarojn kaj aliajn utilaĵojn. /El servicio de libros ofrece libros, diccionarios y otros útiles.
4. Esti iel uzata: /Ser usado de algún modo:
 • Kio servas por ĉio, taŭgas por nenio. /Lo que sirve para todo, es apto para nada.
 • La paĝoj de tiu ĉi paĝaro troviĝas en tre bona servilo. /Las páginas de este sitio se encuentran en un muy buen servidor.