sábado, 5 de enero de 2013

MODESTA (Modesto, humilde)


1. Havanta malaltan opinion pri siaj meritoj, siaj scioj ktp.: /Quien tiene una baja opinión respecto de sus méritos, sus conocimientos, etc.:
·   Ŝi estas modesta homo kaj pro tio ĉiuj ŝin ŝatas. /Ella es una persona modesta, por eso le gusta a todos.
·   Mia modesteco ofte malhelpas ekhavi novajn amikojn. /Mi modestia a menudo me impide tener nuevos amigos.
2. Ne tre alta, ne tre rimarkinda, ne tre valora: /No muy alto, no muy notable, no muy valioso:
·   Miaj elspezoj estis modestaj dum tiu vojaĝo. /Mis gastos fueron modestos durante ese viaje.
·   Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu. /Respete el ranguito al rango, elija un modesto lugar.
·   Via salajro estas malmodesta, pro tio vi povas aĉeti ĉion, kion vi volas. /Tu salario no es modesto, por eso puedes comprar todo lo que quieres.

viernes, 4 de enero de 2013

ESTINGI (Apagar, extinguir)


1. Ĉesigi bruladon: /Apagar la combustión:
·   Feliĉe fajrestingistoj sukcesis estingi la brulegon. /Felizmente los bomberos lograron apagar el incendio.
·   Fajron estingas akvo, pekon pardono. /El agua apaga el fuego, el perdón el pecado.
·   Oni devas havi estingilon en la aŭto. /Se debe tener un extintor en el auto.
2. Ĉesigi lumadon: /Extinguir la iluminación:
·   Estingu la lampon kaj dormu. /Apaga la lámpara y duérmete.
·   Infanoj, ne babilu post estingo de la lampoj. /Niños, no conversen después de apagar las lámparas.
·   Ŝi blovestingis la kandelon. /Ella apagó la vela de un soplido.
3. Ĉesigi kaj kvietigi la ardon aŭ eksciton: /Terminar y aquietar el ardor o excitación:
·   Mi aĉetis trinkaĵon por estingi la soifon. /Compré una bebida para apagar la sed.
·   Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas. /Quien termina las deudas, alcanza la riqueza.
·   Ĉiutage estingiĝas multe da homaj vivoj. /Todos los días se extinguen muchas vidas humanas.
·   Ŝia vivo iĝis pli garantiita kaj neestingebla. /Si vida se hizo más garantizada e inextinguible.

jueves, 3 de enero de 2013

FRAKASI (Destrozar, machacar; estrellar contra algo)


1. Perforte kaj brue disrompi, dispecetigi: /Destrozar con violencia y ruidosamente, despedazar:
·   Kiu frakasis miajn tasojn?! ¡¿Quién rompió mis tazas?!
·   Granda frakaso en malgranda glaso. /Un gran destrozo en un pequeño vaso.
·   La aviadilo frakasiĝis. /El avión se estrelló.
2. Tute detrui, ruinigi: /Destruir totalmente, arruinar:
·   La kruela realo ne frakasis lian kuraĝon. /La cruel realidad no destruyó su valentía.
·   Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis. /Lo que fue y lo que pasó, el tiempo lo destrozó.
·   Mi estis ege ofendita kaj pro tio parolis kun frakasa tono. /Yo estaba extraordinariamente ofendido, por eso hablé en un tono golpeado.

miércoles, 2 de enero de 2013

BOLI (Hervir)


1. Varmiĝi ĝis svarma formiĝo de vaporbobeloj, kiuj krevas ĉe la surfaco (se paroli pri likvo): /Calentarse hasta hacerse una formación bullente de burbujas de vapor, que estallan sobre la superficie (si se habla de un líquido):
·   Pura akvo bolas en la temperaturo de 100 Celsiaj gradoj. /El agua pura hierve a la temperatura de 100 grados Celsius.
·   Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras. /El agua hierve, murmura, pero finalmente corre.
·   La akvo jam bolegas. Sed la bolilo ial ne malŝaltiĝas aŭtomate. /El agua ya está hirviendo. Pero por alguna razón, el hervidor no se apaga automáticamente.
·   Matene ni manĝis boligitajn ovojn. /Todas las mañanas me sirvo huevos cocidos.
·   La lakto postulas nur ekbolon. /La leche sólo exige un hervor.
2. Esti en stato de forta malkvieto kaj ekscitiĝo: /Estar en un estado de fuerte inquietud y excitación:
·   Ekvidinte ŝin mi eĉ bolis pro ĝojo. Habiéndola visto, llegué a hervir de alegría.
·   Sango bolas, juneco petolas. /La sangre hierve, la juventud bromea.
·   Li ekscitiĝas kiel bolanta lakto. /Él se excita como leche hirviendo.
·   Ĉe la demando pri knabinoj la sango ekbolis ĉe li. /En la pregunta sobre muchachas, la sangre empezó a hervir en él.
3. Esti tre vigla, fervori: /Estar muy animado, estar fervoroso:
·   La laboro bolas. /El trabajo está que hierve.
·   Mi estas plena je bolanta energio. /Estoy lleno de ardiente energía.

martes, 1 de enero de 2013

FLAMO (Llama)


1. Hela brilo, produktata de gasoj eliĝantaj el brulanta materialo: /Brillo luminoso producido por gases ocasionados por material que se está quemando:
·   La flamo de la kandelo nur iomete lumigis la ĉambron. /La llama de la vela iluminaba sólo un poquito de la habitación.
·   Malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo. /La llama es pequeña, sin embargo, no falta el humo.
·   Ligno fendita facile flamiĝas. /La madera rajada se enciende fácilmente.
·   La domo subite ekflamis. /De pronto, la casa se inflamó.
·   Ekflamigu la lampon - mi bezonas lumon. /Enciende la lámpara – necesito luz.
2. Eksciteco, ardo, pasio: /Excitación, ardor, pasión:
·   Li estas flamiĝema kiel rezina ligno. /Él es inflamable como madera resinosa.
·   Li flamas per kolero. /Él se inflama de cólera.
·   Viaj rakontoj pri tiu lando flamigis deziron veturi tien. /Tus relatos sobre ese país quemaron el deseo de viajar hacia allá.
·   En flameco mi diris al vi diversajn malbelajn aferojn. /En un momento de excitación, te dije varias cosas feas.

lunes, 31 de diciembre de 2012

FERVORO (Fervor, celo)


Diligenta agemo, ardo por iu aŭ io: /Una actividad diligente, ardor por alguien o algo:
·   Min jam konsumis fervoro pri via domo. /Ya me consumió el fervor por tu casa.
·   Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro. /Con paciencia y fervor, todo trabajo tiene éxito.
·   Preĝu kore kaj laboru fervore. /Reza de corazón y trabaja con fervor.
·   Li ne estas fervora studento, ĉar li pigras lerni. /Él no es un estudiante fervoroso, porque él es perezoso para aprender.
·   Tro fervori estas danĝere. /Ser demasiado fervoroso puede ser peligroso.
·   Mi kredas, ke li estas malfervora esperantisto. /Creo que él es un esperantista poco dedicado.

domingo, 30 de diciembre de 2012

BRULI (Arder, quemarse)


1. Konsumiĝi per fajro: /Consumirse por el fuego:
·   La kandelo brulas. /La vela arde.
·   Ne ekzistas fumo sen brulo. /No existe humo sin fuego.
·   Fendita ligno facile ekbrulas. /La madera resquebrajada arde fácilmente.
·   De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo. /Por una pequeña vela, se incendió un gran castillo.
·   Li bruligis al si la lipharojn. /Él se quemó los bigotes.
·   La brulego tute detruis la arbaron. /El gran incendio destruyó totalmente el bosque.
·   Tiu materialo estas nebrul(igebl)a. /Ese material es incombustible.
2. Esti varmega kiel fajro: /Estar tan caliente como el fuego:
·   Li brulas de febro. /Él arde de fiebre.
·   Viaj vangoj estas brulaj. Ĉu vi malsanas? /Tus mejillas están ardientes. ¿Estás enfermo?
·   Mi brulvundis mian fingron! / ¡Me quemé un dedo!
3. Esti en forta eksciteco: /Estar con una fuerte excitación:
·   Mi tre volas vin ekvidi, ke mi eĉ brulas de senpacienco! / ¡Deseo tanto verte, que ardo de impaciencia!
·   Estas pli bone edziĝi ol bruladi. /Es mejor casarse que estar ardiendo.
·   Ankoraŭ bruletas unu fajrero da espero. /Todavía arde una chispa de esperanza.