sábado, 8 de septiembre de 2012

RIPROĈI (Reprochar)

Esprimi al iu mallaŭdon aŭ malkontenton aŭ akuzon pri ties ago aŭ konduto ktp: /Expresar a alguien un vituperio, descontento o acusación con respecto a una acción, conducta, etc.:

 • Miaj gepatroj neniam riproĉas mian konduton al mi. /Mis padres nunca me reprochan mi conducta
 • Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu. /Retoza, jaranea, pero después no reproches a la suerte
 • Pli efikas riproĉo ĉe saĝulo, ol cent batoj ĉe malsaĝulo. /Es más eficaz un reproche en casa del sensato, que cien golpes en casa del necio
 • La edzo rigardis min kun riproĉa rigardo. /El marido me dio una mirada de reproche. 
 • Min pikas memriproĉo. /Me pica mi propio reproche
 • Mi ŝatus havi tian senriproĉan edzinon kiel vi. /Me gustaría tener una esposa tan aprobadora como tú
 • Vi estas neriproĉebla (ne meritas riproĉon). /Eres irreprochable (no ameritas un reproche).

viernes, 7 de septiembre de 2012

NOBLA (Noble)

Havanta altajn kaj malvulgarajn moralajn kvalitojn, senriproĉe justa, brava, honesta kaj malegoisma: /Que tiene cualidades morales altas y especiales, irreprochablemente justo, valiente, honesto y generoso:
 • Tion povis fari nur mia nobla amiko. /Sólo mi noble amigo pudo hacer eso.
 • Ŝi noble pardonis al mi la ofendojn. /Ella, con nobleza, me perdonó las ofensas.
 • La nobleco de lia konduto venkis min. /Me venció la nobleza de su conducta.
 • Mi esperas, ke amo nobligos vin. /Tengo la esperanza de que el amor te haga noble.
 • Tiu malnoblulo ne plenumis sian promeson! / ¡Ese innoble no cumplió su promesa!

MINACI (Amenazar)

1. Montri al iu per paroloj aŭ gestoj, ke oni intencas fari al li malbonaĵon: /Mostrar a alguien, mediante palabras o gesto, que se intenta hacerle algo malo: 
 • Li minacis min per morto. /Él me amenazó de muerte. 
 • Kiu multe minacas, ne estas danĝera. /Quien mucho amenaza, no es peligroso. 
 • Kie minaco, tie malpaco. /Donde hay amenaza, hay discordia. 
 • Viaj minacaj vortoj min tute ne timigis. /Tus amenazas no me asustaron en absoluto. 
 • Ili ion diris minace al ŝi. /Ellos le dijeron algo amenazador a ella. 
 2. Sin montri kiel baldaŭ okazonta, esti verŝajne okazonta (se paroli pri malbonaĵo, malfeliĉo): /Mostrarse como pronto a ocurrir, ser probablemente un hecho que sucederá: 
 • Malsano minacas min. /Una enfermedad me amenaza.  
 • Konstanta minaco de inundo ne donas al ni trankvile vivi. /La constante amenaza de inundación, no nos deja vivir tranquilos.  
 • Lia malsano estas minacanta morton. /Su enfermedad es una amenaza de muerte.

jueves, 6 de septiembre de 2012

LUKRI (Ganar, cobrar)

Akiri (monon) per sia laboro: /Adquirir (dinero) por su trabajo:
 • Kiom vi lukras? Mi lukras po kvindek eŭrojn en semajno. / ¿Cuánto ganas? Yo gano cincuenta euros por semana.
 • Mi ŝparis monon el mia lukro kaj aĉetis tiun robon. /Gasté dinero de mi ahorro y compré ese vestido.
 • Via okupo estas lukra (alportanta vivtenan monon). /Tu ocupación es bien pagada (aporta dinero para la subsistencia).
 • Mia patro estas la lukranto de la tuta familio. /Mi padre es el sostenedor de toda la familia.

FASKO (Haz, manojo, fajo)

1. Aro da kunigitaj samspecaj longformaj objektoj: /Conjunto de objetos alargados, de la misma especie, que están unidos:
 • Mia filo alportis al mi faskon da belaj floroj. /Mi hijo me trajo un ramo de bellas flores.
 • Tie policistoj trovis fasketon da haroj. /Los policías encontraron allí un pequeño manojo de cabellos.
 • Al tiu bela knabineto tre taŭgas harfasketo. /A esa bella muchachita le vienen muy bien los moñitos.
 • Antaŭ ol sporti mi faskigis miajn harojn. /Antes de hacer deporte, me até el cabello.
2. Kuniĝo kaj unuiĝo: /Unión y unidad:
 • Ni venkos nur se ni kunigos en faskon niajn fortojn. /Venceremos sólo si unimos como un todo nuestras fuerzas.

miércoles, 5 de septiembre de 2012

VALIDA (Válido, vigente, valedero)

Prezentanta la laŭleĝajn kondiĉojn postulatajn por regule efiki: /Que presenta las condiciones legales exigidas para surtir efecto regularmente:
 • Ĉi tiu bileto jam ne estas valida. /Este boleto ya no es válido.
 • Mia pasporto jam ne validas. /Mi pasaporte ya no está vigente.
 • Mi ŝatus daŭrigi la validecon de abonkarto. /Me gustaría hacer continuar la validez de la suscripción.
 • La notario validigos mian testamenton. /El notario validará mi testamento.
 • La kontrakto validiĝos post unu monato. /El contrato se hará válido después de un mes.
 • Tiu leĝo jam eksvalidiĝis (perdis sian validecon). /Esa ley ya caducó (perdió su validez).

VARTI (Cuidar niños)

Gardi kaj prizorgi estulon, kiu bezonas helpon pro sia juneco: /Cuidar y preocuparse de un ser que necesita ayuda, por su juventud:
 • Mi vartos mian frateton, ĉar miaj gepatroj foriras. /Yo cuidaré a mi hermanito, porque mis padres se fueron.
 • Per tro multa varto malboniĝas la farto. /Por exceso de cuidado, se estropea la salud.
 • Mi laboras kaj mia infano restas en vartejo. /Yo trabajo y mi hijo se queda en la guardería.
 • Mi ne volas lasi mian infanon al vartistino. /No quiero dejar a mi hijo con la niñera.

martes, 4 de septiembre de 2012

VORI (Devorar)

1. Krude manĝi, ŝirante per la dentoj (speciale se paroli pri bestoj); nutri sin: /Comer rudamente, tirando con los dientes (especialmente si se trata de animales); nutrirse:
 • La tigro voris antilopon. /El tigre devoró a un antílope.
 • En la zoologia ĝardeno ni vidis voreman leonon. /En el jardín zoológico vimos un león voraz.
 • Pandoj estas herbovoraj bestoj. /Los pandas son animales herbívoros.
 • Erinacoj estas insektovoroj. /Los erizos son insectívoros.
2. Manĝegi: /Hacer devorar:
 • La publiko voris artikolojn de la klaĉrevuo. /El público devoró los artículos de la revista de chismes.

TENTI (Tentar)

1. Instigi iun al ia malpermesata ago, montrante ĝian allogon: /Instigar a alguien a una acción prohibida, mostrando su atracción:
 • Ŝi provis tenti lin, sed li restis fidela. /Ella trató de tentarlo, pero él permaneció fiel.
 • Vane vi tentas, mi ne konsentos. /En vano estás tentando, yo no consentiré.
 • Li ne povis kontraŭstari al tento. /Él no pudo resistir la tentación.
 • La tentanto (la diablo) instigis lin fari malbonon! / ¡El tentador (el diablo) lo instigó para hacer lo malo!
 • Eva tentiĝis manĝi malpermesitan frukton. /Eva se tentó para comer el fruto prohibido.
2. Eksciti la deziron, emon: /Excitar el deseo, gana:
 • Malplena sako (malriĉeco) tentas al peko. /El saco vacío (la pobreza) tienta al pecado.
 • Tentaj perspektivoj instigis lin peni kaj provi atingi la postenon. /Tentadoras perspectivas lo instigaron a esforzarse y tratar de lograr el puesto.

lunes, 3 de septiembre de 2012

ŜERCI (Bromear)

Diri aŭ fari ion neserioze, celante amuzi kaj ridigi: /Decir o hacer algo alegremente, con el objetivo de divertir o hacer reír:
 • Li ŝatas ĉiam ŝerci. /A él siempre le gusta bromear.
 • La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas. /La muerte no comprende de bromas: si se la llama, viene.
 • Liaj komplimentoj estis ŝercaj. /Sus piropos eran bromas.
 • Ŝerce dirite, cele pensite. /Dicho en broma, pensado con un propósito.
 • Mia frato estas granda ŝercemulo. /Mi hermano es un gran bromista.
 • Mi diris tion al vi senŝerce. /Te dije eso seriamente.

ŜIRI (Rasgar, desgarrar, arrancar)

1. Rompi ion, forte tirante: /Romper algo al tirarlo con fuerza:
 • Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos. /Desgárrate en dos partes, el mundo exigirá tres.
 • Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estas. /Arranca rosas en verano porque en invierno no hay.
 • De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo. /De un centavo ajeno se rompe el bolsillo.
 • Mi flikos la ŝir(aĵ)ojn de via pantalono. /Remendaré el rasgón de tu pantalón.
 • Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas. /Si el saco se llena demasiado, pronto se desgarra.
2. Malfacile tiri: /Sacar con dificultad:
 • Ni devos ŝiri vian denton. /Deberemos sacar tu diente.
 • De unu bovo oni du felojn ne deŝiras. /De un buey no se arrancan dos pieles.
 • Mi elŝiros ŝin el via koro! / ¡A ella la sacaré de tu corazón!
 • Tiu knabaĉo forŝiris monon el miaj manoj kaj forkuris. /Ese rapaz me arrancó de las manos el dinero y huyó.
3. Kaŭzi akran doloron: /Causar un dolor agudo:
 • Ĉiuj aŭdis tiun (kor)ŝirantan krion. /Todos escucharon ese grito desgarrador.

domingo, 2 de septiembre de 2012

RIGLI (Echar el cerrojo)

1. Senmovebligi pordon, fenestron, klapon aŭ kovrilon per speciala ilo konsistanta el fortika metala peco ŝovebla en truon: / Inmovilizar una puerta, ventana, batiente o cubierta mediante un instrumento especial, que consiste en un trozo de metal fuerte que se introduce en un orificio:
 • Ne forgesu rigli la pordon de la kelo. / No olvides echar el cerrojo a la puerta del sótano.
 • Mi jam fortikigis la riglilon en la pordego. /Ya fortifiqué el cerrojo del portón. 
 • Ĉu la libro estas sekreta, ke vi tenas ĝin malantaŭ riglilo? / ¿Es secreto el libro, que mantienes tras un cerrojo?
2. Bari per taŭga signalado aŭ meĥanismo trakon de fervojo: /Interceptar, por medio de una adecuada señalización o mecanismo, la vía del ferrocarril:
 • La riglado okazas kiam la trajno alproksimiĝas. / La acción de la barrera ocurre cuando el tren se aproxima.

RIVOLUO (Revolución, giro)

1. Rotacio de 360 gradoj ĉirkaŭ akso: /Rotación de 360 grados alrededor de un eje:
 • La helico de la aviadilo faras po mil rivoluojn minute. /La hélice del avión hace mil revoluciones por minuto.
 • Akso de figuro, per kiu la surfaco estas tute senŝanĝa, nomiĝas rivolua akso. /El eje de una figura, por medio del que la superficie permanece inalterada, se llama eje de giro.
 • La rado ne rivoluas sufiĉe rapide. /La rueda no gira con suficiente rapidez.
2. Movo, per kiu astro revenas al sia origina pozicio: /Movimiento por el que un astro vuelve a su posición original:
 •  La rivoluo de la Tero ĉirkaŭ la Suno daŭras proksimume 365 tagojn. /El giro de la Tierra alrededor del Sol dura aproximadamente 365 días.
 •  La Luno estas rivoluanta satelito de la Tero. / La Luna es un satélite que gira en torno a la Tierra.