viernes, 16 de marzo de 2012

PESI (Pesar)

1. Mezuri la pezon de objekto: /Medir el peso de un objeto:
 • Pesu ĉi tiujn oranĝojn, mi petas. /Pese estas naranjas, por favor.
 • Se nun estus pesita mia ĉagreno, ĝi estus pli peza ol la sablo ĉe la maroj /Si ahora se pesara mi enojo, pesaría más que la arena de los mares.
 • Ŝi staris sur la pesilo kaj ridetis - ŝia pezo malgrandiĝis. /Ella se paró sobre la balanza y sonrió – su peso había aumentado.
 • La suno proksimiĝas al la stelaro de Pesilo. /El sol se aproxima a la constelación de Libra.
 • La vendisto faris falsan peson. /El vendedor dio un peso falso.
 • Pripesu al mi unu kilogramon de terpomoj, mi petas. /Pese un kilógramo de papas para mí, por favor.
 • Bebojn oni pesas per bebopesilo kaj leterojn - per leterpesilo. /Los bebés se pesan en una balanza para bebés y las cartas en una balanza para cartas.
 • Por ekscii la pezon de la juveloj, metu ilin sur pesileto. /Para saber el peso de las joyas, póngalas sobre una pequeña pesa.
 • La astronomia etero estis opiniata nepesebla. /El éter astronómico se consideraba impesable.
2. Esplori la relativan valoron aŭ gravecon de io, taksi, ekzameni: /Explorar el valor relativo o la importancia de algo, evaluar, examinar:
 • Li ĉiam longe pripensadas kaj pesadas ĉiun sian vorton. /Él siempre medita y pesa largamente cada una de sus palabras.
 • Ĉiam okazas pesado de motivoj por kaj kontraŭ. /Siempre ocurre una pesada de motivos a favor y en contra.
 • La pesiltaso de Temisa foje leviĝas, foje malleviĝas. /La balanza de platillos de Temis a veces se eleva, a veces desciende.

PETOLI (Retozar, juguetear, loquear)

1. Uzi sian troon da energio en sencelaj viglaj ludaj movoj: /Usar su exceso de energía en movimientos sin objetivo, vivaces,  lúdicos:
 • La hundeto petolis ĉirkaŭ miaj kruroj. /El perrito jugueteaba alrededor de mis piernas.
 • Karulo mia, ne petolu! /¡Querido mío, no retoces!
 • Ŝiaj belaj petolaj (petolantaj) haroj brilis en la lumo de la luno. /Sus hermosos cabellos juguetones brillaban a la luz de la luna.
 • Via infano estas tre petolema, sed mi ne ŝatas tian petolemon. /Su niño es muy retozón, pero a mí no me gusta esa clase de jugueteo.
 • Vi devas esti bona infano, alie ankaŭ via infano estos petolulo. /Debes ser un buen niño, de otro modo tu hijo también será un juguetón.
 • Li ŝatas petoladi kun virinoj. /A él le gusta retozar con mujeres.
2. Senkonsidere kaj infanece amuzi sin per gaje ŝercaj, plaĉe malicetaj agoj aŭ paroloj: /Divertirse desconsiderada e infantilmente mediante acciones o palabras alegremente burlescas, agradablemente maliciosas:
 • Petolu, diboĉu, sed sorton ne riproĉu. /Loquea, sé disoluto, pero a la suerte no reproches.
 • Vi transpetolos la grandan paŝon de via vivo, se vi estos tia nepripensema. /Te pasarás loqueando el gran paso de la vida, si serás así de irreflexivo.
 • Lia mieno konstante ŝanĝiĝas: jen ĝi estas serioza, jen petola. /Su semblante cambia constantemente: ora está serio, ora está retozón.
 • Pri siaj petoloj ŝi ĉiam kulpigis nur min. /Por sus bromas, ella siempre me culpaba sólo a mí.

PINTO (Punta, extremo, cima, vértice)

1. Akuta kaj pika ekstremo: / Extremo agudo que pincha:
 • Mi pikis mian fingron per la pinto de kudrilo. / Me pinché el dedo  con la punta de la aguja de coser.
 • La tranĉilo estas pinta. / La cuchilla es puntiaguda.
 • Li pintigas la krajonon, ĉar ĝi estas senpinta. / Él está afilando el lápiz porque no tiene punta.
2. Maldika ekstremo de objekto, pli kaj pli mallarĝiĝanta al la supro: / Extremo delgado de un objeto, que se va estrechando más y más hacia la parte superior:
 • La pinto de la monto estas blanka pro la neĝo. / La cima de la montaña está blanca por la nieve.
 • La afero ne staras sur pinto de ponto. / El asunto no se levanta sobre el extremo del puente.
 • La turoj pintas al la ĉielo. / Las torres apuntan al cielo.
 • Unu el la simboloj de Esperanto estas kvinpinta verda stelo. / Uno de los símbolos de Esperanto es una estrella verde con cinco puntas.
 • La panpinton lasu al mi! / Déjame la punta del pan.
3. Ekstremo de korpoparto: / Extremo de una parte del cuerpo:
 • Mi havas tiun vorton sur la pinto de la lango. / Tengo esa palabra en la punta de la lengua.
 • Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo. / Él ve hasta la punta de su nariz.
 • Ŝi dancis piedpinte. /Ella danzaba en la punta del pie.

PLADO (Fuente, plato grande)

1. Malprofunda, granda speco de telero, sur kiu oni aranĝas kaj disportas manĝaĵojn, disdonotajn al ĉiu kunmanĝanto: /Una especie de plato bajo, grande, en el que se arreglan y reparten alimentos obsequiados a cada comensal:
 • Sur la tabloj estis pladoj kun diversaj manĝaĵoj: viando, fiŝo, fromaĝo, legomoj kaj tiel plu. /En las mesas habían fuentes con diversos alimentos: carne, pescado, queso, legumbres, etc.
 • Metu la tasojn sur la pladetojn, mi petas. /Pone las tasas en las fuentecitas, por favor.
2. La manĝaĵo, entenata en tiu vazo: /La comida, contenida en ese recipiente:
 • Ŝi kapablas kuiri bongustajn pladojn. /Ella es capaz de cocinar sabrosos platos:
 • Brava batalanto kontraŭ plado bolanta. /Un bravo combatiente contra un plato hirviendo.
 • Ni manĝis salaton antaŭplade. /Nos servimos una ensalada antes del plato.
3. Ĉiu el la diversaj manĝaĵoj, kiuj konsistigas menuon: /Cada una de las diversas comidas de que consta el menú:
 • Kiun pladon vi konsilus al mi? /¿Qué plato me aconsejaría usted?

jueves, 15 de marzo de 2012

PLANO (Plano)

1. Desegno, prezentanta konstruon, urbon aŭ regionon kaj montranta la situacion, la proporciojn kaj la rilatojn de la diversaj partoj: /Dibujo que presenta una construcción, ciudad o región, y que muestra la situación, la proporción y las relaciones de las diversas partes:
 • Antaŭ la kongreso ni ricevis gvidlibron kun planoj de la urbo. /Antes del congreso, recibimos un libro guía con planos de la ciudad.
 • Ni jam havas konstruplanon de la nova konstruaĵo. /Ya tenemos los planos de la nueva construcción.
2. Antaŭe pripensita kaj ordigita aranĝo de efektivigota verko aŭ entrepreno: /Arreglo previamente meditado y ordenado de una obra o empresa que habrá de efectuarse:
 • Ĉu vi jam havas planon por la somero? /¿Ya tienes un plan para el verano?
 • Mi planas vojaĝi al Eŭropo. /Planeo viajar a Europa.
 • Laŭplane devas veni cent homoj. /Conforme a los planes, deben venir cien personas.
 • Senplana aktiveco estas nur vana moviĝemo. /Una actividad sin un plan es sólo un movimiento vano.
 • Mi promenis senplane. /Paseé sin plan.
3. Rilata malproksimeco, en kiu troviĝas vidaĵoj, aŭ en kiu estas perspektive metataj prezentaĵoj en desegno aŭ pentraĵo: /Cercanía relativa, en la que se encuentran vivencias, o en que se han metido presentaciones con perspectiva en dibujo o pintura:
 • Sur la antaŭa plano de la desegno staris la bukedo de rozoj. /Sobre el plano anterior del dibujo estaba el ramo de rosas.
 • Ni devas meti niajn personajn dezirojn sur la lastan planon. /Debemos poner nuestros deseos personales en el último plano.
4. Ĉiu parto de filmo, kiu estis fotita sen lokŝanĝo de la kamerao, kaj povas daŭri de unu sekundo ĝis pluraj minutoj: /Cada parte de una película, que se fotografió sin cambiar de lugar la cámara, y puede durar de un segundo hasta varios minutos:
 • Ili ofte estas montrataj en la unua plano. /A menudo ellos se muestran en el primer plano.

PLATA (Llano, achatado)

1. Prezentanta malgrandan dikecon kompare kun la du aliaj dimensioj: /Que presenta un pequeño grosor en comparación con las otras dos dimensiones:
 • Tiu planto havas verdajn, maldikajn kaj platajn foliojn. /Esa planta tiene hojas verdes, delgadas y achatadas.
 • Bonvolu doni al mi tiun ĉokoladan platon. /Por favor, dame esa barra de chocolate.
 • La knabo platigis sian nazon sur la fenestra vitro. /El muchacho se aplastó la nariz en el vidrio de la ventana.
 • La ciferplato de mia brakhorloĝo brilas en la mallumo. /La esfera de mi reloj de pulsera brilla en la oscuridad.
2. Prezentanta malmultajn aŭ neniomajn reliefaĵojn: /Que presenta pocos o ningún relieve:
 • Nia lando estas sufiĉe plata. /Nuestro país es suficientemente llano.
 • Mi prizorgas la florojn, kiuj estas en la interetaĝa plataĵo de la ŝtuparo. /Yo cuido las flores, que están en el plano del entrepiso de la escalera.
 • Li havas truon en la manplato. /Él tiene un agujero en la palma de la mano.

PLORI (Llorar)

Montri sian doloron per larmoj kaj ĝemetoj: /Mostrar su dolor por medio de lágrimas y gemidos:
 • Kio okazis, ke vi ploras? /¿Qué sucedió, que estás llorando?
 • Ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro. /A menudo canta la boca, cuando el corazón llora.
 • Rido matene - ploro vespere. /Risa en la mañana – llanto por la tarde.
 • Ne atentu lian ploradon. /No atiendas su llanto.
 • Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas. /Evitamos a uno que llora, imitamos a uno que ríe.
 • Ŝi ploregis pri la morto de sia infano. /Ella  lloraba muchísimo por la muerte de su niño.
 • Ne estu tia plorema, vi jam estas aĝa! /¡No seas tan llorón, ya tienes edad!
 • Mi iras al la bebo, ĉar ĝi ekploris. /Voy a ver al bebé, porque empezó a llorar.
 • Ĉiuj priploris la mortintan patron. /Todos lloraron al padre fallecido.

miércoles, 14 de marzo de 2012

PLUGI (Arar)

1. Prilabori la teron, tranĉante ĝin per speciala ilo por prepari semadon kaj kulturon: / Trabajar la tierra, cortándola con una herramienta especial para preparar la siembra y el cultivo:
 • La patro plugas la teron per du ĉevaloj kaj plugilo. / El padre ara la tierra con dos caballos y un arado.
 • Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'. / Los insensatos crecen por sí mismos, sin arado ni semilla.
 • Venis sezono de la plugado. / Llegó la estación del arado.
 • La grundo ankoraŭ ne estas plugebla. / La tierra todavía no está lista para arar.
2. Fari longformajn truojn en io: / Hacer zanjas de forma alargada en algo:
 • La boatoj plugas la supraĵon de la lago. / Los botes aran la superficie del lago.
 • La ŝipo traplugis, tranĉis la maron. / El barco araba a través, cortando el mar.
 • Vintre neĝplugiloj senneĝigas la vojojn. / En invierno los arados de nieve sacaban la nieve de los caminos.

PLUKI (Pellizcar, pizcar, pulsar)

1.Kapti inter la fingroj, kaj aparte, rikolti floron, frukton, ŝirante ĝin tiamaniere de la branĉo: /Capturar entre los dedos, y por separado, recolectar una flor, fruto, desgajándolo de esa manera de la rama:
 • Ni plukis florojn en la arbaro. /Nosotros recolectamos flores en el bosque.
 • Mi plukis nur unu frazon el longa teksto. /Cogí sólo una frase de texto largo.
 • Venis tempo por plukado. /Llegó el tiempo para la recolección.
2. Depreni, delevi malgrandan objekton: /Quitar, recoger un objeto pequeño:
 • Ŝi plukis fadeneton de sia maniko. /Ella quitó un hilito de su manga.
 • Li priplukis sian onklon (eltiris per ruzo aŭ trompo monon). /Él pulsó a su tío (arrancar dinero mediante astucia o trampa).
3. Pinĉi, plektri: /Pellizcar, pulsar:
• Bovinoj avide plukis herbon. /Los vacas pellizcan ávidamente la hierba.

POLUI (Contaminar)

Danĝere malpurigi vivesencan elementon de la naturo: /Ensuciar peligrosamente un elemento de la naturaleza esencial para la vida:
 • Industriaj fumoj poluas atmosferon. /Los humos industriales contaminan la atmósfera.
 • La urbo estas poluita. /La ciudad está contaminada.
 • La polua nivelo de la Balta Maro estas aparte alta. /El nivel de polución del Mar Báltico es apartemente alto.
 • La poleno informas pri la atmosfera poluado. /El polen informa sobre la polución de la atmósfera.
 • La polueco en la rivero estas tre granda kaj pro tio fiŝoj ne vivas en ĝi. /La polución del río es muy grande y por eso no viven peces en él.
 • Diversaj kemiaj substancoj estas poluaĵoj. /Diversas sustancias químicas son contaminantes.
 • La lago poluiĝis. /El lago se contaminó.

POLURO (Pulido, pulimento, lustrado)

Surfaca brilo, ricevita per frotado: / Brillo superficial, obtenido por frotación:
 • La poluro de viaj ŝuoj estas perfekta. / El lustrado de tus zapatos está perfecto.
 • La patro poluras lignon per polurilo. / El padre pule la madera con un  pulidor.
 • Mi ankoraŭ devas poluri mian verkon. / Todavía debo pulir mi obra.
 • Li estas frotita kaj polurita. / Él está frotado y pulido.
 • Tie ni uzos malpoluritajn vitropecojn. / Allí usaremos  pedazos de vidrio sin pulir.

KOMPATI (Compadecer)

Senti kortuŝon pro ies malfeliĉo kaj deziron ĝin malakrigi: /Sentir conmoción por la infelicidad de alguien y un deseo de que eso no hiera profundamente sus sentidos o sentimientos:
 • Multaj parencoj venis kompati ŝin dum sepultado. /Muchos parientes vinieron a compadecerla durante la sepultación.
 • Granda kompato moligis ilian koron. /Una gran compasión ablandó los corazones de ellos.
 • Denove mi aŭdas kompatajn vortojn de vi. /De nuevo oigo palabras compasivas de ti.
 • Li ne ŝatas, kiam iu kompate rigardas lin. /A él no le gusta cuando alguien lo mira compasivamente.
 • Li havas tre kompateman manon kaj helpos, se io okazos. /Él tiene una mano muy compasiva y ayudará, si algo ocurre.
 • Pli bone estas enviigi ol kompatigi. /Es mejor envidiar que hacer compadecer.
 • Hodiaŭ mi helpis al kompatinda maljunulino. /Hoy ayudé a una anciana digna de compasión.
 • Iam al ĉiu venos senkompata morto. /Algún día a cada uno vendrá una muerte sin compasión.

KONSTERNI (Consternar)

Subite mirigi kaj timigi iun, farante lin nekapabla agi aŭ paroli: /Súbitamente hacer admirar y temer a alguien, al hacerlo incapaz de actuar o hablar:
 • Ŝia morto konsternis ĉiujn ŝiajn parencojn. /La muerte de ella consternó a todos sus parientes.
 • Dum ili staris konsternitaj, mi forkuris. /Mientras ellos permanecían consternados, yo huí.
 • Li preskaŭ tutan horon staris konsternite. /Casi a toda hora él estaba consternado.
 • Io konsternanta kaj terura okazis en la urbo. /Algo consternante y atemorizador ocurrió en la ciudad.
 • Estis granda konstern(iĝ)o, ke Kabe forlasis Esperanton. /Fue una gran consternación que Kabe abandonó Esperanto.
 • Neniu imagis, ke povas okazi tia konsterna katastrofo. /Nadie imaginó que pueda ocurrir esa consternante catástrofe.
 • Manĝante mi konsterniĝis pro tre stranga gusto. /Al comer, me consterné por un gusto muy extraño.
 • Mi ŝatus esti firma kaj nekonsternebla. /Me gustaría estar firme e impasible.

martes, 13 de marzo de 2012

POLVO (Polvo, polvareda, suciedad)

1. Aro da subtilaj liberaj eretoj de substanco, facile disiĝantaj: / Conjunto de sutiles trocitos libres de partículas, fácilmente dispersable:
 • La vento ĵetis al mi polvon da akvo. /El viento me lanzó polvo de agua.
 • Mi havas alergion kontraŭ florpolvo. /Tengo alergia contra el pólen.
 • Polveto el pudro falis sur mian blankan robon. /Polvareda de polvos de tocador cayeron en mi vestido blanco.
2. Tiaj eretoj el tero aŭ alia substanco al ĝi miksita, kuŝantaj sur la grundo aŭ levataj de la vento: /Esa clase de pequeñas partículas de tierra u otra sustancia con ellas mezclada, posadas sobre el piso o elevadas por el viento:
 • La ĉaro ekveturis kaj leviĝis nubo da polvo.Ĵeti polvon en la okulojn. /El carruaje empezó el viaje y se levantó una nube de polvo. Lanzar polvo en los ojos.
 • Ĉio estas por li kiel polvero sur la tero. /Todo era para él como una partícula de polvo sobre la tierra.
 • Kara, senpolvigu viajn ŝuojn. /Querido, quita el polvo de tus zapatos.
3. Tiaj eretoj, kiuj kolektiĝas kun malpuraĵoj en la domoj: /Esas partículas que se reúnen con suciedades en las casas:
 • Mi nun viŝas la polvon de sur la mebloj. /Ahora estoy frotando el polvo que hay sobre los muebles.
 • La frato purigas la tapiŝon per polvosuĉilo. /El hermano limpia el tapiz con la aspiradora.
 • La breto estas polv(oplen)a, mi devas ĝin purigi. /La repisa está llena de polvo, debo limpiarla.
4. Restaĵoj de homa korpo: /Los restos del cuerpo humano:
 • Nur polvo restis de li! /¡Sólo polvo quedó de él!
 • Lia korpo dispolviĝis, sed memoro pri li restos por ĉiam. /Su cuerpo se diseminó, pero su memoria quedará para siempre.

POMPO (Pompa, lujo)

Impona graviga aspekto de lukse ornamita vidaĵo: /Imponente aspecto que hace importante una vista adornada lujosamente:
 • Nia edziĝo okazis kun plena pompo. /Nuestro matrimonio ocurrió lleno de lujo.
 • La pompo de la stilo ne sufiĉas por kaŝi la senenhavecon de la verko. /La pompa del estilo no basta para ocultar la falta de contenido de la obra.
 • Ĉiuj turistoj deziras viziti ĉi tiun pompan palacon. /Todos los turistas desean visitar este pomposo palacio.
 • La rozoj elegante pompis (estis pompaj). /Las rosas eran elegantemente pomposas.

POPULARA (Popular)

1. Facile komprenebla de ne tre instruitaj homoj: /Fácilmente comprensible por personas no muy instruidas:
 • Estis facile lerni la lingvon per tiu populara lernolibro. /Era fácil aprender la lengua mediante ese popular texto de aprendizaje.
 • La verkisto zorgas pri la populareco de sia verko por ke ĝin komprenu eĉ simplaj homoj. /El escritor se preocupa de la po-pularidad de su obra para que la comprendan hasta las personas sencillas
2. Konata, uzata de la popolo: /Conocido, usado por el pueblo:
 • Tiu opinio estas tre populara en la publiko, sed bedaŭrinde ĝi estas erara. /Esa opinión es muy popular en el público, pero lamentablemente es errónea.
 • Post iom da tempo lernu! populariĝis. /Después de algún tiempo, Lernu! se popularizó.
 • lernu! popularigas Esperanton. /Lernu! populariza el Esperanto.
 • Mi okupiĝas pri popularigado de nova kuracmetodo. /Me ocupo de la popularización de un nuevo método de curación.
3. Amata, admirata de la popolo aŭ de aparta homgrupo: /Amado, admirado por el pueblo o de un grupo separado de personas:
 • Li estas tre populara aktoro. /Él es un actor muy popular.
 • Ŝi ĉiam estis nepopulara, sed ne malĝojis pro tio. /Ella siempre fue impopular, pero no se sentía mal por eso.

lunes, 12 de marzo de 2012

PORCIO (Porción, ración)

1. Dividita aŭ disdonata parto de tutaĵo: /Parte dividida o repartida de un total:
 • La patro donis al li bonan porcion da batoj. /El padre le dio a él una porción de golpes.
 • Li perdis la malgrandan porcion da prudento, kiun li posedis. /Él perdió la pequeña porción de prudencia que poseía.
2. Dividita aŭ disdonata kvanto da manĝaĵo: /Cantidad dividida o repartida de comida:
 • Mi deziras porcion da glaciaĵo. /Deseo una porción de helado.
 • Ekonomiaj malfacilaĵoj - porciolimigo, senlaboreco kaj simile - kaŭzis la ĥaoson. /Dificultades económicas - limitación de porción, cesantía y similarmente – causaron el caos.
 • En tiu tempo oni uzis porciokuponojn. /En ese tiempo se usaban cupones de racionamiento.
 • La registaro porciumis la kafon. /El gobierno racionó el café.

POSEDI (Poseer)

1. Havi rajton aŭ eblon uzadi ion: /Tener derecho o posibilidad de usar algo:
 • Li posedas eĉ kelkajn domojn.  /Él aún posee varias casas.
 • Ne fidu heredon, fidu posedon. /No cuentes con una herencia, cuenta con una posesión.
 • Mi havas posedan dokumenton, ke tiu ĉi domo estas mia. /Tengo un documento de posesión que muestra que esta casa es mía.
 • Ŝi ekposedis belan aŭton. /Ella poseía un bello auto.
 • Bono posedata ne estas ŝatata. /Un bien que se posee no es gustado.
 • Ne tuŝu - tiu ĉi biciklo estas mia posedaĵo! /¡No toques – esta bicicleta es mi posesión!
2. Havi je sia dispono: /Tener a su disposición:
 • Ĉu vi jam bone posedas Esperanton? /¿Ya tienes bien Esperanto?
 • Al posedanto de metio mankas nenio. /Al que tiene un oficio no le falta nada.
3. Havi: /Tener:
 • Ĉiu medalo du flankojn posedas. /Toda medalla tiene dos lados.
 • Kiu kapon posedas, kombilon jam trovos. /Quien posee cabeza, ya encontrará una peineta.

EFEKTIVA (Efectivo, real)

1. Montriĝanta per konstateblaj efikoj; fakte rezultanta de ies ago: /Que se muestra por efectos constatables; hecho que resulta de la acción de alguien:
 • La vortoj havas efektivan povon. /Las palabras tienen un poder efectivo.
2. Reala: / Real
 • Tio estas efektiva eraro! /¡Eso es un error real!
 • Efektive ni bezonas pli grandan apartamenton. /Efectivamente necesitamos un departamento más grande.
 • Ĝi eble timigas, sed en efektiveco havas en si nenion danĝeran. /Tal vez eso atemoriza, pero en realidad no tiene en sí nada peligroso.
 • Finfine ni sukcesis efektivigi niajn planojn. /Al final tuvimos éxito en hacer efectivos nuestros planes.
 • Longan tempon ni atendis kun la efektivigo de tiu intenco. /Esperamos largo tiempo con la realización de ese intento.
 • Li jam komencis efektivigadon de la projekto. /Él ya comenzó a hacer efectivo el proyecto.
 • La kongreso verŝajne efektiviĝos la sekvan jaron. /El congreso probablemente se hará efectivo el año siguiente.
3. En aktiva funkcio (antaŭ titolo): /En función activa (antes de un título):
 • Estis iam efektiva komercisto, kiu ne volis pagi impostojn. /Era una vez un comerciante efectivo, que no quería pagar impuestos.

DELIKATA (Delicado)

1. Plaĉa per sia alta kvalito kaj nevulgareco: /Placentero por su alta calidad y ausencia de vulgaridad:
 • Al mi plaĉas via delikata parfumo. /Me complace tu delicado perfume.
 • Tiu ĉi manĝaĵo estas delikataĵo en nia lando. /Esta comida es una delicadeza en nuestro país.

2. Pro sia kvalito, facile difektebla aŭ rompebla: /Por su calidad, se puede malograr o romper fácilmente:

 • Tio estas delikata vazo. /Esa es una vasija delicada.
 • Delikateco de la ŝtofo malebligas lavi ĝin per lavmaŝino. /La delicadeza de la tela impide lavarla en una lavadora automática.
3. Neforte kaj neakre impresanta la sensojn aŭ la spiriton: /Que no impresiona los sentidos o el espíritu de manera fuerte ni acre:
 • Aŭdiĝis blovado de delikata venteto. /Se escuchaba el silbido de un delicado vientecito.
 • La viro delikate premis mian manon. /El hombre presionó mi mano delicadamente.
 • Li maldelikate tiris min antaŭen. /Él me tiró hacia adelante con brusquedad.
4. Subtila: /Sutil:
 • Miaj piedoj ĝuas delikatan sablon. /Mis pies disfrutan la delicada arena
5. Facile konfuziva: /Fácilmente confundible:
 • Mi ne povis diskuti kun ŝi pri tiel delikata afero. /No puede discutir con ella tan delicado asunto.
6. Facile impresebla, sentema, akresenta: /Fácilmente impresionable, sensible, sensitivo:
 • Liaj delikataj oreloj ekaŭdis mallaŭtan, sed tre belan muzikon. /Sus delicadas orejas empezaron a escuchar una suave, pero muy bella música.
7. Taktoplena, diskreta, netroiganta, ne ofendema: /Lleno de tacto, discreto, no exagerado, no ofensivo:
 • Ili montris al ni siajn delikatajn morojn. /Ellos nos mostraron sus delicadas costumbres.
 • Ne plu rakontu tiajn maldelikatajn ŝercojn! /¡No cuentes más de esas indelicadas bromas!
 • Mi ne plenumis lian sendelikatan postulon. /No cumplí su desconsiderada exigencia.

DIAFANA (Diáfano)

Trairebla per lumradioj, sed ne travidebla: /Posible de atravesar por los rayos de luz, pero no transparente:
 • Lumo penetris la akvon kaj ĝi iĝis diafana. /La luz penetró el agua y ésta se hizo diáfana.
 • Diafaneco estas unu el plej gravaj proprecoj de la papero. /La diafanidad es una de las más importantes propiedades del papel. 
 • En maldiafana lago ni povis vidi neniun fiŝon. /En un lago oscuro no pudimos ver ningún pez.

DOMAĜO (Ofensa, daño, peligro, lástima)

Perdo aŭ difekto, kiun oni volus ne vidi, ne suferi: /Pérdida o desperfecto que no se querría ver, no sufrir:
 • Estas domaĝo, ke oni ŝtelis vian aŭton. /Es una lástima que se robaron tu auto.
 • Post domaĝo venas saĝo. /Después del daño viene la sensatez.
 • Tio estas domaĝa afero. /Ese es un asunto peligroso.
 • Domaĝe, ke vi ne estis kun ni. /Es una lástima que tú no estabas con nosotros.
 • Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon. /Quien teme perder medio kopek, pierde el bolsillo completo.
 • Pro vorta ludo li eĉ patron ne domaĝas. /Por un juego de palabras, él no teme ofender ni a su padre.

domingo, 11 de marzo de 2012

BAKI (cocer al horno, hornear)

Fari taŭga por la destinita uzado, malmoligante en forno: /Hacer apto para el uso definido, endureciendo en el horno:
 • Ŝi bakis tre bongustan picon. /Ella horneó una pizza muy sabrosa.
 • Nek por baki, nek por haki. /Ni para hornear, ni para cortar.
 • Tiu projekto estis rapide bakita kaj rapide ĝi mortos. /Ese proyecto se cocinó rápidamente, y rápidamente morirá.
 • La bakado longe daŭros. /El horneado tomará bastante tiempo.
 • Avino alportis diversajn bakaĵojn, kiujn ni ĉiuj kune ĝuis. /La abuela trajo diversos pasteles, que todos disfrutamos juntos.
 • Li estas novbakita esperantisto. /Él es un esperantista recién horneado.
 • Mi devis rebaki la tutan verkon. /Tuve que volver a hornear la obra completa.

BALAI (Barrer)

1. Forŝovi (polvon, malpuraĵon kaj simile) per speciala ilo, konsistanta el fasko da vergetoj aŭ haregoj: /Arrastrar (polvo, suciedad, etc.) por medio de un instrumento especial, que consiste en un manojo de varas o cabellos:
 • Mi balais la mortintajn foliojn./Barri las hojas muertas.
 • Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo. /Si todos barrieran  delante de su puerta, entonces en toda la ciudad habría orden.
 • Balaaĵon el korto eksteren ne elportu. /El barrido del patio no lo saques al exterior.
2. Purigi per tia ilo: /Limpiar con ese instrumento:
 • Balau vian ĉambron. /Barre tu habitación.
 • La stratoj estis balaitaj. /Las calles estaban barridas.
 • Nova balailo bone balaas. /Escoba nueva barre bien.
 • Metu tiujn pecojn de rompita vazo en la balaaĵujon. /Mete esos pedazos del vaso roto en el basurero.
 • Balaistoj ne multe enspezas en nia lando. /Los barredores no cobran mucho en nuestro país.
• 3. Dispuŝi, perforte forigi: /Dispersar, sacar por la fuerza:
 • La venkinta partio balais siajn kontraŭantojn. /El partido vencedor barrió a sus contrincantes.
 • La vento forbalais la nubojn kaj la ĉielo denove iĝis bela. /El viento barrió lejos las nubes y el cielo de nuevo se hizo bello.

BANALA (Banal, bizarro)

Ordinare, ofte uzata de ĉiu kaj tial seninteresa pro senoriginaleco: /De ordinario, usado a menudo por todos, y por eso, sin interés por su falta de originalidad:
 • Serĉu aliajn komplimentojn, ĉar la viaj estas tre banalaj. /Busca otros cumplidos, porque los tuyos son muy banales.
 • Ili kverelas pro banalaĵoj de la ĉiutaga vivo. /Ellos riñen por las banalidades de la vida diaria.
 • La partoprenantoj senreviĝis pri la kongreso banaleco de la programo. /Los participantes no se hicieron fantasías sobre el congreso por la banalidad del programa.
 • La konstanta uzado banaligas eĉ la plej originalajn esprimojn. /El uso constante hace banales hasta las expresiones más originales.

BANI (Bañar)

1. Restigadi en akvo aŭ alia likvo, por lavi, ripozi aŭ kuraci: /Permanecer en el agua u otro líquido, para lavar, reposar o curar:
 • Mi estis en banĉambro kaj banis mian filineton en la banujo. /Yo estaba en el baño y bañé a mi bebé en la tina.
 • Forfluu infano kune kun la bano. /Haz salir al niño conjuntamente con el baño.
 • Banado estas malpermesata ĉi tie. /Aquí no se permite bañarse.
 • Mi iris en ŝvitbanejon kun miaj geamikoj. /Fui al sauna con mis amigos.
2. Plene superverŝadi, tute malsekigadi (se paroli pri likvo, ordinare pasive): /Verter plenamente, estar totalmente mojado (si se habla de un líquido, comúnmente en forma pasiva):
 • Estis varmega tago kaj ŝvito banis lin. /Era un día muy caluroso y él estaba bañado en sudor.
 • Anglujo estas ĉiuflanke banata de la maro. /Inglaterra está bañado por el mar por todos lados.
 • La branĉoj de la arbo baniĝis en la rivero. /Las ramas del árbol se bañaban en el río.

POSTENO (Puesto, cargo, empleo, lugar de trabajo)

1. Loko, kie soldatoj estas starigitaj, por ion gardi aŭ batali kontraŭ iu: /Lugar donde los soldados están apostados, para custodiar algo o batallar contra alguien:
 • Li mortis ĉe sia posteno. /Él murió en su puesto.
 • Eĉ dek soldatoj postene staris ĉe la pordego. /Hasta diez soldados estuvieron de guardia en el portón.
 • Kvin korpusoj postenis antaŭ la armeo. /Cinco cuerpos fueron asignados ante el ejército.
 • Ni postenigis la volontulojn ĉe la oriento de la lando. /Hicimos retroceder a los voluntarios en el oriente del país.
 • La ŝtelistoj posteniĝis post la muro. /Los ladrones se apostaron detrás del muro.
2. Ĉiu el la oficoj en hierarkia sistemo: /Cada uno de los oficios en el sistema jerárquico:
 • Ŝia patro okupas gravan postenon. /El padre de ella ocupa un puesto importante.
 • Aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon. /O un cargo ministerial, o un grillete en un calabozo.

POZICIO (Posición, situación)

1. Maniero, en kiu objekto aŭ persono okupas spacon: /Manera en que un objeto o persona ocupa un espacio:
 • Mi troviĝis en senmova pozicio, por ke ili ne trovu min. /Me encontraba en una posición inmóvil para que ellos no me encontraran.
 • La domo estas en bonega pozicio. /La casa está en una excelente ubicación.
 • Duuma sistemo estas sistemo de kalkulado, bazita sur la pozicia principo skribi nombrojn, kies bazo estas 2. /El sistema binario es un sistema de cálculo, basado en el principio posicional de escribir números, cuya base es 2.
2. Loko, okupita en la socio, hierarkio kaj simile: /Lugar ocupado en la sociedad, jerarquía y similarmente:
 • Tiuj personoj okupas elstarajn poziciojn en la movado. /Esas personas ocupan posiciones sobresalientes en el movimiento.
 • Oni proponis repoziciigi min en la universitato. /Se propuso reposicionarme en la universidad.
3. Loko, kie trupo aŭ armeo estas postenigita por strategiaj celoj: /Lugar donde una tropa o ejército está postergada para obje-tivos estratégicos:
 • Komenciĝis milito de pozicioj. /Comenzó la guerra de posiciones.
 • Ili havas ŝancon gajni, ĉar ili estas en bonega batalpozicio. /Ellos tienen oportunidad de ganar, porque están en una muy buena posición de batalla.

PRAKTIKO (Práctica)

Apliko de la reguloj aŭ principoj de arto aŭ scienco, kontraste kun la teorio: /Aplicación de las normas o principios del arte o la ciencia, en contraste con la teoría:
 • Ŝi finis la universitaton kaj komencis medicinan praktikon. /Ella terminó en la universidad y comenzó la práctica de la medicina.
 • Ni faris longajn praktikajn provojn kun nia projekto. /Hicimos extensas pruebas prácticas con nuestro proyecto.
 • Montriĝis, ke la instrumento estas tre praktika. / Se demostró que el instrumento es muy práctico.
 • Ĉiuj viaj konsiloj estis praktike senutilaj. /Todos tus consejos eran prácticamente inútiles.
 • Homoj venas al la aranĝoj praktiki Esperanton. /Las personas vienen a los encuentros para practicar Esperanto.
 • Mi ĵus komencis praktikadon. /Acabo de empezar la práctica.
 • Ĉi tie laboras multaj praktikistoj. /Aquí trabajan muchos practicantes.
 • Povas esti, ke kelkaj flankoj de la regularo poste montriĝos nepraktikaj. /Puede ocurrir que algunos aspectos del manual se demuestren como imprácticos.