sábado, 9 de junio de 2012

FIKSI (Fijar, sujetar)

1. Firme senmovigi per almeto de io aŭ al io: /Inmovilizar firmemente mediante el agregado de algo o a algo:
 • Ni fiksis afiŝon al la muro. /Nosotros fijamos un cartel en el muro.
 • Nia ŝipeto fiksiĝis en la sablaĵo. /Nuestro barquito encalló en la arena.
 • Alfiksu lampojn al la muro. /Instala unas lámparas en el muro.
2. Pli-malpli longe teni en unu direkto: /Mantener en un tiempo más o menos largo en una dirección:
 • La hundo fiksis sian rigardon sur la kato. /El perro fijó su mirada en el gato.
 • Li fikse rigardis ŝin kaj ŝi hontiĝis. /Él la miró fijamente y ella se avergonzó.
3. Fari ion neŝanĝebla, konstanta: /Hacer algo inmutable, constante:
 • La formo de la lingvo estas jam fiksita por ĉiam. /La forma de la lengua ya está fijada para siempre.
 • Tiu festo ĉiam okazas je fiksa dato. /Esa fiesta siempre ocurre en una fecha fija.
 • Esploro kaj fikso de ĉiuj vortoj postulus multe da tempo. /La exploración y fijación de todas las palabras exigiría mucho tiempo. 
 • Ĉu neniu kontraŭis la fiksadon de preciza fundamento por Esperanto? / ¿Nadie estuvo en contra de la fijación de un fundamento preciso para el Esperanto?
4. Fari fotografaĵon nedifektebla de la lumo: /Hacer una fotografía indefectible por la luz.
 • Li ŝanĝis la koloron de la fotografaĵo per bano kaj poste fiksis ĝin. /Él cambió el color de la fotografía mediante un baño y después la fijó.
 • Mi ankoraŭ bezonos fiksilon por fotografaĵoj. /Todavía necesitaré un fijador para fotografías.

FLOKO (Copo)

Peceto, tufeto da maldensa kaj malpeza materio, kiu Ŝvebas en aero, malrapide falante: /Pedacito, pequeño penacho de materia leve y liviana, que planea en el aire, cayendo lentamente:
 • Flokoj de neĝo rapide degelis en miaj manoj. /Los copos de nieve se deshelaban rápidamente en mis manos.
 • Matene ni manĝas avenflokojn kun jogurto. /En las mañanas nosotros nos servimos copos de avena con yogurt.
 • Flokaj nuboj ŝvebis en la ĉielo. /Unas nubes en forma de copos se cernían en el cielo.
 • Oni uzas sapflokojn por lavado de vestoj. /Se usan copos de jabón para el lavado del vestuario.

viernes, 8 de junio de 2012

FLUI (Fluir, manar)

1. Moviĝi seninterrompe malsupren laŭ deklivo (se paroli pri likvoj): /Moverse ininterrumpidamente hacia abajo según el declive (si se habla de líquidos):
 • Ŝiaj larmoj rivere fluis. /Las lágrimas de ella fluían como un río.
 • Fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis. /Fluía sobre los labios, pero en la boca no acertó.
 • En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon. /En un tejado extraño él remienda un agujero, y en el propio no ve el flujo.
 • La sango elfluis el la vundo. /La sangre fluia de la herida.
 • Ni venis ĝis la enfluejo - loko, kie la rivero enfluas en la maron. /Vinimos hasta la desembocadura – lugar donde el río desemboca en el mar.
 • Ni iru kontraŭflue / laŭflue, restante en la akvo. /Vamos contra la corriente / según la corriente, permaneciendo en el agua.
 • La parko troviĝas apud la kunfluejo de la plej grandaj riveroj. /El parque se encuentra junto a la confluencia de los ríos más grandes.
2. Moviĝi seninterrompe kaj facile de unu loko al alia (se paroli pri fluidoj): /Moverse ininterrumpidamente y con facilidad de un lugar a otro (si se habla de fluidos):
 • En la aero fluis odoro de floroj. /En el aire fluía un olor de flores.
3. Amase, seninterrompe direktiĝi ien: /En montón, ininterrumpidamente dirigirse hacia algún sitio:
 • En la urbo jam fluas paroloj pri via mizero. /En la ciudad ya fluyen las conversaciones sobre tu miseria.
 • Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo. /El dinero fluye hacia el rico, los golpes hacia el pobre.
 • Li flue parolas la ĉinan. /Él habla fluidamente el chino.
 • Per lerta admono alfluas la mono. /Mediante una hábil amonestación, el dinero fluye al lugar definido.
 • Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras. /Una superflua moneda ficticia no rompe un bolsillo.
 • Dum la festo la tuta popolo disfluis sur la stratoj. /Durante la fiesta todo el pueblo se diseminaba por las calles.
 • Forfluu infano kune kun la bano. /Aléjate niño junto con el baño.
 • Mi ne superfluas per riĉaĵoj. /Yo no me excedo con las riquezas.
4. Facile kaj glate trapasi de unu momento al alia: /Deslizarse fácil y planamente de un momento al otro:
 • Mia vivo fluas trankvile. /Mi vida fluye tranquilamente.
 • Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas. /La vida no fluye de manera plana, siempre golpea y sacude.
 • Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue. /La felicidad viene a gotas, la infelicidad viene fluidamente.

FOIRO (Feria)

 Granda perioda kunveno, ofte kun distraĵoj, kiu okazas en fiksita periodo kaj loko por vendado de brutoj, agrikulturaĵoj, industriaĵoj kaj tiel plu: /Un gran reunión periódica, a menudo con distracciones, que ocurre en un período y lugar fijado, para la venta de animales, productos de agricultura, de industrias, etc.:
 • Ĉiun printempon en nia lernejo okazas foiro, dum kiu la lernantoj vendas diversajn bongustaĵojn. /En nuestra escuela, cada primavera se hace una feria, durante la que los estudiantes venden diversas exquisiteces.
 • Malsaĝulo en foiro estas bona akiro. /El necio, en una feria, es un buen comprador.
 • Komenciĝas foira kaj amuza tempo. /Comienza el tiempo de feria y entretención.
 • Estis neeble trovi silentan lokon en la foirejo. /Era imposible encontrar un lugar silencioso en el sitio de la feria.
 • La foiristoj estis kontentaj, ĉar vendiĝis multaj varoj. /Los feriantes estaban contentos, porque se vendieron muchas mercancías.

jueves, 7 de junio de 2012

FONTO (Fuente, manantial)

 1. Loko, kie akvo aŭ alia likvo eliĝas el la tero: /Lugar donde el agua u otro líquido fluye de la tierra:
 • La fonto senakviĝis. /La fuente se quedó sin agua.
 • Ni loĝas en fonta regiono. /Nosotros vivimos en una región de manantiales.
2. La elfluaĵo mem: /El flujo mismo:
 • Ĉi tiu fonto estas trinkebla, ĉar ĝia akvo estas pura. /Esta manantial es potable, porque su agua es pura.
 • Fonto el varma kaj minerala akvo, uzata por kuracado, nomiĝas termofonto. /Un manantial de agua caliente y mineral, usado para curación, se llama fuente termal.
3. Origino de materia forto: /Origen de fuerza material:
 • Suno estas fonto de lumo (lumfonto). /El sol es fuente de luz.
 • Gaso kaj nafto estas fontoj de energio (energifontoj). /El gas y la nafta son fuentes de energía (fuentes energéticas).
4. Origino, punkto, de kie oni prenas, akiras ion: /Origen, punto, de donde se toma o se adquiere algo:
 • Ni devas serĉi aliajn fontojn de enspezoj. /Debemos buscar otras fuentes de ingresos.
 • Mi dubas, ke tia verko povas fonti el la cerbo de moderna homo. /Dudo que esa obra pueda fluir del cerebro de un hombre moderno.

FOSI (Cavar)

 1. Fari kavaĵon eltirante teron: /Hacer un hueco extrayendo la tierra:
 • Ili prenis fosilojn kaj komencis fosi tombon. /Ellos cogieron una picota y comenzaron a cavar una tumba.
 • Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson. /Quien cava debajo de otro, caerá él mismo en la fosa.
 • Estas tre danĝere resti en la fosejo. /Es muy peligoso permanecer en una mina.
 • Oni disfosis la tombon de antikva homo. /Se abrió la tumba de un hombre antiguo.
 • Ili enfosis siajn riĉaĵojn, sed mi elfosis ilin. /Ellos enterraron sus riquezas, pero yo los enterré a ellos.
 • Ĉi tie okazas prifosoj / prifosado (teknika esplorlaboro por elserĉi vestiĝojn de la homa agado kaj fosiliojn). /Aquí se hicieron excavaciones (técnica de un trabajo de exploración para buscar vestigios de actividad y fósiles humanos).
 • Akvo silenta subfosas la bordon. /El agua silenciosa cava bajo la orilla.
2. Turni per speciala ilo la teron de kultivota terpeco: /Voltear, mediante una herramienta especial, la tierra de una parcela que será cultivada:
 • Avo fosas la ĝardenon. /El abuelo cava el jardín.
 • Mi iris helpi al li pri la fosado. /Yo fui a ayudarle a él en la excavación.
3. Traserĉi, pedante esplori: /Buscar, explorar minuciosamente:
 • Mi fosis en la tuta libro por trovi, kiel nomiĝis tiu loko. /Busqué en todo el libro para encontrar cómo se llama ese lugar.
 • Mi serĉfosis en mia poŝo. /Rebusqué en mi bolsillo.

miércoles, 6 de junio de 2012

FREMDA (Extranjero, forastero, extraño)

 Senrilata kun la koncernata persono aŭ afero: /Sin relación con la persona o asunto concerniente:
1. pro aparteneco al alia lando: /Por pertenencia a otro país:
 • Mi komprenas kelkajn fremdajn lingvojn. /Yo comprendo varias lenguas extranjeras.
 • Bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu. /Bueno es un país extranjero, pero que otros vivan allí.
 • La fremdeco de niaj kutimoj ridigis ilin. /Lo extraño de nuestras costumbres los hicieron reír a ellos.
 • En tiu lando mi sentis min malfremde. /En ese país no me sentía como extranjero.
2. pro aparteneco al alia persono: /Por pertenencia a otra persona:
 • Mi neniam prenas ion fremdan. /Nunca tomo algo extraño.
 • De fremda dento ni doloron ne sentas. /De un diente extraño no sentimos dolor.
3. pro nekonateco aŭ nespertiteco: /por desconocimiento o inexperiencia:
 • Kvankam ŝi estas mia fratino, ŝi estas fremda al mi. /Aunque ella es mi hermana, ella es una extraña para mí.
 • Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke. /Si un matrimonio se golpea, el extraño hágase a un lado.
 • Mi fremdiĝis al mia familio. /Me hice un extraño a mi familia.
 • Pli kaj pli larĝiĝas la fremdiĝo inter la patro kaj liaj infanoj. /Más y más se agranda la separación entre el padre y sus hijos.
 • Miaj amikoj forfremdiĝis de mi. / Mis amigos se alejaron de mí.

FRENEZA (Frenético, loco)

1. Perdinta la prudenton pro mensa malsano: /Que ha perdido la prudencia por una enfermedad mental:
 • Ŝi estas en frenezulejo, ĉar ŝi estas freneza.  /Ella está en un sanatorio, porque está frenética.
 • Tiu ĉi konstruaĵo estas hospitalo por frenezuloj. /Esta construcción es un hospital para frenéticos.
2. Perdinta la sinregadon pro pasio; malsagxega: /Que ha perdido el autocontrol por pasión; gran insensatez:
 • Li estis freneza pro ĵaluzo. /Él estaba loco de celos.
 • Li atingis tian gradon de frenezeco, ke li volis mortigi sin. /Alcanzó tal grado de locura, que quería suicidarse.
 • Ŝi estas frenezeta (ne tute prudenta). /Ella está un poco frenética (no prudente del todo).
 • La kolero frenezigis min. /La cólera me volvió loco.
 • Vi tute freneziĝis! / ¡Te volviste totalmente loco!
 • Li iom drinkis kaj komencis frenezumi. /Él bebió un poco y comenzó a ponerse frenético.
3. Malsaĝega, sensenca: /Insensatez, sin sentido:
 • Li ĉiam montris sian frenezan amon. /Él siempre mostró su amor frenético.
 • Tio, kion vi diris, estas frenezaĵo! / ¡Lo que dijiste es una locura!

martes, 5 de junio de 2012

FREŜA (Fresco, reciente)

1. Brila aŭ forta pro juneco; ankoraŭ ne difektita de la tempo aŭ aĝo (se paroli pri estaĵoj): /Brillante o fuerte por su juventud; todavía no echado a perder por el tiempo o la edad (si se habla de seres vivos):
 • Mi sentas min freŝa malgraŭ longega vojaĝo. /Me siento fresco, a pesar del viaje tan largo.
 • La memoro pri ŝia morto ankoraŭ estas freŝa. /El recuerdo de la muerte de ella aún está fresco.
 • Vespero lacigas, mateno freŝigas. /La tarde cansa, la mañana refresca.
 • Eltrinku refreŝigaĵon por refreŝiĝi. /Bebe un refresco para refrescarte.
2. Bonefika, ĉar antaŭ ne longe pretigita (se paroli pri nutraĵoj): /Bien eficaz, porque antes de no mucho tiempo estaba listo (si se habla de alimentos):
 • Ni jam bezonas freŝan panon. /Ya necesitamos pan fresco.
 • Mi ne manĝos ĉi tiun malfreŝan viandon! / ¡No comeré esta carne descompuesta!
 • La fiŝo jam malfreŝiĝis - necesas ĝin forĵeti. /El pescado ya se descompuso – es necesario botarlo.
3. Antaŭ nelonge farita aŭ okazinta (se paroli pri aliaj aferoj): /Hecho u ocurrido antes de no mucho tiempo (si se habla de otros asuntos):
 • Ĉu vi jam scias la plej freŝajn novaĵojn? / ¿Ya sabes las novedades más frescas?
 • Infanoj ludis kun freŝe falinta neĝo. /Los niños jugaban con la nieve caída recientemente.
 • Mi malfermos la fenestron por refreŝigi la aeron en la ĉambro. /Abriré la ventana para hacer refrescar el aire en la habitación.

FRIDA (Frío)

Malvarma: /Frío:
 • Someroj estas varmegaj kaj vintroj estas fridaj ĉi tie. /Los veranos son muy calurosos y los inviernos son fríos aquí.
 • Li mortis pro frido kaj malsato. /Él murió de frío y hambre.
 • Oni povas konservi nutraĵojn per fridigado. /Se pueden conservar los alimentos refrigerándolos.
 • Mi aĉetis iom da fridigita viando por preparado de tagmanĝo. /Compré un poco de carne congelada para la preparación del almuerzo.
 • Se vi volas, ke la manĝaĵo ne malboniĝu, metu ĝin en la fridujon. /Si quieres que los alimentos no se echen a perder, mételos en el refrigerador.
 • Espereble la fridujo ne ĉesos nun fridi. /Es de esperar que el refrigerador no deje de congelar ahora.

lunes, 4 de junio de 2012

FROSTO (Helada, frío intenso)

1. Tiagrada malvarmo, ke ĝi glaciigas la akvon: /Frío de tal grado que congela el agua:
 • La infano tremis de frosto. /El niño temblaba por la helada.
 • Malbona herbo froston ne timas. /La mala hierba no teme a la helada.
 • La vetero hodiaŭ estas frosta. /El tiempo hoy está helado.
 • Fermu la fenestron - mi frostas! / ¡Cierra la ventana, tengo un frío intenso.
 • La rivero jam alfrostiĝis. /El río ya se congeló.
 • La birdo enfrostiĝis en la glacion kaj ne povis moviĝi. /El pájaro se congeló en el hielo y no  pudo moverse.
2. Sensaĵo simila al tiu de granda malvarmo: /Sensación similar a la de un gran frío:
 • Ekkuris frosto sub mia haŭto. /Me corrió un frío intenso bajo la piel.
 • Frosto lin atakis (li ektimegis). /Un frío intenso lo atacó (él sintió un gran temor).
 • Liaj vortoj frostigis nian entuziasmon. /Sus palabras helaron nuestro entusiasmo.
 • Ilia gajeco frostiĝis ĉe tiu terura vido. /La alegría de ellos se congeló en esta vida terrible.

FUĜI * FORKURI (Huir, fugarse, escapar(se))

Forkuri por sin savi de reala aŭ imagata danĝero: /Correr lejos para salvarse de un peligro real o imaginado:
 • La krimulo fuĝis el malliberejo. /El criminal se fugó de la cárcel.
 • Ni devas fuĝi el la urbo. /Debemos huir de la ciudad.
 • Mi nenion scias pri ilia fuĝo en fremdan landon. /Nada sé sobre la fuga de ellos en un país extranjero.
 • Ili akceptis la fuĝintojn en sia hejmo. /Ellos aceptaron a los fugitivos en su hogar.
 • Tiu malsano fuĝigis la popolon. /Esa enfermedad hizo huir al pueblo.
 • Li estas transfuĝinto (homo, kiu forlasis sian partion por transiri en alian). /Él es un tránsfuga (persona que abandonó su partido para pasarse a otro).

domingo, 3 de junio de 2012

FULMO (Rayo, relámpago)

1. Atmosfera fenomeno, konsistanta el elektra malŝargo inter nuboj, aŭ inter nubo kaj la tero, kaj karakterizata de brila fajra streko rapidege pasanta tra la ĉielo: /Fenómeno atmosférico, que consiste en una descarga eléctrica entre las nubes, o entre una nube y la tierra, y caracterizada por un brillante trazo de fuego que pasa rapidísimamente a través del cielo:
 • Lin trafis la fulmo kaj pro tio li nun estas en hospitalo. /A él lo alcanzó un rayo, y por eso ahora está en un hospital.
 • Altan arbon batas la fulmo. /El rayo golpea un árbol alto.
 • Nun fulmas, kien vi intencas iri?! /Está relampagueando, ¿adónde intentas ir?
 • Dum la tuta nokto fulmadis senĉese kaj bruadis tondroj. /Durante toda la noche relampagueó sin cesar, y resonaron truenos.
 • Sentondra fulmado ne estas timiga, sed estas danĝera. /La caída de rayos sin trueno no es atemorizante, pero es peligrosa.
 • En ŝiaj okuloj fulmetis briloj.  /En los ojos de ella relampagueaban brillos.
 • Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron. /Quien siembra vientos, cosecha tempestades.
2. Tiu sama fenomeno, rigardata kiel kolerarmiloj de la dioj aŭ de Dio: / Ese mismo fenómeno, observado como la cólera de los dioses o de Dios:
 • Liaj okuloj ĵetis fulmojn. /Sus ojos lanzaban rayos.
 • Mi eksilentis post lia fulmanta rigardo. /Me quedé en silencio después de su fulminante mirada.
3. Tiu fenomeno, kiel simbolo de ega rapideco: /Ese fenómeno, como símbolo de una gran rapidez:
 • La vorto flugas tra la landoj kun la rapideco de fulmo. /La palabra vuela a través de los países con la rapidez del rayo.
 • Neniu eĉ pensis, ke milito povas okazi - ĝi estis fulma. /Nadie pensó todavía que una guerra puede ocurrir – fue fulminante.

EGALA (Igual)

1. Tute simila, neniel diferencigebla de alia: /Del todo similar, de ningún modo diferenciable de otro:
 • Nin ĉiujn atendas egala sorto. /Una suerte igual nos espera a todos.
 • Nomo egala, sed esenco mala. /Nombre igual, pero esencia contraria.
 • La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas. /La muerte no distingue, alcanza a todos por igual.
 • Ĉu vere estas egaleco de ĉiuj civitanoj antaŭ la leĝo? / ¿De veras hay igualdad de todos los ciudadanos ante la ley?
2. Havanta unu econ (grandon, dimension, kvanton kaj simile) ne diferencigeblan de laeco de komparataĵo: /Que tiene una cualidad (grandeza, dimensión, cantidad y similar) no diferenciable de la cualidad de comparación.
 • Tiu fortulo havas neniun egalan al si. /Ese forzudo no tiene a nadie igual a él.
 • Ne ĉiuj havas egalan feliĉon. /No todos tienen una felicidad igual.
 • Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas. /Cuando la noche oscurece, todos los colores son iguales.
 • Mi ne estas tia kiel li, kial vi egaligas min kun li? /Yo no soy como él, ¿por qué me igualas con él?
 • Ni havis neegalajn ŝancojn. /Nosotros tuvimos oportunidades desiguales.
3. Prezentanta partojn ne diferencajn unu de la aliaj: /Que presenta partes no diferentes una de las otras:
 • Li promenas per egalaj paŝoj. /Él pasea con pasos iguales.
4. Prezentanta tian similecon kun alia, ke oni ne havas motivon preferi unu al alia: /Que presenta tal similitud con otro, que no se tiene motivo para preferir uno del otro:
 • Por mi estas tute egale, ĉu vi estos tie aŭ ne. /Para mí es del todo igual si estarás allí o no.

EKVILIBRO (Equilibrio)

1. Stato de korpo, kiu, altirata de egalaj sed kontraŭaj fortoj, restas senmova; egalpezo: /Estado de un cuerpo, que al ser atraído por fuerzas iguales pero contrarias, queda inmóvil; de igual peso:
 • Mi perdis ekvilibron kaj falis sur la teron. /Perdí el equilibrio y caí a tierra.
 • Provu resti en ekvilibra pozicio. /Trata de permanecer en una posición equilibrada.
 • Mia pesilo ne ekvilibras. /Mi pesa no está en equilibrio.
 • Ekvilibrilo helpis ekvilibrigi la ŝnurdanciston. /Una vara de equilibrio ayudaba a mantener el equilibrio al funámbulo.
 • En la cirko ni kun plezuro spektis la ekvilibristojn. /Vimos con placer a los equilibristas en el circo.
2. Bonorda egaleco de potenco aŭ de valoro inter kontraŭaj aferoj: /Igualdad regulada de potencia o de valor entre asuntos contrarios:
 • Ni devas estigi ekvilibron inter enspezoj kaj elspezoj. /Debemos instituir un equilibrio entre las recaudaciones y los gastos.
 • Per ŝparoj en la konsumo oni povos ekvilibrigi postuladon kaj proponadon. /Mediante ahorros en el consumo se podrá equilibrar la exigencia  y la proposición.
 • La atakoj en Usono de la 11a de septembro malekvilibrigis la tutan mondan ekonomian sistemon. /Los ataques del 11 de Septiembre en Estados Unidos desequilibraron el sistema económico de todo el mundo.