sábado, 26 de mayo de 2012

VANTA (Fútil, vanidoso, insustancial)

1. Ne valoranta atenton aŭ prizorgon pro sia malgraveco aŭ nedaŭreco: /Atención o cuidado que no valora por su falta de im-portancia o su breve duración:
 • Mi ne volas perdi tempon por vanta babilado. /No quiero perder el tiempo en una conversación insustancial.
 • De vantaj elspezoj malgrandiĝas riĉeco. /De los gastos en fruslerías se empequeñece la riqueza.
 • Dum preĝado ne ripetadu vante. /Durante la oración no repitas en vano.
 • Pli bone ni ne vantigu la disputon. /Es mejor que no frivolicemos la disputa.
2. Amanta posedi kaj montradi bagatelaĵojn, malmodesta: /Que gusta poseer y mostrar bagatelas, orgulloso:
 • Ŝi estas vanta virino. /Ella es una mujer vanidosa.
 • Vi sekvis vantaĵojn kaj mem vantiĝis. /Seguiste las vanidades y tú mismo te volviste frívolo.
 • Mi konscias la vantecon de ĉiuj homaj fieroj. /Soy consciente de la vacuidad de todas las personas orgullosas.

VARO (Mercancía)

Objekto, fabrikita por vendado; artiklo de komerco: /Objeto fabricado para la venta; artículo de comercio:
 • Nia lando eksportas multajn varojn. /Nuestro país exporta muchas mercancías.
 • Atendu iomete, mi devas preni la varon de la varejo. /Espera un poco, debo sacar la mercadería de la bodega.
 • La tenado de la nutrovaroj devas esti prizorgata. /La tenencia de las mercancías alimenticias debe ser cuidada.
 • Ni havas multegajn skribovarojn en nia butiko. /Nosotros tenemos muchísimas mercancías para escribir en nuestra tienda.

viernes, 25 de mayo de 2012

VASTA (Vasto, amplio)

1. Tia, ke ĝi kovras grandan spacon, havas grandajn dimensiojn en ĉiu direkto: / Lo que ocupa un espacio grande, tiene grandes dimensiones en cada dirección:
 • Kiam li iĝis plenkreska, li foriris en la vastan mondon. / Cuando él se hizo adulto, salió al vasto mundo.
 • La parto plej vasta venos la lasta. / La parte más amplia vendrá al último.
 • Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte. / Quien demasiado atrapa, conserva poco.
 • Ni zorgas pri disvastigado de nia lingvo. / Nos preocupamos por la difusión de nuestra lengua.
 • La malvasteco de lia loĝejo estas terura. / La estrechez de su vivienda es terrible.
2. Tia, ke ĝi intence ne strikte kovras la korpon: / Lo que intencionadamente no cubre estrictamente el cuerpo:
 • La pantalono estas tro vasta por mi. / El pantalón es demasiado amplio para mí.
 • Mi iom vastigis la bluzon. / Amplié un poco la blusa.
3. Tia, ke ĝi tuŝas al multaj objektoj, havas grandan amplekson: /Lo que toca muchos objetos, tiene una gran amplitud.
 • Mi estis surprizita de vasta programo de la aranĝo. /Yo estaba sorprendido por el vasto programa de la reunión.
 • La vasteco de viaj scioj estas mirinda! / ¡La vastedad de tus conocimientos es admirable!
 • Lia famo disvastiĝis en la tuta mondo. /Su fama se expandió en todo el mundo.

VE! (¡Ay!)

Ekkria vorteto, esprimanta: /Palabrita gritada, que expresa:
1. ĝeman plendon pro kordoloro: /una queja gimiente por dolor del corazón:
 • "Ho ve, ho ve!" - ĝemis la malgranda knabino. /"Ay, Ay” – gemía la pequeña muchacha.
 • Tie ni aŭdis lamentojn, ĝemojn kaj veojn. /Allí escuchamos lamentos, gemidos y ayes.
 • La vento veadas en la malplenaj ĉambroj. /El viento gime en las habitaciones vacías.
 • Ŝi vespiris kaj diris: "Mi jam devas foriri." /Ella suspiraba y decía: “Ya debo irme”.
 • Hejmveo ĉiam min turmentas, kiam mi estas en alia lando. /La nostalgia siempre me atormenta cuando estoy en otro país.
2. minacon pri malfeliĉo aŭ malbeno por iu alia: /amenaza de infelicidad o maldición para algún otro:
 • Ve al vi estos, se vi faros ion malbonan! /¡Un ay para ti será, si haces algo malo!

VENDI (Vender)

1. Cedi la proprieton de objekto, besto aŭ sklavo kontraŭ difinita prezo: /Ceder la propiedad de un objeto, animal o esclavo por un precio definido:
 • Li vendis al mi sian komputilon. /Él me vendió su computadora.
 • Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon. /No vendas la piel del oso antes de matarlo.
 • Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo. /Sin una recomendación mentirosa no irá la venta.
 • Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite. /Lo que se vende ocultamente, se vende con mayor ganancia.
 • Por vendisto mensogo estas necesa apogo. /Para el vendedor, la mentira es una apoyo necesario.
2. Teni stokon da artikloj por la klientoj: /Tener un surtido de artículos para los clientes:
 • Kion oni vendas en tiu vendejo? / ¿Qué se vende en esa tienda?
 • Tio estas ĉiovendejo - en ĝi eblas trovi iun ajn varon. /Esa tienda vende de todo – allí es posible encontrar cualquiera mercancía.
 • La vendado de aŭtoj estas profita. /La venta de autos es gananciosa.
 • La tuta stoko jam estas elvendita (disvendita). /El total de la existencia ya fue vendida.
3. Oferi kontraŭ mono aŭ alispeca profito tion, kio havas moralan valoron: /Ofrecer por dinero u otra especie de ganancia, lo que tiene un valor moral:
 • Amvendistinoj vendas sin al ĉiu, kiu havas monon. /Las rameras se venden a todo el que tenga dinero.
 • Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas. /La ciencia no se encarga, la cultura no se vende.
 • En la nunaj tempoj ĉio estas vendebla, eĉ la konscienco. /En los tiempos actuales todo se vende, incluso la conciencia.
4. Perfidi pro mono: /Traicionar por dinero:
 • Vi vendis min! / ¡Tú me vendiste!

jueves, 24 de mayo de 2012

VETI (Apostar)

1. Interkonsenti pri monsumo aŭ valoraĵo, ĝenerale ambaŭflanke egala, kiun la malpravanto devos pagi al lapravanto: /Convenir una suma de dinero o un valor, generalmente igual para ambas partes, que el que no estaba acertado deberá pagar al que tenía razón:
 • Ĉu ni vetu, ke mi povos formanĝi dek hamburgerojn? / ¿Apostemos que yo podré comer diez hamburguesas?
 • Mi neniam vetas je grandaj sumoj. /Nunca apuesto grandes sumas.
 • Ĉu vi denove perdis veton? / ¿De nuevo perdiste una apuesta?
 • Tiu bildo estos la vetaĵo. /Esa imagen será la apuesta.
2. Riski sumon en ludo por tia aŭ tia ludanto, en konkurado por tia aŭ tia ĉevalo: /Arriesgar una suma en un juego por ese o aquel jugador, en una carrera por ese o aquel caballo:
 • • Mi vetis, ke li gajnos la maĉon. /Yo aposté que él ganará el encuentro.
 • • Li vete ludis sian riĉaĵon. /Él jugó su riqueza en una apuesta.
 • • Ni privetas nian kantiston! / ¡Nosotros apostamos por nuestro cantante!
 • • En nia lando estas multaj vetoficejoj, kie oni povas veti. /En nuestro país hay muchas oficinas de apuestas donde se puede apostar.

VEZIKO (Vejiga; burbuja, ampolla, pompa)

1. Muskolmembrana sako: /Saco de membrana muscular:
 • Fiŝoj havas specialan vezikon (naĝvezikon), per kiu ili direktas sin supren aŭ malsupren en la akvo. /Los peces tienen una vejiga especial (vejiga natatoria), por medio de  la que se dirigen arriba o abajo en el agua.
 • Hodiaŭ mi eksentis vezikajn dolorojn. /Hoy sentí dolores en la vejiga.
2. Aerveziketo: /Vejiga aérea:
 • Tio ĉio estas nur sapa veziko. /Todo eso es sólo una pompa de jabón.
 • Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas. /La felicidad se eleva como una burbuja, pero pronto cae y se revienta.
 • Mallerte aplikita farbo vezikiĝis. /El colorante aplicado sin habilidad se hizo ampolla.
 • Miaj infanoj tre ŝatas ludi farante sapvezikojn. /A mis hijos les gusta mucho jugar haciendo pompas de jabón.
3. Desegno en formo de ferma linio, ofte vezikforma, kun unu lokindika pinta fino kaj entenanta tekston: /Dibujo en forma de línea cerrada, a menudo en forma de vejiga con un fin en punta indicando un lugar y conteniendo texto:
 • Subite aperis veziko de helpo de komputila programo. /De improviso apareció un globo de ayuda del programa de computación.

miércoles, 23 de mayo de 2012

VICO (Turno, fila, hilera, cola)

1. Serio de objektoj aŭ estaĵoj, aranĝitaj en linio, unu apud aŭ post alia: /Serie de objetos o seres, ordenados en línea, uno junto o detrás de otro:
 • • Mi sidis en la unua vico de seĝoj en teatro. /Me senté en la primera fila de asientos en el teatro.
 • • Ĉiuj dometoj troviĝis vice unuj post la aliaj. /Todas las casitas se encontraban en fila, una tras la otra.
 • • Antaŭ la konkurado oni vicigis la konkurantojn. /Antes de la competencia, se hizo formar en fila a los competidores.
 • • Ĉi tiu preĝejo enviciĝas inter la plej grandaj konstruaĵoj de la mondo. /Esta iglesia hace fila entre las construcciones más grandes del mundo.
 • • La ponteto estas tre malgranda, pro tio ni trapasis ĝin unuvice. /El puentecito es muy pequeño, por eso lo atravesamos en fila de uno.
 • • Ĉe la pordo de la kuracisto estis longa atendovico. /En la puerta del médico había una larga fila de pacientes esperando atención.
2. Longa serio da okazaĵoj aŭ momentoj, sin sekvantaj en la tempo: /Una larga serie de sucesos o momentos, sin secuencia en el tiempo:
 • Pasis vico da jaroj de nia lasta renkontiĝo. /Pasó una hilera de años desde nuestro último encuentro.
3. En serio da alternaj movoj aŭ agoj, momento, en kiu ĉiu el ili plenumiĝas: /En una  serie de movimientos o hechos alternos, momento en que todos ellos se llevan a cabo:
 • Nun estas via vico paroli. /Ahora es tu turno de hablar.
 • Antaŭ ĉio zorgu oficon, - plezuro atendos sian vicon. /Ante todo cuida el oficio – el placer esperará su turno.
 • Li rakontis ĉion laŭvice. /Él narró todo en su turno.
 • La lasta teamano ekparolis siavice. /El último miembro del equipo comenzó a hablar a su turno.

VIDVO (Viudo)

Viro perdinta sian edzinon kaj ne reedziĝinta: /Hombre que perdió a su esposa y no ha vuelto a casarse:
 • Lia edzino mortis kaj nun li estas vidvo. /Su esposa falleció, y ahora él está viudo.
 • Mia patrino estas vidvino. /Mi madre es viuda.
 • Ĉu al vi plaĉas vidva vivo, ke vi ne reedziĝas? / ¿Te gusta vivir viudo, que no te vuelves a casar?
 • Li vidviĝis kaj ne povas ĝui la vivon. /Él quedó viudo y no puede disfrutar la vida.
 • Vidveco ofte timigas homojn. /La viudez con frecuencia atemoriza a los hombres.

martes, 22 de mayo de 2012

VIOLENTA * Perforta (Violento)

Senbride perforta: /Desenfrenadamente violento:
 • Violenta morto trafis lin. /Una violenta muerte lo alcanzó.
 • Tiuj junuloj agis violente. /Esos jóvenes actuaban violentamente.
 • Violento ofte estas montrata en la filmoj. /A menudo se muestra violencia en las películas.
 • Longan tempon violentis la krimulo, sed finfine li aperis en la prizono. /El criminal actuó con violencia durante un largo tiempo, pero finalmente apareció en la prisión.

VULKANO (Volcán)

Loko, kie lafoj kaj varmaj gasoj atingas la supraĵon de la terkrusto (aŭ de planedoj kaj satelitoj), ĉu aere, ĉu submare: /Lugar donde la lava y gases calientes alcanzan la superficie de la corteza terrestre (o de planetas y satélites), ya sea en el aire, ya sea en el fondo del mar:
 • Ĉi-momente en la mondo estas preskaŭ 600 aktivaj vulkanoj. /En este momento, en el mundo hay casi 600 volcanes activos
 • La gaso kaj lafo jam eliĝas tra la vulkana kratero. /El gas y la lava ya salen a través del cráter del volcán.
 • Vulkaneca grundo kreis en Dominiko la duan plej grandan bol-akvan lagon monde. /El suelo volcánico creó en Dominica el segundo lago de agua hirviente más grande del mundo.
 • Vulkanismo estas ĉiu fenomeno, kiam solidaj, likvaj aŭ gasaj substancoj atingas la teron. /Volcanismo es cada fenómeno, cuando sustancias sólidas, líquidas o gaseosas alcanzan la tierra.
 • Scienco pri la vulkanoj nomiĝas vulkanologio. /La ciencia relativa a los volcanes se llama vulcanología.
 • Li estas tre fama vulkanologo - specialisto pri vulkanologio. /Él es un muy famoso vulcanólogo – especialista en vulcanología.

UNGO (Uña)

Korneca elkreskaĵo ĉe la ekstremo de homaj aŭ bestaj fingroj: /Crecimiento córneo en el extremo de los dedos humanos o de animales.
 • Mi tranĉis miajn ungojn, ĉar ili estis tro longaj. /Me corté la uñas porque estaban demasiado largas.
 • Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla. /Un rostro agradable y uña diabólica.
 • Malgranda birdeto, sed akra ungeto. /Un pequeño pajarito, pero uñita puntiaguda.
 • Ĉu via kato ung(ograt)as? /¿Rasguña tu gato?
 • Tigro vundis lin per siaj ungegoj. /Un tigre lo hirió con sus garras.
 • Prenu ungilaron kaj ordigu viajn aĉajn ungojn! / ¡Toma un cortaúñas y arregla tus uñas feas!

UNIKA (Único)

1. Sola laŭ sia kvalito; ne havanta alian egalan aŭ similan: /Solo en su calidad; que no tiene otro igual o similar:
 • Ĉiu bildo de Pikaso estas unika. /Ese cuadro de Picasso es único.
 • Ĉi tiu vazo estas unikaĵo. /Este vaso es una pieza única.
 • Mi estis surprizita pri unikeco de la loĝejo. /Quedé sorprendido por la singularidad de la vivienda.
2. Unu nura, sol sola:/Único, solo:
 • La vojeto tra la arbaro estis unika vojo hejmen. /La senda a través del bosque es el único camino a casa.

lunes, 21 de mayo de 2012

UNIVERSALA (Universal)

1. Koncernanta vastan tutaĵon aŭ ĉiujn individuojn aŭ aferojn en iu grupo aŭ kategorio: /Que concierne a un vasto total, o a todos los individuos o asuntos en algún grupo o categoría:
 • La universala voĉdonado en nia lando jam finiĝis. /El voto universal en nuestro país ya se terminó.
 • Ni devas trovi universalan rimedon por solvi ĉiujn problemojn. /Debemos encontrar un remedio universal para resolver todos los problemas.
2. Tia, ke ĝi koncernas sendistinge la tutaĵon de la homoj sur la tero: /Aquello que concierne, sin distinción, a todas las personas sobre la tierra:
 • La Universala Kongreso de Esperanto estas la plej granda Esperanto-aranĝo. /El Congreso Universal de Esperanto es la congregación más grande de Esperanto.
 • Ne ĉiuj kredas je universaleco de Esperanto. /No todos creen en la universalidad de Esperanto.
 • Oni universaligis la latinan alfabeton. /Se universalizó el alfabeto latino.
 • Zamenhof unue pensis pri la universaligo de la latina, sed poste ekhavis alian ideon. /Zamenhof primeramente pensó en la universalización del latín, pero posteriormente tuvo otra idea.

UNIVERSO (Universo)

 Tutaĵo de ĉio, kio ekzistas: /El total de todo lo que existe:
 • Ptolemeo supozis, ke la Tero estas la centro de la universo kaj ĉiuj astroj rondiras ĉirkaŭ ĝi. /Ptolomeo suponía que la Tierra es el centro del universo, y todos los astros giran en torno de ella.
 • Mi tre ŝatis la romanon "La kaptita universo" de Harry Harrison. /Me gustó mucho la novela “El universo cautivo”, de Harry Harrison.
 • Min interesas, ĉu Tero estas la sola universa planedo, sur kiu estas vivaj estaĵoj. /Me interesa saber si la Tierra es el único planeta del universo en que hay seres vivos.

domingo, 20 de mayo de 2012

URAGANO (Huracán)

1. Fortega vento, de grado 12 en la Boforta skalo: /Viento fortísimo, de grado 12 en la escala de Beaufort.
 • Tiu uragano faris multe da damaĝo. /Ese huracán hizo mucho daño.
 • La timo atakos vin kiel uragano. /El temor te atacó como un huracán.
2. Io fortega kaj bruplena, kiel uragano: /Algo muy fuerte y ruidoso, como un huracán.
 • Liaj vortoj vekis uraganon da protestoj. /Sus palabras despertaron un huracán de protestas.
 • Li havas uraganan karakteron. /Él tiene un carácter de huracán.
 • Imagu, kiel uraganis la ridego de la publiko. /Imagínate cómo fue el huracán de carcajadas del público.

URĜI (Urgir, apremiar)

Vigle plirapidigi, vive akceli: /Animadamente hacer más rápido, acelerar vivamente:
 • La alproksimiĝanta danĝero urĝis nin forkuri. /El peligro que se aproximaba nos apremió para huir.
 • La afero ne urĝas. /El asunto no urge.
 • Ĉar tio ne estas urĝa, mi ne zorgas. /Como eso no es urgente, no me preocupo.
 • Mi urĝe bezonas telefonon! /¡Necesito urgentemente un teléfono.
 • Eble ni nun parolu pri urĝaĵoj kaj poste babilu pri ĉio alia. /Tal vez ahora hablemos de urgencias, y después conversaremos de todo lo demás.
 • Ni estas premataj de urĝeco. /Estamos apremiados por una urgencia.
 • Urĝiĝu, ĉar la buso nin ne atendos. /Apúrate, porque el bus no nos esperará.