sábado, 26 de diciembre de 2009

FLATI ( adular, lisonjear)

1. Provi plaĉi al iu, provi logi aŭ igi favora iun per troaj laŭdoj: / Tratar de agradar a alguien, tratar de atraer o cautivar o hacer favorable a alguna persona mediante demasiadas alabanzas.

 • Se vi volas filinon, flatu la patrinon. / Si deseas la hija, adula a la madre.
 • Ŝiaj vortoj estis flataj. / Las palabras de ella fueron lisonjeras
 • Esperis flaton, - ricevis baton. / Esperaba lisonjas, recibió golpes.
 • Mi neniam kredas je flataĵoj. / Nunca creo en lisonjas
 • Ĉirkaŭflatadi kaj ĉirkaŭflirtadi iun. / Lisonjear y flirtear con alguien.

2. Esti tre agrabla al: / ser muy agradables a


 • Vi flatis min per belega akcepto. / Me agradaste mediante un hermoso recibimiento.
 • Tempo flatas, tempo batas. / El tiempo adula, el tiempo golpea
 • Komenci per flato kaj fini per bato. / Principiar con lisonjas y terminar con golpes.
 • Ĉu lia flatado plaĉas al vi? / Te gusta su lisonjeo?

FLEGI ( cuidar enfermos )

1. Prizorgi malsanan aŭ malfortan / Cuidar al enfermo o débil

 • Mi devas flegi mian malsanan patrinon. / Debo cuidar a mi madre enferma
 • Ŝi iĝis flegantino de sia invalida edzo./ Ella se convirtió en enfermera de su esposo inválido.
 • En hospitalo nin helpis flegistino / En el hospital nos ayudó una enfermera
 • 2. Prizorgi ion kun amo: / Cuidar algo con amor

 • Flegu miajn florojn dum mi ne estos. / Cuida mis flores mientras no estoy
 • Mi povos okupiĝi pri flegado de via ĝardeno. / Yo puedo ocuparme de cuidar de tu jardin
 • Ĉu miaj hundoj estis bone flegataj? / Estuvieron bien cuidados mis perros?


 • KIRLI (arremolinar, batir )

  Komuniki al likvaĵo rapidan turniĝan movon, kiu kutime naskas ŝaŭmon / Comunicar al líquido un rápido movimiento rotatorio, del cual usualmente nace espuma: 

  • Ŝi metis iom da spico en supon, kirlis ĝin kaj denove gustumis./ Ella colocó algo de especies en la sopa, la batió y nuevamente la probó.
  • Mi tre ŝatas kirlitan kremon kun sukero./ Me gusta mucho la crema batida con azúcar
  • Tie estis danĝere ĉar kirloventego proksimiĝis. / Allá es peligroso porque se aproxima un remolino
  • Mi ne sciis kion fari; la pensoj kirliĝis en mia cerbo./ No sé que hacer; los pensamientos se arremolinan en mi cerebro.
  • Frostis kaj neĝeroj kirliĝis en la aero. / Ha helado, y las pompas de nieve se arremolinan en el aire.
  • Por rapida kirlado de ovoj estas oportune uzi kirlilon. / Para un batido rápido de huevos es conveniente usar una batidora.
  • En nia lando estas amasa kirliĝo de eksterlandanoj. / En nuestro país hay un remolino de extranjeros
  • La folioj falas de la arboj kaj kirle flugas. / Las hojas caen de los árboles y vuelan arremolinándose.

  viernes, 18 de diciembre de 2009

  SVENI ( desmayarse, desvanecerse )

  1. Perdi dum kelkaj momentoj la konscion kaj mov-kapablon/ Perder durante algunos momentos la consciencia y la movilidad 

  • Li ĉiam svenadis vidante sangon. / Él siempre se desmaya viendo sangre.
  • Ni jam dum longa tempo sveniĝadas de la granda varmego. / Nosotros ya durante largo tiempo nos desmayamos por el gran calor
  • Ŝi falis svene pro amasega homaro. /Ella cayó desmayada por la multitud humana.
  • Min subite atakis sveno. / De pronto me atacó un desvanecimiento.
  • Tia malbonega odoro baldaŭ svenigos min. / Ese malísimo olor pronto me hará desmayarme.

  2. Malaperi, disperdiĝi / desaparecer, perder 


  • La fiodoro svenis. El hedor hace desvanecer.
  • La hodiaŭa tago tre rapide svenis. / El día de hoy se desvaneció rápidamente
  • Jen la forsveno de la lasta sonorilo en lernejo. / He aquí la desaparición de la última campana en la escuela.
  • Kial miaj vortoj konstante duonsvene forsonas preter viaj oreloj?!

  KONEKTI ( conectar)

  Tiamaniere kunigi, interligi objektojn per ia kondukilo aŭ tubo, ke  ili funkciu kiel partoj de unu tuto (de cirkvito, de komputila aŭ telefona reto ktp.):/ Unir de tal form, ligar objetos por medio de un conductor o tubo, para que funcione como parte de un todo (circuito, de una red computacional o telefónica, etc 


  • Li konektis la komputilon kun la poŝtelefono per kablo. / Él conectó el computador con el celular por medio del cable.
  • La konekto perdiĝis kaj mi povas uzi neniujn ilojn. / La conexión se perdió y no puedo usar ninguno de los instrumentos.
  • Mi malkonektis la aparaton, ĉar apud ĝi aperis fumo. / Desconecté el aparato porque cerca de él apareció humo.
  • Mi trakonektas al vi la direktoron. /Te conectaré al directorio.
  • Hodiaŭ mi pasigis la tutan tagon konektite (uzis komputilon konektitan al la Interreto). /Hoy pasé todo el día conectado ( usé un computador conectado a la internet)

  martes, 17 de noviembre de 2009

  ŜVELI ( hincharse, abultarse)

  1. Ricevi pli grandan volumenon / Recibir un volumen más grande:
  • Mia ventro ŝvelas pro la manĝaĵo. / Mi vientre se hincha por la comida.
  • Vidante ilin kune ŝi ŝvelis de envio. / Viéndolos junto ella se hinchó de envidia
  • Abelo pikis mian fingron kaj ĝi ŝveliĝis. / Una abeja picó mi dedo y se hinchó.
  • Sur mia kruro aperis ŝvel(aĵ)o. / Sobre mi pierna apareció una hinchazón
  • Finfine la fingro malŝvelis. / Finalmente el dedo se deshinchó.
  2. Pligrandiĝi en ia rilato: / Aumentar en alguna relación
  • La prezoj ŝvelis ĉi-jare. / Los precios aumentaron este año.
  • La urbanoj estas malkontentaj pri ŝvelaj vivkostoj. / Los citadinos están descontentos por los abultados costos de vida.
  • Mi esperas, ke ŝvel(ad)o de prezoj ne longe daŭros. / Espero que el abultamiento de los precios no dure mucho tiempo.
  • La instruistino ŝveligis la liston de lernindaj vortoj. / La profesora abultó la lista de las palabras que se deben aprender.

  KONCENTRI ( concentrar, reunir)

  1. Kunigi dense ĉirkaŭ komuna centro / Reunir densamente alrededor de un centro común
  • Se ni koncentros niajn klopodojn, ni povos ion atingi/ Si concentramos nuestros esfuerzos, alcanzaremos algo.
  • Dum la milito milionoj mortis en la koncentrejoj. / Durante la guerra millones murieron en los campos de concentración.
  • Vi malhelpas min serioze koncentriĝi. / Tú no ayudas a concentrarme seriamente.
  • Laŭ iuj fakuloj ne indas nun malkoncentri kapitalon. / Según algunos especialistas no se merece ahora dispersar el capital.
  2. Pliigi la kvanton de solvita substanco en solvanto, aŭ per aldono de tiu substanco aŭ per forigo de parto de la solvanto / Aumentar la cantidad de sustancia disuelta, ya por la adición de esa sustancia, ya por disminución de parte del solvente.
  • Estu atenta kun la koncentrita acido./ Estad atento con el concentrado de ácido
  • Pro la grandega koncentrado en la sango la viruso povas disvastiĝi per malbone sterilizitaj medicinaj injektiloj. / A causa de la inmensa concentración en la sangre el virus puede difundirse por medio de inyecciones médicas mal esterilizadas.

  sábado, 31 de octubre de 2009

  ĈIFI ( arrugar, estrujar, ajar)

  Difekti ion per kunpremo kaj fari multajn senordajn faldojn / Destrozar algo por medio de compresión y hacer muchos dobleces desordenados.
  • Ŝi ĉifis lian leteron kaj forĵetis ĝin / Ella arrugó la carta de él y la lanzó.
  • La verkisto nur ĉifadis la paperon - li ne sukcesis elpensi ion interesan. / El autor sólo arrugó el papel - no logró pensar algo interesante.
  • Ordigu vian ĉifitan liton! / Ordena tu arrugada cama!!!
  • Silko estas neĉifebla. / La seda es inarrugable.

  ZUMI ( zumbar, ronronear, canturrear)

  Aŭdigi kontinuan, malakutan kaj obtuzan bruon, se paroli pri: / Hacer escuchar un ruido continuo, grave y obtuso, si se hable de:

  1. insektoj, kies flugado faras zo-sonon: / insectos cuyo vuelo hace un sonido zzzzzzzz.
  • Ekstere zumas abeloj. / Afuera zumban abejas.
  • Mi ege ne ŝatas la zumadon de muŝoj. / A mi me desagradan mucho el zumbido de las moscas.
  • Subite mi ekaŭdis zuman sonon. / De repente comencé a escuchar un zumbido.
  2. persono murmuranta aŭ kantanta kun preskaŭ fermita buŝo/ una persona murmurando o cantando con la boca casi cerrada.
  • Ŝi zumis iun kanton. / Ella canturreaba algún canto.
  3. konfuza bruo: / un ruido confuso
  • En la restoracio neniu zumas. / En el restorán nadie canturrea.
  • Ŝia edzo foriris - lin nervozigis zumado de la virinaj langoj. / El esposo de ella se fué - le ponían nervioso el ronronear de las lenguas femeninas.

  KLAĈI ( murmurar, chismear, decir pelambres)

  Babiladi disportante aŭ ripetante malicaĵojn / Charlar dispersando o repitiendo cosas malintencionadas
  • Tiuj virinoj nur trinkas kafon kaj klaĉas. / Esas mujeres solo toman café y murmuran.
  • Mi aŭdis klaĉojn pri vi. / Escuché pelambres sobre tí.
  • Iuj viroj ankaŭ estas klaĉemaj. / Algunos hombres también son chismosos.
  • Klaĉistinoj estas virinoj, kiuj ŝatas klaĉadi. / Chismosas son mujeres que gustan de murmurar.

  VIŜI ( limpiar frotando, secar, fregar )

  1. Purigi objekton, frotante ĝin per io, kio forigas polvon aŭ malsekecon / Limpiar un objeto frotándolo con algo que saque el polvo o la humedad
  • Mi viŝis la tablon post la tagmanĝo. / Limpié la mesa después del almuerzo
  • Li deviŝis ŝviton de sia frunto kaj daŭre laboris. / Él secó el sudor de su frente y continuó trabajando.
  • Manviŝilon vi trovos en la banĉambro. / El secamanos lo encontrarás en la sala de baño
  2. Forigi malpuraĵon de objekto per frotado / Eliminar impuresas de un objeto frotándolo.
  • Necesas viŝi polvon de la tablo / Es necesario limpir el polvo de la mesa.
  • Ne sufiĉas nur unu viŝo por purigi ĝin. /No es suficiente solo una fregada para limpiarlo.
  • La viŝado daŭris eĉ kelkajn horojn./ La limpieza duró incluso algunas horas.
  • Forviŝu la skribaĵojn de la tabulo, mi petas. / Limpia lo escrito en el pizarrón, por favor.
  • Tiu honto nenian elviŝiĝos. / Esa vergüenza nada la borrará.

  viernes, 23 de octubre de 2009

  TEGI ( recubrir, revestir, enfundar, forrar )

  1. Kovri ĉiuflanke per tuko speciale destinata kaj alĝustigita por tio / Cubrir por todos lados con una tela especialmente destinada y ajustada para eso
  • Ni tegis malnovmodajn meblojn per modernaj kovriloj. / Forramos unos muebles anticuados con cubiertas modernas.
  • Dum nia foresto mebloj estis kovritaj per kontraŭpolvaj tegoj. / Durante nuestra ausencia los muebles fueron cubierto con telas antipolvo.
  • Kiam ni revenis ni maltegis la meblojn. / Cuando volvimos desenfundamos los muebles
  2. Daŭre kovri ion per io tiamaniere, ke la kovraĵo formas tuton kun la kovritaĵo kaj estas parto de ĝi / Cubrir durante mucho tiempo algo con algo de modo que el cobertor forme un todo con lo cubierto y sea parte de él.
  • Oni tegis la murojn de la hotelo interne per oro. / Se recubrió internamente los muros del hotel con oro.
  • Mia ĉambro plibeliĝis post la tegado de ĝiaj muroj per tapeto. / Mi pieza se enbelleció después de revestir sus muros con papel tapiz.
  • Li deprenis la tegaĵon de la kablo. / Él sacó el revestimiento del cable

  ŜMACI ( besar o comer con ruido )

  Fari bruon de suĉado / hacer ruido de succión o chupar
  • Ne ŝmacu per la lipoj, ĉar tio ne estas ĝentila. / no hagas ruidos con los labios, porque no es agradable
  • En la ĉambro aŭdeblis ŝmacado de buŝoj, kiuj manĝis kun granda apetito. / En el cuarto se escuchava ruido de bocas, que comían con gran apetito
  • La koto ŝmacis (klakis kiel ŝmaco) sub la piedoj. / El barro sonaba ( golpeaba con ruido) bajo los pies.

  lunes, 28 de septiembre de 2009

  PLEDI ( alegar, abogar )

  Paroli antaŭ juĝisto por defendi sian propran aferon aŭ tiun de sia kliento / Hablar ante un juez para defender su propia causa o aquella de su cliente
  • Mi ne sukcesis trovi advokaton por pledi. / No logré encontrar un abogado para alegar
  • Gravaj argumentoj pledas por la ĝenerala akcepto de Esperanto kiel internacia lingvo. / Unos argumentos importantes abogan por la aceptación general del Esperanto como lengua internacional
  • Lia pledo ne estis konvinka kaj la juĝisto decidis lin puni. / Su alegato no fue convinsente y el juez decidió castigarlo.
  • Ĉu vi povus okupiĝi pri la pledado? / ¿Puedes ocuparte del alegato?

  PLENDI ( quejarse )

  1. Esprimi per vortoj sian doloron, ĉagrenon / Expresar con palabras su dolor, enojo o disgusto
  • La infano plendis pro doloro. / El niño se quejaba por el dolor
  • De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro. / De quejas y llantos no se hace el dolor
  • Ŝi rigardis al mi plende. / Ella me miraba quejosamente
  • Mi ĉion suferas neplendante. / Todo lo sufro sin quejarme
  2. Esprimi per vortoj, ke oni estas malkontenta pri io aŭ iu: / Expresar con palabras que se está descontento por algo o alguien
  • Ŝi plendis, ke vi batas ŝin! / Ella se quejó que tu la golpeabas
  • Se neniu plendas, neniu defendas. / Si nadie se queja, nadie defiende.
  • Senfara plendo ne estas defendo. / Una queja sin hechos no es una defensa.
  • La plendito silentis kaj neniel povis pravigi siajn agojn. / El quejoso se calló y de ninguna manera pudo justificar sus hechos.

  KRUDA ( crudo, basto, tosco)

  1. Tia, kia la naturo ĝin produktis; konservanta ĝian primitivan staton; neprilaborita, nepreparita, nekulturita / Así como la naturaleza lo produjo; conservando su primitivo estado; sin elaborar, no preparado, no cultivado:
  • Ne eblas manĝi la viandon, ĉar ĝi ankoraŭ estas kruda./ No es posible comer la carne, porque está cruda
  • Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo./ Desnudo y crudo, sin brocha en el bolsillo.
  • Mi preparis krudaĵojn (nekuiritajn fruktojn/legomojn). / Preparé una comida cruda ( frutas no cocidas / legumbres)
  2. Forte kaj malagrable impresanta la sentumojn pro neperfekta laboriteco aŭ pro ne sufiĉa harmonio; malmilda, neharmonia, maldelikata: / Impresiando fuerte y desagradablemente los sentidos por la imperfecta laboriosidad o por insuficiente armonia; dura, inarmómico, no delicado
  • Mi ne pardonos ŝin - ŝi diris al mi krudajn vortojn. / No la perdonaré - ella me dijo nas palabras toscas
  • Li batadis ĉiujn malsaĝaĵojn kaj krudaĵojn de la popolo. / Él golpeaba todas las imprudencias y brutalidades del pueblo
  • Mi sentis krudecon en lia voĉo. / Sentí la crudeza de su voz
  3. Dolorige impresanta la sentumojn, pro bruta fortego aŭ sovaĝa intenseco; pene tolerebla, malmildega: / Impresionando dolorosamente los sentidos por una fuerza brutal o intensidad salvaje; tolerable esforzadamente
  • Mi sidis hejme, ĉar estis kruda vintra tago. / Me senté en casa, porque era un crudo día de invierno
  • Li ĉion krude rompis. / Él rompió todo toscamente.
  4. Ne mildigita de civilizita kulturo; brute instinkta; malklera, malĝentilega, vulgaranima: / No suavizado por una cultura civilizada; brutalmente instintiva; estúpida, poco gentil, de ánimo vulgar
  • Via kruda karaktero ne helpos vin en la vivo! / Tu caracter tosco no te ayudará en la vida
  • Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos. / Si a un tosco algo acaricias, el se permitirá todo.
  • Li tre ŝanĝiĝis - nun li estas malkruda. / Él cambió mucho - ahora es es ya no es tosco

  lunes, 21 de septiembre de 2009

  KONSIDERI (considerar)

  1. Atente esplori objekton aŭ ideon laŭ ĉiuj ĝiaj detaloj / explorar atentamente un objeto o idea según todos sus detalles.
  • Malpli esperu, pli konsideru. / Espera menos, considera más
  • Longa konsidero savas de sufero. / Una larga consideración salva de sufrir
  • Vi havis multe da tempo por konsiderado de ĉi tiu afero. / Tuviste mucho tiempo para considerar este asunto.
  • Tio estas konsiderinda argumento. / Eso es un argumento digno de considerarse.
  • Viaj vortoj estas senkonsideraj (senpripensaj)! / Tus palabras son desconsideradaj.
  2. Zorge atenti ion, kiel motivon decidigan por la ago: / Cuidadosamente poner atención en algo, como motivo decisivo de la acción.
  • La edzo devas konsideri la bezonojn de sia edzino. / El esposo debe considerar las necesidades de su esposa.
  • Mia patrino montris konsideron al ĉiuj. / Mi madre mostró consideración a todos.
  • Li foriris, ne konsiderante la doloron de siaj gepatroj. / El se fue sin considerar el dolor de sus padres.
  • Konsidere la zorgojn, mi ne povis pensi pri la manĝo. / Considerando los cuidados, no pude pensar en la comida.
  3. Atribui al iu aŭ io ian econ; rigardi kiel; opinii, taksi: / atribuir a alguien o algo alguna cualidad; mirar como; opinar, valorar, tasar:
  • Mi ĉiam konsideris ŝin kiel amikinon. / Yo siempre la consideré como amiga.

  miércoles, 16 de septiembre de 2009

  VAKI ( estar vacante o libre )

  Esti ne okupita, se paroli pri loko, ofico ktp / No estar ocupado, si se habla de un lugar, oficio, etc
  • Pardonu, ĉu tiu ĉi seĝo vakas? / Perdón, está vacio este asiento?
  • Komputilado okupas miajn vakajn horojn. / La computación ocupa mis horas libres.
  • Li kondukis min al vakanta spaco antaŭ la statuo. / Él me condujo al espacio vacio delante de la estatua
  • Mi informis ĉiujn pri la vakanteco de tiuj postenoj. / Informé a todos sobre los puestos vacantes
  • Ni devos vakigi la apartamenton venontan semajnon. / Debemos vaciar el apartamento la próxima semana.

  AVIZO (aviso)

  1. Afiŝeto, etiketo, slipeto ks, sciiganta al la publiko utilan informon aŭ instrukciojn / Pequeño afiche, etiqueta, fichero y otros, que comunica al público una información útil o instrucciones
  • Tralegu la avizon antaŭ ol ekuzi medikamentojn. / Lee completamente el aviso antes que comiences a usar el medicamento.
  • Gasto sen avizo estas agrabla surprizo. / Huesped sin aviso, es una sorpresa agradable.
  • Oni avizis min, ke mi devos forlasi mian postenon. / Se me avisó que tendré que dejar mi puesto.
  2. Korespondaĵo, per kiu oni sciigas al iu, ke lia sendaĵo atingis la celon / Correspondencia por la cual se comunica a alguien que su envío llegó a destino.
  • Tio estas la avizo pri ricevo de rekomendita letero./ Eso es un aviso de recepción de una carta certificada.

  domingo, 9 de agosto de 2009

  ŜPINI ( hilar)

  1. Kuntordi kanabon, linon aŭ alian fibraĵon por formi fadenojn / torcer cáñamo, lino, u otras fibras para formar hilos
  • Vintre virinoj sidis kaj ŝpinis. / En invierno la mujeres se sientan e hilan
  • Unue ni forigis ĉiujn ŝpinaĵojn en tiu malnova domo. / Primero sacamos todos los hilados en esa antigua casa
  • La ŝpinitaĵon ni eksportas al aliaj landoj. / Los hilados los exportamos a otros paises
  • Ni amuziĝis kaj manĝis sukerŝpinaĵojn. / Nos entretuvimos y comimos dulces de hilos de azúcar
  2. Zorge kaj malrapide kombini: /Combinar lenta y cuidadosamente
  • Kiujn planojn vi ŝpinas en via kapo? / Qué planes estás tejiendo en tu cabeza?
  • Ŝpinado de aeraj fantazioj estas malutila okupo. / Tejer fantasías en el aire es una ocupación inútil
  • El tiuj vortoj ŝpiniĝis la vico da revoj. / De tales palabras se tejieron un montón de sueños

  MULDI ( moldear, vaciar)

  Fari objekton, figuron, fluigante moligitan mason en ujon, kiu havas la deziratan formon / Hacer un objeto, figura, derramando una masa líquida en un contenedor que tiene la forma deseada.
  • Ili muldis la vizaĝon per gipso. / Ellos moldearon el rosto con yeso
  • Tie estas priskribita la muldado de mezepoka statuo. / Ahí estaba descrito el moldeado de la estatua de la época media
  • En nia urbo estas muzeo de muldaĵoj el historiaj monumentoj. / En nuestra ciudad hay un museo de moldes de monumentos históricos
  • Tiu muldilo (ujo, en kiun oni enpremas la muldan materialon), estas farita el argilo. / Ese molde ( contenedor en el cual apreta el material a moldear), está hecho de arcilla.
  • La statuo jam estas elmuldigita (elprenita el la muldilo.) ( La estatua ya está sacada del molde.

  sábado, 25 de julio de 2009

  VINDI ( vendar, envolver, fajar bebés)

  1. Ĉirkaŭvolvi suĉinfanon per tuko / Envolver a un bebe de pecho con un paño
  • Nuntempe oni jam ne vindas la bebojn. / Actualmente ya no se envuelven a los bebés
  • Kiam mi naskiĝis, oni vindis min per vindaĵoj (vindotuko). / Cuando nací, me fajaron con vendas.
  • Mi kuŝigis la bebon sur la vindotablon. / Acosté al bebé sobre la mesa de mudar
  2. Ĉirkaŭvolvi korpoparton por kuraci, senmovigi, senfunkciigi aŭ protekti ĝin / Envolver una parte del cuerpo para curar, inmovilizar, dejar sin función o protegerla.
  • Ŝi vindis lian vunditan brakon. / Ella vendó su brazo herido
  • Mi ĉiam havas vindon por vundoj kun mi. / Siempre tengo un vendaje para heridas conmigo
  3. Senmovige ĉirkaŭvolvi: / Envorver para inmovilizar
  • La mortinto estis vindita per morta tolaĵo. / El muerto fue envuelto por mortajas
  • Ŝia robo vindiĝis ĉirkaŭ ŝiaj belaj kruroj. / Su vestido se envolvió alrededor de sus bellas piernas
  • Ni sukcesis elvindiĝi el tiuj implikaĵoj. / Logramos zafarnos de tales implicaciones

  TUMULTO ( tumulto)

  Konfuza malorda kaj brua malkvietiĝo de homamaso/ Confuso, desordenado y bulliciosa intranquilidad de una masa humana

  • Tumulto en grandaj urboj ne estas novaĵo. / Un tumulto en las grandes ciudades no es una noticia
  • Mia bebo ne povas ekdormi pro tia tumulta amaso da homoj. / Mi bebé no puede empezar a dormir por tal tumultuosa cantidad de hombres
  • Kial ili tumultas? / Porqué ellos hacen tumulto?
  • Miaj tumultemaj infanoj tre lacigas min. / Mis niños tumultuosos me cansan
  • Nia komunumo tumultiĝis - ĉiuj estis malkontentaj. / Nuestra comunidad es un tumulto - todos están descontentos

  KONCERNI ( consernir, incumbir, competer)

  Esti la afero de iu, la temo de io; aparte tuŝi, interesi iun aŭ ion/ Ser asunto de alguien, el tema de algo; aparte tocar, interesar a alguien o a algo

  • Tio ne koncernas vin (ne estas via afero)! / Eso no te concierne ( no es tu asunto)!
  • Ĉi tiu leĝo koncernas universitatojn. / Esta ley incumbe a las universidades
  • Mi nenion diris, ĉar mi ne sentis min koncernata. / No dije nada, porque no me incumbía
  • Organizante la seminarion ni interkonsentos kun koncernaj organizoj. / Organizando el seminario, nos pondremos de acuerdo con las organizaciones competentes.
  • La instruistino skribis al mi koncerne miajn studojn / La profesora me escribió en relación a mis estudios.-

  domingo, 12 de julio de 2009

  DISTINGI ( distinguir )

  1. Rimarki diferencon inter objektoj, personoj aŭ ideoj/ marcar diferencia entre objetos, personas o ideas
  • Kiel mi povus distingi veron de malvero? / Cómo podría distinguir la verdad de la mentira?
  • La morto ne distingas, ĉiujn egale atingas. / La muerte no distingue, alcanza a todos.
  • La diferenco inter ĝemeloj ofte estas apenaŭ distingebla. / La diferencia entre los gemelos a menudo es apenas distingible.
  • Nia hotelo oferas distingindajn servojn. / Nuestro hotel ofrece servicios distinguidos
  • Ili mortigis ĉiujn sendistinge. / Ellos asesinaron a todos sin distinción
  2. Klare, precize, nete percepti/ Percibir clara, precisa y netamente
  • Pro la nebulo ni ne distingis la detalojn de la pejzaĝo./ Por la neblina no distinguimos los detalles del paisaje.
  • La domo nete distingiĝas sur la monto./ La casa se distingue netamente sobre el monte
  3. Esti marko, karakterizaĵo, per kiu oni povas ne intermiksi aferojn/ Ser una marca, característica por la cual no se puede mesclar los asuntos
  • La beleco ŝin tre distingas. / La belleza la distingue a ella
  • Bunta felo estis ĝia ĝenerala distinga signo./ Un pellejo atractivo era su signo distintivo general.
  • Ŝiaj vestoj distingigis ŝin inter ĉiuj amikinoj. / Sus vestidos la distinguían entre todas su amigas
  • Klareco estas la distingilo de bona stilo. / La claridad es el instrumento distintivo de un buen estilo
  • La distingiĝa eco de Esperanto estas ĝia fleksebleco. / La cualidad distintiva de Esperanto es su flexibilidad

  OSTAĜO ( rehen, secuestro)

  Homo tenata mallibera, eventuale vivminacata, kontraŭ kio la kaptanto postulas propran sekurecon aŭ elaĉetan monon / hombre mantenido en detención, eventualmente amenazado de muerte, por quien el captor exige propia seguridad o rescate
  • Ni devas kolekti multe da mono, por ke la ostaĝoj ne estu mortigitaj. / Debemos recolectar mucho dinero para que los rehenes no sean asesinados
  • Li ostaĝis, sed sukcesis forkuri. / Estuvo secuestrado, pero logró escaparse.
  • La teroristoj ostaĝigis instruistinon kaj dudek lernantojn. / Los terroristas secuestraron a una profesora y 20 escolares.

  viernes, 26 de junio de 2009

  ROSO ( rocío, relente)

  Etaj gutoj de vaporo, kiuj dum nokto fluidiĝas sur la vegetaĵojn aŭ sur la teron / Pequeñas gotas de vapor que se fluidifican en la noche sobre los vegetales o sobre la tierra.
  • Ili estas tiel similaj unu al la alia, kiel du gutoj da roso. / Ellos son tan similares uno al otro, como dos gotas de rocío.
  • Ĉi nokte rosas. / Esta noches hay rocío
  • Estis tiom varmege, ke ni eĉ kolektis ĉiun roseron por trinki. / Estuvo tan caluroso, que hasta juntamos todas las gotas de rocío para beber.
  • La fenestrovitroj de la kuirejo estas kovritaj de rosumo / Los vidrios de la ventana de la cocina están cubiertas de rocío.

  KOMPROMITI (compremeter, arriesgar)

  Meti en danĝeron ies reputacion, honoron / Poner en peligro la reputación u honor de alguien
  • La skandalo kompromitis ne nur la prezidenton. / El escándalo comprometió no solo al presidente.
  • La ministro denove estas en kompromita situacio./ El ministro denuevo estña en una situación comprometedora.
  • Ĉiuj gazetoj skribis pri li kaj kompromitanta klientino./ Todas las revistas escriben sobre el y la clienta comprometedora
  • La kompromitado de la prezidento estis projektita. / El compromiso del presidente estaba proyectado
  • Feliĉe ŝi liberigis min de kompromitiĝo. / Felizmente ella me liberó del compromiso.

  FRAPI (golpear, percutir, sorprender, chocar )

  1. Ektuŝi per rapida movo de mano; bati / Tocar suavemente por un movimiento rápido de la mano; golpear :
  • Tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas. / El sastre golpea la mesa, de inmediato una tijera suena.
  • Ne doloras frapo sur fremda kapo. / No duele el golpe en cabeza ajena.
  • Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan. / Hasta una pequeña gota, constantemente golpeando, perfora el monte de granito.
  • Kunfrapiĝo de tiuj aŭtoj estis terura! /
  2. Bati produktante mallongan sonon / Golpear produciendo un sonido breve :
  • Kiu frapas, al tiu oni malfermas. / Al que golpea, a ese se le cierra.
  • Necesas malfermi la pordon - mi aŭdis frapojn. / Hay que abrir la puerta - oí unos golpes.
  • Ĉesu frapadi per la dentoj! / Deja de chocar los dientes!!!
  • Kie estas la frapilo de la pordo? / Dónde está el golpeador de la puerta?
  • Dancante ili laŭte piedfrapadis la plankon. / Bailando, ellos golpean fuertemente con los pies el suelo.
  3. Atingi la sensojn per ia subita impreso / Alcanzar los sentidos por medio de una impresión súbita.
  • Ĉu tiu viro frapis vian atenton? / Acaso ese hombre llamó tu atención?
  • Ŝia robo estas okulfrapanta. / Su vestido es chocante a los ojos.

  4. Atingi per malsano, malbonaĵo, vundo, morto:

  Ŝi estis frapita de blindeco.
  La artisto estis prifrapita (mokita per vundaj frapoj).
  Li rapide saniĝis post sunfrapo.
  Ŝi estis kolera kaj donis al li vangofrapojn.

  LEZI (lesionar )

  1. Kaŭzi patologian difekton aŭ ŝanĝon en organo / Causar un defecto patológico o cambio en un órgano
  • Skarlatino ofte lezas iun organon. / La escarlatina a menudo lesiona algún órgano.
  • Mi falis de ŝtuparo kaj okazis lezo de mia vertebraro. / Me caí de la escalera y ocurrió una lesión en mis vértebras
  • Unu el fakoj de kirurgio estas leza kirurgio./ Una de las áreas de la cirugía es la cirugía de lesiones
  2. Kaŭzi damaĝon / Causar daño
  • Neologismoj tute ne lezas la strukturon de la lingvo. / Los Neologismos no lesionan absolutamente la estructura de la lengua.
  • Mi akuzos ilin pri plagiato kaj lezo de kopirajto. / Los acusaré de plagio y dañar el derecho de autor.

  martes, 9 de junio de 2009

  VENĜI (vengar)

  1. Havigi al iu kompenson por suferita malbono, kies farinton oni punas per egalvalora puno: / dar a alguien compensación por un mal sufrido, cuyo autor se castiga con una pena similar.
  • Mi neniam venĝus alian homon - mi ne estas venĝema. / Nunca me vengaría de otro hombre, no soy vengador
  • Mi ne pardonos lin kaj faros venĝon. / No le perdonaré y me vengaré
  • Ŝi foriris kun venĝa rido. / Ella se fue con una sonrisa de venganza
  • Mi sentas, ke mi estos venĝita. / Siento que seré vengado.
  2. Kompensi suferitan malbonon, punante la farinton per egalvalora puno: / Compensar por un mal sufrido, castigando al infractor con igual castigo: 
  • Mi venĝos al li la morton de miaj gepatroj! / Vengaré con él la muerte de mis padres
  • Tio estas mia venĝa bato al vi! / Este es mi golpe de venganza contigo
  • Li venĝas nur por satigi sian venĝemon. / él se venga solo para satisfacer su sed de venganza
  3. Fari malbonon por kompensi suferitaĵon: / Hacer un mal para compensar un sufrimiento:
  • Li terure venĝis al mi / él se vengó terriblemente conmigo
  • Venĝado estas lia metio. / La venganza es su oficio
  • Ĉu vi vidis la filmon "Venĝanto"? / Viste el film "El Vengador"?

  KONSOLI ( consolar )

  1. Mildigi ies ĉagrenon, bedaŭron, doloron kaj reesperigi lin per afablaj kuraĝigaj paroloj / Suavizar la molestia, la lastima, el dolor y darle esperanza por medio de palabras amables y de animo
  • La vidvino ploris kaj ĉiuj konsolis ŝin. / La viuda lloraba y todos le consolaban.
  • Li ne volis akcepti miajn konsolojn. / El no quizo aceptar mi consuelo.
  • Nekonsolebla estas ŝia edzo / El esposo de ella está inconsolable.
  2. Malakrigi, mildigi ies doloron aŭ bedaŭron:/ Disminuir, suavizar el dolor o pesar de alguien:
  • Min konsolas nur lia ĉeesto. / Me consuela sólo su estadía 
  • Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas. / Se aconseja y consuela, pero ayudar no quiere
  • Restas nek konsilo, nek konsolo. / Queda ni consejo ni consuelo
  • Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola. / Se consuela al miserable, si no está solo.
  • Ĉiuj timas senkonsolan maljunecon. / Todos temen una vejez sin consuelo.

  VENENO

  Malutila substanco, tute aŭ parte detruanta la funkciojn de la vivo / sustancia inútil, absoluta o parcialmente destructora de las funciones de la vida:
  • Fosforo estas mortiga veneno. / El fósforo es un veneno mortal
  • Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno. / Un vaso lleno de vino, pero con una gota de veneno.
  • Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu. / Toma nuevamente el regalo, y mi vida no envenenes.
  • Kuradi kiel venenita muso. / Correr como mosca envenenada
  • Ĉi tiuj fungoj estas venenaj. / Estos hongos son venenosos
  • Veneniĝo estas tre malagrabla stato. / Envenenarse es un estado muy desagradable
  • Neniu veneno povas mortigi min - mi estas venenimuna. / Ningún veneno puede matarme - soy inmune al veneno
  • Li povas morti, ĉar ni ne havas kontraŭvenenon. / Él puede morir porque no tiene el antídoto.

  OBSERVI (observar, cumplir las leyes )

  1. Rigardi kun daŭra atento por esplori / Mirar con atención duradera para explorar
  • En observejo ni observas la astrojn. / En el observatorio observamos los astros.
  • La sciencoj estas bazitaj sur la observo. / Las ciencias están basadas sobre la observación
  • Ŝi observadas min (severe gardas sub sia rigardo). / Ella me observa ( severamente bajo su mirada) 
  • Li kaŝobservis la virinon. / Él observa ocultamente a la mujer
  2. Ĝuste fari tion, kion ordonas leĝo, regulo ktp; ekzakte obei: / Justamente hacer aquello que la ley ordena, regula, etc; obedecer exactamente: 
  • Observu iliajn ordonojn. / Obedece sus órdenes
  • Ni devas prizorgi la severan observadon de la regularo. / Debemos cuidar el severo cumplimiento de las reglas.
  • Vi estos punita, se vi malobservos leĝojn. / Serás castigado si no obedeces las leyes
  • Mi estas sendependa kaj neniu observigos al mi tiujn regulojn. / Soy independiente y nadie me hará obedecer esas reglas.

  domingo, 17 de mayo de 2009

  INFUZI (infundir, hacer una infusión )

  Verŝi bolantan akvon aŭ fluaĵon sur ian substancon, por ke tiu fluaĵo prenu la esencajn sukojn el tiu substanco / vertir agua hirviendo o un fuido sobre alguna sustancia, para que ese fluído tome las esencias de esa sustancia
  • Infuzu la kafon, mi petas. / moja el café, por favor
  • Infuzitaj kamomiloj malgrandigas ŝvelon. / la infusión de manzanilla disminuye la hinchazón
  • Ĉu la teo jam infuziĝis? / Acaso el té ya está en infusión ?
  • Infuzado de verda teo ne estas simpla. / La infusión de té verde no es simple
  • Ĉu vi ŝatas infuzaĵon de mento? / Deseas infusión de menta?

  REPUDII (

  Leĝkonforme eksigi sian edzinon aŭ edzon per siaflanka decido / En conformidad a la ley rechazar a su esposa o esposo por su propia decisión
  • Ŝi decidis repudii sian edzon pro lia perforto. / Ella decidió repudiar a su esposo a causa de su violencia
  • Repudiinte sian edzinon, li komencis multe drinki. / Habiendo repudiado a su esposa, comenzó a beber mucho.
  • La repudio ne estas sola formo de eksedziĝo. / La repudiación no es la única forma de divorciarse.

  KONCEDI ( conceder )

  Post hezito aŭ dubiĝo konsenti pri la ebleco de io / Después de dudar consentir en la posibilidad de algo
  • La advokato devis koncedi, ke li malgajnis. / El abogado debió conceder, que él perdió.
  • Mi bedaŭras, ke vi ne koncedis pli frue. / Lamento, que no concediste antes.
  • Min mirigis ŝia koncedo. / Me asombró su concesión.
  • Mi kredas, ke lia koncedo estas nur ŝajna. / Creo que su concesión es sólo aparente.

  domingo, 3 de mayo de 2009

  FRIPONO ( pillo, bribón, bellaco, granuja )

  Tiu, kiu lerte trompas, ruze ŝtelas / aquél que inteligentemente engaña, astutamente roba
  • Friponoj ŝtelis de mi la ringon. / Uno pillos me robaron el anillo
  • Kia fripono, tia bastono. / De tal pillo, tal palo
  • Li ofte friponis en sia firmao. / Él amenudo era un pillo en su firma
  • Kiu estas kunfripono de tiu ĉi friponaĵo? / Quién es cómplice de esta bellaquería?
  • Ili mem trompas kaj prifriponas la popolon. / Ellos mismo engañan y hacen bellaquerías al pueblo
  • La friponeto ĉiam petolas. / El pilluelo siempre loquea

  TROTI ( trotar )

  1. Kuri en aparta maniero kun rapideco meza inter paŝado kaj galopo / correr en una manera especial con una velocidad intermedia entre caminar y galopar
  • Ĉevaloj trotis tra la herbejo. / Los caballos trotaron por la pradera
  • Ne juĝu la ĉevalon laŭ ĝia trotado. / No juzgues el caballo por su trote
  • La rajdanto trotigis la ĉevalon. / El cabalgante hizo trotar al caballo
  2. Rapide marŝi per mallongaj paŝoj: / Caminar rápidamente con pasos cortos
  • Ŝi gaje trotis al la rendevuo kun sia koramiko. / Ella alegremente trotó al encuentro con su novio
  • La knabo piediris per la trotilo. / El muchacho caminó a pie por la trotadora

  domingo, 5 de abril de 2009

  ĈIKANI ( disputar, criticar, zaherir)

  1. Intence fari al iu malpravajn ĝenojn, malagrablaĵojn, malhelpojn / Intencionalmente hacer algunas molestias injustas, desagradables, que no ayudan.
  • Mia najbaro ĉiam ĉikanas min. / Mi vecino siempre me critica
  • Min lacigis la senfinaj ĉikanoj de tiu fiulo. / Me cansan las críticas sin fin de ese tipo.
  • Neniu ŝatas ĉikanantojn. / A nadie le gustan los críticos
  • Bone eduku viajn infanojn por ke ili ne estu ĉikanemaj. / Educa bien a tus hijos para que ellos no sean criticones.
  2. Tro subtile kritikaĉi, pedante disputadi: / Demasidado sutilmente criticar despectivamente, disputar pedantemente.
  • La advokato ĉikanis la evidentan akuzon. / El abogado criticó la evidente acusación.
  • Viaj ĉikanoj ne helpis, ĉar vi estis malprava. / Tus críticas no ayudaron, porque estabas equivocado.

  PROVIZI (abastecer, proveer)

  1. Fari, ke iu aŭ io ricevu en pli-malpli granda kvanto ion bezonatan / Hacer que alguien o algo reciba en más o menos gran cantidad algo necesario
  • Mia edzo provizas min je ĉio necesa. / Mi marido me provee de todo lo necesario
  • Observu, ĉu sufiĉos la provizo de trinkaĵoj. / Mira, si será suficiente la provisión de bebidas.
  • Por vojaĝo al Svedio mi proviziĝis je varmaj vestoj. / Por el viaje a Suecia me abastecí de ropa gruesa.
  • Ŝi facile enprovizas sciojn en sia memoro. / Ella fácilmente adquiere conocimientos en su memoria
  2. Almeti ion al objekto por ĝin kompletigi: / Colocar algo a un objeto para completarlo:
  • Ni devos provizi la ĉambron per mebloj. / Debemos abastecer la pieza con muebles
  • Komenciĝis provizado de nia domo per novaj fenestroj. / Comenzó el abastecimieto de nuestra casa con nuevas ventanas.
  • Ĉu vi havas provizan radon en via aŭto? / Tienes rueda de repuesto en tu auto?
  3. Prizorgi / ocuparse, preocuparse
  • Li provizas la bezonojn de sia filo. / Él se ocupa de las necesidades de su hijo.

  VUNDI (herir)

  1. Difekti vivan korpon per tranĉo, piko aŭ kontuzo: / Lesionar un cuerpo vivo por un corte, punsión o contusión
  • Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem. / Quien golpea a su esposa, ese se hiere a si mismo.
  • Tio estis vundeto, sed ne granda vundo. / Eso es una heridita, pero no una gran herida
  • Piki al iu la vundan lokon. / Picar a alguien en el lugar de la herida
  • Kiel bone, ke vi revenis senvunda! / Qué bien que hayas vuelto sin heridas!!
  • Vundebla estis nur la kalkano de Aĥilo. / Herible era solo el talón de Aquiles
  2. Suferigi ies animon aŭ koron per dolora frapo: / Hacer sufrir el alma o cuerpo de alguien por medio de un doloroso golpe
  • Ŝia perfido vundis lian koron. / Su traición hirió su corazón
  • Langa vundo plej profunda. / Una herida de la lengua más profunda
  • Li diris vundajn vortojn. / Él dijo palabras hirientes
  • Mi jam laciĝis de la vundado de mia koro. / Ya me cansé de que hieran mi corazón

  VARBI ( alistar, reclutar, hacer prosélitos)

  1. Fari per siaj instigoj, ke iu soldatiĝu: / hacer por medio de sus instigaciones, que alguien se haga soldado
  • Ili varbis mian fraton en la armeon. / Ellos reclutaron a mi hermano en el ejército
  • Ne ĉiuj varbitoj iĝas bonaj soldatoj. / No todos los reclutados se hacen buenos soldados
  2. Fari per siaj instigoj, ke iu aniĝu al grupo, partio, doktrino: / Hacer por medio de sus instigaciones, que alguien se una a un grupo, partido o doctrina:
  • Esperantistoj ŝatas varbi homojn al Esperanto. / Los esperantistas gustan de reclutar hombres para el Esperanto
  • Ni okupiĝas pri varbado de samideanoj. / Nos ocupamos de reclutar correligionarios

  domingo, 29 de marzo de 2009

  POSTULI (exigir )

  1. Severe peti ion pro sia rajto, aŭtoritato aŭ forto: / Pedir algo severamente, por derecho, autoridad o fuerza
  • Ŝi postulis sian parton de posedaĵo. / Ella exigió su parte de las posesiones
  • Kion Dio ne donis, perforte ne postulu. / Lo que Dios no dio, por la fuerza no exijas
  • Mi ne metas postulojn al miaj amikoj. / No pongo exigencias a mis amigos
  • Vi devas pagi nun - la pago estas tuj postulebla. / Ud. debe cancelar ahora - el pago es exigible de inmediato.
  • Li volas depostuli rajton vidi sian infanon. / El desea renunciar el derecho a ver a su niño.
  • Mi pruntis al ŝi la libron kaj repostulos ĝin. / Le presté el libro a ella, y lo volveré a exigir.
  2. Igi nepre necesa: / hacer algo indefectiblemente necesario
  • Tiu laboro postulos multe da tempo. / ese trabajo exigirá mucho tiempo.
  • La postuloj por tiu laboro estas tro grandaj. / las exigencias para ese trabajo son demasiado altas.

  MOKI ( burlarse, mofarse )

  Malŝate, ofende ridindigi iun aŭ ion: / a disgusto, ofensivamente ridiculizar a alguien o a algo
  • Homoj ofte mokas strangulojn. / Los hombres a menudo se burlan de los extraños
  • Ne moku riveron neatinginte la teron. / No se mofen del río que no llega a la tierra.
  • Ŝi parolis kun mi kun moka tono. / Ella habló conmigo en tono burlesco
  • Envia moko sukceson ne detruas. / La mofa envidiosa no destruye el éxito
  • Se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas. / Si la suerte te golpea, los burlones no faltan
  • Mi ŝatas moketi ĉiujn. / me gusta burlarme un poco de todos.
  • Ĉi tiuj vestoj estas mokindaj. / Estos vestifos son dignos de mofa
  • Li estas tre mokema. / El es muy burlesco

  PERFIDI ( traicionar)

  1. Mallojale forlasi iun kiu estas en danĝero; mallojale endanĝerigi aŭ malservi la interesojn de iu persono aŭ de grupo, al kiu oni apartenas, por profito de alia malamika persono aŭ grupo / Deslealmente dejar a alguien que estña en peligro; deslealmente poner en peligro o desobeder a los intereses de alguna persona o grupo, al cual se pertenece, en beneficio de otro grupo o persona enemiga
  • Ŝtelisto ŝteliston ne perfidas. / Un ladrón a otro ladrón no traiciona
  • Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas. / Se soporta la traición, pero se aborrece al traidor.
  • Ŝi estas perfida al sia estro. / Ella es traidora a su jefe
  2. Mallojale trompi ies konfidon; mallojale ĉesi esti fidela al iu: / Deslealmente engañar la confianza de alguien; deslealmente cesar de ser fiel a alguien
  • Li perfidis sian edzinon. / El traicionó a su esposa
  • Ĉe plej granda fido memoru pri perfido. / En la más grande confianza, recuerda sobre la traición
  • Ĉiuj krom mi sciis pri la perfidaĵo de mia edzino. / Todos excepto yo, sabían de la traición de mi esposa
  3. Malkaŝi, konatigi ion, kio devis resti sekreta: / Descubrir, hacer público algo, que debió permanecer secreto.
  • Vi perfidis mian sekreton! / Traicionaste mi secreto
  • Ne amikiĝu kun li, ĉar li estas perfidulo. / No te hagas amigo de él, porque es un traicionero

  sábado, 14 de marzo de 2009

  TONDRI ( tronar )

  Ege brui: / hacer mucho ruido

  • Post liaj spektakloj ĉiam tondras aplaŭdoj. / después de sus espectáculos siempre truenan los aplausos
  • Liaj vortoj ektondris el la buŝo kaj timigis min. / Sus palabras explotaron de su boca y me intimidaron
  • Mi ne volis paroli kun li post la tondro de tiaj vortoj.  / No quise hablar con él tras el tronar de esas palabras
  • La akvofalo estis tondra - ni ne povis aŭdi unu la alian.  / La cascada era estruendosa - no nos podíamos escuchar uno al otro
  • Mi ne povas ekdormi pro tondrado de la trajno. / No puedo comenzar a dormir por el tronar del tren
  • Kuru hejmen, ĉar la fulmotondro komenciĝas! / Corre a casa, porque los rayos y truenos comienzan

  TORENTO ( torrente )

  1.Monta rivero kun rapidega fluo kaj granda erozia povo: / río del monte con rápido flujo y gran poder de erosión 

  • Estos tre malfacile transpaŝi la torenton. / Será muy difícil traspasar el torrente
  • La rivero torentas okcidenten. / El río tiene su torrente al occidente

  2. Io, kio elfluas abunde kaj rapide: / algo que fluje abundante y rápidamente

  • Min trafluis torento da pensoj. / Me atravesó un torrente de pensamientos
  • Ŝian malĝojon sekvis torentaj larmoj. / A su tristeza siguó un torrente de lágrimas
  • Ekstere torente pluvas. / Al exterior llueve torrentosamente
  • Ŝin fortimigis la torenteco de liaj tuŝoj. / La intimidó el torrente de sus toques

  HONORI ( honrar )

  Trakti iun kun granda respekto; montri sian respekton aŭ estimon al iu per eksteraj signoj: / tratar a alguien con gran respeto; mostrar su respeto o estima a alguien mediante signos externos

  • Honoru viajn gepatrojn.  / honra a tus padres
  • Li estis honorita per titolo. / Él ha sido honrado por un título
  • Ne ekzistas honoro sen laboro. / No existe honor sin labor
  • Li estas honora membro de UEA. / Él es miembro honorario de UEA
  • Honore al kiu estas verkita la libro? / En honor a quién es escrito el libro?
  • Via konduto honorigis vin. / Tu conducta te honró
  • Lia familio estas honorinda. / Su familia es honorable
  • Senhonora virino ricevis malhonoran nomon. /Una mujer sin honor recibió un nombre deshonrador
  • Vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras. / Deshonramos al viviente, a muerto adoramos
  • Manko de oro ne estas malhonoro. / Falta de oro no es deshonor

  EFIMERA ( efímero,a)

  Unutaga, nedaŭra, rapide pasanta / de un día, no perdurable, que pasa rápido

  • Beleco de floroj estas efemera. / La belleza de lasflores es efímera
  • Mi ne ŝatas festojn pro ilia efemero. / No me gustan las fiestas por su efemeridad
  • Efemeroj (insektoj) vivas nur kelkajn horojn. / Efímeros ( insectos) viven solo algunas horas
  • Via boneco estas nur efemeraĵo. / Tu bondad es solo una cosa efímera.

  jueves, 12 de marzo de 2009

  NAŬZI ( dar nauceas, asquear )

  1. Kaŭzi vomemon / causar vómitos
  • Post tiu manĝo min naŭzis. / Después de esa comida me dio asco
  • Gravedaj virinoj ofte sentas naŭzojn. / Las mujeres embarazadas amenudo sienten náucea
  2. Kaŭzi senton de mallogo, abomeneto, tedego: / Causar sentimiento de inadecuación, abomenación y mucho tedio
  • Via grumblado jam naŭzas min. / Tus quejidos ya me asquean
  • Legante tion li sentas naŭzon. / Leyendo eso él siente náuceas
  • Tiu filmo estis tre naŭza. / Ese film es muy asqueroso
  • Estas naŭze fari tion. / Es asqueroso hacer eso

  PERCEPTO ( percepción)

  Scio, kiun ni akiras pri la ekstera mondo pere de niaj sensorganoj, aŭ pri ni mem pere de la konscio: / conocimiento que se adquiere sobre el mundo exterior por medio de nuestros órganos sensitivos, o sobre nosotros mismos por la consciencia
  • Via percepto de amo estas stranga. / tu percepción del amor es extraña
  • La libro montras, kiel la aŭtoro perceptas la mondon. / El libro muestra como el autor percibe el mundo
  • Tiu ŝanĝo estas apenaŭ perceptebla. / Ese cambio es apenas perceptible
  • Ŝia perceptado de koloroj estas malbona. / Su percepción de colores es mala

  domingo, 1 de marzo de 2009

  PIKI ( pinchar, picar, punzar )

  1. Pli malpli profunde enigi pinton en ion / hacer entrar la punta en algo, más o menos profundamente

  • La pikilo de la erinaco pikis al mi la fingron. / la púa del erizo me pinchó el dedo
  • Sur la planko estis najlo kaj mi pikiĝis je ĝi. / Sobre el suelo había un clavo y me pinché en él
  • Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton. / Si calientas serpientes, te enterrarán los dientes
  • Mi devos trapiki la orelojn por ke mi povu porti orelringojn. / Debo perforarme las orejas para que yo pueda llevar aros
  2. Malagrable kaj akre eksciti la sensojn / Excitar los sentidos en forma aguda y desagradable
  • Estis ege malvarme kaj la frosto pikis mian vizaĝon. / Estaba demasiado frío y el hielo punzaba mi rostro
  • Mi ne ŝatas la pikojn de arda suno. / No me agrada las pinchadas del sol ardiente
  • Kion mi faru pri ĉi tiu piketado en la piedoj?! / Qué hago acerca de este punceteo en mis pies?
  3. Koleretigi, inciti, vundeti: / enfurecerse, incitar, herir superficialmente
  • Al vi oni predikas, kaj nin oni pikas. / A ti se te predica, y a nosotros se nos pica
  • Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko. / Por una palabra punzante a menudo se pierde un amigo
  • Li estas pikema kaj ofte pike kun mi parolas. / El es punzante y a menudo punzantemente habla conmigo.
  4. Agrable kaj vigle eksciti la sentojn: / En forma agradable y entusiasta excitar los sentidos
  • La pipro iom pikis la langon. / La pimient algo pica en la lengua
  • Mi ŝatas liajn pikantajn ŝercojn. / Me gustan su chistes picantes

  PASIO ( pasión )

  1. Fervorega inklino al io; arda deziro / inclinación fervorosa a algo; deseo ardiente

  • Mia sola pasio estas kantado. / Mi única pasión es cantar
  • Malplaĉas nenio, se taksas pasio./ Nada disgusta, si la pasión vale
  • Li estas pasia ŝatanto de la kazino. / El es un fanático del casino
  • Ĉu tiu ludo ne pasiigos vin? / No te apasiona este juego?

  2. Arda kaj senbrida amo/ Un amor ardiente y desenfrenado

  • Ŝi ne kaŝis sian pasion al li. / ella no oculta su pasión por él
  • Mia pasia amo al li neniam finiĝos. / Mi amor pasional por el nunca terminará
  • Li tre pasie amis tiun knabinon. / Él amó apasionadamente a esa muchacha
  • Ŝi estis malvarma kaj senpasia. / Ella era fría y desapacionada.

  PINĈI ( pellizcar, pinchar, pinzar )

  Premi inter du fingroj aŭ inter du pecoj / apretar entre dos dedos o entre dos trozos

  • La patrino koleriĝis kaj pinĉis la orelon de sia infano. / la nadre de enojó y pellizcó la oreja de su niño
  • La kaprinoj pinĉis la herbon. / las cabras pincharon la hierba
  • Lia pinĉo estis dolora. / Su pellizco fue doloroso
  • Mi bezonas nur pinĉaĵon da salo por la salato. / Necesito solo una pisca de sal para la ensalada
  • Por forigi nebezonatajn haretojn oni uzas pinĉilojn / Para sacarse cabellos innecesarios se uzan pinzas

  martes, 24 de febrero de 2009

  KONDOLENCI ( dar condolencias )

  Esprimi al iu sian simpatian ĉagrenon pro ties malfeliĉo aŭ funebro: / Expresar a alguien su simpatia y preocupación por alguna infelicidad o fallecimiento
  • La tuta mondo kondolencis pro la morto de tiom multe da homoj. / Todo el mundo se conduele por la muerte de tantos hombres.
  • Pro la morto de via patrino akceptu mian sinceran kondolencon. / Por la muerte de tu madre acepta mis sinceras condolencias
  • Ŝia kondolenca vizito min iomete trankviligis. / Su visita de condolencias, me tranquilizó un poco

  DISPUTI ( disputar )

  1. Malpaci akre diskutante / discutir agria y poco pacíficamente:
  • Ne disputu kun mi - mi ja estas via patrino! / No disputes conmigo - si soy tu madre!!
  • Pli bone ne miksu vin en malpropran disputon. / Mejor no mezclarse en disputas ajenas.
  • Malmultaj ŝin ŝatas, ĉar ŝi estas disputema virino. / Pocos gustan de ella, porque es una mujer discutidora.
  • Ni interdisputis pri la poentoj. / Discutimos por los puntos.
  • Mia filo sendispute sekvas ĉiujn miajn ordonojn. / Mi hijo sin discusión sigue todas mis órdenes.
  2. Diskuti / discutir 
  • Pri gustoj oni ne disputas. / Sobre gustos no se discute.
  • Ilia disputo finiĝis kiam eniris la patro. / Su discusión terminó cuando entró el padre.
  • Li estis nedisputebla posedanto de la domo. / Él es el poseedor indiscutible de la casa.
  • Ili pridisputis la novan leĝon. / Ellos discutieron sobre la nueva ley.

  KONTUZI ( contusionar )

  Difekti pli aŭ malpli profunde organikan teksaĵon, ne ŝirvundante la haŭton. / Dañar más o menos profundo un tejido orgánico, 

  • La bastono forte kontuzis al li la kapon. / El bastón contundió fuertemente su cabeza
  • Mia kontuzita kubuto tre doloras! / Mi codo contusionado duele mucho
  • Vi faris al mi dolorajn kontuzojn! / Tu me hiciste contusiones dolorosas!
  • Sub lia okulo videblas kontuzaĵo. / Bajo su ojo se ve una contusión
  • Por mortigi la knabinon krimulo uzis kontuz(ant)an instrumenton. / Para matar a la muchacha un criminal usó un objeto contundente.

  RASPI ( rallar )

  Skrapi per speciala ilo ne tre malmolan substancon por ĝin dispecetigi, pulvorigi aŭ flokigi: / Raspar por medio de un instrumento especial una sustancia no muy dura para partirlas en pedazos, pulverizar o hacer lonjas
  • Necesas raspi ĉokoladon kaj meti raspaĵon sur la torton. / Es necesario rallar chocolate y poner el rallado sobre la torta.
  • Via haŭto ŝajnas esti raspa - ŝmiru ĝin per ŝmiraĵo. / Tu piel parece estar rasjuñada - úntala con esta crema.
  • Por raspi la legomojn uzu raspilon. / Para rallar las legumbres usa un rallador
  • Bakaĵojn oni foje gustigas per raspitsa kokoso. / Los pasteles se les da gusto a veces con coco rallado

  STURMI ( asaltar, atracar, cargar )

  Kurante aŭ alsaltante ataki / atacar corriendo o saltando
  • Malamikoj decidis sturmi nian ŝipon / Unos enemigos decidieron asaltar nuestro barco
  • Ili ne povis rezisti al la sturmo. / Ellos no pudieron resistir el asalto
  • Mi volas aparteni al la sturma taĉmento! / Quiero pertenecer al escuadrón de asalto
  • Sturmantoj ĉirkaŭis ilian sidejon kaj prenis ĝin sturme. / Los asaltantes rodearon la sede de ellos y la tomaron por asalto

  miércoles, 11 de febrero de 2009

  SVARMI ( pulular, hormiguear )

  1. Grandamase interpuŝe movetiĝi kaj skuetiĝi ĉiuflanken: / En gran cantidad moverse entreponiéndose y golpeando en todas direcciones.
  • Estis sabato kaj la popolo svarmis en la bazaro.  / Era sábado y la gente pululaba en el bazar
  • Ŝi kuris de li tra la homa svarmo. / Ella se corrió de él entre el hormigeo humano
  • Sur la vojo estis svarmado de aŭtoj. / En el camino había un hormigeo de autos
  2. Esti tre multenombra: / Estar en gran cantidad
  • En la ĉielo svarmis la steloj. / En el cielo abunan las estrellas
  • Min atakis svarmamaso da abeloj. / Me atacó un enjambre de abejas
  • La kuloj ĉirkaŭsvarmis min kaj pikis al mi la krurojn. / Las pulgas me redeaban y me picaron las piernas

  KONDAMNI ( condenar )

  1. Juĝe deklari iun kulpa kaj difini la meritan punon / Judicialmente declarar a alguien culpable y definir la pena merecida
  • La juĝisto decidis kondamni min al monpuno. / El juez decidió condenarme a una multa
  • Li estis kondamnita al morto. / Él fue condenado a muerte
  • Ili ricevis kondamnon pro murdo. / Ellos recibieron condena por asesinato
  • Mi povis aŭdi mian kondamnan verdikton. / Pude oir mi veredicto condenatorio
  • La kondamnitoj staris kaj ridetis. / Los condenados se pararon y rieron
  • Nur la juĝo de Strasburo povis malkondamni ŝin. / Solo el juicio de Strasburgo puede absolverla.
  • Li estos mort(o)-kondamnita, se oni pruvos lian kulpon. / Élserá condenado a muerte, si se pueba su culpabilidad.
  2. Jure deklari ion sufiĉa motivo, por ke la farinto estu leĝe punata: / Judicialmente declarar algo suficiente motivo para que el hechor sea legalmente castigado
  • Tiu libro estis kondamnita de ĉiuj legantoj. / Ese libro es condenado por todos los lectores
  • Ĝi estis vere malbona kaj kondamninda. / Era verdaderamente malo y digno de condena.
  3. Deklari iun malprava, ion riproĉinda: / Declarar a alguien como reprochable o sin razón
  • Mi kondamnas terorismon. / Condeno el terrorismo
  • Ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos. / No condenes al otro, no se te condenará
  • Li ĉiam kondamnos sin, ke li lasis ŝin morti. / Él siempre se condenará que la haya dejado morir

  FURORO ( furor )

  Momenta, ĉien disvastiĝanta modo, favoro, sukceso: / Un éxito, favor, o moda momentánea que se difunde en todas partes
  • La furoro de lia firmao tre mallonge daŭris. / El furor de su firma duró muy poco
  • Li estas furorulo kaj kantas furorkantojn. / Él es un fanático y canta canciones de moda
  • Tiaj gajaj dancoj tre furoras. / Esos bailes alegres está de moda
  • Interreto estas pli kaj pli furoranta en la mondo. / Internet tiene cada vez más y más  furor en el mundo

  domingo, 8 de febrero de 2009

  PLAŬDI ( chapotear, golpetear )

  1. Eligi specialan bruon batiĝante kontraŭ plataj supraĵoj aŭ batate per io plata / Obtener un ruido especial golpeando contra superficies planas o golpeado por algo plano
  • Kontraŭ la ŝipo plaŭdas maro. / contra el barco golpetea el mar.
  • Min malgajigas plaŭdo de la pluvo / Me entristece el golpeteo de la lluvia
  • La akvo plaudiĝis (ekplaŭdis) pro la saltantaj fiŝoj. / El agua golpetea por los peces saltando
  2. Eligi specialan bruon, batante akvon per io plata: / Obtener un ruido especial golpeando agua con algo plano
  • Anasoj plaŭdis en akvo per la flugiloj. / Los ganzos golpetean en el agua con las alas
  • Lavante vestojn ŝi plaŭdigis la ŝaŭmon. / Lavando vestidos, ella golpetea en la espuma.
  3. Eligi bruon similan al tiu de plaŭdanta akvo: / Obtener un ruido similar al del golpeteo del agua
  • Post la spektaĵo ĉiuj spektantoj plaŭdis al la aktoroj. / Después del espectáculo todos los espectadores golpeteaban a los actores
  • La silenton subite interrompis plaŭdado de ĉevalaj piedoj. / El silencio súbitamente es interrumpudo por el golpeteo de patas de caballos.

  AKOMODI ( acomodar )

  Alĝustigi, adapti ion, por ke ĝi povu taŭge funkcii / ajustar, adaptar algo para que pueda adecuadamente funcionar
  • Mi bezonas multe da mono por akomodi la domon. / Necesito mucho dinero para acomodar la casa.
  • Li devos sin akomodi al ĉiuj situacioj. / Él debe acomodarse a todas las situaciones
  • La homaj okuloj rapide akomodiĝas al diversaj distancoj. / Los ojos humanos se acomodan rápidamente a las diversas distancias.
  • Min mirigas via povo de akomodo al situacioj. / Me admira tu poder para acomodarte a las situaciones

  viernes, 6 de febrero de 2009

  GARGARI (gargarizar, enjaguar)

  1. Tralavi, finlavi (se paroli pri glasoj, teleroj, tukoj) per nura multa akvo, sen sapo/ Lavar, terminar de lavar ( si se habla de vasos, platos, ropa ) con solo mucha agua, sin jabón
  • Ĉi tiun bluzon gargaru en malvarma akvo. / Esta blusa se enjuaga en agua fría
  2. Tralavi la buŝon aŭ la gorĝon per iu fluaĵo, kiun oni skuas en ĝi: / Lavar la boca o la garganta con algún fluido que se mueve en el interior
  • Por ke la dento ne doloru li gargaris la buŝon per vodko. / Para que no doliera el diente se enjaguó con vodka
  • Gargaraĵo (gargarilo) estas medikamento por gargari al si la gorĝon. / Un liquido para hacer gárgaras es un medicamento para enjaguarse la garganta.
  3. Konfuze prononcaĉi ion kvazaŭ gargarante la gorĝon: / Pronunciar confusamente algo como gargarizando la garganta.
  • Li ion elgargaris en nekomprenebla lingvo. / El algo gargarizó en un idioma incomprensible
  • Poste tiu stranga gargara sono malaperis. / Después ese extraño sonido gangozo desapareció.

  jueves, 5 de febrero de 2009

  SUSURI ( susurrar, murmurar )

  Eligi malfortan kaj iom sekan sonon kiel de sateno, silko, ĉifita papero ks.: / Realizar un sonido débil y algo seco como satén, seda, papel arrugado o cosas similares
  • Ŝia silka robo ĉarme susuris. / El vestido de seda de ella susurró encantadoramente
  • La venteto susuras inter la arbetoj. / La brisa susurra entre los pequeños árboles
  • La fonto susuradis kun mallaŭta murmureto. / La fuente susurraba con un pequeño murmullo silencioso
  • Pluvo falas kviete, nur kun susuranta sono. / Una lluvia cae tranquilamente, solo con un sonido de susurro.
  • Ie malproksime aŭdeblis susuro de birdaj flugiloj. / En algún lugar lejano era audible un susurro de las alas de los pájaros

  SVINGI ( menear, balancear, mover)

  1. Rapide kaj ripete moveti ion en aero tien kaj reen/ Rápida y repetidamente mover algo en el aire de aquí para allá
  • Estas interese rigardi, kiel birdoj svingas siajn flugilojn. /Es interesante ver como los pájaros menean sus alas
  • Li ekvidis min kaj eksvingis la manon por saluti min / El me vio y meneó la mano para saludarme
  • La svingoj de ŝiaj kruroj estis tro fortaj kaj fiŝoj fornaĝis. / El balanceo de sus piernas eran demasiado fuertes y los peces se alejaron nadando.
  • La patrino eksvingetis sian fingron por montri, ke li tion ne faru. / La madre comenzó a menear su dedo para mostrar que el no hiciera eso.
  • La bovo volis elsvingi sian nukon el la jugo. / El buey quería mover la nuca del yugo
  2. Forte streĉi la muskolojn kaj subite ĵeti ion antaŭen/ Apretar fuertemente los músculos y de pronto lanzar algo hacia adelante
  • Li svingis la ŝtoneton kaj ĵetis ĝin en lagon. / Balanceó la piedrecita y la lanzó en el lago
  • Li kursvingiĝis (antaŭen-ĵetis sin por salti). / El se balanceó (saltando hacia adelante para saltar)
  • La glitkurantoj svingiĝadis sur la akvo. / Los esquiadores se balancearon sobre el agua
  3. Ekmovi, ekimpulsi, instigi: / comenzar a mover, comenzar a impulsar, instigar
  • Lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas. / La lengua nada alcanza, si la sabiduría no la mueve.
  • La svingpordo de la butiko subite malfermiĝis. / La puerta de balanceo de la farmacia de pronto se abrió.

  KAŬRI (encluclillarse, agazaparse)

  1. Sidi sur la kalkanoj / sentarse sobre los talones
  • Se vi malobeos, vi kaŭros en angulo de la ĉambro! /Si desobedeces, te encuclillarás en la esquina de la pieza
  • Iuj homoj kaŭriĝas por preĝi antaŭ la manĝado. / Algunos hombres se encuclillan para rezar antes de comer
  • Kiam vi dormas, ne kuŝu kaŭre. / Cuando duermas, no te acuestes agazapado.
  2. Sidi kuntiriĝante por sin kaŝi aŭ por eksalti: / Sentarse encogiéndose para ocultarse o para saltar
  • Malbonuloj kaŭris en la ombro kaj atendis homojn por ataki ilin. / Las personas malaes se agazapan en la sombra y esperas a los hombres para atacarlos
  • Mia kato ĉiam kaŭriĝas kiam ekvidas iun birdon / Mi gato siempre se agazapa cuando ve algún pájaro.

  domingo, 25 de enero de 2009

  PROKLAMI ( proclamar )

  Oficiale kaj publike anonci: / anunciar oficial y publicamente:
  • Oni proklamis lin reĝo. /  Se le proclamó rey
  • Hieraŭ estis proklamitaj la rezultoj de voĉdonado. / Ayer fueron proclamados los resultados de las votaciones
  • Mi ne atendis la proklamon de milito. / No asistí a la proclamación de la guerra.
  • Jam pasis multaj jarcentoj de la proklamado de nia ŝtato. / Ya han pasado muchos siglos de la proclamación de nuestro estado

  GUTI ( gotear)

  1. Fali, flui en gutoj /Caer, fluir en gotas
  • Ŝi malsanas kaj el ŝia nazo ofte gutas sango. / Ella está enferma y de su nariz amenudo gotea sangre.
  • Sur lian nazeton falis malgranda guto de pluvo; pluvo ekgutis. / Sobre su narizita cayó una gota de lluvia; la lluvia comenzó a caer.
  • Sen gutetoj maro ne ekzistus; maro estas nur gutaro. / Sin gotitas un mar no existiría; un mar es solo un conjunto de gotas.
  • La vakso de kandeloj gutetis en la kandelingojn. /La cera de las velas goteaba en el candelabro.
  • Riparu la tegmenton, ĉar pluvo tragutas tra ĝi! / Repara el techo, porque la lluvia gotea através de él.
  • Gutigu la kuracilon kaj kalkulu dek gutojn. / Haz gotear el remedio y calcula diez gotas
  • Akvo ĉiam degutadis de tegmentoj post la ŝtormo. / El agua siempre gotea desde el techo después de la tormenta.
  2. Lasi fali de si kvazaŭ en gutoj: / dejar caer desde si casi en gotas
  • Larmoj gutis de ŝiaj vangoj. / Lágrimas gotearon de sus mejillas
  • Forte pluvis kaj mi revenis hejmen kun gutantaj haroj. / Llovió fuertemente y volví a la casa con cabello goteando
  • Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue. / La felicidad viene a gotas, la infelicidad viene a ríos
  • Mi ĉiam trinkas vinon pogute. / Yo siempre bebo vino a gotas

  OBEI (obedecer)

  Konformiĝi je tio, kion alia persono ordonas aŭ malpermesas /Conformarse con lo otra persona ordena o prohibe
  • Ŝi estas bona filino kaj obeas siajn gepatrojn./ Ella es una buena hija y obedece a sus padres
  • Li estas obeata de la popolo, ĉar li estas reĝo./Él es obedecido por el pueblo, porque es el rey.
  • Jam de mia infaneco mi lernis obe(ad)on al la gepatroj./Ya desde mi infancia aprendí la obediencia a los padres
  • Mi ne estas obeema, pro tio mi povas nur obeigi./No soy obediente, por eso solo puedo hacerme obedecer
  • La hundeto rigardis al mi kun obeemo./ El perrito me miraba con obedencia
  • Eĉ ne intencu malobei, malgranda aĉulo! / Incluso no intentes desobedecer, pequeño granuja!
  • Vi mem kulpas, ke viaj infanoj estas neobeemaj. / Tú mismo eres culpable que tus niños sean desobedientes.
  • Ŝiaj postuloj estis neobeeblaj. / Las exigencias de ellas eran no obedecibles.

  ADULTI ( Cometer adulterio )

  Rompi la geedzan fidelecon per seksa rilato kun alia persono / Romper la fidelidad matrimonial mediante una relación sexual con otra persona
  • Ne adultu! / No cometas adulterio!!
  • Li adultis kun la edzino de sia najbaro. / Él cometió adulterio con la esposa del vecino.
  • Mi ne volas, ke mia edzino estu adultigata de aliulo. /  No quiero que mi esposa cometa adulterio con otra persona.
  • Ŝi estis kaptita en adulto. / Ella fue capturada cometiendo adulterio.
  • Li estis tre adultema kaj ne sukcesis kaŝi siajn adultojn. / Él era muy adúltero y no logró esconder sus adulterios
  • Lastatempe adultado tre disvastiĝis. / Últimamente el adulterio se ha difundido mucho.
  • La okulo de adultulo atendas la krepuskon. / El ojo del adúltero espera el crepúsculo.

  sábado, 3 de enero de 2009

  GRUMBLI ( refunfuñar, rezongar )

  Obtuze murmuri pro malkontenteco / malintencionadamente murmurar a causa del descontento
  • Li ĉiam estas malkontenta pri io kaj grumblas. / Él siempre estas descontento por algo y refunfuña
  • Ne grumblu, sed diru laŭte, kio al vi ne plaĉas! / No rezongues, pero dí fuertemente lo que no te agrada
  • Mi ne ŝatas ŝin, ĉar ŝi estas tre grumblema. / Ella no me gustá, porque es muy rezongona
  • Grumblulo estas homo, kiu kutimas grumbli. /Refunfuñador es un hombre que acostumbra a refunfuñar
  • Nur malkuraĝuloj postgrumblas en dorsojn de homoj. / Solo los cobardes rezongas a espaldas de los hombres

  INDIGNI ( indignar)

  Senti kaj ekmontri koleron pro malestiminda, nejusta, malnobla ago aŭ konduto / sentir y demostrar cólera por una conducta injusta, desleal y poco digna de estima
  • Mi indignas nur kontraŭ tiuj personoj, kiuj penas disigi nin. / Me indigno solo contras esas personas que tratan de separarnos
  • Pardonu, ke elverŝiĝis mia indigno kaj kolero. / Perdona que haya explotado mi indignación y cólera
  • Ne rigardu al mi per tia indigna rigardo. / No me mires con esa mirada de indignación
  • Li indigne rifuzis kunlabori kun malbonuloj. / Rechazó indignado colaborar con pérfidos
  • La trompo de amato indignigis ŝin. / El engaño del amado la indignó
  • Ni ne povos vivi kune post tiaj indignindaĵoj. / No podremos vivir juntos después de estas indignidades.

  INSPIRI ( inspirar)

  1. Estigi en la spirito de alia persono penson, planon, agon / hacer o crear en el espíritu de otra persona un pensamiento, plan o acción
  • Nia bela amikeco inspiris al mi temon por la rakonto. / nuestra bella amistad me inspiró el tema para la historia.
  • Miaj ideoj estis inspiritaj de aktualaj cirkonstancoj. / mis ideas fueron inspiradas por las actuales circunstancias
  • Ŝi agis laŭ ies inspiro. / ella actuó según la inspiración de un tercero
  2. Estigi en ies koro senton:/ hacer crecer en el corazón de alguien un sentimiento
  • Morto de ŝia patrino inspiris al mi bedaŭron. / La muerte de su madre me inspiró lástima
  • Lia agado inspiras al ĉiuj respekton. / Su acción inspira a todos respeto.
  3. Naski en ies animo artan aŭ religian entuziasmon: / hacer nacer en el alma de alguien un entusiamo religioso
  • Helenoj kredis, ke Muzoj inspiras la poetojn. /los griegos creían que las musas inspiraban a los poetas.
  • La bildo estas farita de inspirita mano de talenta desegnisto / La foto esta hecha por la inspirada mano de un dibujante talentoso
  • La organizantoj esperas ke la premio estos inspirado por ĉiuj partoprenantoj. / Los organizadores esperan que el premio sea una inspiración para todos los participantes.
  • Multaj inspiriĝis de liaj verkoj. / Muchos se inspiraron en sus obras
  • Mi verkis ne laŭ inspiriteco de aliaj poetoj. / Yo escribí no según la inspiración de otros poetas