martes, 9 de junio de 2009

KONSOLI ( consolar )

1. Mildigi ies ĉagrenon, bedaŭron, doloron kaj reesperigi lin per afablaj kuraĝigaj paroloj / Suavizar la molestia, la lastima, el dolor y darle esperanza por medio de palabras amables y de animo
  • La vidvino ploris kaj ĉiuj konsolis ŝin. / La viuda lloraba y todos le consolaban.
  • Li ne volis akcepti miajn konsolojn. / El no quizo aceptar mi consuelo.
  • Nekonsolebla estas ŝia edzo / El esposo de ella está inconsolable.
2. Malakrigi, mildigi ies doloron aŭ bedaŭron:/ Disminuir, suavizar el dolor o pesar de alguien:
  • Min konsolas nur lia ĉeesto. / Me consuela sólo su estadía 
  • Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas. / Se aconseja y consuela, pero ayudar no quiere
  • Restas nek konsilo, nek konsolo. / Queda ni consejo ni consuelo
  • Konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola. / Se consuela al miserable, si no está solo.
  • Ĉiuj timas senkonsolan maljunecon. / Todos temen una vejez sin consuelo.

No hay comentarios.: