sábado, 23 de febrero de 2008

MIRAKLO (milagro)

1. Fakto, kiu ŝajne estas kontraŭa al la ordo de la naturo, kaj kiun la kredantoj atribuas al dia interveno:
 • Jesuo faris miraklon satiginte 5000 homojn per kvin panoj kaj du fiŝoj.
 • Lia resaniĝo estis mirakla.
 • Mirakle ni trovis savon.
2. Mirindaĵo:
 • Tio, ke vi evitis la morton, estas vera miraklo!
 • Miraklo inter mirakloj.
 • Li estas fama miraklisto.

SALAJRO (salario)

Sumo, periode pagata, laŭ difinita laborkontrakto, de mastro, entrepreno ks al dungito, por kompenso de la farita laboro:
 • Ĉu vi jam interkonsentis pri la salajro?
 • Tiu posteno estas bonege salajrata.
 • La celo de tiuj partio estas la abolo de salajreco.
 • Ni interkonsentu pri viaj labordevoj kaj vi iĝos mia salajrulo.
 • Li ricevos kromsalajron, ĉar li laboris pli longe ol necesas.
 • Mi ricevas supersalajron pro familiaj ŝarĝoj.

LAMENTI (lamentar)

Longe plendi, vekriante aŭ ĝemante:
 • Ŝi lamentis pri la morto de sia filo.
 • Li ofte plendas per lamenta voĉo.
 • Oni kantis kantojn de sopiro kaj lamento.
 • La mortintojn ili entombigas dum laŭta vekriado kaj lamentado de ploristinoj.
 • Ŝia sorto estas lamentinda.

KONSCIENCO ( conciencia)

Konscio, kiun havas la homo pri la morala bono kaj malbono, pri la morala devo:
 • Mia kulpo kuŝas sur mia konscienco.
 • Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco.
 • Li estas konscienca homo.
 • Mi konscience faras ĉiujn miajn taskojn.
 • Ŝi laboris kun granda konscienceco.
 • Ĝin ŝteli povis nur senkonscienca ŝtelisto.

PROPRA (propio, a)

1. Apartenanta ekskluzive al iu aŭ al io:
 • Esperanto estas propra apartenaĵo de neniu nacio.
 • Propra opinio ne estas leĝo por alia.
 • Tio apartenas propre al mi.
 • La rido estas propraĵo de la homo.
 • Ŝi proprigis al si miajn manierojn!
 • Ne miksu vin en malproprajn aferojn.
2. Apartenanta ekskluzive al la subjekto de la propozicio:
 • Tio estas mia propra infano.
 • En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.

DIAFANA (diáfano,a)

Trairebla per lumradioj, sed ne travidebla:
 • Lumo penetris la akvon kaj ĝi iĝis diafana.
 • Diafaneco estas unu el plej gravaj proprecoj de la papero.
 • En maldiafana lago ni povis vidi neniun fiŝon.

GRAJNO ( grano, semilla)

1. Ĉiu el la fruktoj entenataj en la spiko de greno:
 • Avino ĵetis iom da grajnoj al siaj kokinoj.
 • Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.
 • Mi tre ŝatas manĝi grajnaĵon el freŝaj grajnoj.
 • Venis tempo por disgrajnigi vinberaron.
 • La maizo jam grajniĝas.
2. Ĉiu seka semo aŭ frukto, prezentanta etan volumenon:
 • Kion vi intencas fari kun tiuj grajnoj de pomo?
3. Malgranda globa objekto, simila al vegetaĵa grajno:
 • Sur la fundo de la rivero troviĝas grajnoj da oro.
 • Grajneto da vitro penetris en mian okulon.
 • La sablo estas grajneca.
4. Tre malgranda kvanto da io:
 • Vi ne havas en la kapo eĉ unu grajnon da saĝo!

GRIMPI (escalar, trepar)

1. Pene transloki sian korpon sur oblikva aŭ vertikala surfaco, uzante la krurojn kaj eventuale la brakojn:
 • Mia kato grimpis sur la arbon kaj ne volas malsupreniĝi.
 • Nia grimpado daŭris kelkajn horojn.
 • Li estas sperta grimpisto.
 • Mi apenaŭ elgrimpis el la marĉejo.
 • Ŝi engrimpis en la boaton.
 • Ili malsuprengrimpis la ŝtuparon.
 • Ni suprengrimpis sur la rokon por pli bone ĉion vidi.
2. Teni sin stara aŭ suprendirekta, fiksiĝante per adventivaj radikoj, krampoj, ĉiroj, dornoj, dornetoj kaj simile:

 • Pizo volve grimpas la bastoneton.
 • Lupolo estas grimpa planto / grimpoplanto.

SITUO ( sitio, emplazamiento, situación)

Loko rigardata konsidere al la kondiĉoj, kiujn ĝi prezentis aŭ prezentas por la starigo de homloĝejoj (naturo de la grundo, de vivtenado, defendorimedoj kaj aliaj) :

 • Mi volas aĉeti ĉi tiun domon pro ĝia pitoreska situo.
 • Favora situo de la urbo multe helpis al ĝia prospero.
 • Nia tendaro situis en la valo.
 • Multaj turistoj vizitas nian bele situantan urbon.

NIVELO (nivel)

1. Stato de horizontala ebeno aŭ de punktoj situantaj en la sama horizontala ebeno:
 • Nia urbo situas kvincent metrojn super la nivelo de la oceano.
 • Necesas niveli la plankon per nivelilo (kontroli, ĉu ĝi estas tute horizontala).
 • Tiam la urbo malpli altis super la marnivelo.
 • Malamikoj detruis niajn fortikaĵojn, alniveligis ilin al la tero.
2. Grado de alto, rilate al kompara horizontala ebeno:
 • La nivelo de la rivero malkreskis.
3. Normo, en sociaj, moralaj aŭ intelektaj aferoj:
 • Sed li ne estas sur via nivelo!
 • Ili decidis niveligi sociajn klasojn.
4. Valoro atingita de unu grando kaj referencita al ia norma valoro:
 • Nivelo de la vivteno estas tre alta en tiu lando.
 • lernu! proponas kelkajn altnivelajn kursojn.

miércoles, 20 de febrero de 2008

FANTOMO (fantasma)

1. Figuro videbla, sed ne palpebla, kia oni imagis reaperantan mortinton:
 • Mi vidis la fantomon de mia mortinta amiko!
 • La fantoma kastelo timigis ĉiujn loĝantojn de tiu loko.
2. Bildo sen realeco, nura ŝajno:
 • Tio estis nur sonĝa fantomo.
 • La ŝipo trankvile, kvazaŭ fantome glitis sur la ondoj.
 • Tra Esperantujo fantomas diversaj onidiroj pri tio.

HAJLO ( granizo)

1. Glaciiĝinta pluvo, falanta dense en grajnoj:
 • Hajlo difektos niajn kreskaĵojn!
 • Estas tia hajla pluvego kaj ili ne havas ombrelon!
 • Ekstere hajlas.
 • La hajlero rapide degelis en miaj manoj.
 • Ĉi tiu hajleto min ne timigos!
2. Densa falado de rondaj aĵoj:
 • Kiam vi estos en tiu montaro, atentu la ŝtonan hajlon.

LAMA (cojo,a)

1. Malfacile paŝanta pro kripleco de kruro aŭ piedo:
 • Li estas denaske lama.
 • Atendi bonan veteron kaj laman kurieron.
 • Vi min preskaŭ lamigis!
 • Ridas blindulo pri lamulo.
2. Tia, ke io mankas, por ke ĝi estu ekvilibra, regulira:
 • Riparu la tablon - ĝi estas lama.
 • La projekto estas lama - io mankas al ĝi.
 • Io lamas en nia movado.
 • La afero iras lame.

PREDO (presa, captura)

Tio, kion oni prenis perforte aŭ perruze:
 • Piratoj serĉas predojn surmare kaj surborde.
 • Ĉasado estas unu el predaj okupiĝoj, praktikeblaj kiel amuziĝo.
 • Longe li estis en la arbaro, sed predis neniun ĉasaĵon.
 • Restis ege malmultaj balenoj pro predado.
 • Ŝarkoj estas bonaj predantoj.

STOKO (stock,existencias)

Kvanto da varoj, krudmaterialoj aŭ fabrikitaĵoj, disponeblaj en magazeno aŭ deponejo:
 • La ministro devigis Coca-Cola detrui sian tutan stokon.
 • Bedaŭrinde la varoj, kiujn mi stokis, iĝis malpli kostaj.
 • La varoj estas sekure stokitaj.
 • La oficejo funkcias ankaŭ kiel stokejo de la eldonaĵoj.

INTENSA (intenso,a)

1. Tia, ke ĝia efiko estas tre vive sentata:
 • La sono estis tre intensa, ke miaj oreloj eĉ komencis dolori.
 • La bazaj fizikaj ecoj de lumo estas koloro kaj intenso.
 • La intenseco de varmego ne iĝis malpli granda.
 • Oni rimarkis intensiĝon de la febro ĉi-monate.
2. Kondukata kun grandaj rimedoj kaj streĉitaj fortoj:
 • La laboro estas plej intensa matene.
 • Oni devus pli intense pritrakti tiujn problemojn.
 • Ni intensigu la laboron, ĉar ni devas fini la konstruon jam post monato.
 • La trafiko estas neintensa en ĉi tiu strateto.

EKZAKTA (exacto,a)

Science ĝusta kaj severe preciza:
 • La priskribo ne estis tre ekzakta, sed ĉiuj komprenis, pri kio temas.
 • Mi preferas ekzaktajn sciencojn.
 • Ĉio devas esti kalkulita tre ekzakte.

PROMENI ( pasear )

Iri de loko al loko por plezuro aŭ sano:
 • Mi iros promeni, ĉar la vetero estas tre bona.
 • Kiam kato promenas, la musoj festenas.
 • Ĉu via cerbo foriris promeni?!
 • Ŝi iris iom dormi post la promeno.
 • Promenado estas tre utila por la korpo.
 • Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
 • Iru promenigi la hundon.
 • Ni renkontiĝu kaj iru al la promenejo.

TRANKVILA ( tranquilo, a)

1. Havanta neniajn zorgojn, nenian timon antaŭ la estonteco, nenian bedaŭron pri la pasinteco:
 • Mi estas trankvila pri la morgaŭa tago.
 • Lasu min trankvila!
 • Kiu iras trankvile, iras facile.
 • Post dorma trankvilo venas bona konsilo.
 • Viaj vortoj trankviligis min.
 • Maltrankvilo regis ĉe la loĝantaro.
 • Mi scias, ke ŝin io maltrankviligas.
 • Ne timu kaj ne maltrankviliĝu, ili certe revenos.
2. Libera de ĉia ekscitiĝo, pasio, kolero:
 • Mi aŭskultis trankvilan spiradon de la infano.
 • Mi prenis trankviligaĵon, ĉar mi ne povis ekdormi.
 • "Trankviliĝu!" diris ŝi al sia edzo.
3. Tia, ke ĝi havigas nek timon nek zorgon:
 • En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero.
 • La maro estas maltrankvila.

domingo, 17 de febrero de 2008

VENDI (vender)

1. Cedi la proprieton de objekto, besto aŭ sklavo kontraŭ difinita prezo:
 • Li vendis al mi sian komputilon.
 • Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.
 • Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo.
 • Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite.
 • Por vendisto mensogo estas necesa apogo.
2. Teni stokon da artikloj por la klientoj:
 • Kion oni vendas en tiu vendejo?
 • Tio estas ĉiovendejo - en ĝi eblas trovi iun ajn varon.
 • La vendado de aŭtoj estas profita.
 • La tuta stoko jam estas elvendita (disvendita).
3. Oferi kontraŭ mono aŭ alispeca profito tion, kio havas moralan valoron:
 • Amvendistinoj vendas sin al ĉiu, kiu havas monon.
 • Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas.
 • En la nunaj tempoj ĉio estas vendebla, eĉ la konscienco.
4. Perfidi pro mono:
 • Vi vendis min!

KRUELA (cruel)

1. Inklina suferigi, turmenti:
 • La tigro estis kruela, sed ĝi defendis siajn idojn.
 • Inter fremdaj ŝi estas edzino-anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela.
 • Estintaj amikoj plej kruele malpacas.
 • La knabo estis fama pro siaj kruelaĵoj.
 • Ĉiuj timis lin pro lia krueleco.
 • Ŝia edzo fariĝis kruelulo ne nur por ŝi, sed ankaŭ por la infanoj.
2. Suferiga, turmenta:
 • Liaj insultoj estis kruelaj por mi.
 • Plej kruela estas redono por farita bono.

STRIKO (huelga)

Interkonsentita ĉesigo de laboro, celanta devigi la mastron kontentigi la postulojn de la salajruloj:
 • La striko daŭris du semajnojn.
 • Nia poŝto strikis tutan monaton.
 • Ŝajne mia memoro strikas (ne funkcias).
 • La strikestraro estos punita.
 • Pensiuloj proklamis malsatstrikon.

TOLO ( lienzo, tela)

1. Teksaĵo el linaj, kanabaj, jutaj, kotonaj fadenoj, interkrucitaj laŭ aparta sistemo:
 • Mi kudros viŝtukojn el ĉi tiu tolo.
 • Tolaĵon malpuran lavu en la domo.
 • Ŝi ĝuis sian novan tolan pantalonon.
 • Dum la spektaklo fontolo prezentis maran pejzaĝon.
 • La tablo ekstere estis kovrita per laktolo / vakstolo (tolo, ŝmirita sur unu flanko per lako, por ke ĝi estu nepenetrebla de akvo).
2. Peco el lina tolo, preparita kaj streĉita sur kadro, por ricevi pentraĵon:
 • Tiu pentristo aĉetis blankajn tolojn hodiaŭ.
 • Li surtoligis belegan pentraĵon.

KRISPO (plisado, golilla, peritoneo, fruncido)

Kolumo, simpla aŭ duobla, el plisita aŭ rondfaldetita amelita tolo aŭ punto, surmetita de viroj en la 16a-17a jarcento, kaj de virinoj en pli modernaj tempoj:
 • Ĉirkaŭ lia kolo estis granda krispo el blanka rigida tolo.
 • Mi ne ŝatas ĉi tiun krispan ŝtofon.
 • Vento krispigis la akvon.
 • Mi krispigis miajn harojn per krispigiloj.
 • La ondoj krispiĝis.

FRIZI (rizar)

Krispe, bukle kombi harojn, volvante ilin ĉirkaŭ varmigita ilo:
 • Ŝi frizis siajn harojn antaŭ la festo.
 • Tiu frizita ulo estas tre simpatia!
 • Oni faris al mi konstantan frizon, kiu daŭros plurajn semajnojn.
 • Ŝia frizaĵo malfriziĝis post la pluvo.
 • Li estas profesia frizisto kaj laboras en bonega frizejo.
 • Mi malfrizis miajn harojn, ĉar tia hararanĝo ne taŭgis al mi.

VEZIKO ( vejiga, burbuja, ampolla)

1. Muskolmembrana sako:
 • Fiŝoj havas specialan vezikon (naĝvezikon), per kiu ili direktas sin supren aŭ malsupren en la akvo.
 • Hodiaŭ mi eksentis vezikajn dolorojn.
2. Aerveziketo:
 • Tio ĉio estas nur sapa veziko.
 • Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.
 • Mallerte aplikita farbo vezikiĝis.
 • Miaj infanoj tre ŝatas ludi farante sapvezikojn.
3. Desegno en formo de ferma linio, ofte vezikforma, kun unu lokindika pinta fino kaj entenanta tekston:
 • Subite aperis veziko de helpo de komputila programo.

PLADO (fuente, plato grande, plato)

1. Malprofunda, granda speco de telero, sur kiu oni aranĝas kaj disportas manĝaĵojn, disdonotajn al ĉiu kunmanĝanto:
 • Sur la tabloj estis pladoj kun diversaj manĝaĵoj: viando, fiŝo, fromaĝo, legomoj kaj tiel plu.
 • Metu la tasojn sur la pladetojn, mi petas.
2. La manĝaĵo, entenata en tiu vazo:
 • Ŝi kapablas kuiri bongustajn pladojn.
 • Brava batalanto kontraŭ plado bolanta.
 • Ni manĝis salaton antaŭplade.
3. Ĉiu el la diversaj manĝaĵoj, kiuj konsistigas menuon:
 • Kiun pladon vi konsilus al mi?

SPICO ( especia)

Aroma, pli-malpli akra aŭ acida vegetaĵa substanco, aldonata al manĝaĵoj kaj trinkaĵoj, por ilin fari pli bongustaj:
 • Kiun spicon vi aldonis al via ege bongusta plado?
 • Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.
 • Kreskaĵoj eligis spican odoron, ke mi eĉ komencis terni.
 • Ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco.
 • Ĉi tiu spicaĵo tre taŭgas al viando.
 • En tiu spicejo eblas aĉeti plej diversajn spicojn.
 • Donu al mi la spicujon, mi volas spici la supon.