miércoles, 23 de julio de 2008

BALBUTI ( balbucear, tartamudear)

1. Havi tian difekton, ke oni parolas nur hakante kaj ofte ripetante la silabojn:
 • Tiu, kiu balbutas parolante, ofte ĉesas balbuti kantante.
 • Li estas balbutulo (homo, afekciata de balbutado).
2. Malfacile aŭ nedistingeble paroli:
 • Vi ne balbutu, sed parolu normale, ke ni povu vin kompreni.
 • Li balbutis pardonpeton.
 • Neniu komprenis lian balbuton.
 • Ŝia parolado estas nur balbutado kompare kun perfekta parolado de aliaj personoj.
 • Mia provoka demando balbutigis lin.

BAZO (base)

1. Malsupra, subportanta parto de objekto:
 • Homoj lasis florojn ĉe la bazo de la statuo.
 • La domo baziĝas sur dika masonaĵo.
 • Elbazaj folioj kreskas el la baza, ĉeradika parto de la tigo.
2. Tio, sur kio estas konstruita io spirita aŭ mensa:
 • Via suspekto havas nenian bazon.
 • Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.
 • Bazu vian opinion sur iu konkreta ekzemplo.
 • Nia metodo estas bazita sur la praktiko.
 • Tio estas nur senbaza teorio.
 • Ni verkis la libron surbaze de rakontoj de diversaj homoj.

FASCINI ( fascinar, encantar)

1. Senigi je ĉia povo de forkuro aŭ kontraŭstaro per intense fiksita rigardado (se paroli pri serpentoj):
 • Serpento fascinis min.
2. Nerezisteble allogi, ravi:
 • Ŝi fascinis ĉiujn virojn, ke ili povis nek proksimiĝi, nek foriri.
 • Ŝi estis fascinanta belulino!
 • Mi estis tre fascinita de la belega pejzaĝo.
 • Tiu filmo estis fascina.
 • Mi rigardis la preĝejon kun fascino.

OPINII (opinar)

Kredi, ke iu aŭ io estas ia; sen objektiva pruvo rigardi iun aŭ ion kiel havantan ian econ:
 • Ŝi opinias sin saĝa.
 • Li ĉiam estis opiniata brava kaj honesta.
 • Vera opinio montriĝas en ebrio.
 • La popolo kutimas opiniadi la registaron malbona.
 • Preskaŭ ĉiuj estis jesopiniaj pri lia ideo.
 • La gazetaro estas supozata esprimi la popolopinion / publikopinion.
 • Mi ne samopinias kun vi en ĉi tiu afero.

PANIKO (pánico)

Subita, kolektiva teruro, ofte sen sufiĉa kaŭzo:
 • Incendio kaŭzis grandan panikon en la korto.
 • Ne paniku, ja nenio malbona okazis!
 • Ŝi ekpanikis, kiam ŝi restis sola.
 • Post tiu okazo mi preskaŭ ĉiunokte vekiĝis kun panika timo.
 • Ŝi panike timas araneojn.
 • Ni ankoraŭ ne diru malbonajn novaĵojn por ne panikigi la homojn.

domingo, 20 de julio de 2008

MOLA ( blando,a)

1. Facile cedanta al premo, facile knedebla aŭ fleksebla:
 • La fruktoj estas molaj, do eblas manĝi ilin.
 • Konscienco senmakula estas kuseno plej mola.
 • Mi preferas mole kuiritajn ovojn.
 • La infano manĝis molaĵon de la pano (panmolon).
 • Ĉu la moleco de la matraco estas sufiĉa?
 • La grundo moliĝis pro multe da pluvo.
2. Ne tro nete, ne tro akre impresanta la okulon aŭ la orelon:
 • Mi ŝatas molajn ombrojn en tiu pentraĵo.
3. Prezentanta relative pli facilan uzeblecon:
 • Mola akvo pli taŭgas por lavado.
4. Facile cedanta al fremda influo, ne tre firma:
 • Ŝia koro estas tre mola!
 • Mola kiel vakso.
 • Mi ne scias, ĉu via pardonpeto moligos lian koron.
 • Kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola.

UTOPIO ( utopía )

Idealo, teorio, projekto, kies realigo ankoraŭ ne estas konstatebla:
 • Aferoj, kiujn oni juĝis utopioj, nun fariĝis realaĵoj.
 • Komence tio ŝajnis esti utopia projekto.
 • Mi certas pri mia ideo kaj ne timas malbonajn reagojn.
 • Oni longe taksis la esperantistojn utopiistoj.

TRIKI ( tejer )

Plekti fadenojn en serion da maŝoj per du, kvar aŭ kvin trikiloj:
 • Mi trikos al vi puloveron.
 • Trikado estas unu el ŝiaj ŝatokupoj.
 • Mi bezonas kvin trikilojn por triki la ŝtrumpetojn.
 • Ŝi povas sufiĉe rapide triki iun veston per trikmaŝino.
 • Kaj nun necesas kuntriki du maŝojn.
 • Vi maltrikis mian ŝalon!

SPLITO ( férula, tablilla, astilla )

Maldika, ĝenerale akraranda aŭ pika peco de fendita aŭ rompita objekto:
 • Li dishakis lignan ŝtipon en splitojn.
 • Mi ekvidis spliteton en la haŭto de mia fingro.
 • Ĉi tiu vitro estas nesplitebla.
 • Ili decidis dissplitigi siajn fortojn.
 • Grandaj ondoj dissplitiĝis kontraŭ la rokoj.
 • Poste la lingvo forsplitiĝis en dialektojn.
 • Ĉi tiu speciala oleo helpos kontraŭ harsplitado.