miércoles, 7 de mayo de 2008

MIKSI ( mezclar, meterse, incluirse, enmiscuir )

1. Intermeti senorde diversajn objektojn aŭ substancojn, tiel ke iliaj eroj aŭ pecoj ne plu estas facile apartigeblaj: / Colocar desordenadamente diversos objetos o sustancias, de modo que sus partes no puedan facilmente separse
 • Li miksis la kartojn antaŭ la ludo./ El mezcló las cartas antes del juego
 • Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian./  Cuida tu oficio y no te mescles en otro.
 • Ne enmiksiĝu en la aferon! / No te enmiscuyas!  No te metas!
 • La afero fiaskos sen mia enmiksiĝo. / El asunto será un fracaso si no me meto.
 •  Tio estas senmiksa raso. / Eso es una raza mestiza
2. Prepari por uzado, enmetante, laŭ difinitaj proporcioj, diversajn substancojn egale diserigotajn: / Preparar para el uso, colocando, según proporciones definidas, diversas sustancias que se encontraban separadas:
 •  Miksu farunon kun lakto kaj ovoj. / Mezcla harina con leche y huevos.
 • Tiu ĉi salato estas miksaĵo de legomoj kaj fritita kokidaĵo. / Esta ensalada es una mezcla de legumbres y pollo frito.
 •  Oleo ne miksiĝas kun akvo./ El aceite no se mezcla con el agua.
 •  Ŝi donacis al mi miksilon por kokteloj. / Ella me regaló un mezclador para cocteles
 • Almiksu sukeron al la pasto./ Agrega azúcar a la pasta.
3. Kunigi intime en sia psiko du diversajn aferojn, sentojn kaj simile / Juntar intimamente en la sique dos asuntos o sentimientos  diversos, y otros similares
 •  Vi miksis ŝercon kun seriozaĵo. / Mezclarte broma con seriedad.
 •  Nia ĝojo estis miksita kun bedaŭro. / Nuestra alegría estuvo mezclada con tristeza.
4. Preni unu objekton por alia, ne kapabli ilin distingi: / Tomar un objeto por otro, sin poder distintiguirlos:
 • Mi verŝajne miksis la signifon de du vortoj. / Quizás mezclé el significado de dos palabras.
 •  Ili erare intermiksis du projektojn./ Ellos erróneamente confundieron dos proyectos.
Escrito con el Navegador Flock

FORĜI ( forjar )

1. Prilabori feron (aŭ alian metalon) per fajro kaj martelo:
 • Li venis al la forĝejo por ke oni forĝu al li la glavon.
 • Forĝu feron dum ĝi estas varmega.
 • Iam li estis forĝisto, sed nun ne plu okupiĝas pri forĝado.
 • Fero estas malmola forĝebla metalo.
 • Avo subforĝis la ĉevalon.
2. Elfari per propra penado:
 • Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton.
 • Malfacila malsano alforĝis lin al la lito.
 • Mi restis kvazaŭ alforĝita sur la loko pro surprizo.
Escrito con el Navegador Flock

LEKI (lamer)

1. Ŝovi la langon sur ion:
 • La katino lekas sian felon.
 • Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon.
 • La katoj lektrinkas.
 • Mia filo tre ŝatas lekaĵojn (frandaĵojn sur stangeto destinitajn por lekado).
 • La fajro forlekis nian domon.
2. Humile, profitame flati:
 • Ili lekis lin, por ke li protektu ilin.
 • Oni lekas la manon, sed celas la panon.
3. Tre zorge doni la finan formon:
 • La pentristo tro lekis sian pentraĵon.
 • La versoj estas perfektaj post lekado.
Escrito con el Navegador Flock

PLUKI (pellizcar, pizcar, pulsar)

1.Kapti inter la fingroj, kaj aparte, rikolti floron, frukton, ŝirante ĝin tiamaniere de la branĉo:
 • Ni plukis florojn en la arbaro.
 • Mi plukis nur unu frazon el longa teksto.
 • Venis tempo por plukado.
2. Depreni, delevi malgrandan objekton:
 • Ŝi plukis fadeneton de sia maniko.
 • Li priplukis sian onklon (eltiris per ruzo aŭ trompo monon).
3. Pinĉi, plektri:
 • Bovinoj avide plukis herbon.
Escrito con el Navegador Flock

ROLO (rol)

1. Tio, kion devas diri aŭ fari aktoro en teatraĵo aŭ filmo:
 • Mi ankoraŭ lernas mian rolon.
2. Karaktero, atribuita al aktoro en teatraĵo aŭ filmo:
 • Mi volas ludi la rolon de Hamleto!
 • Vi bonege rolis!
 • Mi tre ŝatis la rolulojn de tiu filmo.
 • Bedaŭrinde, la ĉefrolulo de tiu libro mortis.
3. Funkcio, agado, posteno, ĉio, kion iu estas komisiita aŭ supozata fari:
 • Lia rolo estas tre ŝarĝa.
 • Rol' de virino - bona mastrino.
 • La kutimo ludas gravan rolon en la vivo.
Escrito con el Navegador Flock