viernes, 12 de septiembre de 2008

MODERNA ( moderno,a )

1. Apartenanta al la nuna epoko, kontraste kun la antikva:
 • La modernaj tempoj komenciĝas kun la fino de la Orienta Roma Imperio.
2. Apartenanta al la nuna epoko, kontraste kun iu antaŭa; plej nova, plej freŝdata:
 • Ĉi tiuj modernaj mebloj tre taŭgos al nia apartamento.
 • Mi tre ŝatas modernan arton.
 • La domo estas moderne ekipita.
 • La loĝejo plenumas ĉiujn postulojn de moderneco.
 • Ni intencas modernigi la retpaĝon.
 • La domo estis ne nur malnova, sed ankaŭ malmoderna.

ĈARMA ( encantador, cautivador )

Delikate plaĉa kaj alloga pro ia ne klarigebla, iel magia kaŭzo:
 • Viaj infanoj estas tiaj ĉarmaj!
 • Al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara.
 • Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme.
 • La desegnaĵo estis plena de harmonio kaj ĉarmo.
 • Ŝi ĉarmas ĉiujn per sia spriteco.
 • La diverseco estas ĉarmaĵo de Esperantio.
 • La kantistoj distris nin kun muzika brileco kaj homa ĉarmeco.
 • Agrabla babilado ĉarmigis la vojaĝon.
 • Tiu aktoro estas vera ĉarmulo!

KONTESTI ( discutir, objetar, contradecir)

Diskute malakcepti aserton, postulon aŭ establitan situacion:
 • Tiun fakton ni ne povas kontesti.
 • La kontestantaj studentoj kolerigis la lektoron.
 • La kontestado ne daŭris longe, ĉar ni promesis plibonigi la situacion.
 • Ili havas nekontesteblajn pruvojn, ke mi faris tiun krimon.
 • Kontestemaj laboristoj estis eksigitaj de siaj postenoj.

FALDI ( plegar, doblar)

Duoble aŭ pluroble fleksi tukon, paperon kaj ĝenerale ion ajn maldikan aŭ ion artikigitan, almetante unu sur alian la diversajn fleksitaĵojn:
 • Ŝi faldis la leteron kaj enmetis ĝin en la koverton.
 • Ĉiuj vestoj estas zorge falditaj en mia ŝranko.
 • Necesas gladi la jupon por forigi la faldojn.
 • Paperfaldado estas arto por elfari diversajn ludilojn.
 • La seĝo estas faldebla, do vi povas faldi ĝin kaj meti sub la liton.
 • Ŝi aĉetis faldumitan jupon.
 • La patro malfaldis la gazeton por tralegi ĝin.
 • Antaŭ ol lavi la telerojn mi refaldis la manikojn ĝis la kubutoj.

FORMO ( forma )

1. Sensebla aspekto, kiun objekto prezentas ekstere/ Aspecto sensible que un objeto presenta exteriormente
 • Al mi ne plaĉas formo de ĉi tiu meblo. / A mi no me gusta la forma de este mueble
 • La frato okupiĝis pri la formado de la vazo./ El hermano se ocupó de la formación del vaso.
 • Grandega vento deformis mian novan pluvombrelon./ Un viento fuertísimo deformó mi nuevo paraguas.
 • En la komenco la tero estis senforma kaj dezerta./ En el principio la tierra fuer sin forma y desértica.
 • Ĉio transformiĝas po iomete en la mondo. / Todo se transforma de a poco en el mundo.
 • Tie ni vidis diversformajn montojn. / Allí vimos montes de diversas formas.
 • Ŝi estis belforma kaj belvizaĝa. / Ella era de bella forma y de rosto bello.
 • Sufiksoj "-ĉj-" kaj "-nj-" kreas karesformojn de nomoj. / Los sufijos "ĉj" y "nj" crean los sustantivos de cariño.
2. Formujo / Molde
 • La ardanta metalo fluis en la formon. / El metal ardiente fluyó en el molde.
 • Mi bezonos formujon por fari la kukon. / Necesito un molde para hacer el pastel.
3. Maniero, laŭ kiu iu afero evidentiĝas: / Manera según la cual algún asunto se evidencia.
 • La formo de la registaro ŝanĝiĝis. / La forma del gobierno ha cambiado.
 • Li formis ĉi tiun societon. / El formó esta sociedad.
 • La societo formiĝis en la jaro 2000. / La sociedad se formó en el año 2000.
 • Subite nia gaja festo aliformiĝis en ardajn disputojn. / De pronto nuestra alegre fiesta se transformó en ardientes disputas.
4. Ekstera maniero, laŭ kiu oni agas, obeante difinitajn regulojn / Forma exterior según la cual se actúa obedeciento reglas definidas :
 • La akto estis redaktita en leĝa formo. / El acta fue redactado en forma legal.
 • Espereble oni akceptos la reformojn. / Esperamos que las reformas sean aceptas.
5. Maniero, laŭ kiu oni esprimas penson, kontraste kun tiu penso mem: / Manera según la cual se expresa un pensamiento, en contraste con ese pensamiento mismo:
 • La verkisto donis originalan formon al tia banala temo. / El autor dio una forma original a tan banal tema.

SAVI ( salvar, guardar )

1. Liberigi iun de danĝero aŭ morto:
 • Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo.
 • Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino.
 • Li estas mia savanto.
 • Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
 • Ŝafo kalkulita ne estas savita.
 • Nekredeble, sed mi sukcesis saviĝi.
2. Gardi ion de difekto aŭ pereo:
 • Mi estis sensava (havanta nenian savrimedon) kaj vi savis mian vivon!
 • Forsavis sian korpon kaj animon (tute malaperis).
 • Oni devas antaŭsavi la animon de la infanoj kontraŭ la tentoj.

domingo, 7 de septiembre de 2008

IMPLIKI ( implicar, enredar, embrollar )

1. Malfaciligi aŭ malhelpi la movojn de iu aŭ io, senorde ĉirkaŭvolvante fadenojn aŭ ĉirkaŭplektante malliberigilojn:
 • Liaj haroj estis implikitaj.
 • Interimplikitaj fadenoj.
 • Fiŝoj, implikitaj en reto.
 • Birdo implikiĝis en kaptilon.
2. Malfaciligi, malhelpi la agadon de iu aŭ la efikon aŭ solvon de io per komplikaĵoj, senordaĵoj kaj konfuzaĵoj:
 • Ŝi estas implikita en krimo.
 • Li speciale implikis la kalkulojn.
 • Impliko de leĝoj.
 • Necesas malimpliki tiun aferon.
 • Am-impliko - neleĝaj amaj interrilatoj.

RICELI ( receptar, encubrir )

Konscie helpi ŝteliston aŭ rabiston, ricevante la ŝtelaĵojn por ilin konservi, kaŝi aŭ memprofite vendi:
 • Li ricelas juvelojn.
 • Li estis punita pro ricelado.
 • En tiu domo loĝas ricelisto.
 • Ricelado estas tradicia okupo de nia familio.
 • Kiam mortis ŝia edzo, ŝi komencis riceli mem.
 • Mi ne kredas, ke li estas ricelanto.

FUŜI ( estropear, echar a perder, destruir )

Malbone fari pro intenca aŭ nevola senzorgeco; faraĉi:
 • La tranĉilo fuŝis mian robon.
 • Mi eĉ ne imagis, ke vi fuŝos nian komunan vivon.
 • La komputilo funkciis bonege kaj mi ne komprenas, kiel ĝi fuŝiĝis.
 • Mi esperas, ke tia fuŝo neniam okazos.
 • Lia laboro min ne kontentigis, ĉar ĝi estis fuŝa.
 • Tia libro estas nur fuŝaĵo.
 • Li ne komprenis, kial ŝi elektis ne lin, sed iun fuŝulon.

PESI ( pesar )

1. Mezuri la pezon de objekto:
 • Pesu ĉi tiujn oranĝojn, mi petas.
 • Se nun estus pesita mia ĉagreno, ĝi estus pli peza ol la sablo ĉe la maroj.
 • Ŝi staris sur la pesilo kaj ridetis - ŝia pezo malgrandiĝis.
 • La suno proksimiĝas al la stelaro de Pesilo.
 • La vendisto faris falsan peson.
 • Pripesu al mi unu kilogramon de terpomoj, mi petas.
 • Bebojn oni pesas per bebopesilo kaj leterojn - per leterpesilo.
 • Por ekscii la pezon de la juveloj, metu ilin sur pesileto.
 • La astronomia etero estis opiniata nepesebla.
2. Esplori la relativan valoron aŭ gravecon de io, taksi, ekzameni:
 • Li ĉiam longe pripensadas kaj pesadas ĉiun sian vorton.
 • Ĉiam okazas pesado de motivoj por kaj kontraŭ.
 • La pesiltaso de Temisa foje leviĝas, foje malleviĝas.

ŜIMI ( enmohosar, amohosar )

1. Kovriĝi per tre malgrandaj kaj maldikaj fungetoj, kiuj, pro malsekeco aŭ putriĝo, naskiĝas sur la supraĵo de organikaj substancoj:
 • La muroj de la domo komencis ŝimi pro malsekeco.
 • Sur la malfreŝa pano aperis ŝimo.
 • Mi ne manĝis bulkon, ĉar ĝia supro estis ŝima.
 • Ni ŝimigis fromaĝon en speciala kelo.
 • Por eviti ŝimaĵon oni uzas kontraŭŝimaĵon.
2. Resti longe forlasita kaj senutila:
 • Mi ŝimis en senaktiveco kaj enuo.

EKSTERMINI ( exterminar )

Perfekte pereigi; nepre tute detrui:
 • La fajro ekstermis la tutan domon.
 • Ni devas ekstermi tiun malbonan kutimon.
 • Feliĉe la ratoj estis ekstermitaj de nia domo.
 • La rezulto de tio estis timiga ekstermo de bestoj kaj plantoj.
 • La ekstermado de la judoj estas unu el la plej teruraj agoj.
 • Preskaŭ la tuta popolo mortis pro la ekstermanta malsano.
 • Tiuj bestetoj jam preskaŭ ekstermiĝis de sur la tero.