sábado, 21 de julio de 2012

PUTO (Pozo)

Profunda, vertikala truo, fosita en tero, por ĉerpi el ĝi akvon, kiu tie kolektiĝas pro subtera fonto aŭ trasorbiĝo, aŭ por forfluigi neutilan likvon: /Hoyo profundo y vertical, cavado en la tierra, para extraer el agua que allí se colecta desde una fuente subterránea o por absorción de un líquido inútil:.
 • Kara, iru preni akvon de la puto. /Querido, ve a traer agua del pozo.
 • En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos. /En un pozo no escupas, porque necesitarás beber.
 • Puta akvo estas pura ĉi tie. /El agua de pozo aquí es limpia.
 • La putisto boris al ni la puton. /El aguatero perforó un pozo para nosotros.
 • La drenputo ricevas superfluajn akvojn el ĝardeno kaj ellasas ilin en la grundon. /El pozo drenado recibe aguas superfluas del jardín, y la deja salir en el suelo.

OBSTRUKCO (Obstrucción, atasco)

1. Embaraso, kaŭzita de amaso da objektoj, kiuj malhelpas cirkuladon, trairadon tra vojo, kanalo ktp: /Apuro causado por un montón de objetos, que dificultan la circulación, la ida por un camino, canal, etc.:
 • Sur la strato estis granda obstrukco. /En la calle había una gran obstrucción.
 • Veturiloj obstrukcis la ŝoseon. /Los vehículos obstruyeron la calzada.
 • Kiel vi malobstrukcos la ĉefajn stratojn de la urbo? / ¿Cómo obstruirás las principales calles de la ciudad?
2. Intenca malhelpado al parlamenta laboro, farita per ĉiuj leĝaj rimedoj: /Intenso impedimento al trabajo parlamentario, hecho mediante todos los recursos legales:
 • Obstrukco malhelpis al la parlamento pritrakti la aferojn. /La obstrucción impidió al parlamento tratar los asuntos.
 • Ili provis obstrukci la balotadon de la leĝo. /Ellos trataron de obstruir la votación de la ley.

viernes, 20 de julio de 2012

ONDO (Ola, onda)

1. Arkoforma akvomaso, kiu leviĝas kaj refalas ĉe la supraĵo de maro, lago kaj simile, sub la blovo de la vento: /Masa de agua en forma de arco, que se levanta y vuelve a caer en la superficie del mar, lago y similarmente, bajo el soplo del viento:
 • Estas tre danĝere nun naĝi, ĉar la ondoj estas grandegaj. /Es muy peligroso nadar ahora, porque las olas están enormes.
 • Ili fornaĝis en la ondan maron. /Ellos se alejaron nadando en el mar ondeado.
 • Onderoj trafis mian vizaĝon. /Partes de una ola me dieron en el rostro.
2. Tio, kio prezentas tian saman alternon de leviĝoj kaj malleviĝoj: /Lo que presenta esa misma clase de alternancia de subidas y bajadas:
 • Li longe observis la ondojn de ŝia fluganta hararo. /Él observó largamente las ondas de la flotante cabellera de ella.
 • La greno ondiĝas, kiam la vento blovas super ĝi. /El grano se ondea cuando el viento sopla sobre él.
 • La arbaroj ondiĝadis pro grandega vento. /Los bosques se ondeaban por el fuerte ventarrón.
 • Mi ondumos miajn harojn por la festo. /Me ondearé el cabello para la fiesta.
3. Tio, kio progresas per sinsekvaj antaŭeniĝantaj linioj, per interrompaj masoj: /Lo que progresa por continuas filas que avanzan, por masas interrumpidas:
 • Ondoj da turistoj varias laŭ semajntagoj. /Las olas de turistas varían según los días de la semana.
4. Provizora intensiĝo de ia sento, influo, fenomeno: /Intensidad provisoria del sentimiento, influencia, fenómeno:
 • Ondo da malvarmo venis al nia lando. /Una ola de frío llegó a nuestro país.
 • Intereso pri tiu afero ondas tra la tuta lando. /El interés por ese asunto corre como una ola a través de todo el país.
5. Vibrado kun moviĝanta fazo: /Vibración con fase que se mueve:
 • Rapideco de sona ondo en aero estas 330 m/s. /La velocidad de la onda sonora en el aire es de 330 m/s.
 • Mikroonda kuirilo plirapidigas varmigon de la pladoj. /Un horno de microondas acelera el calentamiento de los platos.

ORO (Oro)

1. Metalo el la kuba sistemo, ruĝe flava aŭ flava, estiĝinta en vejnoj, koncentrita en aluvioj aŭ en detritaj petroj; la plej maleebla kaj dratigebla el ĉiuj metaloj: /Metal del sistema cúbico, amarillo rojizo o amarillo, que se encuentra en venas, concentrado en aluviones o en piedras de detritos; el más maleable y extensible de todos los metales:
 • Oni trovas oron en iuj riveretoj. /Se encuentra oro en algunos riachuelos.
 • La haroj de la knabino tiel lumis, kvazaŭ ili estus oritaj. /Los cabellos de la muchacha iluminaban tanto como si fueran de oro.
 • La suno origas fenestrajn vitraĵojn per siaj radioj. /El sol hace de oro los vidrios de las ventanas con sus rayos.
 • La rostata kokido oriĝis. /El pollo asado se puso dorado.
 • Ĝi kuŝas en orkolora kesteto. /Ello yace en un cestito de color oro.

2. Tiu metalo, rigardata kiel tre multevalora kaj tial uzata en juvelarto, monfabrikado kaj simile: /Ese metal, mirado como de muy alto valor y así usado en joyería, fabricación de moneda y similarmente:

 • • Li pagis per oro (ne per monbiletoj). /Él pagó con oro (no con billetes).
 • • Temp' estas valoro simile al oro./El tiempo es un valor, semejante al oro.
 • • Ŝi donace ricevis belan oran ringon. /Ella recibió como regalo un bello anillo de oro.
 • • Tie estis tiom da belaj oraĵoj, ke mi ne povis elekti, kiun el ili aĉeti. /Allí había tantos bellos objetos de oro, que no podía elegir, cuál de ellos comprar.
3. Monabundo, riĉeco: /Abundancia de dinero, riqueza:
 • Ĉiu deziras multe da oro, sed ĉu tio vere alportos feliĉon? /Todos desean mucho oro, pero ¿de veras eso trae felicidad?
 • Ne defendas oro kontraŭ doloro. /No defiende el oro contra el dolor.
 • En landoj transmaraj estas oraj arbaroj. /En países transoceánicos hay árboles de oro.
4. Multevalora, bonega afero: /De mucho valor, una cosa buenísima:
 • Ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro. /Gentil y tranquilo, con el corazón de oro.

jueves, 19 de julio de 2012

NETA (Neto, limpio)

1. Nekonfuza kaj preciza: /No confuso, preciso:
 • Mi ŝatis ŝian netan desegnon. /Me gustó su dibujo limpio.
 • Sur la tablo vi povas vidi lian neton. /Sobre la mesa puedes ver su escritura.
 • Mi nun nete reskribas mian versaĵon. /Ahora estoy reescribiendo en limpio mi poesía.
 • Nepre netigu vian lernejan taskon! / ¡Sin falta hace en limpio tu tarea escolar!
2. Sentara, senigita je ĉiu ajn kromaĵo, kalkulata laŭ sia nura propra kvanto: /Sin extra, despojado de cualquier agregado, calculado según su sola cantidad propia:
 • Ĉi-jare nia neta profito estas granda. /Anualmente nuestra ganancia neta es grande.
 • Mia malneta salajro estas 2000 eŭroj. /Mi salario bruto es de 2000 euros.

MASONI (Mampostear, fabricar, construir)

1. Fortike konstrui ion el ŝtonoj aŭ brikoj kunigante ilin per mortero aŭ cemento: /Construir algo macizo con piedras o ladrillos, uniéndolos con mortero o cemento:
 • • Mia frato masonas domojn - li estas masonisto. /Mi hermano construye casas – él es constructor.
 • • La monŝranko estis enmasonita kaj kaŝita malantaŭ la bildo. /La caja fuerte fue empotrada y oculta detrás del cuadro.
 • • La masonaĵo de nia domo baldaŭ estos finita. /La construcción de nuestra casa pronto estará terminada.
 • • Li masonfermos (plenmasonos) ĉi tiun fenestron, ĉar ĝi ne bezonatas. /Él clausurará (llenará con cemento) esta ventana, porque no se necesita.
2. Fortike kaj firme starigi ion abstraktan: /Levantar algo abstracto fuerte y firmemente:
 • Diligenta lernado masonas bonan fundamenton por la vivo. /Un aprendizaje diligente construye un buen fundamento para la vida.
 • La paco estas masonita de la interkompreno. /La paz está construida por la intercomprensión.

miércoles, 18 de julio de 2012

MELKI (Ordeñar; sacar)

1. Elpremi la lakton el la mamoj de bruto: /Extraer la leche de las mamas de un animal:
 • La avino foriris melki bovinon. /La abuela salió a ordeñar la vaca.
 • Melku bovon senfine, li lakton ne donos. /Ordeña un buey interminablemente, leche no dará.
 • La melkado estas farata dufoje en la tago. /El ordeñado se hace dos veces al día.
 • Ŝi estas melkistino. /Ella es ordeñadora.
 • En grandaj bredejoj estas melkomaŝinoj. /En los grandes establos hay máquinas ordeñadoras.
2. Ekspluate akiri, eltiri profiton: /Adquirir por explotación, sacar provecho:
 • Vi denove sukcesis melki monon el viaj amikoj. /Otra vez lograste sacarle dinero a tus amigos.
 • Mi ne estas senfine melkebla bovino! / ¡No soy una vaca ordeñable interminablemente!

MENCII (Mencionar)

Diri kelkajn vortojn, citi nomon aŭ detalon ne tuŝantan la ĉeftemon, flanke atentigi pri: /Decir algunas palabras, citar nombre o detalle, no tocando el tema principal, del que se intenta advertir soslayadamente:
 • Li nur menciis, ke io okazis, sed ne rakontis detale. /Él solo mencionó que ocurrió algo, pero no contó los detalles.
 • Ĉu vi kontraŭas mencion de via nomo? / ¿Estás en contra de la mención de tu nombre?
 • La dato de la eldono ne estis menciita. /No se mencionó la fecha de edición.
 • Menciinda estas ŝia kontribuo en la kongreso. /Su contribución en el congreso es digna de mención.
 • Pardonu min! - Ne menciinde! / ¡Perdóname! - ¡Ni lo menciones!

martes, 17 de julio de 2012

MOTIVO (Motivo, razón)

Tio, kio igas personon agi, konduti tiel aŭ tiel: /Lo que hace actuar a una persona, comportarse así o así:
 • Li ne havis motivon por murdi ŝin. /Él no tenía motivo para asesinarla.
 • Ĉu vi povas motivi vian malkontentecon? / ¿Puedes motivar tu descontento?
 • La motivado de ŝia konduto ne estas facila. /La motivación de la conducta de ella no es fácil.
 • Ĉiuj motivaĵoj estis prezentitaj en juĝista decido. /Todas las motivaciones fueron presentadas en una decisión judicial.
 • Vi vane penas - via plendo estas senmotiva. /En vano te esfuerzas – tu queja es carente de motivo.
 • Mi neniam koleras senmotive. /Nunca me enojo sin un motivo.

LANĈI (Lanzar)


1. Forlasi unuafoje al la ago de fizikaj fortoj konstruaĵon (ŝipon, balonon, ponton kaj simile), provante ties fortikecon kaj funkcii-von: /Dejar, por primera vez, una construcción a la acción de las fuerzas físicas (barco, balón, puente y similarmente), probando su fortaleza y funcionalidad:

 • Oni lanĉis ankoraŭ unu grandan butikon en nia urbo. /Todavía se lanzó una gran tienda en nuestra ciudad.
 • Mi ankoraŭ ne vojaĝis per tiu ĵus lanĉita ŝipo. /Todavía no he viajado en ese barco recién botado.

2. Forlasi al la ĝenerala uzado novaĵon (vorton, verkon, dancon, modon kaj alian), provante ties sukceson: /Dejar al uso general una novedad (palabra, obra artística, danza, moda, etc.) para probar su éxito:

 • Li lanĉis tutmondan kampanjan movadon. /Él lanzó una campaña mundial para el movimiento.
 • Hodiaŭ okazis lanĉo de nia revuo. /Hoy se llevó a cabo el lanzamiento de nuestra revista.
3. Ekfunkciigi komputilan programon: /Comenzar a hacer funcionar un programa de computación:
 • lernu! jam lanĉis la tujmesaĝilon. /Lernu! ya lanzó el mensajero instantáneo.
 • La paĝaro de lernu! estis lanĉita en la jaro 2002. /El sitio de Lernu! fue lanzado en el año 2002.
 • Li okupiĝas pri lanĉado de diversaj programoj. /Él su ocupa del lanzamiento de diversos programas.

lunes, 16 de julio de 2012

LIBERA (Libre, abierto)

1. Povanta iri laŭ sia plaĉo, ne haltigite de baroj: /Que puede ir a su gusto, no siendo detenido por barreras:
 • Mi lasis la hundon libera en la korto. /Dejé al perro libre en el patio.
 • Tute libera, kiel birdo aera. /Totalmente libre, como pájaro en el aire.
 • Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero. / Mejor un pan sin mantequilla, que un dulce pastel sin libertad.
 • Seka panpeco, sed en libereco. /Un pedazo de pan seco, pero en libertad.
 • Ne insultu mizeran, ne moku malliberan. /No insultes a un miserable, no te burles de un esclavo.
 • Li finis sian tempon de mallibereco. /Él terminó su tiempo de reclusión.
 • Ili perforte min malliberigis! / ¡Ellos me encerraron a la fuerza!
2. Povanta agi laŭ sia volo, ne malhelpate de socia, morala regulo: /Que puede obrar según su voluntad, no entrabado por norma social, moral:
 • Vivu mizere, sed vivu libere! / ¡Vive en la miseria, pero vive libre!
 • Antaŭparolo liberigas de postparolo. /Un prólogo libra de una conclusión.
 • Liberulo iras, kien li deziras. /Un individuo libre va adonde él desea.
3. Politike sendependa: /Políticamente independiente:
 • Mi estas libera civitano, kiu havas siajn rajtojn! / ¡Soy un ciudadano libre que tiene sus derechos!
 • Oni liberigis ŝin el sklaveco. /La liberaron de la esclavitud.
4. Kapabla memstare pensi: /Capaz de pensar independientemente:
 • Mi sentas min libera. /Me siento libre.
5. Kapabla moviĝi sen baro, sen ĝeno: /Capaz de moverse sin barrera, sin estorbo:
 • Li kapablas liberan elparoladon de la lingvo. /Él es capaz de una pronunciación libre de la lengua.
6. Disponebla, neokupita: /Disponible, no ocupado:
 • Ĉu la seĝo estas libera? / ¿La silla está libre?
 • Finfine mi liberiĝis de tiu teda gasto. /Por fin me liberé de ese fastidioso huésped.
7. Ne prezentanta barojn, malhelpojn (se paroli pri spaco aŭ tempo): /Que no presenta barreras, impedimentos (si se habla de espacio o tiempo):
 • Ni flugis en la libera aero. /Nosotros volamos en el aire libre.
 • Sola vojo libera al la fundo rivera. /Único camino libre al fondo del río.
8. Ne submetita al specialaj leĝoj, difinitaj kondiĉoj: /No sometido a leyes especiales, condiciones definidas:
 • La eniro en la koncerton estas libera (senpaga). /La entrada al concierto es libre (gratis).
9. Senigita je, ŝirmita kontraŭ: /Despojado de, resguardado contra:
 • Dum miaj ferioj mi volas esti libera de ĉiuj zorgoj. /Durante mis vacaciones quiero estar libre de todas las preocupaciones.

KARESI (Acariciar; favorecer, sonreír)

1. Delikate tuŝi, por montri al iu sian amon, amikecon, respekton kaj tiel plu: /Tocar delicadamente, para demostrar a alguien su amor, amistad, respeto, etc.:
 • La patrino karesas la infanon. /La madre acaricia al niño
 • Ne karesu per mano, sed karesu per pano. /No acaricies con la mano, sino acaricia con un pan.
 • Mi ĝis nun memoras lian karesan rigardon. /Aún ahora recuerdo su mirada acariciante.
 • Li ĉiam tenas sin karese kun ŝi. /Él siempre se conduce cariñosamente con ella. 
 • Min jam lacigis ŝia konstanta karesemo. /Ya me cansó su constante aficción a la caricia.
 • Ŝi estas bela kaj karesinda! / ¡Ella es hermosa y digna de acariciar!
 • Oni batas, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas. /Se golpea, se maltrata, y hasta llorar no se permite.
2. Delikate tuŝi: /Tocar delicadamente:
 • Post bona manĝo li karesis sian ventron. /Después de una buena comida, él se acarició el vientre.
3. Plezurigi: /Regodearse, solazarse:
 • Viaj konsoloj karesas mian vunditan animon. /Tus consuelos acarician mi alma herida.
 • Ne ekzistas kareso sen intereso. /No existe caricia sin interés.
4. Montri al iu afablecon, favoron: /Mostrar amabilidad, favor:
 • Mono min neniam karesis. /El dinero nunca me favoreció.
 • Kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas. /A quien la suerte favorece, en todo tiene éxito.

domingo, 15 de julio de 2012

KESTO (Caja, cajón)

Ujo, ordinare ligna, en formo de orta paralelepipedo: /Contenedor, ordinariamente de madera, en forma de paralepípedo perpendicular:
 • Ĉiujn nebezonatajn aĵojn mi metis en la keston kaj forportis al la kelo. /Puse todas las cosas que ya no se necesitan en un cajón y lo llevé al sótano.
 • Formeti la aferon en la keston de forgeso. /Dejar el asunto en el cajón del olvido.
 • Bedaŭrinde iu ŝtelis mian kesteton, en kiu troviĝis la oraĵoj. /Lamentablemente alguien robó mi cajita, donde se encontraban los objetos de oro.
 • Li elkestigis la librojn kaj donis unu el ili al mi. /Él sacó los libros del cajón y me regaló uno de ellos.
 • Vizitante preĝejon ŝi ĵetis iom da mono en la almozkeston. /Al visitar la iglesia, ella echó algo de dinero en la caja de limosna.
 • Tiom da floroj ne povas normale kreski en ĉi tiu malgranda florkesto. /En este pequeño florero no puede crecer normalmente un poco de flores.
 • Kara, bonvolu kontroli, ĉu estas leteroj en la leterkesto. /Querido, por favor, mira si hay cartas en el buzón.
 • Niaj infanoj nun ludas en la sablokesto. /Nuestros niños ahora están jugando en la caja de arena.
 • Mi volus, ke ĉi tiu tablo enhavu kelkajn tirkestojn. /Me gustaría que esta mesa tuviera algunos cajones.

KNEDI (Amasar)

1. Premadi kaj prilabori per la manoj pastecan substancon, por doni al ĝi ian formon: /Presionar y trabajar con las manos una substancia pastosa, para darle alguna forma:
 • Mia avo knedas belajn potojn. /Mi abuelo amasa bellas vasijas.
 • Knedu (masaĝu) miajn muskolojn, mi petas. /Masajea mis músculos, por favor.
2. Premante kaj kirlante miksi per la manoj farunon kaj akvon, por fari paston: /Mezclar con las manos, presionando y batiendo, harina con agua, para hacer una pasta:
 • La patrino knedas la panon. /La madre amasa el pan.
 • La pasto ne estas knedebla, ĉar ĝi enhavas tro multe da akvo. /La pasta no está amasable, porque contiene demasiada agua.
 • Pasto por la torto devas esti sufiĉe densa kaj ne tro knedita. /La pasta para la torta debe estar bastante densa y no demasiado amasada.
 • Post kiam ni aĉetis knedmaŝinon ni ĉiumatene bakas la panon. /Desde que compramos la amasadora, todas las mañanas horneamos el pan.