sábado, 2 de junio de 2012

EKZISTI (Existir)

 Efektive kaj nune esti: /Ser, efectiva y actualmente:
 • Nia organizo ne plu ekzistas. /Nuestra organización ya no existe.
 • Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo. /No existe un zorro cándido, no existe un hombre sin culpa.
 • Li ne sciis pri la ekzisto de lia filo. /Él no sabía de la existencia de su hijo.
 • Ni ricevis la ekzistadon de niaj gepatroj. /Nosotros recibimos la existencia de nuestros padres.
 • Ĉiuj ekzistaĵoj havas rajton ekzisti (ekzistorajton). /Todos los existentes tienen derecho a existir (derecho a la existencia).
 • Multe da laboro estis eluzita por ekzistigi la statuon. /Fue mucho trabajo desgastado para hacer existir la estatua.
 • Ili ne povas kunekzisti pro malsameco. /Ellos no pueden coexistir por la desigualdad.

EKZOT(IK)A (Exótico)

Devenanta el tre malproksima fremda lando: /Proveniente de un país extranjero muy lejano:
 • Mi kun plezuro gustumis ekzot(ik)ajn manĝaĵojn. / Yo degusté con placer comidas exóticas.
 • Dum ferioj ni ĝuis ekzot(ik)on de tiu lando. /Durante las vacaciones disfrutamos lo exótico de ese país.
 • Homoj tre interesiĝis kaj ĝoje babilis pri tia ekzot(ik)aĵo kiel Esperanto. /Las personas se interesaron mucho, y conversaban alegremente sobre ese exótico Esperanto.

viernes, 1 de junio de 2012

ELASTA (Elástico)

1. Tia, ke ĝi facile kuntiriĝas, etendiĝas aŭ aliformiĝas pro premanta aŭ tiranta forto, kaj reprenas sian antaŭan formon, kiam tiu forto ĉesas: /Aquello que fácilmente se estira, se alarga o toma otra forma por una fuerza que presiona o tira, y que retoma su forma anterior, cuando cesa esa fuerza:
 • Ŝtalo estas tre elasta kaj formebla. /El acero es muy elástico y moldeable.
2. Tre fleksiĝema, malrigida: /Muy flexible, compasivo:
 • Ŝia talio estas gracia kaj elasta. /Su talle es gracioso y elástico.
 • Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas. /La miseria sana los pies, hace elástico el cuello.
 • Neniu besto povas konkuri kun la elasteco de iliaj saltoj. /Ningún animal puede competir con la elasticidad de sus saltos.
3. Facile adaptebla al diversaj cirkonstancoj: /Fácilmente adaptable a diversas circunstancias:
 • La signifo de la afiksoj devas resti elasta. /El significado de los afijos debe quedar elástico.
 • La lingvo iomete elastiĝis. /La lengua se flexibiliza un poco.

ERARI (Errar, equivocarse)

1. Deflankĝi de la vero, de la ĝusta opinio, kalkulo kaj simile: /Apartarse de la verdad, de la opinión correcta, cálculo, etc.:
 • Vi eraris en kalkulo. /Te equivocaste en un cálculo.
 • Kiu demandas, tiu ne eraras. /Quien pregunta, no yerra.
 • Mi korektis gramatikajn erarojn. /Corregí unos errores gramaticales.
 • Via respondo estas erara. /Tu respuesta es errónea.
 • Ĉi tiu frazo estas senerara. /Esta frase es correcta.
 • Mi certas pri la erareco en la traduko de ĉi tiu vorto. /Estoy seguro de la equivocación en la traducción de esta palabra.
2. Deflankiĝi de la morala devo: /Apartarse del deber moral:
 • Mi eraris, pardonu min! / ¡Me equivoqué, perdóname!
 • Kiu ne pekis, kiu ne eraris? /¿Quién no pecó, quién no se equivocó?
 • Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj. /En la vejez se pagan los errores de la juventud.
 • Homo estas erarema. /El hombre es falible.
 • La aspekto erarigis lin. /El aspecto lo hizo errar.

miércoles, 30 de mayo de 2012

ESENCO (Esencia)

1. La esto en si mem, la realaĵo kuŝanta sub la fenomenoj: /El ser en sí mismo, la realidad oculta bajo los fenómenos:
 • Ni eble ne diskutu pri la dia esenco. /Es posible que no discutamos acerca de la esencia divina.
2. Ĉio, kio faras ion aŭ iun tio, kio ĝi estas; ĉio, kio konsistigas la propran naturon de io aŭ iu, kontraste kun la ŝajno, la eksteraĵo: /Todo lo que hace que algo o alguien sea lo que es; todo aquello en que consiste la propia naturaleza de algo o de alguien, en contraste con la apariencia, la exterioridad:
 • Li ne multe pensas pri sia propra interna esenco. /Él no piensa mucho acerca de su propia esencia interna.
 • Nomo egala, sed esenco mala. /El nombre iguala, pero la esencia muestra cualidades contrarias.
 • Laŭ la aspekto li estis bona homo, sed esence li estis ruzulo. /Según el aspecto, él era un buen hombre, pero en esencia era un ladino.
3. La kerno, la plej ĉefa parto, la nepra, nemalhavebla ecaro de io: /El núcleo, la parte principal, indefectible, conjunto de cualidades imposible de no poseer:
 • Mi ne komprenis la esencon de lia demando. /No comprendo la esencia de su pregunta.
 • Bruo potenca, nula esenco. /Ruido potente, nula esencia.
 • La dokumento laŭ mi ne estas tute klara kaj esenca. /En mi opinión, el documento no es totalmente claro ni esencial.
 • Tio estas neesenca problemo. /Ese es un problema no esencial.
4. Koncentrigita eltiraĵo el iuj substancoj ĝenerale bonodoraj aŭ aromaj: /Lanzamiento concentrado de algunas substancias, generalmente olorosas o aromáticas:
 • Mi verŝis iom da roza esenco en akvon kaj banis min. /Vertí un poco de esencia de rosas en agua y me bañé.

ESTIMI (Estimar, apreciar)

Havi altan opinion pri ies morala kaj spirita valoro, aŭ pri ties faroj: /Tener una alta opinión respecto al valor moral y espiritual de alguien, o de sus acciones:
 • Ni ĉiuj devas estimi niajn gepatrojn. /Todos debemos apreciar a nuestros padres.
 • Estimataj sinjoroj kaj sinjorinoj, estas plezuro vidi vin ĉiujn ĉi tie! / ¡Estimados señores y señoras, es un placer verlos a todos aquí!
 • Ŝi perdis la estimon por si mem (memestimon). /Ella perdió la estimación por sí misma (autoestima).
 • Tiu homo estas estiminda, ĉar li faris multon por nia lando! / ¡Ese hombres es digno de estimación, porque hizo mucho por nuestro país!
 • Mi malestimas perfidulojn. /Yo desprecio a los pérfidos.
 • Malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo. /La pobreza no es un crimen, sin embargo conduce al desprecio.
 • Li estas malestiminda mensogulo! / ¡Él es un despreciable mentiroso.

lunes, 28 de mayo de 2012

EDUKI (Educar)

1. Direkti la elvolviĝon de fizikaj, moralaj kaj intelektaj kapabloj de infano aŭ junulo: /Dirigir el desarrollo de las capacidades físicas, morales e intelectuales de los niños o los jóvenes:
 • Gepatroj edukis min en la plej granda severeco. /Mis padres me educaron con la más grande severidad.
 • Ili donis bonan edukon al mi. /Ellos me dieron una buena educación.
 • Mi zorgis pri edukado de malpli aĝa fratino. /Yo me preocupé de la educación de mi hermana menor.
 • Niaj seminarioj havas edukan celon. /Nuestros seminarios tienen un propósito educativo.
 • Ĉu vi denove ne estis en edukejo?!  / ¿Otra vez no asististe a la escuela?
 • Kiel malbele vi parolas, needukita knabo! / ¡Qué feo hablas, muchacho mal educado!
2. Malsovaĝigi (beston): /Domesticar (un animal):
 • Ili edukis tigron kaj nun ĝi loĝas en ilia korto. /Ellos educaron a un tigre, y ahora él (tigre) vive en el patio de ellos.
 • Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan. /Teme a un lobo educado y a un enemigo pacificado.
 • Neniu edukisto sukcesos eduki ĉi tiun beston, ĉar ĝi estas needukebla! / ¡Ningún domador tendrá éxito en educar a este animal, porque es indomable!

EBRIA (Ebrio, borracho)

1. Trinkinta tiom da alkoholaĵoj, ke la cerbo kaj muskoloj ne plu normale funkcias: /Que ha bebido tanto alcohol, que el cerebro y los músculos ya no funcionan normalmente:
 • Ŝia edzo denove revenis hejmen ebria. /Su marido de nuevo volvió ebrio a casa.
 • Li saltas gracie, kiel urso ebria. /Él salta graciosamente como un oso ebrio.
 • Vera opinio montriĝas en ebrio. /La verdadera opinión se muestra en la ebriedad.
 • Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam. /La ebriedad se pasa después de dormir, la insensatez, nunca.
 • Ne miksu ebriigaĵojn! /¡No mezcles los licores!
 • Ili ebriiĝis antaŭ noktomezo. /Ellos se embriagaron antes de la medianoche.
 • Por ebriulo ne ekzistas danĝero. /Para el ebrio no existe el peligro.
 • Mi verŝis akvon sur lin por ke li malebriiĝu. /Vertí agua sobre él, para que se le pase la ebriedad.
2. Konfuzata de pasio aŭ granda emocio: /Confundido por la pasión o una gran emoción:
 • Ni ĉiuj estis ebriaj de feliĉo. /Todos nosotros estábamos ebrios de felicidad.
 • Sukceso ebriigis lin. /El éxito lo embriagó.

domingo, 27 de mayo de 2012

ZORGI (Cuidar de, preocuparse por)

1. Serioze direkti sian atenton kaj agadon al ies bono: /Dirigir seriamente su atención y acción al bienestar de alguien:
 • Ŝi zorgas ne nur pri siaj infanoj, sed ankaŭ pri siaj gepatroj. /Ella cuida  no sólo a sus hijos, sino también a sus padres.
 • Zorgu pri vi, kaj nenion pli. /Preocúpate de ti, y de nada más.
 • Nenio povas anstataŭi la patrinajn zorgojn. /Nada puede reemplazar los cuidados maternos.
 • Hodiaŭ mi devas prizorgi mian frateton. /Hoy debo cuidar de mi hermanito.
2. Apliki sian atenton, ke ago estu bone plenumita: /Aplicar su atención a que un acto sea bien llevado a cabo:
 • Li zorgas, ke ĉiuj gastoj de la hotelo ricevu ĉion, kion ili deziras. /Él se preocupa de que todos los huéspedes del hotel reciban todo lo que ellos desean.
 • Ŝi estas zorgema lernantino. /Ella es una estudiante preocupada.
 • Vi malzorgas viajn devojn! /¡Tú descuidas tus deberes!
3. Maltrankviliĝi pro necerteco aŭ dubeco de io, kion oni opinias grava: /Intranquilizarse por la incertidumbre o la duda sobre lo que se considera importante:
 • Li tute ne zorgas pri sia estonteco. /Él no se preocupa en absoluto por su futuro.
 • Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano. /La riqueza se preocupa de la champaña, la pobreza del pan.
 • Nenio min zorgigas. /Nada me preocupa.
 • Mi asekuris min, ĉar mi antaŭzorgas malsanon kaj alian malbonon. /Me aseguré, porque soy prudente ante una enfermedad u otro malestar.
 • Ŝajnas al mi, ke via vivo estas senzorga. /Me parece que tu vida es descuidada.
4. Konscience fari, plenumi (taskon kaj simile): /Hacer o llevar a cabo algo concienzudamente (una tarea, etc.)
 • Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian. /Cuida tu oficio y no te mezcles en otro.
 • Granda ofico - grandaj zorgoj. /Un gran empleo – grandes preocupaciones.
 • Ŝi ĉiam estas zorge vestita. /Ella siempre está cuidadosamente vestida.

VALIZO (Maleta, valija)

Malgranda, manportebla kofro, kiu malfermiĝas en du partojn: /Pequeño cofre transportable por mano, que se abre en dos partes:
 • Ĉu vi jam pretigis la valizojn? / ¿Ya tienes listas las maletas?
 • Pli valoras propra ĉemizo ol fremda plena valizo. /Más vale  la propia camisa que una valija extraña llena.
 • Mi metis miajn dokumentojn en valizeton. /Metí mis documentos en una maletita.
 • Metu viajn valizojn en valizujon (de aŭto). /Mete tus maletas en la cajuela (de un auto).

VALORO (Valor)

1. Grado, laŭ kiu iu aŭ io estas ŝatata pro siaj kvalitoj kaj meritoj: /Grado según el que alguien o algo es apreciado por sus cualidades y méritos:
 • Laŭ la personoj, kun kiun oni havas interrilatojn, estas difinita la propra  valoro de homo. /Según las personas con quienes  se tiene interrelaciones, se define el valor propio de una persona.
 • Kia estas via laboro, tia estas via valoro. /Lo que es tu trabajo, ese es tu valor.
 • Montras parolo, kion cerbo valoras. /La palabra muestra lo que el cerebro valora.
 • Mi pensas, ke vi havas senton de malplivaloreco. /Creo que tienes un sentimiento de baja autoestima.
 • Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras. /Quien valora no agrada, pero quien complace valora.
 • Ne traktu nin kiel senvalorajn bestojn! / ¡No nos trates como animales sin valor!
2. Grado de taksebleco; sumo, je kiu io estas mone taksata: /Grado de posible tasación; suma en que algo se tasa monetariamente:
 • La valoro de tiu varo malaltiĝis lastatempe. /El valor de esa mercadería ha bajado últimamente.
 • Oni batas la oron, por provi ĝian valoron. /Se golpea el oro, para probar su valor.
 • Li elspezis cxiun monon por aĉetado de tiu multevalora (grandvalora, altvalora) perlo. /Él desembolsó todo el dinero para la compra de esa carísima (de gran o alto valor) perla.
3. Grando, al kiu variablo aux funkcio povas egali: /Grandeza a la que una variable o una función puede igualar:
• Trovu valoron de ĉi tiu funkcio. /Encuentra el valor de esta función.
4. Io, kio iel valoras: /Lo que de alguna manera tiene valor:
 • Promesita trezoro estas sen valoro. /Un tesoro prometido no tiene valor.
 • Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento. /Más vale el consentimiento mutuo que un documento legal.
 • Viaj konsiloj estas tre valoraj por mi. /Tus consejos son muy valiosos para mí.
 • Ĉu vi forvendis ĉiujn valoraĵojn?! / ¿Vendiste todos los valores?
5. Tio, kion homoj jugxas morale aŭ estetike grava: /Aquello que las personas juzgan moral o estéticamente importante:
 • Ni devas klopodi, ke la veraj valoroj de tiu nacio estu konigataj al la mondo. /Debemos procurar que los valores verdaderos de esa nación sean dados a conocer al mundo.