lunes, 28 de septiembre de 2009

PLEDI ( alegar, abogar )

Paroli antaŭ juĝisto por defendi sian propran aferon aŭ tiun de sia kliento / Hablar ante un juez para defender su propia causa o aquella de su cliente
 • Mi ne sukcesis trovi advokaton por pledi. / No logré encontrar un abogado para alegar
 • Gravaj argumentoj pledas por la ĝenerala akcepto de Esperanto kiel internacia lingvo. / Unos argumentos importantes abogan por la aceptación general del Esperanto como lengua internacional
 • Lia pledo ne estis konvinka kaj la juĝisto decidis lin puni. / Su alegato no fue convinsente y el juez decidió castigarlo.
 • Ĉu vi povus okupiĝi pri la pledado? / ¿Puedes ocuparte del alegato?

PLENDI ( quejarse )

1. Esprimi per vortoj sian doloron, ĉagrenon / Expresar con palabras su dolor, enojo o disgusto
 • La infano plendis pro doloro. / El niño se quejaba por el dolor
 • De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro. / De quejas y llantos no se hace el dolor
 • Ŝi rigardis al mi plende. / Ella me miraba quejosamente
 • Mi ĉion suferas neplendante. / Todo lo sufro sin quejarme
2. Esprimi per vortoj, ke oni estas malkontenta pri io aŭ iu: / Expresar con palabras que se está descontento por algo o alguien
 • Ŝi plendis, ke vi batas ŝin! / Ella se quejó que tu la golpeabas
 • Se neniu plendas, neniu defendas. / Si nadie se queja, nadie defiende.
 • Senfara plendo ne estas defendo. / Una queja sin hechos no es una defensa.
 • La plendito silentis kaj neniel povis pravigi siajn agojn. / El quejoso se calló y de ninguna manera pudo justificar sus hechos.

KRUDA ( crudo, basto, tosco)

1. Tia, kia la naturo ĝin produktis; konservanta ĝian primitivan staton; neprilaborita, nepreparita, nekulturita / Así como la naturaleza lo produjo; conservando su primitivo estado; sin elaborar, no preparado, no cultivado:
 • Ne eblas manĝi la viandon, ĉar ĝi ankoraŭ estas kruda./ No es posible comer la carne, porque está cruda
 • Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo./ Desnudo y crudo, sin brocha en el bolsillo.
 • Mi preparis krudaĵojn (nekuiritajn fruktojn/legomojn). / Preparé una comida cruda ( frutas no cocidas / legumbres)
2. Forte kaj malagrable impresanta la sentumojn pro neperfekta laboriteco aŭ pro ne sufiĉa harmonio; malmilda, neharmonia, maldelikata: / Impresiando fuerte y desagradablemente los sentidos por la imperfecta laboriosidad o por insuficiente armonia; dura, inarmómico, no delicado
 • Mi ne pardonos ŝin - ŝi diris al mi krudajn vortojn. / No la perdonaré - ella me dijo nas palabras toscas
 • Li batadis ĉiujn malsaĝaĵojn kaj krudaĵojn de la popolo. / Él golpeaba todas las imprudencias y brutalidades del pueblo
 • Mi sentis krudecon en lia voĉo. / Sentí la crudeza de su voz
3. Dolorige impresanta la sentumojn, pro bruta fortego aŭ sovaĝa intenseco; pene tolerebla, malmildega: / Impresionando dolorosamente los sentidos por una fuerza brutal o intensidad salvaje; tolerable esforzadamente
 • Mi sidis hejme, ĉar estis kruda vintra tago. / Me senté en casa, porque era un crudo día de invierno
 • Li ĉion krude rompis. / Él rompió todo toscamente.
4. Ne mildigita de civilizita kulturo; brute instinkta; malklera, malĝentilega, vulgaranima: / No suavizado por una cultura civilizada; brutalmente instintiva; estúpida, poco gentil, de ánimo vulgar
 • Via kruda karaktero ne helpos vin en la vivo! / Tu caracter tosco no te ayudará en la vida
 • Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos. / Si a un tosco algo acaricias, el se permitirá todo.
 • Li tre ŝanĝiĝis - nun li estas malkruda. / Él cambió mucho - ahora es es ya no es tosco