sábado, 29 de septiembre de 2012

VALO (Valle)

Malalta terparto, pli-malpli ĉirkaŭita de montoj, ordinare ankaŭ baseno de rivero: /Parte baja de la tierra, más o menos rodeada de montes, ordinariamente también cuenca de un río:
 • La unuaj loĝantoj lokiĝis en la valo de Nilo. /Los primeros habitantes se ubicaron en el valle del Nilo.
 • Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo. /Si nieva en el monte, hace frío en el valle.
 • Ni sukcesis alkonduki akvon al tiu valeto. /Conseguimos conducir el agua a ese vallecito.
 • Se vi iros valvoje (malsuprenire laŭ la valo), vi trovos la urbon. /Si vas por el camino del valle (bajando al valle), encontrarás la ciudad.
 • Turo estas alvale de Orleano (pli malsupre en la valo ol Orleano). /La torre está situada en el valle de Orleans (más abajo que el valle de Orleans).

miércoles, 26 de septiembre de 2012

RIBELI (Rebelarse)

Rifuzi obei la registaron aŭ aŭtoritatan instancon: /Rehusar la obediencia a una instancia de gobierno o autoridad:
 • La laboristoj de la fabriko ekribelis. /Los trabajadores de la fábrica se rebelaron.
 • En ŝia voĉo sonis ribelo de virina fiereco. /En su voz sonó una rebelión de fiereza femenina.
 • La estraro tute ne timas viajn ribelajn minacojn. /El gobierno no teme en absoluto tus amenazas rebeldes.
 •  La ribelantoj (ribeluloj) ne volas cedi. /Los rebeldes no quieren ceder.
 • Mia ribelema spirito ne intencas ĉesi ribeli. /Mi espíritu rebelde no tiene la intención de dejar de rebelarse.
 • Kiu ribeligis vin kontraŭ mi? / ¿Quién te hizo rebelar contra mí?

GRACIA (Gracioso, garboso)

Bela, plaĉa per facilaj kaj harmoniaj movoj aŭ bele proporciaj formoj: /Hermoso, agradable por sus movimientos fáciles y armoniosos, o bello por sus formas proporcionadas:
 • Hodiaŭ mi aĉetis tre gracian vazon./Hoy compré un jarrón muy bello.
 • Li saltas gracie, kiel urso ebria. /Él salta tan graciosamente como un oso ebrio.
 • Ŝi ne estis belulino, sed ŝia gracio estis tre alloga. /Ella no era una mujer hermosa, pero su gracia la hacía muy atractiva.
 • Min ravas la gracieco de tiu antikva statufragmento. /La gracia de ese antiguo fragmento de estatua me cautivó.
 • Ĉu vi volas diri, ke mi ne estas graciulino? / ¿Quieres decir que no soy graciosa?
 • Via parolo estas sengracia. /Tu conversación no tiene gracia.

martes, 25 de septiembre de 2012

SATURI (Saturar)


1. Solvi substancon en iu fluaĵo ĝis tiu ĉi ne povas solvi pli: /Disolver una substancia en algún fluido hasta que no se pueda disolver más:
 • La akvo de la Malviva Maro estas saturita de mineraloj. /El agua del Mar Muerto está saturada de minerales.
2. Plejeble plenigi per io konkreta: /Llenar lo más posible por medio de algo concreto:
 • Tiun matenon sunaj radioj saturis mian ĉambron. /Los rayos solares saturaron mi habitación esta mañana.
 • Mi ne povus vivi en tiu urbo pro la saturado de ĝia atmosfero per gasoj de aŭtoj. /No podría vivir en esa ciudad, por la saturación de su atmósfera con gases de autos.
 • La aero saturiĝis per odoro de floroj. /El aire se saturó con el olor de las flores.
3. Plejeble plenigi per io abstrakta: /Llenar lo más posible por medio de algo abstracto:
 • Malpaco saturis atmosferon. /La guerra saturó la atmósfera.
 • Mi estas saturita de ĝojo! / ¡Estoy saturado de alegría!
 • Ŝi jam estas supersaturita de lia agreso. /Ella está ya súper saturada por su agresión.

domingo, 23 de septiembre de 2012

RAVI (Cautivar, seducir, embelesar)

Sentigi entuziasman admiron, kvazaŭ forprenante la animon el la korpo: /Hacer sentir una admiración entusiasta, como arrebatando el alma del cuerpo:
 • Ŝi ĉiujn ravis per sia belega kantado. /Ella cautivó a todos con su bellísimo canto. 
 • Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas. /Siempre nos embelesa lo que no tenemos. 
 • Mi renkontis rav(ant)an knabinon. /Me encontré con una seductora muchacha. 
 • Post la spektaĵo ĉiuj ĝojkriis de ravo. /Después del espectáculo, todos gritaban alegremente de embeleso. 
 • Li tre rave dancas. /Ella baila de manera muy cautivadora. 
 • Niaj okuloj lumis de raviteco (raviĝo). /Nuestros ojos brillaban de embeleso.