miércoles, 11 de febrero de 2009

SVARMI ( pulular, hormiguear )

1. Grandamase interpuŝe movetiĝi kaj skuetiĝi ĉiuflanken: / En gran cantidad moverse entreponiéndose y golpeando en todas direcciones.
 • Estis sabato kaj la popolo svarmis en la bazaro.  / Era sábado y la gente pululaba en el bazar
 • Ŝi kuris de li tra la homa svarmo. / Ella se corrió de él entre el hormigeo humano
 • Sur la vojo estis svarmado de aŭtoj. / En el camino había un hormigeo de autos
2. Esti tre multenombra: / Estar en gran cantidad
 • En la ĉielo svarmis la steloj. / En el cielo abunan las estrellas
 • Min atakis svarmamaso da abeloj. / Me atacó un enjambre de abejas
 • La kuloj ĉirkaŭsvarmis min kaj pikis al mi la krurojn. / Las pulgas me redeaban y me picaron las piernas

KONDAMNI ( condenar )

1. Juĝe deklari iun kulpa kaj difini la meritan punon / Judicialmente declarar a alguien culpable y definir la pena merecida
 • La juĝisto decidis kondamni min al monpuno. / El juez decidió condenarme a una multa
 • Li estis kondamnita al morto. / Él fue condenado a muerte
 • Ili ricevis kondamnon pro murdo. / Ellos recibieron condena por asesinato
 • Mi povis aŭdi mian kondamnan verdikton. / Pude oir mi veredicto condenatorio
 • La kondamnitoj staris kaj ridetis. / Los condenados se pararon y rieron
 • Nur la juĝo de Strasburo povis malkondamni ŝin. / Solo el juicio de Strasburgo puede absolverla.
 • Li estos mort(o)-kondamnita, se oni pruvos lian kulpon. / Élserá condenado a muerte, si se pueba su culpabilidad.
2. Jure deklari ion sufiĉa motivo, por ke la farinto estu leĝe punata: / Judicialmente declarar algo suficiente motivo para que el hechor sea legalmente castigado
 • Tiu libro estis kondamnita de ĉiuj legantoj. / Ese libro es condenado por todos los lectores
 • Ĝi estis vere malbona kaj kondamninda. / Era verdaderamente malo y digno de condena.
3. Deklari iun malprava, ion riproĉinda: / Declarar a alguien como reprochable o sin razón
 • Mi kondamnas terorismon. / Condeno el terrorismo
 • Ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos. / No condenes al otro, no se te condenará
 • Li ĉiam kondamnos sin, ke li lasis ŝin morti. / Él siempre se condenará que la haya dejado morir

FURORO ( furor )

Momenta, ĉien disvastiĝanta modo, favoro, sukceso: / Un éxito, favor, o moda momentánea que se difunde en todas partes
 • La furoro de lia firmao tre mallonge daŭris. / El furor de su firma duró muy poco
 • Li estas furorulo kaj kantas furorkantojn. / Él es un fanático y canta canciones de moda
 • Tiaj gajaj dancoj tre furoras. / Esos bailes alegres está de moda
 • Interreto estas pli kaj pli furoranta en la mondo. / Internet tiene cada vez más y más  furor en el mundo

domingo, 8 de febrero de 2009

PLAŬDI ( chapotear, golpetear )

1. Eligi specialan bruon batiĝante kontraŭ plataj supraĵoj aŭ batate per io plata / Obtener un ruido especial golpeando contra superficies planas o golpeado por algo plano
 • Kontraŭ la ŝipo plaŭdas maro. / contra el barco golpetea el mar.
 • Min malgajigas plaŭdo de la pluvo / Me entristece el golpeteo de la lluvia
 • La akvo plaudiĝis (ekplaŭdis) pro la saltantaj fiŝoj. / El agua golpetea por los peces saltando
2. Eligi specialan bruon, batante akvon per io plata: / Obtener un ruido especial golpeando agua con algo plano
 • Anasoj plaŭdis en akvo per la flugiloj. / Los ganzos golpetean en el agua con las alas
 • Lavante vestojn ŝi plaŭdigis la ŝaŭmon. / Lavando vestidos, ella golpetea en la espuma.
3. Eligi bruon similan al tiu de plaŭdanta akvo: / Obtener un ruido similar al del golpeteo del agua
 • Post la spektaĵo ĉiuj spektantoj plaŭdis al la aktoroj. / Después del espectáculo todos los espectadores golpeteaban a los actores
 • La silenton subite interrompis plaŭdado de ĉevalaj piedoj. / El silencio súbitamente es interrumpudo por el golpeteo de patas de caballos.

AKOMODI ( acomodar )

Alĝustigi, adapti ion, por ke ĝi povu taŭge funkcii / ajustar, adaptar algo para que pueda adecuadamente funcionar
 • Mi bezonas multe da mono por akomodi la domon. / Necesito mucho dinero para acomodar la casa.
 • Li devos sin akomodi al ĉiuj situacioj. / Él debe acomodarse a todas las situaciones
 • La homaj okuloj rapide akomodiĝas al diversaj distancoj. / Los ojos humanos se acomodan rápidamente a las diversas distancias.
 • Min mirigas via povo de akomodo al situacioj. / Me admira tu poder para acomodarte a las situaciones