domingo, 8 de febrero de 2009

PLAŬDI ( chapotear, golpetear )

1. Eligi specialan bruon batiĝante kontraŭ plataj supraĵoj aŭ batate per io plata / Obtener un ruido especial golpeando contra superficies planas o golpeado por algo plano
  • Kontraŭ la ŝipo plaŭdas maro. / contra el barco golpetea el mar.
  • Min malgajigas plaŭdo de la pluvo / Me entristece el golpeteo de la lluvia
  • La akvo plaudiĝis (ekplaŭdis) pro la saltantaj fiŝoj. / El agua golpetea por los peces saltando
2. Eligi specialan bruon, batante akvon per io plata: / Obtener un ruido especial golpeando agua con algo plano
  • Anasoj plaŭdis en akvo per la flugiloj. / Los ganzos golpetean en el agua con las alas
  • Lavante vestojn ŝi plaŭdigis la ŝaŭmon. / Lavando vestidos, ella golpetea en la espuma.
3. Eligi bruon similan al tiu de plaŭdanta akvo: / Obtener un ruido similar al del golpeteo del agua
  • Post la spektaĵo ĉiuj spektantoj plaŭdis al la aktoroj. / Después del espectáculo todos los espectadores golpeteaban a los actores
  • La silenton subite interrompis plaŭdado de ĉevalaj piedoj. / El silencio súbitamente es interrumpudo por el golpeteo de patas de caballos.

No hay comentarios.: