viernes, 25 de enero de 2008

ORNAMI ( adornar, ornamentar)

1. Plibeligi per aldonaj objektoj aŭ detaloj:
 • Mi ornamis la tutan ĉambron per belaj floroj.
 • Eĉ ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos.
 • Ŝi estis la ornamo de la tuta komunumo.
 • Antaŭ ilia geediĝo mi okupiĝis pri ornamado de la salono.
 • Mi ornamiĝis per oro por la festo.
2. Plibeligi, se paroli pri aldonaj objektoj aŭ detaloj:
 • Ĉi tiu monumento estas la plej bela ornamo de la urbo.
 • Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.
 • Kiel bele aspektas tiuj ornamaj arbetaĵoj de la ĝardeno!
 • Diversaj ornamajxoj plibeligis la domon.
 • Vian stilon necesas ŝanĝi - ĝi estas tute senornama.

jueves, 24 de enero de 2008

RANDO (orilla, borde, linde)

1. Ĉirkaŭa ekstrema parto de la surfaco de objekto, rigardata laŭ ĝia longeco:
 • Ŝi sidis sur la rando de la lito.
 • Mi ekŝatis tiun ĉapelon kun bele farita randaĵo.
 • La randumo de la monero estas strekita.
 • Sur la tablo staris gxisrande plena taso da akvo.
 • Ne prenu la trancxilon! Ĝi estas akraranda!
2. Videbla linio, kie finiĝas ia etendaĵo en la spaco:
 • Ĉu tie estas la rando de la maro?
 • Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro.
 • Mi sentas, ke mi troviĝas ĉe la rando de la morto.
 • Ni loĝas en la randa parto de la lando.

GLUO ( engrudo, cola fría )

Duonlikva substanco, kiu, ŝmirita sur du objektoj, forte kunigas ilin sekiĝante:
 • Mi aĉetis glu(aĵ)on por kunglui la rompitajn pecojn de vazo.
 • Por reklami la aranĝon ni gluis la afiŝojn sur la murojn.
 • Ni atendu ĝis ĝi bone gluiĝos.
 • Gluaĵu la strion da tapetpapero kaj mi algluos ĝin.
 • Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas.
 • Insulto ne algluiĝas.
 • Ne tuŝu min per viaj gluecaj manoj!
 • Pecon detrancxitan al la pano ne regluu.
 • La poŝtistoj kapablas malglui ĉian ajn koverton.

FAKTO ( hecho )

Io, kion oni scias reale ekzistinta aŭ ekzistanta:
 • Esperanto vivas, tio estas fakto.
 • Se vi ne scias la faktojn, pli bone ne rakontu tion.
 • Ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo.
 • Li estis fondinto kaj formala direktoro, sed la fakta direktoro estis mi.
 • Fakte, jam dum multaj jaroj mi nenion aŭdis pri li.

PUBLIKO (público)

Ĉiuj homoj, kiuj ne apartenas al difinita instanco, sekve:

1. Ĉiuj, escepte de aŭtoritatuloj, organizantoj, fakuloj kaj simile:
 • Ni pendigis anoncon por la publiko.
 • Ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko.
 • Ili decidis ne publikigi siajn intencojn geedziĝi.
 • Ŝi laboras en publikutila institucio.
2. Ĉiuj, kiuj ĉeestas la spektaklon aŭ kunvenis por aŭskulti:
 • La tuta publiko aplaŭdis la aktorojn.
 • Mi devas venki mian timon de la publikeco.
 • Oni juĝis tiun krimon malpublike.
3. Ĉiuj, al kiuj estas destinita libro, gazeto kaj simile:
 • La libro celas tre vastan publikon.
 • Mi respondos al via letero ne private, sed publike.
 • Ĉi tie vi povas trovi diversajn publikaĵojn.
 • Jam malmulte restis atendi ĝis la publikigo de mia libro.

OFICO (oficio, ocupación)

Okupo, profesio, konsistanta en plenumo de publika aŭ privata servado:
 • Li plenumas oficon de kasisto.
 • Granda ofico - grandaj zorgoj.
 • Vi devas surmeti ofican uniformon.
 • Mi devas ofici ĝis la sesa vespere.
 • En nia oficejo laboras plejparte virinoj.
 • Mi demandos pri tio bankan oficiston.
 • La tuta oficistaro estas invitata al la festo.
 • Hodiaŭ enoficiĝis nova prezidento en nia lando.
 • Mi ne havas monon por vojaĝo, ĉar mi estas senofica nun.

KARAKTERO ( carácter )

1. Aro de la moralaj ecoj, kiuj distingas individuon aŭ grupon:
 • Ŝi havas pacaman karakteron.
 • Tia konduto estas por li karaktera.
 • Li estis riĉa kaj bone edukita, sed bedaŭrinde senkaraktera.
2. Morala firmeco, volenergio:
 • Granda per la inteligento, ne per la karaktero.
3. Distinga eco, propra al unu afero:
 • Bedaŭrinde ne ĉiuj komprenas la karakteron de nia afero.
 • Mi havas grandan kolekton da plej diverskarakteraj artikoloj pri ili.
4. Frapanta, eksterkutima, esprimiva farmaniero:
 • Karakteron al kanto donas la tono.
 • Mi ŝatas nur karakterhavajn pentraĵojn.

ĜENTILA (gentil, amable)

Observanta la regulojn de la socia deco; observanta la bonajn manierojn:
 • Mi ja edukis vin, ke vi estu ĝentila!
 • De vorto ĝentila ne doloras la lango.
 • Ŝi ĝentile salutis min.
 • Ĝentileco neniom kostas kaj multon aĉetas.
 • Tiu junulo estas vera ĝentilulo.
 • Neniu ŝatas malĝentilajn vendistojn.
 • Mi foriris de tie, ĉar ĉiuj agis kun mi malĝentile.
 • Sinjoroj, vi estas neĝentilaj (ne sufiĉe ĝentilaj)!

ĜENERALA (general)

Rilatanta senescepte al tuto aŭ al la plej granda parto el personoj aŭ objektoj, neaparta, neindividua:
 • Venontmonate okazos ĝenerala kunveno de la asocio.
 • Ni parolis ĝenerale pri la graveco de internacia lingvo.
 • Tio estas nur ĝeneralaĵo (ĝenerala ideo).
 • Mi pensis pri tio, sed mi ne ĝeneraligis miajn pensojn.