viernes, 3 de febrero de 2012

MOMENTO (Momento)

Tre mallonga, ne precize difinita daŭro de tempo: /Muy breve, duración de tiempo no definida con precisión:
 • Dum unu momento al mi ŝajnis, ke mi vidas mian mortintan amikon. /Durante un momento, me pareció ver a mi amigo fallecido.
 • Venas prudento post la ĝusta momento. /La prudencia viene después del momento justo.
 • Edziĝo tro momenta estas longapenta. /Un casamiento demasiado momentáneo es un largo arrepentimiento.
 • Momente ĉio ruiniĝis kaj pereis. /En un momento todo se arruinó y pereció.
 • Ĉiumomente alvenis novaj gastoj. /A cada momento llegaban nuevos huéspedes.
 • Ni jam komencu nun prepariĝi por la vojaĝo, ĉar mi ne ŝatas ĉion fari lastmomente. /Comencemos ya a prepararnos ahora para el viaje, porque no me gusta hacer todo a último momento.
 • Ĉiuj malfeliĉoj estis sammomentaj. /Todas las tristezas fueron en el mismo momento.

MORALO (Moral)

Aro de la reguloj, kiuj validas interne de difinita socio, societo, klaso aŭ partio, kaj laŭ kiuj la normala ano de tiuj hom-grupoj distingas inter la bono kaj la malbono: / Conjunto de normas que validan internamente una sociedad, clase o partido definido, y según las cuales el partidario normal de tales grupos humanos distingue lo bueno y lo malo:
 • Ĉiuj popoloj havas sian propran moralon. / Todos los pueblos tienen sus propia moral.
 • Li havas nur moralan profiton de Esperanto. / Él sólo tiene una ganancia moral en Esperanto.
 • Ŝi provas morale konduti, sed ne ĉiam sukcesas. / Ella intenta conducirse moralmente, pero no siempre tiene éxito.
 • La moralaĵo de la fablo estas, ke ... / La moraleja de la fábula es que….
 • Mi dubas pri moraleco de ilia decido. / Dudo de la moralidad de su (de ellos) decisión.
 • Li apartenas al moralistoj. / Él pertenece a los moralistas.
 • Ni suspektas vin pri malmorala konduto. / Sospechamos que tienes una conducta inmoral.

MOŜTO (Su Majestad)

Honora ĝenerala kvalifiko por altranguloj, kies rangon oni povas precizigi per la apudmetita adjektivo: /Calificación general honorífica para personas de alto rango, cuyo rango se puede precisar mediante el adjetivo yuxtapuesto:
 • Via moŝto, estas honoro al ni, ke vi venis! /¡Su Majestad, es un honor para nosotros que haya venido!
 • Via reĝa moŝto, pardonu min!, diris kulpulo al la reĝo. /¡Su Majestad Real, perdóneme!, dijo el culpable al rey.
 • Li havas mian plej moŝtan favoron. / Él tiene mi más majestuoso favor.
 • Kion vi moŝtas ordoni? /¿Qué se digna ordenar?
 • Iru almozpeti ĉe moŝtuloj! /¡Vaya a pedir limosna donde los nobles!

VARII (Variar, cambiar)

Prentice sinsekvajn diversajn ŝanĝiĝojn: /Presentar diversos cambios sucesivos:
 • La vetero tre varias dum lasta semajno. /El tiempo cambió mucho durante la última semana.
 • La tradicioj varias laŭ landoj. /Las tradiciones varían según los países.
 • Dum eksperimento necesas konstante variigi temperaturon. /Durante el experimento es necesario hacer variar constantemente la temperatura.
 • Informoj pri tio varias en diversaj libroj. /Los informes acerca de eso varían en diversos libros.

jueves, 2 de febrero de 2012

MURDI (Asesinar)

Intence mortigi homon: /Matar intencionadamaente a una persona:
 • Tiu krimulo murdis multajn homojn. /Ese criminal asesinó a muchas personas:
 • Multaj homoj estis murditaj dum tiu invado. /Mucha gente fue asesinada durante esa invasión.
 • Mi neniam pardonos al la murdinto de mia filo! /¡Nunca perdonaré al asesino de mi hijo!
 • Iu pagis al la murdisto por ke li murdu lin. /Alguien pagó al asesino para que lo asesinara.
 • La murdo min tre timigis. /El asesino me atemorizó.

MURMURI (Murmurar, refunfuñar, hablar bajo)

1. Aŭdigi malakutan kaj mallaŭtan sonon: /Hacer oir un sonido grave y suave:
 • La birdoj gaje murmuras sur arboj. /Los pájaros murmuran alegremente en los árboles.
 • Akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras. /El agua hierve, murmura, pero finalmente corre.
2. Paroli malakute kaj mallaŭte: / Hablar con voz grave y suave:
 • Homoj murmuris preĝojn. /La gente murmuraba plegarias.
 • Ŝi murmuretas al lia orelo. /Ella murmuraba muy bajo en la oreja de él.
 • Murmureto de admiro traflugis inter la ĉeestantoj. /Un pequeño murmullo de admiración fluyó entre los asistentes.
3. Aŭdigi obtuzan kaj malklaran sonon, kiel signon de malkontenteco: /Hacer oir  un sonido obtuso e ininteligible como signo de descontento:
 • Li estis malkontenta kaj ion murmuris. /Él estaba descontento y algo murmuró.
 • Murmuri tra la dentoj. /Murmurar a través de los dientes.
 • La filo ekmurmuris kontraŭ sia patro. /El hijo comenzó a murmurar contra su padre.
 • Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro. /Sobre el vientre un velo, en el vientre un murmullo.
 • Mi ne volis aŭskulti la murmuradon de tiuj homoj. /Yo no quería escuchar la murmuración de esas personas.
 • Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas. /Gruñe el oso, pero debe bailar.

LACA (Cansado)

1. Sentanta sin malvigla kaj bezonanta ripozon pro eluzo de siaj fortoj per troa penado: /Que se siente sin ánimo y necesitado de reposo, por desgaste de sus fuerzas por un esfuerzo excesivo:
 • Ni estis lacaj pro longega vojaĝo. /Estábamos cansados por un viaje tan largo.
 • Ĉirkaŭ la mateno vekis laceco, kaj ŝi iom ekdormis. /Alrededor de la mañana despertó el cansancio, y ella se adormeció.
 • Laboro lacigas, sed akiro ĝojigas. /El trabajo cansa, pero lo adquirido, alegra.
 • La aranĝo estis interesa, sed laciga. /El evento era interesante, pero cansador.
 • Ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj. /No canses tus manos con niños extraños.
 • Mi sportis kaj nun volas mallaciĝi. /Hice deporte y ahora quiero descansar.
 • En sia profesio ŝi estis diligenta kaj senlaca. /En su profesión, ella es diligente e incansable.
2. Tedita de ia okupo kaj deziranta ĝin rezigni aŭ ĉesigi: /Aburrido de la ocupación y deseando desistir o detenerse:
 • Mi jam estas laca de via konstanta ĵaluzo. /Ya estoy cansado de tus celos constantes.

LAĈO (Cordón)

1. Ŝnureto el kotono, silko, ledo ks, kiun oni trapasigas tra specialaj truetoj por streĉi kaj kunligi du partojn de vestoj, korseto, ŝuoj kaj ceteraj: /Cordelillo de algodón, seda, cuero, etc., que se pasa a través de agujeros especiales para tensar y unir dos partes de vestones, corsés, zapatos y demás:
 • Mi preferas ŝuojn kun zipoj al ŝuoj kun laĉoj. /Prefiero zapatos con cremalleras a zapatos con cordones.
 • Kara, helpu frateton laĉi ŝuojn. /Querido, ayuda a tu hermanito para atar los cordones de los zapatos.
 • Streĉe laĉita korseto malfaciligis mian spiradon. /El corsé con cordones tan ajustados me dificultan la respiración.
2. Io simila (koliero, plektaĵo ks): /Algo similar (collar, trenzado, etc.):
 • Laĉo da koraletoj ĉirkaŭis ŝian belan kolon. /Un cordón de pequeños corales rodeaban su bello cuello.
 • Mi ne volas laĉi mian volon per leĝoj. /No quiero acordonar mi voluntad mediante leyes.

LAMA (Cojo)

1. Malfacile paŝanta pro kripleco de kruro aŭ piedo: /Que camina difícilmente por lisiadura de pierna o pie:
 • Li estas denaske lama. /Él es cojo de nacimiento.
 • Atendi bonan veteron kaj laman kurieron. /Esperar buen tiempo y una carrera coja.
 • Vi min preskaŭ lamigis! /¡Casi quedaste cojo!
 • Ridas blindulo pri lamulo. /El ciego se ríe del cojo.
2. Tia, ke io mankas, por ke ĝi estu ekvilibra, regulira: /Aquello que carece de algo para que esté equilibrado, regularizado:
 • Riparu la tablon - ĝi estas lama. /Repara la mesa – está coja.
 • La projekto estas lama - io mankas al ĝi. /El proyecto está cojo – le falta algo.
 • Io lamas en nia movado. /Algo cojea en nuestro movimiento.
 • La afero iras lame. /El asunto va  como un cojo.

LAMENTI (Lamentar)

Longe plendi, vekriante aŭ ĝemante: /Quejarse largamente, gritando o gimiendo:
 • Ŝi lamentis pri la morto de sia filo. /Ella se lamentaba por la muerte de su hijo.
 • Li ofte plendas per lamenta voĉo. /A menudo él se lamenta con voz lastimera.
 • Oni kantis kantojn de sopiro kaj lamento. /Se cantaban cantos de añoranza y lamento.
 • La mortintojn ili entombigas dum laŭta vekriado kaj lamentado de ploristinoj. /Ellos sepultaban a los muertos entre gritos y lamentos de las lloronas.
 • Ŝia sorto estas lamentinda. /La suerte de ella es digna de lamento.

ŜRUMPI (Cuartearse, arrugarse, encogerse)

Kuntiriĝi kaj sulketiĝi de sekeco, maljuniĝo ks.: /Encogerse y arrugarse por la sequedad, vejez, etc.:
 • La granda folio ŝrumpis. /La hoja grande se arrugó.
 • La haŭto sur miaj manoj komencis ŝrumpi. /La piel de mis manos comenzó a arrugarse.
 • Ŝrumpado de miaj enspezoj. /El encogimiento de mis cobros.
 • La varmego ŝrumpigis la paperfolion. /El enorme calor arrugó la hoja de papel.

miércoles, 1 de febrero de 2012

LOJALA (Leal, fiel)

1. Fidela al la estro, la reĝo, la registaro: /Fidelidad al jefe, al rey, al gobierno:
 • Li estas lojala ministro. /Él es un ministro leal.
 • La propono pri ŝanĝoj devas esti farata pace kaj lojale. /La proposición de cambios debe ser hecha pacífica y lealmente.
 • Vi ja ĵuris lojalecon al la ŝtato! /¡Ya juraste lealtad al estado!
2. Aganta konforme al tio, kion postulas la honoro, sincereco, fideleco al la promesoj: /Que actúa conforme a lo que exige el honor, la sinceridad, la fidelidad a las promesas:
 • Dankon pro via helpo, mia plej lojala amiko! /¡Gracias por tu ayuda, mi más leal amigo!
 • Mallojalaj homoj ne estas dezirataj ĉi tie. /No se desean personas desleales aquí.

LOKALIZI (Localizar)

Determini la ĝustan lokon, kie io estas aŭ estis lokita:/Determinar el lugar justo en que algo está o estuvo ubicado:
 • Ni lokalizis iun aviadilon. /Nosotros localizamos un avión.
 • Oni devas lokalizi la fonton de epidemio. /Se debe localizar la fuente de la epidemia.
 • Eĥolokalizo helpas al delfenoj orientiĝi kaj trovi nutraĵojn. /La ecolocalización ayuda a los delfines a orientarse y encontrar alimentos.

LARMO (Lágrima)

1. Guto de saleca likvo, kiu elfluas el la okuloj pro fizikaj aŭ sentaj kaŭzoj: /Gota de líquido salado que fluye de los ojos por causas físicas o sentimentales:
 • Mi vidis larmojn en ŝiaj okuloj. /Vi lágrimas en los ojos de ella.
 • Larmoj pravecon ne pruvas. /Las lágrimas no prueban la razón.
 • Mia koro ŝiriĝis vidante viajn okulojn, vualatajn de larma nebulo. /Mi corazón se rasgaba viendo tus ojos, velados por una nube lacrimosa.
 • La okuloj de infano estis larme malsekaj. /Los ojos del niño estaban húmedos de lágrimas.
 • Mi komencis larmi pro cepoj. /Comencé a lagrimear por las cebollas.
 • Feliĉe, mi havis larmigan gason. /Felizmente, yo tenía gas lacrimógeno.
2. Tre malgranda kvanto da likvo: /Muy pequeña cantidad de líquido:
 • Larmoj de roso kovris la herbojn. /Lágrimas de rocío  cubrían las hierbas.
3. Io en formo de falanta larmo: /Algo en forma de lágrima cayendo.
 • Lampo estas ornamita per larmoj el vitro. /La lámpara está adornada con lágrimas de vidrio.

LEGENDO (Leyenda)

Rakonto pri malnovaj okazaĵoj, en kiu la historiaj faktoj estas intermiksitaj kun imagitaj mirindaĵoj: /Relato de sucesos antiguos, en que los hechos históricos están entremezclados con maravillas imaginarias:
 • Tiu legendo rakontas pri la origino de la monto. /Esa leyenda cuenta sobre el origen del monte.
 • La avo scias multajn popolajn legendojn. /El abuelo sabe muchas leyendas populares.
 • Li estis legenda heroo kaj nun ĉiuj memoras liajn faritaĵojn. /Él es un héroe de leyenda, y ahora todos recuerdan sus hechos.

LEKI (Lamer)

1. Ŝovi la langon sur ion: /Deslizar la lengua sobre algo:
 • La katino lekas sian felon. /La gata lame su piel.
 • Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon. /Por amor a la vela, un gato lame la palmatoria.
 • La katoj lektrinkas. /Los gatos beben lamiendo.
 • Mia filo tre ŝatas lekaĵojn (frandaĵojn sur stangeto destinitajn por lekado). /A mi hijo le gustan los chupetes (golosinas en una varita, destinadas para lamer).
 • La fajro forlekis nian domon. /El fuego lamió mi casa.
2. Humile, profitame flati: /Humildemente, adular para obtener un provecho:
 • Ili lekis lin, por ke li protektu ilin. /Ellos lo lamían, para que él los protegiera.
 • Oni lekas la manon, sed celas la panon. /Se lame la mano, pero el objetivo es el pan.
3. Tre zorge doni la finan formon: /Dar muy cuidadosamente la forma final:
 • La pentristo tro lekis sian pentraĵon. / El pintor lamió demasiado su pintura.
 • La versoj estas perfektaj post lekado. /Los versos están perfectos después del lamido.

LIGI (Atar, ligar)

1. Fiksi, malliberigi per ŝnuro, ĉeno kaj simile, malhelpante moviĝon aŭ disiĝon: / Fijar, atar con una cuerda, cadena, etc., impidiendo el movimiento o la separación:
 • Mi ligis mian hundon per ĉeno. / Até a mi perro con una cadena.
 • Ni alligis la boaton al bordo. / Amarramos el bote a la orilla.
2.  Limigi ies liberan agadon: / Limitar la libre acción de alguien:
 • La prelego ligis ĉies intereson. / La conferencia capturó el interés de todos.
 • Leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas. / La ley encierra al torpe, hace fuerte al diestro.
 • Fianĉiĝis - por ĉiam ligiĝis. / Hacerse novio – para atarse para siempre.
3. Kunigi plurajn aferojn per ia rilato de sinsekvo, najbareco aŭ kaŭzeco: / Juntar varios asuntos por alguna relación de secuencia, vecindad o causalidad:
 • Ligu la literojn en la skribado. / Liga las letras en la escritura.
 • Li parolas sen senco kaj sen interligo. / Él habla sin sentido y entrecortado.
 • Malgranda ligiteco ekzistas inter ambaŭ demandoj. / Existe una pequeña atadura entre ambas preguntas.
 • Ofte ligis malsaĝulo kaj saĝuloj malligi ne povas. / A menudo ligaba un insensato, y no puede separar a los sensatos.
4. Kunigi plurajn personojn per amikaj aŭ samcelaj rilatoj: / Unir varias personas por relaciones amistosas o iguales objetivos:
 • Min kaj miajn amikojn ligas la sama ideo. /  La misma idea me une con mis amigos.
 • La raporto jam estas sendita al ĉiuj liganoj (anoj de la Ligo). / El informe ya se envió a todos los ligistas (partidarios de la Liga)
 • Ni kunligis niajn fortojn./ Nosotros unimos nuestras fuerzas.
5. Ebligi komunikiĝon inter pluraj lokoj: / Hacer posible la comunicación entre varios lugares:
 • La ponto ligas du urbojn. / El puente une dos ciudades.
 • La ligilo al mia retpaĝo ne plu funkcias. / El enlace a mi página de internet ya no funciona.

EKZALTI (Exaltar, excitar)

Tre eksciti, levante la sentojn ĝis alta grado de intenseco: /Excitar mucho, elevando los sentimientos hasta el más alto grado de intensidad: Tio tre ekzaltas min. /Eso me exalta mucho.
 • Vi estas tre ekzaltita. /Estás muy excitado.
 • Provu ekzalti vian imagon. /Trata de exaltar tu imaginación.
 • Tiaj ekzaltiĝoj tre ofte okazas al li. /Esas exaltaciones le ocurren muy frecuentemente a él.

martes, 31 de enero de 2012

LUKSO (Lujo)

1. Kutima uzado de rafinita kaj multekosta nutraĵo, vesto, meblaro, vivmaniero: / Uso acostumbrado de refinados y caros alimentos, vestuario, amoblado, manera de vivir:
 • La princino estis alkutimiĝinta al lukso. / La princesa se estaba acostumbrando al lujo.
 • Luksa la vesto, sed malplena la poŝo. / Lujoso el vestuario, pero vacío el bolsillo.
 • Vivi larĝe kaj lukse. / Vivir ancha y lujosamente.
 • Ili havas tre multe da luksaĵoj! / Ellos tienen muchos lujos.
 • Mia ĉambro estas neluksa, sed komforta. / Mi habitación no es lujosa, pero cómoda.
 • Ni estis malriĉaj kaj mi devis dormi en malluksa lito. /Éramos pobres y yo debía dormir en una humilde cama.
2. Ekstera, vivoriĉa brileco: / Brillo exterior de la vida rica:
 • La tuta lukso de la arbaro videblas de ĉi tiu monto. / Todo el lujo del bosque es visible desde este monte.
 • En mia korto kreskas luksaj rozoj. / En mi patio crecen lujosas rosas.

LUKTI (Luchar)

1. Batali per la sola korpa forto, sen armiloj: / Combatir por la sola fuerza corporal, sin armas:
 • Ili luktis en batalo ĝis la morto. / Ellos lucharon en una batalla hasta la muerte.
 • Luktistoj batalis en la speciale aranĝita loko - luktejo. / Los luchadores combatieron en el lugar especialmente dispuesto – una palestra.( campo de batalla )
2. Peni, klopodi por venki malhelpon aŭ atingi malfacilan rezulton: / Esforzarse, tratar de vencer un obstáculo o alcanzar un resultado difícil:
 • La patrino luktis kaj strebis por siaj infanoj. / La madre luchó y se esforzó por sus hijo.
 • Dum mia tuta vivo mi iradis luktante kaj strebante. / Durante toda mi vida avancé luchando y afanando.
 • Lukto kontraŭ la morto estas senespera. / La lucha contra la muerte es sin esperanza.

LULI (Mecer, acunar)

1. Balanceti infaneton por ĝin dormigi: / Balancear un niño para adormecerlo:
 • Mi devas luli la bebon al la dormo. / Debo mecer al bebé para dormir.
 • Ŝia bebo dolĉe dormis en lulilo (balancebla liteto). / El bebé de ella duerme dulcemente en la cuna.
 • Mi ĉiam kantas lul-kanton por dormigi mian infanon. / Siempre canto un canto de cuna para adormecer a mi niño.
2. Balanceti per harmonia ir-reira movado / Balancear por movimientos armoniosos de ir y venir:
 • Ŝi bele lulas la koksojn por ke ĉiuj viroj rigardu al ŝi. / Ella hermosamente mece el coxis para que todos los hombres la miren.
 • La boato estis lulata de la ondoj. / El bote fue mecido por las olas.
 • La ondoj plaŭdis harmonie kaj lule. / Las olas chapotearon armoniosamente acunando.
 • Lula muziko tre helpas pli rapide ekdormi. / La música acunadora ayuda mucho para dormirse más rápidamente.
 • Mia avino tre ŝatas sidi en lul-seĝo kaj legi libron. / Mi abuela gusta mucho de sentarse en la mecedora y leer un libro.
 • Knabeto sidis sur sia ligna lul-ĉevalo. / Un muchachito se sentó sobre su caballo mecedor de madera.
3. Kvietigi, kvazaŭdormigi / Tranquilizar, aquietar, adormecer:
 • Mi facile lulis liajn suspektojn pri alia amato. / Facilmente aquieté sus sospechas sobre su amado.
 • Li kutime lulas sin en revoj. / Usualmente se adormece en sus sueños.

KAĴOLI (Mimar, halagar, embelesar, engatusar, embaucar)

Influi per karesaj aŭ flataj agoj aŭ vortoj, por ricevi dezirataĵon: /Influir por medio de actos o palabras cariñosas o halagos para recibir lo deseado:
 • Ŝi kaĵolis siajn gepatrojn, ĝis ili permesis al ŝi iri al dancejo. /Ella engatusó a sus padres hasta que le permitieron ir al salón de baile.
 • Vi parolas kiel kaĵolanta infano! /¡Hablas como un niño mimado!
 • La patro estis strikta kaj mia kaĵola voĉo ne helpis. / El padre era estricto y mi voz engatusadora no me ayudó.
 • Sed kial li min bezonas? – kaĵole demandis Ana. /¿Pero por qué él me necesita? – preguntó mimosamente Ana.
 • Mi pensas, ke tio estis kaĵolado. /Creo que eso fue un embeleso.

KALUMNII (Calumniar)

Malutili al ies honoro aŭ reputacio, komunikante mensogajn sciigojn pri ties karaktero, konduto ktp.: /Perjudicar el honor o la reputación de alguien, comunicando noticias falsas respecto a su carácter, conducta, etc.:
 • Ne kalumniu lin antaŭ lia ĉefo. /No lo calumnies delante de su jefe.
 • Tiu kalumnia informo malbonigis lian reputacion. /Ese informe calumnioso echó a perder su reputación.
 • Kontraŭ kalumnio helpas nenio. /Contra la calumnia nada ayuda.
 • Kalumniante konstante, oni eĉ anĝelon nigrigas. /Calumniando constantemente, se ennegrece  hasta un ángel.
 • Se kalumnio eĉ pasas, ĝi ĉiam ion lasas. /Aún si una calumnia pasa, siempre algo deja.
 • Kalumnianto disigis amikojn. / El calumniador aparta a los amigos.

KANAJLO (Canalla, granuja)

Homo, senhonora, malnoble kondutanta: / Persona despreciable, que se comporta de manera innoble:
 • Mi ne komprenas, kiel vi iĝis kanajlo, se viaj gepatroj estis tiom bonaj homoj. / No comprendo cómo te convertiste en un canalla si tus padres eran tan buenas personas.
 • Mi admiras la lertecon de mia kanajla edzino! / Admiro la astucia de mi canalla esposa.
 • Ili ĉiuj estis kanajle aspektantaj uloj. / Todos ellos eran individuos de aspecto canallesco.
 • Vi estos punita pro ĉiuj viaj kanajlaĵoj! / Serás castigado por todas tus canalladas.
 • Nur kanajlaro partoprenis ĝin. / Solamente la canallada participó en eso.

KAPRICO (Capricho)

1. Subita, nekonstanta, neantaŭvidebla kaj senmotiva volo: /Voluntad súbita, inconstante, imprevisible y sin motivo:
 • Mi ne atentas ĉiujn kapricojn de la infanoj. /No atiendo todos los caprichos de los niños.
 • Ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj. /No existe juventud sin caprichos, ni vejez sin malicias.
 • Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino. /Una novia caprichosa quedará soltera eternamente.
 • Ĉesu konduti kaprice, alikaze vi restos hejme! /¡Deja de conducirte en forma caprichosa, si no, te quedarás en casa!
 • Ĉe stomako malsata ne kapricas palato. /En estómago vacío, el paladar no tiene caprichos.
2. Neantaŭvidebla, ŝajne senkaŭza, stranga ŝanĝo: /Imprevisible, aparentemente sin motivo, cambio extraño:
 • Tio estas nur kapricoj de la modo./Eso es solamente caprichos de la moda.
 • Kiam finiĝos ĉi tiu kaprica pluvo? /¿Cuándo terminará esta lluvia caprichosa?

KARAKTERO (Carácter [cualidades])

1. Aro de la moralaj ecoj, kiuj distingas individuon aŭ grupon: /Conjunto de cualidades morales que distinguen a un individuo o grupo:
 • Ŝi havas pacaman karakteron. /Ella tiene un carácter pacífico.
 • Tia konduto estas por li karaktera. /Esa conducta es característica para él.
 • Li estis riĉa kaj bone edukita, sed bedaŭrinde senkaraktera. /Él es rico y bien educado, pero lamentablemente sin carácter.
2. Morala firmeco, volenergio: /Firmeza moral, de enérgica voluntad:
 • Granda per la inteligento, ne per la karaktero. /Grande por la inteligencia, no por el carácter.
3. Distinga eco, propra al unu afero: /Cualidad distintiva, propia de un asunto:
 • Bedaŭrinde ne ĉiuj komprenas la karakteron de nia afero. /Lamentablemente no todos comprenden el carácter de nuestro asunto.
 • Mi havas grandan kolekton da plej diverskarakteraj artikoloj pri ili. /Tengo una gran colección de los más diversos artículos característicos acerca de ellos.
4. Frapanta, eksterkutima, esprimiva farmaniero: /Manera de actuar sorprendente, desacostumbrada, expresiva:
 • Karakteron al kanto donas la tono. /El tono da carácter al canto.
 • Mi ŝatas nur karakterhavajn pentraĵojn./Sólo me gustan las pinturas que tienen carácter.

KARIERO (Carrera [profesional] )

Profesio, okupo, al kiu oni sin dediĉas; ĉefa celo de la agoj: /Profesión, ocupación, a la que uno se dedica; propósito principal de las acciones:
 • Mi intencas entrepreni medicinan karieron. /Tengo la intención de emprender la carrera de medicina.
 • Tiam estis bonaj tempoj kaj ŝi sukcese karieradis. /Entonces eran buenos tiempos y ella hizo su carrera exitosamente.
 • Ŝi ankoraŭ ne havas infanojn pro sia karierismo (karieremo.) /Ella todavía no tiene niños a causa de su carrera.
 • Karieristoj pli zorgas pri sia laboro kaj mono ol pri siaj familioj. /Las personas de carrera se preocupan más de su trabajo y su dinero que de sus familias.

KLAKI (Cliquear, chasquear, restallar, castañetear)

Aŭdigi sekan mallongan sonon per rapida kruda movo de io kontraŭ io: /Hacer oir un seco sonido corto mediante un rápido movimiento brusco de algo contra algo:
 • Mi klakos per la fingroj kaj vi vekiĝos. /Haré chasquear los dedos y te despertaré.
 • Klaku sur ligilo por elekti TTT-paĝon. /Haga un clic en el enlace para elegir una página TTT.
 • La cikonio ekklakis per la beko. /La cigüeña castañeteó con el pico.
 • Ie aŭdeblis klakoj de vipo. /En alguna parte era audible el restallar de un látigo.
 • Estis tre malvarme, ke miaj dentoj klakadis. /Hacía tanto frío, que mis dientes castañeteaban.
 • Alklaku la butonon "Traduki" por traduki la paĝon. /Haga clic en el botón “Traducir” para traducir la página.

KLERA (Culto, docto)

Kapabla, per ĝusta uzado de akiritaj scioj, klare juĝi kaj bone taksi la aferojn: / Capaz, por el uso de conocimientos adquiridos, de juzgar bien y claramente los asuntos:
 • Li estas ne nur klera, sed ankaŭ tre bona homo. / Él no sólo es culto, sino también un muy buen hombre.
 • Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas. / La ciencia no se encarga, la cultura no se vende.
 • Tiu instruisto klerigas nin pri matematiko. / Ese instructor nos capacita en matemática.
 • Mi multe laboris por mia kleriĝo. / Trabajé mucho por mi ilustración.
 • Ŝi ne volas amikiĝi kun malkleruloj (senkleruloj). / Ella no quiere hacerse amiga de incultos.

KLINI (Inclinar)

1. Meti en tian pozicion, ke unu fino aŭ parto estas malpli alta ol la alia (se paroli pri rigida objekto): / Poner en tal posición, que un final o parte queda menos alta que la otra (hablando de un objeto rígido):
 • Klinu la kruĉon kaj trinku!  / ¡Inclina el jarro y bebe!.
 • Ili penis deklini nin de nia vojo, sed malsukcesis. / Ellos trataron de desviarnos de nuestro camino, pero no tuvieron éxito.
 • Se vi sekvos nin, vi ne forkliniĝos de la vojo. / Si nos seguirás, no te apartes del camino.
 • Mi sendekliniĝe iros al la elektita celo. / Indeclinablemente iré al objetivo elegido.
2. Kurbigi, fleksi al malsupro (se paroli pri malrigida objekto): / Curvar, flexionar hacia abajo (al hablar de un objeto no rígido):
 • La neĝo klinis la branĉojn de la arboj al la tero. / La nieve inclinó las ramas de los árboles hacia la tierra.
 • Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj. / Las cabras saltan sobre un árbol que se inclina.
3. Oblikvigi parton de sia korpo: / Poner oblicua parte de su cuerpo:
 • Li salute klinis la kapon. / Él inclinó la cabeza para saludar.
 • Ŝi salutis min per klino de la kapo. / Ella me saludó con una inclinación de cabeza.
 • Mi alklinis mian orelon al ŝi, por ke ŝi povu diri al mi ion. / Incliné la oreja hacia ella para que pudiera decirme algo.
 • Li elkliniĝis super la balkonon. / Él se inclinó sobre el balcón.
4. Emigi, inklinigi: / Hacer tendencia, hacer inclinar:
 • La reĝino ĉiamaniere provis klini la animon de la reĝo al pardonemo. / La reina trató de todas maneras inclinar el alma del rey al perdón.
 • Ŝi estis bona knabino, sed subite dekliniĝis de la bona konduto. / Ella era una buena muchacha, pero súbitamente se apartó de la buena conducta.
 • Mi esperas, ke vi pardonos ĉiujn miajn dekliniĝojn. / Espero que tu perdonarás todas mis declinaciones.
5. Cedigi: / Hacer ceder:
 • Mi devas klini min antaŭ la cirkonstancoj. / Debo inclinarme ante las circunstancias:
 • Plena sako ĉiun mastron al vi klinos. / Una bolsa llena inclinará a todo amo ante ti.

KOLERI (Rabiar, estar colérico)

Senti fortan agitiĝon de la psiko, kaŭzata de ofendo aŭ nekontenteco, kaj tion eventuale montri vorte aŭ fare: /Sentir una fuerte agitación de psiquis, causada por una ofensa o un descontento, y eventualmente mostrar eso, de voz o de hecho:
 • Mi tre koleras kontraŭ vi, ĉar vi ne konservis miajn sekretojn! /¡Estoy muy enojado contigo, porque no conservaste mis secretos!
 • Kolero montras malsaĝulon. / Un insensato muestra cólera.
 • Virino kolera pli ol hundo danĝera. /La cólera de una mujer es más peligrosa que un perro.
 • Vi kolerigis nin per viaj faroj. /Nos hiciste rabiar con tus hechos.
 • La patro koleregas, ĉar vi ne obeis lin. /El padre está extremadamente colérico porque no le obedeciste.
 • Li estas tre (ek)kolerema kaj ekscitiĝas ĉe la plej malgranda bagatelo. /Él se pone colérico y se excita ante la más pequeña bagatela.
 • Patrino parolis per kolereta voĉo. /La madre habló con voz algo encolerizada.

KOMENTI (Comentar)

Eldiri sian opinion, siajn argumentojn pri iu eldiraĵo aŭ evento: /Decir su opinión, sus argumentos sobre alguien, un dicho o un evento:
 • La aktoro rifuzis komenti siajn rilatojn kun tiu virino. /El actor se rehusó a comentar sus relaciones con esa mujer.
 • Ĉirkaŭe zumis homoj, komentante la okazaĵon. /Las personas zumbaban alrededor, comentando el suceso.
 • Ĉiuj komentoj pri la paĝaro estas bonvenaj. /Todos los comentarios sobre las páginas son bienvenidos.
 • Komentoj en la kodo de la programo helpas al aliaj programistoj kompreni, kiel funkcias la programo. /Los comentarios en el código del programa ayudan a otros programadores a comprender cómo funciona el programa.
 • Tiu komentisto tre bone komentas sportajn eventojn. /Ese comentarista comenta muy bien los eventos deportivos.
 • Mi forkomentis tiun tekston, por ke uzantoj de la paĝaro ne vidu ĝin. /Comenté lejos ese texto para que  los usuarios de las páginas no lo vean.

KOMERCI (Comerciar)

Profesie interŝanĝi varojn, produktaĵojn, celante monprofiton: /Profesionalmente intercambiar mercaderías, productos, con el propósito de ganar dinero:
 • Li komercas kun mi per vestoj. /Él comercia conmigo en vestuarios.
 • Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas. /Quien desea comerciar, sagacidad necesita.
 • Ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco. /En el comercio no existe amistad ni broma.
 • Ne taŭgas la vero por komerca afero. /La verdad no sirve para el asunto comercial.
 • Mi eksciis, ke vi komercaĉas (malhoneste komercas)! /Supe que usted comercia deshonestamente.
 • Kun vero severa komercaĵo forvelkos. /Con la verdad, el comercio severo morirá.
 • Oni alportadas diversajn aferojn al nia komercejo. /Se aportan diversos asuntos a nuestro comercio.
 • Malsaĝulo venas, komercisto festenas. /Viene un insensato, el comerciante festeja.
 • Mi provos forkomerci (provi vendi ne tre valorajn objektojn) kelkajn varojn. /Trataré de comerciar algunas mercancías de poco valor.

KOMPLETA (Completo)

Tia, ke al ĝi mankas neniu el la eroj, kiuj devas ĝin konsisti: /Aquello, a lo que no le falta ninguna de las partes de que debe constar:
 • Ni jam havas kompletan liston de ĉiuj partoprenantoj. /Ya tenemos una lista completa de todos los participantes.
 • Nia familio aĉetis novan kompleton da mebloj. /Nuestra familia compró un nuevo completo de muebles.
 • Bonvolu zorgi pri la kompleteco de viaj dokumentoj. /Por favor, preocúpate de la completación de tus documentos.
 • Vi povos kompletigi mian rakonton, se mi forgesos ion mencii. /Tú podrás completar mi relato, si olvido mencionar algo.
 • Ni nun okupiĝas pri la kompletigo de la Esperanta versio de la paĝaro. /Ahora nos ocupamos de la completación de la versión en Esperanto de las páginas.
 • La vortaro ankoraŭ estas nekompleta. /El diccionario aún está incompleto.

KONDUTI (Conducirse, comportarse)

Agi iamaniere en siaj rilatoj kun aliaj homoj: /Manera de actuar en sus relaciones con otras personas:
 • Kondutu bone kaj vi ricevos bombonon. /Compórtate bien y recibirás un bombón.
 • Ŝi ĉiam ĝentile kondutis al ĉiuj. /Ella siempre se conducía gentilmente con todos.
 • Vi devas ŝanĝi vian konduton, alikaze vi havos neniun amikon. /Debes cambiar tu conducta, de otra manera no tendrás ningún amigo.
 • Li ĉiam estis bonkonduta infano. /Él siempre fue un niño de buena conducta.
 • La gefratoj estis malbonkondutaj kontraŭ mi. /Los hermanos se comportaban mal contra mí.

KONFIRMI (Confirmar)

1. Plicertigi la verecon, sendubecon de io: /Establecer la veracidad, indudabilidad de algo:
 • La okazo konfirmis la teorion de esploristoj. /El acontecimiento confirmó la teoría de los exploradores.
 • La registaro malkonfirmis la novaĵon pri ribelo. /El gobierno desmintió la noticia sobre una rebelión.
 • Mi jam ricevis la konfirmon pri ricevo de mia mendo. /Ya recibí la confirmación de recepción de mi pedido.
 • Li konfirme skribis al mi pri tio. /Él me escribió  la confirmación sobre eso.
2. Sankcii, ratifiki: /Sancionar, ratificar:
 • Reĝo konfirmis la decidon kaj subskribis la ordonon. /El rey confirmó la decisión y suscribió la orden.
 • La testamento jam estas konfirmita. /El testamento ya está confirmado.
 • Dum kunveno konfirmiĝis la antaŭaj decidoj. /Durante la reunión se confirmaron las decisiones anteriores.

KONFISKI (Confiscar)

1. Forpreni kaj alproprigi al la ŝtato per justica aŭ administra proceduro por puni iun: /Quitar y apropiar, mediante un procedi-miento judicial o administrativo para castigar a alguien:
 • Oni konfiskis kontrabandaĵon. /Se confiscaron contrabandos.
 • Oni ordonis konfiskon de posedaĵoj de elmigrintoj. /Se ordenó la confiscación de posesiones de emigrantes:
2. Forpreni de iu laŭ rajtigita aŭtoritato ion malpermesitan aŭ senrajte posedatan: /Quitar a alguien, conforme a una autoridad legal, algo prohibido o poseído ilegalmente:
 • Mi konfiskis tranĉilon de infano por ke li ne vundiĝu. /Confisqué un cuchillo a un niño,  para que no se hiera.
 • Ili perdis multe da mono pro la konfisko de nepermesataj lumdiskoj. /Ellos perdieron mucho dinero por la confiscación de discos compactos no permitidos.

KONFITI (Confitar)

Prepari fruktojn, pli-malpli longe restigante ilin en densa suker-siropo, kiu ilin penetras kaj konservas: /Preparar frutas, dejándolas más o menos largo tiempo en un denso jarabe de azúcar, que las penetra y conserva:
 • Mia patrino aĉetis fragojn kaj konfitis ilin. /Mi madre compró fresas y las confitó.
 • Mi tre ŝatas konfititajn fruktojn. /Me gustan mucho las frutas confitadas.
 • Ĉi-jare ni ne preparos konfitaĵojn por vintro. /Este año no prepararemos confites para invierno.
 • La infanoj kuris al la konfitejo por aĉeti draĝeojn. /Los niños corrieron a la confitería para comprar almendras.

KONSENTI (Consentir, acceder, acordar)

1. Havi la saman opinion, esti en akordo pri: /Tener la misma opinión, estar de acuerdo en algo:
 • Mi konsentas, ke vi estas prava. /Estoy de acuerdo en que tienes razón.
 • Ĉiuj, kiuj havis saman opinion, konsente gestis. /Todos quienes tenían la misma opinión, hicieron gestos de consentimiento.
 • Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento. /Tiene más valor un consentimiento entre las partes que un documento legal.
 • Ili malkonsentas inter si. /Ellos no están de acuerdo entre sí.
2. Ne rifuzi proponon: /No rehusar una propuesta:
 • Ili senpripense konsentis mian peton. /Sin reflexionar, ellos accedieron a mi petición.
 • Vane vi tentas, mi ne konsentos. /En vano tientas, yo no accederé.
3. Ne rifuzi fari: /No rehusar hacer:
 • Mi konsentis iri kun li al la kafejo. /Consentí en ir al café con él.
 • Ŝi estas tre konsentema homo. /Ella es una persona muy  transigente (condescendiente).
 • Ni interkonsentis renkontiĝi je la kvina. /Estuvimos de acuerdo en encontrarnos a las cinco.
• 4. Akcepti doni, volonte doni: / Aceptar dar, dar voluntariamente:
 • Li konsentis favoron al ni. /Él acordó un favor para nosotros.
 • Silento estas konsento. /El silencio es consentimiento.

FLIKI (Remendar)

1. Surkudri sur la truo de vesto pecon de taŭga materialo, ŝtofo, ledo ktp por ĝin ripari: /Coser, sobre un agujero de una prenda de vestir, un pedazo de material adecuado, tela, cuero, etc., para repararla:
 • Vi devas fliki vian pantalonon. /Debes remendar tu pantalón.
 • Mia robo havas multe da flikoj. /Mi vestido tiene muchos remiendos.
 • Lia metio estas flikado. /Su oficio es el remendado.
 • La truo en la ŝuo estis flikita. /El agujero en el zapato está remendado.
2. Laŭpove, pli malpli bone ripari: /Conforme a la capacidad, reparar más o menos bien:
 • Truon de l'honoro flikos neniu tajloro. /Ningún sastre puede remendar un agujero en el honor.
 • Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon. /No confíes en un amigo que ya tiene un remiendo.
 • Malfacilas fliki rompitan amikecon. /Es difícil remendar una amistad rota.
 • Ĉu vi volas flikadi tiun aĵon? /¿Quieres remendar ese objeto?

EDIFI (Dar buen ejemplo, edificar)

Doni bonan ekzemplon al iu, inspiri piajn aŭ virtajn sentojn: /Dar buen ejemplo a alguien, inspirar sentimientos píos o virtuosos:
 • Lia vivo edifas ĉiujn. /Su vida es un buen ejemplo para todos.
 • Tedis min lia edifado. /Me fastidia su inspiración.
 • Mi petas ne edifi min. /Te pido que no me inspires.
 • Lia dua romano estas amuza, sed edifa. /Su segunda novela es divertida, pero edificante.
 • Edifu unu la alian. /Dad buen ejemplo el uno al otro.