viernes, 12 de septiembre de 2008

FORMO ( forma )

1. Sensebla aspekto, kiun objekto prezentas ekstere/ Aspecto sensible que un objeto presenta exteriormente
 • Al mi ne plaĉas formo de ĉi tiu meblo. / A mi no me gusta la forma de este mueble
 • La frato okupiĝis pri la formado de la vazo./ El hermano se ocupó de la formación del vaso.
 • Grandega vento deformis mian novan pluvombrelon./ Un viento fuertísimo deformó mi nuevo paraguas.
 • En la komenco la tero estis senforma kaj dezerta./ En el principio la tierra fuer sin forma y desértica.
 • Ĉio transformiĝas po iomete en la mondo. / Todo se transforma de a poco en el mundo.
 • Tie ni vidis diversformajn montojn. / Allí vimos montes de diversas formas.
 • Ŝi estis belforma kaj belvizaĝa. / Ella era de bella forma y de rosto bello.
 • Sufiksoj "-ĉj-" kaj "-nj-" kreas karesformojn de nomoj. / Los sufijos "ĉj" y "nj" crean los sustantivos de cariño.
2. Formujo / Molde
 • La ardanta metalo fluis en la formon. / El metal ardiente fluyó en el molde.
 • Mi bezonos formujon por fari la kukon. / Necesito un molde para hacer el pastel.
3. Maniero, laŭ kiu iu afero evidentiĝas: / Manera según la cual algún asunto se evidencia.
 • La formo de la registaro ŝanĝiĝis. / La forma del gobierno ha cambiado.
 • Li formis ĉi tiun societon. / El formó esta sociedad.
 • La societo formiĝis en la jaro 2000. / La sociedad se formó en el año 2000.
 • Subite nia gaja festo aliformiĝis en ardajn disputojn. / De pronto nuestra alegre fiesta se transformó en ardientes disputas.
4. Ekstera maniero, laŭ kiu oni agas, obeante difinitajn regulojn / Forma exterior según la cual se actúa obedeciento reglas definidas :
 • La akto estis redaktita en leĝa formo. / El acta fue redactado en forma legal.
 • Espereble oni akceptos la reformojn. / Esperamos que las reformas sean aceptas.
5. Maniero, laŭ kiu oni esprimas penson, kontraste kun tiu penso mem: / Manera según la cual se expresa un pensamiento, en contraste con ese pensamiento mismo:
 • La verkisto donis originalan formon al tia banala temo. / El autor dio una forma original a tan banal tema.

No hay comentarios.: